image_pdfimage_print
Всички публикации от Надежда Колева

Космическа поща

България е първата държава в света, която на национално ниво стана част от програмата на предприемача и филантроп Джеф Безос #КосмическаПоща. В рамките ѝ български ученици от цялата страна изпратиха в Космоса картички със свои послания към бъдещето.

🚀

Това се случи между 15 септември и 23 октомври 2020 г. Картичките бяха изстреляни с ракетата New Shepard („Ню Шепард”), разработена от компанията на Джеф Безос Blue Origin („Блу Ориджин”). Програмата бе рядка по рода си, даваща възможност за ученици от цялата страна да си представят своята роля в бъдещето на планетата като потърсят отговор на въпроса „Защо Земята има нужда от Космоса?“

👽

Пощенските картички не само полетяха с ракетата New Shepard, но и бяха изпратени обратно до всеки ученик с пощенски печат „Летял в Космоса”. Днес учениците от IV и V клас към СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово получиха своята дългоочаквана пратка. Така всеки участник се сдоби с автентична пратка от космоса!

Защо Земята има нужда от Космоса? В търсене на нови ресурси все по-често си задаваме въпроса за бъдещето на Земята и мястото ѝ в големия космически пъзел. Този въпрос получи необикновени отговори, креативни идеи и оригинални рисунки от младите хора – тези, които ще помагат за по-добро бъдеще със своите знания и визионерски поглед.

Беседа по БДП

Опазването на живота и здравето на децата е от първостепенно значение за цялото общество. В училище децата учат не само математика, литература, науки, но и как да имат правилно поведение на пътя. В тази връзка в началото на учебната година в СУ „Васил Левски“ гостува господин Иван Кирилов – Инспектор ДПС към РУ „Полиция“, град Гълъбово. Той припомни на учениците от I до IV клас най-важните правила за движение по пътищата, за правилно пресичане, поведение на пътуващите с автобуси и други.

СУ „Васил Левски“ с нов облик

СУ „Васил Левски“ посрещна учениците си с обновен облик. Поредният спечелен от училището проект донесе на възпитаниците нови удобства за времето, което прекарват навън. Тази година дворът на училището разполага с пет нови беседки, дузина пейки, както и четири маси за тихи игри и една тенис-маса, на които учениците да отдъхват пълноценно от занятията. Благодарение на тези придобивки, училищният двор е още по-приветлив и уютен.

План-програма за действие за БДП за 2021/2022 учебна година

Обща информация за Плана за действия 2021 година за безопасност на движение по пътищата

Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г., Плана за действие 2021 – 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на образованието и науката.

Планът обхваща първата година от действието на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г. и Плана за действие 2021-2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и представя в обобщен вид мерките за безопасност на движението по пътищата, обособени по стратегически цели и тематични направления.

В плана целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от националната политика по БДП, а мерките са съотнесени спрямо ефекта на въздействието им, индикатора и срока по мярката и източника на информация за докладване на изпълнението на мярката, дефинирани от определените в Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г. и Плана за действие 2021 – 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.

Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година за съответните години от Плана за действие 2021 – 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, както и при необходимост. Актуализацията е възможна с оглед конкретизиране на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за които има обективна необходимост да бъдат включени в Плана за действие съгласно годишните приоритети и оперативните цели на държавната политика по БДП.

Планът за действие се отчита по разработени от ДАБДП образци, приложени към Плана за действие 2021 – 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ
1 No 2 Наименование на мярката 3 Ефект на мярката 4 Отговорник по мярката 5 Индикатор и срок по мярката, докладвани на заседания на ДОККПБДП и в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП  6 Източник на информация за докладване на изпълнението на мярката
1.1 Цел: Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политиката по БДП в единна стратегическа рамка
1.1.1   Отчитане изпълнението на Плана за действие за БДП за учебната 2020-2021 г. пред ПС Годишна отчетност на цялостната политика по   личностното развитие   директор   Годишен доклад  Срок: 15 септември 2021 г. МОН.     Класни ръководители         държавната администрация.
1.1.2 Разработване на годишен план-програма за БДП Годишна плановост на мерки по БДП  Директор, ЩАБ за координация при природни бедствия, аварии, катастрофи и безопасност на движението на учениците Актуализиран План за действие за БДП.   Срок: ежегодно 15 септември 2020-2029 г. Годишна план-програма за БДП, представена от директора на училището.
1.1.3 Докладване на годишното изпълнение на държавната политика по БДП ПС и РУО       Годишна отчетност на училищната политика по БДП – състояние на БДП, изпълнение на поставените стратегически цели, и приоритети от програмата на училището, свързани с БДП.   Директор   Края на учебната година Доклад за годишното изпълнение на училищната политика по БДП.    
1.2 Цел: Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от БДП
1.5.1 Прилагане на единна комуникационна стратегия по БДП. Провеждане на целенасочена комуникационна и медийна политика. Излъчване на ясни и в общественото пространство. Марек Макнев, заместник-директор Активна медийна политика. Срок: постоянен. Официална интернет страница на училището
ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ  
2.1 Цел: Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата
2.1.1 Оптимизирано обучение на деца и ученици по БДП в системата на образованието в единна концептуална рамка: осъвременяване на учебната документация по    заделяне на финансови, технически и човешки ресурси за обезпечаване на обучението по БДП;   определяне на конкретни образователни цели като минимални изисквания за обучение по БДП в детските градини и училищата;   интегриране на темите по БДП в темите от учебното съдържание по общообразователните учебни предмети.   използване на учебни материали и подходи, адаптирани към възрастта и зрелостта на обучаваните;   обучение с натрупване, при което всяко ниво на обучение надгражда предишното с цел приемственост и ефективен напредък;   подпомагане на учителите в прилагането на националната политика по обучение в областта на БДП;     насоченост на БДП не само към придобиване на знания и разбиране на правилата за движение, но и към промяна на нагласите и мотивацията;   практическа насоченост на уроците – да се провеждат не само в класната стая, но също така да включват обучение и опит на практика – както в защитена среда, така и в реални условия, адаптирани към ролята, която имат в системата за движение.осигуряване на механизъм за обратна връзка и оценка на ефективността от обучението по БДП. Поставяне на темата във фокуса на обществен дебат Подобрено управление на дейностите за възпитание и обучение на децата и учениците по БДП Подготвени деца и ученици в областта на БДП.   Директор, класни ръководители  Изпълнени мерки за подобряване обучението на деца и ученици по БДП. Срок: постоянен. Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.  
2.1.2 Организиране и провеждане на  извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието. Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП.   Учители, класни ръководители Изпълнени извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието. Срок: постоянен. Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.
2.1.3 Участие в национални състезания по БДП, национални, регионални и общински извънкласни инициативи за деца и ученици в системата на образованието, свързани с културата на движение по пътищата. Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП.   Директор, учители, класни ръководители Изпълнени инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието. Срок: постоянен. Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.
2.1.3.1 Участие в Национално състезание по БДП I състезателна група: учениците от V до VII клас   Подпомага възпитаването и обучението на учениците в култура на поведение на пътя, свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност. Подкрепя учениците да могат да взимат самостоятелни и адекватни решения в различни ситуации на пътя, като осъзнават действията си и носят пряка отговорност за това. Подпомага възпитаването на качества от значение за общото личностно развитие като информираност, култура в отношенията, съобразителност, уважение към общността и правилата. Чрез състезанието могат да се проследят и някои резултати на учениците, придобити в следствие на обучението по БДП. Директор, учители, класни ръководители Организирана и проведена олимпиада по БДП Срок: Училищен кръг до 28.02.2022 г.; Общински кръг до 28.03.2022 г.; Областен кръг до 16.05.2022 г.; Национален кръг: 04.06. до 06.06.2022 г. г. Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.
2.1.4 Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца, свързан с учебна и/или извънучебна дейност в системата на предучилищното и училищно образование. Осигуряване на безопасен транспорт за учениците в средищните училища.  Усъвършенстване на контрола за безопасен превоз на деца и ученици в пътните превозни средства. Директор, ЩАБ за координация при природни бедствия, аварии, катастрофи и безопасност на движението на учениците Изпълнени мерки за ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца. Срок: постоянен. Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора
2.1.5 Провеждане на кампании, насочени към деца и ученици.   Подготвени деца и ученици в областта на БДП. Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с  безопасността на движението по пътищата. Директор, учители, класни ръководители Изпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП, насочени към деца и ученици.  Срок: постоянен. Докладвана от  Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.
2.1.5.1 Провеждане на кампания „Пътят на първокласника“. Определяне на най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно и идентифициране на препятствия и проблемни точки – за родителите на всички ученици на първата родителска среща са коментирани проблемите и изискванията по пътната безопасност, включително и с участие на представители от Пътна полиция. Директор, учители, класни ръководители Изпълнени кампанийни областта на БДП, насочени към ученици от начален етап на основното образование Срок: 15.09 – 30.09.2021 г. Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.
2.2 Цел: Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП
2.2.1 Отбелязване на 29 юни – Деня на безопасността на движението по пътищата. Популяризиране на политиката за БДП. Директор, учители, класни ръководители  Организирано и проведено мероприятие. Срок: ежегодно, 29 юни. Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.
2.2.2 Отбелязване на Европейската седмица на мобилността,  Международния ден за безопасност на движението по пътищата,   Европейския ден без загинали на пътя/EDWARD, Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия и др. Популяризиране на политиката за БДП. Директор, учители, класни ръководители  Организирани и проведени мероприятия. Срок: ежегодно. Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

МЕРКИ ЗА БДП за 2021/2022 учебна година

1.Комисията по безопасност на движение по пътищата:

Членове:   

 1. Светлина Матанска
 2. Анастасия Милкова
 3. Иванина Нончева
 4. Кремена Колева
 5. Таня Каравасилева
 6. Стефка Малакова
 7. Краси Петкова
 8. Стоян Стоянов

2. Набелязани мерки за ограничаване на ПТП:

– Ограничаване достъпа на МПС в двора на училището.

– Контрол за посрещане, изпращане и безопасно пътуване на учениците.

– Съвместно с родителите определяне на безопасни маршрути от дома до училище на учениците в начален етап.

– В час на класа  се запознават  учениците с пътно -транспортната обстановка в района на училището.

 – Извършване на обходи на пътната мрежа за установяване причини и условия, за възникване на ПТП.

3. Мероприятия, които предстои да бъдат проведени.

– Демонстрации за учениците от I-IV клас на тема: „Как да пресичам безопасно улицата пред училище“, „Най-краткият и безопасен път до училище“;

– Демонстрация за майсторско управление на велосипед на тема: „Аз мога да карам велосипеда си безопасно“.

– Провеждане на вътрешноучилищно състезание между класовете.

– Провеждане на велопоход съвместно с родителите.

– Отбелязване на 29 юни – денят на безопасността на движение по пътищата.

В Габрово по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” – модул „Културните институции като образователна среда“

На 17.06.2021 г. учениците от IV а и IV б клас на СУ „Васил Левски“ – гр. Гълъбово посетиха Национален Музей на Образованието – Габрово. Това посещение бе организирано по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” – модул „Културните институции като образователна среда“. В НМО учениците се докоснаха до реални исторически артефакти, усетиха автентичната атмосфера на времето, изслушаха с интерес увлекателната беседа на музейните специалисти и се запознаха с историята на българското образование от IX до XX век. Най-впечатляваща за учениците бе възстановката на взаимно училище.

След НМО учениците посетиха и Дом на хумора и сатирата – Габрово. Там се позабавляваха в Огледалната зала, в Град Градина, гледаха и слушаха филмирани габровски шеги.

Последната спирка на групата беше Етнографски музей на открито „Етър“, който представлява възстановка на българския бит, култура и занаятчийство. Учениците разгледаха с голям интерес къщите със занаятчийски работилници, водните съоръжения и други сгради, закупиха си сувенири и лакомства и се прибраха в Гълъбово с чудесно настроение.

Кулинарна изложба 2021 година

Тази година отново възобновихме традициите, които се наложи да прекъснем през 2020 година заради обстоятелствата около Ковид-19.

На 17 май (понеделник) във фоайето на 3 етаж в СУ „Васил Левски“ се проведе любимата на всички Кулинарна изложба. Учениците от групите за целодневна организация на учебния ден от първи до четвърти клас бяха приготвили у дома и донесоха различни вкусотии – баници, торти, кексове, сладки, мекици, катми, бухтички и какво ли още не. След като разгледахме красивите кулинарни изделия, всички си хапнахме сладко и си направихме импровизирано парти.

Изложба на творби на ученици със СОП

Учениците със СОП в СУ „Васил Левски“ работят всеки ден с ресурсен учител, логопед и психолог. Освен за повишаване на резултатите в учебната дейност, с учениците се работи и за подобряване на творческите умения, за развиване на фината моторика, за по-добрата социализация в училище и в обществото.

Николай от XII клас, Виктория от XI клас, Божидара от VIII клас и Божидар от IV клас, заедно с г-жа Олга Стоянова, психолог в училището, подготвиха и представиха пред учлищната общност изложба на свои творби.

Реализиран проект за стая за занимания по интереси

СУ „Васил Левски“ може да се похвали с втори реализиран проект за тази учебна година – специална стая за занимания по итереси „Уча, играя, мечтая“. Проектът е от НП „Осигуряване на съвременнна образователна среда“, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците – 2020“.
Учениците от ГЦОУД I-IV клас вече имат възможност да провеждат часовете за занимания по интереси в специално оборудвано и обзаведено помещение, в което са осигурени съвременни материали, книги и игри, стимулиращи развитието на учениците.
Осъществяването на занимания по интереси в съвременна образователа среда, както и създаването на възможности за по-близки взаимоотношения между учениците, са предпоставка за подобряване на социалните умения и повишаване успеваемостта на учениците.
Включването на децата в дейности от различни области – наука, изкуство, спорт, образователни и занимателни игри, способства за усъвършенстване на уменията за работа в екип, развива вниманието и паметта, логическото мислене и се стимулират творческите изяви.
Играта е от съществено значение за психическото, социалното, емоционалното и физическото развитие на децата.

Няма път, който да не започва от семейството

На 21 ноември православната църква отбелязва празника Въведение Богородично, а в българския календар той е отреден за Ден на християнското семейство.

От векове наред дедите ни са вярвали, че домът е свещено място, в което децата научават най-ценните житейски уроци, както и усвояват важни знания за света. В семейството те не само биват възпитавани, но и изграждат своя характер и именно семейната среда е предпоставка за развитие на техните заложби и дарби.

Единствено ние, българите, празнуваме Въведение Богородично като Ден на християнското семейство.

Тук отново се преплитат църковното и народните традиции, съхранявани и отстоявани в продължение на стотици години. Затова и празникът Въведение Богородично е на особена почит сред православния български народ.

На 20.11.2020 г. родители, учители и ученици от начален етап посетихме църквата „Въведение Богородично“ в гр. Гълъбово, където отец Виктор Милчев ни разказа за ролята на семейството според християнската религия. Мероприятието е свързано с НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“. Децата усетиха силата и спокойствието на църковната обител и с огромен интерес изслушаха словото на отеца. Учениците запалиха  свещички за здраве и благополучие на семействата си.

Преживяното от този светъл ден ще остави отпечатък в тяхното съзнание, ще им напомня, че трябва  да  бъдем добри, да правим добро, за да получим добро.

Ден на народните будители

На 1 ноември отбелязваме Деня на народните будители. В този ден се отдава почит на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал.

Сред будителите на народния ни дух са Григорий Цамблак, Владислав Граматик, Паисий Хилендарски, Иван Рилски, Неофит Бозвели, Васил Априлов, братята Миладинови, Георги Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Неофит Рилски, Иван Вазов, Любен Каравелов и други достойни българи.

Честит празник!

Мерки за БДП

       Комисията по БДП в СУ „Васил Левски“, гр.Гълъбово в състав:

 1. Светлина Матанска
 2. Анастасия Милкова
 3. Краси Петкова
 4. Стоян Стоянов
 5. Таня Каравасилева
 6. Стефка Малакова
 7. Катерина Илиева
 8. Иванина Нончева

планира и организира обучението и възпитанието на учениците с няколко цели:

1.Опазване живота и здравето на учениците в училище и извън него.

2. Формиране на съзнателно и отговорно отношение към личната безопасност, придобиване на знания  и умения за справяне с опасни ситуации на пътя и оказване на първа помощ в случаите на нужда.

Планирани дейности в СУ“Васил Левски“, свързани свъзпитанието и обучението на учениците по безопасност на движението по пътищата  за учебната 2020/2021година: 

  1. Демонстрации за учениците от I-IV клас на тема: „Как да пресичам безопасно улицата пред училище“, „Най-краткият и безопасен път до училище“.

  2. Изготвяне на  табла и презентации, съобразени с възрастовите особености на учениците, на тема „Моят безопасен път до училище“ и „Пътни знаци“.

  3.Демонстрация за майсторско управление на велосипед на тема: „Аз мога да карам велосипеда си безопасно“.

  4. Провеждане на вътрешноучилищно състезание между класовете.

  5. Провеждане на велопоход съвместно с родителите.

Набелязани мерки за ограничаване на ПТП:

– Ограничаване достъпа на МПС в двора на училището;

– Съвместно с родителите определяне на безопасни маршрути от дома до училище на учениците в начален етап;

– В час на класа  се запознават  учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището;

– Извършване на обходи на пътната мрежа за установяване причини и условия за възникване на ПТП.