image_pdfimage_print

Европейски ден на езиците

На 26 септември отбелязваме Европейския ден на езиците. Празникът е обявен от Съвета на Европа с подкрепата на Европейския съюз на 6 декември 2001 г.

В ЕС има 24 официални езика, около 60 регионални и малцинствени езика и повече от 175 езика на мигранти. Поне половината от населението в света говори или разбира два или повече езика. Английският език е най-изучаваният чужд език в 28-те държави от ЕС, показват данни на Евростат за 2012 г. Този език се изучава 97,1% от децата – много повече от учещите френски (34,1%), немски (22,1%) и испански (12,2%).

И тази година СУ “Васил Левски” отбеляза Европейския ден на езиците, като учениците от начален етап в часовете по английски език изработиха проекти под мотото: „Насърчаване изучаването на чужди езици в училище и извън него“, а учениците в прогимназиален и гимназиален етап изнесоха презентации на своите съученици, за да разпространят идеята на този празник. Целта на изработените презентации беше да се повиши осведомеността за използваните в Европа езици, да се насърчи културното и езиковото многообразие и да се стимулира изучаването на чужди езици през целия живот.

НП “Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия”

СУ „Васил Левски”, гр. Гълъбово започна работа по НП на Министерство на образованието и науката и Министерство на отбраната -„Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“. Осъществяването на проекта ще допринесе за придобиване на нови компетентности в областта на гражданското образование и патриотичното възпитание на учениците, както и за провеждането на дейности, свързани със съхраняването на историческата памет за българската армия и за националните традиции и култура. Йоанна Дончева и Мария Вълчанова, ученички от 8 клас, подредиха диамантен гоблен с образа на Св. Георги. Това не е случайно, защото именно той е светецът, приет за покровител на всички българи, прославили се с подвизи на фронта. Пожелаваме ползотворна и успешна работа на всички ученици и учители, включени в тази програма.

СУ „Васил Левски“ с нов облик

СУ „Васил Левски“ посрещна учениците си с обновен облик. Поредният спечелен от училището проект донесе на възпитаниците нови удобства за времето, което прекарват навън. Тази година дворът на училището разполага с пет нови беседки, дузина пейки, както и четири маси за тихи игри и една тенис-маса, на които учениците да отдъхват пълноценно от занятията. Благодарение на тези придобивки, училищният двор е още по-приветлив и уютен.

Европейски ден на спорта в СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово

Европейският ден на спорта в училище е посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците, като се залага на елемента на забавлението и се изпробват нови видове физическа активност и спорт, за да се повиши усещането за „принадлежност към училището“ за всеки участник.

На 24.09.2021 г. се проведе седмото по ред издание на кампанията на Европейския ден на спорта в нашето училище. Той е своеобразен завършек на разнообразните дейности, които бяха реализирани в продължение на една година. Основните теми бяха: „Спортът като начин за подобряване на психичното здраве при децата“, „Чисто събитие -разделно събиране на отпадъци“ и „Активни пространства“ – как обновеният ни училищен двор подтиква децата към повече физически упражнения.  Тази година активностите отново са над 60, които бяха реализирани през цялата седмица. В тях се включиха всички ученици и учители на СУ „Васил Левски“, като бяха подкрепени и от родители. На различните спортни площадки в двора на училището се проведоха щафетни игри, състезания с тротинетки и велосипеди, флашмоб, народни танци, футбол, волейбол, народна топка и много други активности, които изпълниха всички участници с позитивни емоции.                

Всички инициативи на БГ Бъди активен, които са проведени в училишето през годината помагат на учениците да се чувстват по-уверени, да развиват умения и качества, които ги правят по-креативни, съпричастни и дейни.

Училищни учебни планове 2021-2022 г.

План-програма за действие за БДП за 2021/2022 учебна година

Обща информация за Плана за действия 2021 година за безопасност на движение по пътищата

Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г., Плана за действие 2021 – 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на образованието и науката.

Планът обхваща първата година от действието на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г. и Плана за действие 2021-2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и представя в обобщен вид мерките за безопасност на движението по пътищата, обособени по стратегически цели и тематични направления.

В плана целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от националната политика по БДП, а мерките са съотнесени спрямо ефекта на въздействието им, индикатора и срока по мярката и източника на информация за докладване на изпълнението на мярката, дефинирани от определените в Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г. и Плана за действие 2021 – 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.

Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година за съответните години от Плана за действие 2021 – 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, както и при необходимост. Актуализацията е възможна с оглед конкретизиране на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за които има обективна необходимост да бъдат включени в Плана за действие съгласно годишните приоритети и оперативните цели на държавната политика по БДП.

Планът за действие се отчита по разработени от ДАБДП образци, приложени към Плана за действие 2021 – 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ
1 No 2 Наименование на мярката 3 Ефект на мярката 4 Отговорник по мярката 5 Индикатор и срок по мярката, докладвани на заседания на ДОККПБДП и в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП  6 Източник на информация за докладване на изпълнението на мярката
1.1 Цел: Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политиката по БДП в единна стратегическа рамка
1.1.1   Отчитане изпълнението на Плана за действие за БДП за учебната 2020-2021 г. пред ПС Годишна отчетност на цялостната политика по   личностното развитие   директор   Годишен доклад  Срок: 15 септември 2021 г. МОН.     Класни ръководители         държавната администрация.
1.1.2 Разработване на годишен план-програма за БДП Годишна плановост на мерки по БДП  Директор, ЩАБ за координация при природни бедствия, аварии, катастрофи и безопасност на движението на учениците Актуализиран План за действие за БДП.   Срок: ежегодно 15 септември 2020-2029 г. Годишна план-програма за БДП, представена от директора на училището.
1.1.3 Докладване на годишното изпълнение на държавната политика по БДП ПС и РУО       Годишна отчетност на училищната политика по БДП – състояние на БДП, изпълнение на поставените стратегически цели, и приоритети от програмата на училището, свързани с БДП.   Директор   Края на учебната година Доклад за годишното изпълнение на училищната политика по БДП.    
1.2 Цел: Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от БДП
1.5.1 Прилагане на единна комуникационна стратегия по БДП. Провеждане на целенасочена комуникационна и медийна политика. Излъчване на ясни и в общественото пространство. Марек Макнев, заместник-директор Активна медийна политика. Срок: постоянен. Официална интернет страница на училището
ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ  
2.1 Цел: Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата
2.1.1 Оптимизирано обучение на деца и ученици по БДП в системата на образованието в единна концептуална рамка: осъвременяване на учебната документация по    заделяне на финансови, технически и човешки ресурси за обезпечаване на обучението по БДП;   определяне на конкретни образователни цели като минимални изисквания за обучение по БДП в детските градини и училищата;   интегриране на темите по БДП в темите от учебното съдържание по общообразователните учебни предмети.   използване на учебни материали и подходи, адаптирани към възрастта и зрелостта на обучаваните;   обучение с натрупване, при което всяко ниво на обучение надгражда предишното с цел приемственост и ефективен напредък;   подпомагане на учителите в прилагането на националната политика по обучение в областта на БДП;     насоченост на БДП не само към придобиване на знания и разбиране на правилата за движение, но и към промяна на нагласите и мотивацията;   практическа насоченост на уроците – да се провеждат не само в класната стая, но също така да включват обучение и опит на практика – както в защитена среда, така и в реални условия, адаптирани към ролята, която имат в системата за движение.осигуряване на механизъм за обратна връзка и оценка на ефективността от обучението по БДП. Поставяне на темата във фокуса на обществен дебат Подобрено управление на дейностите за възпитание и обучение на децата и учениците по БДП Подготвени деца и ученици в областта на БДП.   Директор, класни ръководители  Изпълнени мерки за подобряване обучението на деца и ученици по БДП. Срок: постоянен. Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.  
2.1.2 Организиране и провеждане на  извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието. Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП.   Учители, класни ръководители Изпълнени извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието. Срок: постоянен. Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.
2.1.3 Участие в национални състезания по БДП, национални, регионални и общински извънкласни инициативи за деца и ученици в системата на образованието, свързани с културата на движение по пътищата. Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП.   Директор, учители, класни ръководители Изпълнени инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието. Срок: постоянен. Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.
2.1.3.1 Участие в Национално състезание по БДП I състезателна група: учениците от V до VII клас   Подпомага възпитаването и обучението на учениците в култура на поведение на пътя, свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност. Подкрепя учениците да могат да взимат самостоятелни и адекватни решения в различни ситуации на пътя, като осъзнават действията си и носят пряка отговорност за това. Подпомага възпитаването на качества от значение за общото личностно развитие като информираност, култура в отношенията, съобразителност, уважение към общността и правилата. Чрез състезанието могат да се проследят и някои резултати на учениците, придобити в следствие на обучението по БДП. Директор, учители, класни ръководители Организирана и проведена олимпиада по БДП Срок: Училищен кръг до 28.02.2022 г.; Общински кръг до 28.03.2022 г.; Областен кръг до 16.05.2022 г.; Национален кръг: 04.06. до 06.06.2022 г. г. Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.
2.1.4 Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца, свързан с учебна и/или извънучебна дейност в системата на предучилищното и училищно образование. Осигуряване на безопасен транспорт за учениците в средищните училища.  Усъвършенстване на контрола за безопасен превоз на деца и ученици в пътните превозни средства. Директор, ЩАБ за координация при природни бедствия, аварии, катастрофи и безопасност на движението на учениците Изпълнени мерки за ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца. Срок: постоянен. Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора
2.1.5 Провеждане на кампании, насочени към деца и ученици.   Подготвени деца и ученици в областта на БДП. Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с  безопасността на движението по пътищата. Директор, учители, класни ръководители Изпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП, насочени към деца и ученици.  Срок: постоянен. Докладвана от  Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.
2.1.5.1 Провеждане на кампания „Пътят на първокласника“. Определяне на най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно и идентифициране на препятствия и проблемни точки – за родителите на всички ученици на първата родителска среща са коментирани проблемите и изискванията по пътната безопасност, включително и с участие на представители от Пътна полиция. Директор, учители, класни ръководители Изпълнени кампанийни областта на БДП, насочени към ученици от начален етап на основното образование Срок: 15.09 – 30.09.2021 г. Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.
2.2 Цел: Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП
2.2.1 Отбелязване на 29 юни – Деня на безопасността на движението по пътищата. Популяризиране на политиката за БДП. Директор, учители, класни ръководители  Организирано и проведено мероприятие. Срок: ежегодно, 29 юни. Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.
2.2.2 Отбелязване на Европейската седмица на мобилността,  Международния ден за безопасност на движението по пътищата,   Европейския ден без загинали на пътя/EDWARD, Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия и др. Популяризиране на политиката за БДП. Директор, учители, класни ръководители  Организирани и проведени мероприятия. Срок: ежегодно. Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

МЕРКИ ЗА БДП за 2021/2022 учебна година

1.Комисията по безопасност на движение по пътищата:

Членове:   

  1. Светлина Матанска
  2. Анастасия Милкова
  3. Иванина Нончева
  4. Кремена Колева
  5. Таня Каравасилева
  6. Стефка Малакова
  7. Краси Петкова
  8. Стоян Стоянов

2. Набелязани мерки за ограничаване на ПТП:

– Ограничаване достъпа на МПС в двора на училището.

– Контрол за посрещане, изпращане и безопасно пътуване на учениците.

– Съвместно с родителите определяне на безопасни маршрути от дома до училище на учениците в начален етап.

– В час на класа  се запознават  учениците с пътно -транспортната обстановка в района на училището.

 – Извършване на обходи на пътната мрежа за установяване причини и условия, за възникване на ПТП.

3. Мероприятия, които предстои да бъдат проведени.

– Демонстрации за учениците от I-IV клас на тема: „Как да пресичам безопасно улицата пред училище“, „Най-краткият и безопасен път до училище“;

– Демонстрация за майсторско управление на велосипед на тема: „Аз мога да карам велосипеда си безопасно“.

– Провеждане на вътрешноучилищно състезание между класовете.

– Провеждане на велопоход съвместно с родителите.

– Отбелязване на 29 юни – денят на безопасността на движение по пътищата.

Стратегия за развитие на СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово

Откриване на учебната година в СУ “Васил Левски”

Честит първи учебен ден, учители и ученици!Щастливи сме да започнем учебната година с осъществен на 100% държавен план- прием. Тази година в СУ „Васил Левски“ постъпиха 44 първокласници, а осмокласниците са 26. Тържеството по случай празника беше изпъстрено от шеговит сценарий, народни и модерни танци, подправени с много добро настроение. Специален гост беше Оливие Маркет- Президент на AES България. Лично той подари на най- малките ученици раници с ученически пособия, осигурени от AES. По традиция първия звънец удари директорът на училището- г-жа Нели Кючукова, като пожела на учениците и учителите успешна, ползотворна и присъствена учебна година.

Пореден повод за гордост за СУ „Васил Левски“

И тази учебна година предвещава да е доста успешна за СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово. Училището кандидатства по седем Национални програми и всички бяха спечелени:

1. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Културните институции като образователна среда“;

2. НП „Заедно в грижата за всеки ученик“,  Модул 3 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“;

3. НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“;

4. НП „Заедно за всяко дете“, Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“;

5. НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“;

6. НП „Иновации в действие“;

7. НП „Изучаване и съхраняване на традицииите и историята на Българската армия“.

Училището е включено за първи път в НП „Изучаване и съхраняване на традицииите и историята на Българската армия“ . Нейното осъществяване ще допринесе за придобиване на нови компетентности в областта на гражданското образование и патриотичното възпитание на учениците, както и за провеждане на дейности, свързани със съхраняването на историческата памет за българската армия и за националните традиции и култура.

Училището ще стане още по-желана среда за преживявания и учене на учениците, за развиване на положителното им отношение към ученето и редовното им посещение в училище.

Програмите предоставят възможност за привличане на родителите като активни участници в училищния живот на децата им, за да се изгради по-стабилна връзка между родител-учител-училище в посока на доверие, уважение и толерантност между трите страни.