Пореден повод за гордост за СУ „Васил Левски“

И тази учебна година предвещава да е доста успешна за СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово. Училището кандидатства по седем Национални програми и всички бяха спечелени:

1. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Културните институции като образователна среда“;

2. НП „Заедно в грижата за всеки ученик“,  Модул 3 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“;

3. НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“;

4. НП „Заедно за всяко дете“, Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“;

5. НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“;

6. НП „Иновации в действие“;

7. НП „Изучаване и съхраняване на традицииите и историята на Българската армия“.

Училището е включено за първи път в НП „Изучаване и съхраняване на традицииите и историята на Българската армия“ . Нейното осъществяване ще допринесе за придобиване на нови компетентности в областта на гражданското образование и патриотичното възпитание на учениците, както и за провеждане на дейности, свързани със съхраняването на историческата памет за българската армия и за националните традиции и култура.

Училището ще стане още по-желана среда за преживявания и учене на учениците, за развиване на положителното им отношение към ученето и редовното им посещение в училище.

Програмите предоставят възможност за привличане на родителите като активни участници в училищния живот на децата им, за да се изгради по-стабилна връзка между родител-учител-училище в посока на доверие, уважение и толерантност между трите страни.

image_pdfimage_print