image_pdfimage_print

Баба Марта бързала, мартеници вързала

Учениците от полуинтернатните групи 1 -8 клас изработиха в часовете занимания по интереси повече от 100 чудни мартеници. С част от тях Баба Марта, Пижо и Пенда -деца от СОУ „Васил Левски“, зарадваха децата от Дневния център за деца и младежи с увреждания в Гълъбово.

 

А другата част от мартениците бяха подарени от Баба Марта и нейните помощници на преподавателите и служителите в училището.

 

Наши ученици с награди от конкурс за детска рисунка

На 22 февруари в гр. Казанлък бяха наградени наши ученици и преподаватели с грамоти, участвали в VII –я национален конкурс за детска рисунка, наследници на Дечко Узунов, организиран от Националната гимназия по пластични изкуства и дизайн „Акад. Дечко Узунов“ към Министерството на културата, по случай 116 години от рождението на Дечко Узунов и 40 години средно образование по дизайн в България.

Стела Станчева от 2 а клас с ръководител г-жа Нели Нуцова бе наградена с грамота „Млад художник“, I възрастова група. Георги Лазаров от 6 а клас с ръководител г-жа Диляна Тонева беше награден също с грамота „Млад художник“, II възрастова група. Галя Никова от 6 а клас спечели специалната награда на областния управител на областна администрация Стара Загора.

Грамоти за ръководител на ученици, отличени в VII –я национален конкурс за детска рисунка, наследници на Дечко Узунов, получиха и двете госпожи.

Приказката продължава

На 13 февруари ученическият парламент бе подготвил изненада на децата от дома „Мария Роза“в с. Асеновец. Те имаха възможност да посетят СОУ „Васил Левски“ и за втори път да се видят със своите приятели. Вълнението бе огромно при всички.

10426262_683585681763932_2925392603249419581_n
отново заедно

Децата имаха щастието да разледат училището, да поиграят футбол, и да си поговорят, за да се опознаят още по – добре.

11005899_10202242104413064_1473418656_n
с много усмивки
961400_10202242106013104_1341680617_n
танцуваме с любов

В предварително украсения ученически стол всички заедно обядваха, като за десерт децата от парламента бяха купили торта във формата на сърце. След което им бе представена кратка програма от песни и танци, а накрая всички заедно си направиха караоке и танцуваха.

10997033_10202242104173058_1166318147_n
да пеем заедно
10952061_10202242104453065_1126679085_n
изненадата

Преди да си заминат дойде и последната изненада, подготвена от ученическия парламент, колаж от общи снимки от предходната им среща. Именно този малък жест развълнува децата от дома. Последваха хиляди снимки, прегръдки и обещания, че тези срещи ще продължат и занапред.

11004042_805058289568834_693848546_n
нека вярваме в доброто

 

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В СОУ „Васил Левски” гр. Гълъбово

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

 1.1. Характеристика на целодневната организация на учебния ден в училището:

В  СОУ „Васил Левски” гр. Гълъбово се обучават  деца от  І-ви до ХІІ-ти клас в дневна форма на обучение,разпределени в  19 паралелки.Училището е обявено за средищно с постановление на Министерския съвет.

Организацията на учебния ден е целодневна: вариант I- задължителните учебни часове се провеждат до обяд, а часовете  за организиран отдих  и обяд, самоподготовка и  дейности  по интереси  след обяд.

Целодневна организация на учебния ден се осъществява в  следните групи: ПИГ І а клас, ПИГ І б клас, ПИГ ІІ а клас, ПИГ ІІ б клас, ПИГ ІІІ а клас, ПИГ ІІІ б клас, ПИГ  ІV а клас, ПИГ ІV б клас,

ПИГ V а,б клас, ПИГ VІ а,б клас, ПИГ VІІ-VІІІ клас

 

1.2. Нормативно основание:

Училищната програма на СОУ„Васил Левски”гр.Гълъбово е разработена в съответствие с Рамковата програма за целодневна организация на учебния процес на основание заповед № РД 09-1809/09.12.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката за определяне на средищните училища в Република България и извършване на разходи по одобрен Проект BG051PO001-3.1.06 по ОП РЧР „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“; т. 6.8. от Инструкция за изпълнение и отчитане на дейностите по целодневната организация на учебния процес в средищните училища, утвърдена със заповед № РД 09-116 / 27.01.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката; Стратегия за развитие на училището; училищни правилници и нормативни документи.

Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на полуинтернатните групи в училището се осъществява съгласно ППЗНП; Наредба № 3/2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета и Наредба № 7/2000 г. за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

 

1.3.Предназначение на програмата:

Чрез нея се кон­к­ре­ти­зи­рат/оп­ре­де­лят: це­ли­те, ус­ло­ви­я­та и ре­да за про­веж­да­не на це­лод­нев­на­та ор­га­ни­за­ция в учи­ли­ще­то; дей­нос­ти­те в по­лу­ин­тер­нат­ни­те гру­пи ка­то об­х­ва­ща об­щи­те и спе­ци­фич­ни­те ха­рак­те­рис­ти­ки и раз­ли­чия в струк­ту­ра­та, със­та­ва, об­х­ва­та на гру­пи­те  в из­пъл­не­ние на дър­жав­на­та по­ли­ти­ка за пос­ти­га­не на ка­чес­т­вен об­ра­зо­ва­тел­но- въз­пи­та­те­лен про­цес.

 

1.3.1. Цел:

Целта на програмата е да се конкретизират условията и редът за провеждане на целодневната организация на учебния процес за учениците от І до VІІІ клас в СОУ„Васил Левски”гр.Гълъбово с  оглед подобряване на качеството на образованието.

 

 

1.3.2.Специфични цели:

Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес чрез насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество при зачитане интересите, съобразно възможностите и възрастовите им особености; Създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание; Повишаване мотивацията на учениците, учителите и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес”; Създаване стимулираща детското развитие предметно-пространствена интерактивна среда, съответстваща на неговата индивидуалност и стил на учене, модел и темп на растеж и специфичната му семейна среда; Създаване на предпоставки за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес; Уважение към индивидуалните различия на децата – стил на възприемане и учене, темп на работа, темперамент, потребности и интереси.

 

 1. 2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ПИГ В УЧИЛИЩЕТО

2.1. Режимни моменти и брой часове, задължителни за всяка ПИГ, според Рамковата програма:

2.1.1. Режимни моменти и брой часове, задължителни за всяка ПИГ в начален етап на обучение, според Рамковата програма:

Блок А – обяд, организиран отдих и спорт – 2 часа

Блок В – самоподготовка – 2 часа

Блок С – занимания по интереси – 2 часа

2.1.1. Режимни моменти и брой часове, задължителни за всяка ПИГ в прогимназиален етап на обучение, според Рамковата програма:

Блок А – обяд, организиран отдих и спорт – 2 часа

Блок В – самоподготовка –  2часа

Блок С – занимания по интереси – 2 часа

2.2. Продължителност на часовете за всяка една от групите:

 • ПИГ І а клас, ПИГ І б клас, ПИГ ІІ а клас, ПИГ ІІ б клас – 35 минути
 • ПИГ ІІІ а клас, ПИГ ІІІ б клас, ПИГ ІV а клас, ПИГ ІV б клас,
 • ПИГ V а,б клас, ПИГ VІ а,б клас, ПИГ VІІ-VІІІ клас – 40 минути

2.3Седмично разписание на часовете за всяка ПИГ:

 

за понеделник,вторник,сряда и четвъртък

Група ПИГ І а, І б, ІІ а, ІІ б клас
Блок А 12.10 ч. – 12.40 ч. –  обяд12.40 ч. – 13.30 ч. –  организиран отдих и спорт
Блок В 13.30 ч .- 14.05 ч . – 1ч.самоподготовка
Междучасие 14.05 ч. – 14.15 ч.
Блок В 14.15 ч. – 14.50 ч. – 1ч.самоподготовка
Междучасие 14.50 ч. – 15.00 ч.
Блок С 15.00 ч. – 15.35 ч. – 1ч. занимания по по интереси
Междучасие 15.35 ч. – 15.45 ч.
Блок С 15.45 ч. – 16.20  ч. – 1ч. занимания по по интереси

За петък

Група ПИГ І а, І б, ІІ а, ІІ б клас
Блок А 11.20ч. – 11.50 ч. –  обяд11.50 ч. – 13.20 ч. –  организиран отдих и спорт
Междучасие 13.20 ч. – 13.30 ч.
Блок Б 13.30 ч .- 14.05 ч . – 1ч.самоподготовка
Междучасие 14.05 ч. – 14.15 ч.
Блок Б 14.15 ч. – 14.50 ч. – 1ч.самоподготовка
Междучасие 14.50 ч. – 15.00 ч.
Блок В 15.00 ч. – 15.35 ч. – 1ч. занимания по по интереси
Междучасие 15.35 ч. – 15.45 ч.
Блок В 15.45 ч. – 16.20  ч. – 1ч. занимания по по интереси

 

За понеделник,сряда и петък

Група ПИГ ІІІ а,ПИГ ІІІ б клас
Блок А 12.10 ч. – 12.40 ч. –   обяд12.40 ч. – 13.30 ч. –   организиран отдих и спорт
Блок В 13.30 ч. – 14.10  ч .-  1ч.самоподготовка
Междучасие 14.10 ч. – 14.20 ч.
Блок В 14.20 ч. – 15.00 ч.-   1 ч.самоподготовка
Блок С 15.00 ч. – 1540 ч. – 1 ч. занимания по по интереси
Блок С 15.40 ч. – 16.20  ч. – 1 ч. занимания по по интереси

За вторник и четвъртък

Група ПИГ ІІІ а,ПИГ ІІІ б клас
Блок А 13.00 ч. – 13.30 ч. –  обяд13.30 ч. – 14.20 ч. – организиран отдих и спорт
Блок В 14.20 ч. – 15.00  ч .-  1ч.самоподготовка
Блок В 15.00 ч. – 15.40 ч.-   1 ч.самоподготовка
Блок С 15.40 ч. – 16.20 ч. – 1 ч. занимания по по интереси
Блок С 16.20 ч. – 17.00  ч. – 1 ч. занимания по по интереси

 

За понеделник,сряда и четвъртък

Група ПИГ ІVа, ПИГ ІVб клас
Блок А 12.10 ч. – 12.40 ч. –   обяд12.40 ч. – 13.30 ч. –   организиран отдих и спорт
Блок В 13.30 ч. – 14.10  ч .-  1ч.самоподготовка
Междучасие 14.10 ч. – 14.20 ч.
Блок В 14.20 ч. – 15.00 ч.-   1 ч.самоподготовка
Блок С 15.00 ч. – 1540 ч. – 1 ч. занимания по по интереси
Блок С 15.40 ч. – 16.20  ч. – 1 ч. занимания по по интереси

 

 

 

 

За вторник и петък

Група  ПИГ ІVа,ПИГ ІVб клас
Блок А 13.00 ч. – 13.30 ч. –  обяд13.30 ч. – 14.20 ч. – организиран отдих и спорт
Блок В 14.20 ч. – 15.00  ч .-  1ч.самоподготовка
Блок В 15.00 ч. – 15.40 ч.-   1 ч.самоподготовка
Блок С 15.40 ч. – 16.20 ч. – 1 ч. занимания по по интереси
Блок С 16.20 ч. – 17.00  ч. – 1 ч. занимания по по интереси

За понеделник,сряда,четвъртък и петък

Група ПИГ Vа,б; VІ а,б; VІІ-VІІІ клас
Блок А 13.00 ч. – 14.20 ч. –  обяд и  организиран отдих и спорт -2 ч.
Блок В 14.20 ч. – 15.40 ч. – 2 ч. самоподготовка
Блок С 15.40 ч. – 17.00 ч. –  2 ч. занимания по  интереси

За вторник

Група ПИГ Vа,б; VІ а,б; VІІ-VІІІ клас
Блок А 13.50 ч. – 15.00 ч. – обяд и организиран отдих и спорт -2 ч.
Блок В 15.00 ч. – 16.20 ч. – 2 ч.самоподготовка

 

Блок С 16.20 ч. – 17.00 ч. –  2 ч. занимания по  интереси

 

2.4. Педагогически изисквания при провеждане на дейностите в ПИГ:

2.4. 1.Педагогически изисквания при провеждане на организиран отдих и спорт:

В часовете  за ор­га­ни­зи­ран от­дих и спорт  се  ак­цен­тира на  въз­пи­та­тел­но вза­и­мо­дейст­вие, по­ве­ден­чес­кия по­тен­ци­ал, раз­то­вар­ва­не от ум­с­т­ве­но нап­ре­же­ние и  неп­ре­къс­на­ти наб­л­ю­де­ния и про­я­ва ­на дис­к­рет­ност. Учебните часове  за ор­га­ни­зи­ран от­дих и спорт се провеждат след  12  часа, в зависимост от организацията на учебния ден в съответните класове.

Ключови акценти:

 • организиране на обедното хранене на учениците;
 • организиране на отдиха и спорта на учениците;
 • наблюдение и оценка на различните поведенчески ситуации по време на отдиха на учениците;
 • провеждане на релаксиращи беседи и разговори с учениците по въпроси и тревоги, възникнали затруднения, споделяне на проблем, възникнал конфликт, и др. за успокояване на емоциите и преход към самоподготовката им;
 • спазване на здравно-хигиенните норми и изисквания от учениците
 • грижа за опазване здравето и живота на децата и учениците

Условия:

 • за хранене: провеждат се в училищния стол
 • място за провеждане на отдих и спорт: дейностите по организиран отдих и спорт на учениците не се провеждат в учебните помещения, в които се водят часовете от задължителната подготовка. Могат да се провеждат във физкултурните салони, библиотеката, мултимедийните кабинети и спортните площадки.

2.4.2. Педагогически изисквания при провеждане на самоподготовката.

 • Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния  материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване. В  един час може да  се ор­га­ни­зи­ра са­мо­под­го­тов­ка­та по по­ве­че от един уче­бен пред­мет;
 • За часовете по самоподготовка, в зависимост от потребностите на   учениците, се осигуряват консултации с учители–специалисти. Изработва се график за консултации от съответните учители –специалисти по различните учебни предмети.

Ключови акценти:

 • преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия;
 • степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката;
 • усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране;
 • самостоятелно преодоляване на когнитивни трудности и предизвикателства;
 • подготовката на домашните работи и трайното усвояване на учебното съдържание.
 • съдействие за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране;
 • стимулиране любознателността и стремежа към знание;
 • усъвършенстване на уменията за общуване и толерантност

Условия:

 • за часовете по самоподготовка в зависимост от потребностите на учениците се осигуряват консултации с учители по отделните учебни предмети (начални учители).
 • Часовете по  самоподготовка  се провеждат в клас­ната  стая, компютърните ка­би­нети, учи­лищ­на биб­ли­о­те­ка и др.;

2.4.3. Педагогически изисквания при провеждане на занимания по интереси.

 • Заниманията по интереси могат да бъдат съчетани с извънкласните дейности, тъй като и двете са части от стратегията на училището и компонент от неговата система на обучение и възпитание
 • Заниманията по интереси се провеждат в зависимост от потребностите на учениците.Те се организират с оглед мотивиране на учениците и родителите за включване в целодневната организация.
 • Часовете са с на­со­че­ност към ов­ла­дя­ва­не на ключо­ви­те ком­пе­тен­т­нос­ти по Ев­ро­пейс­ка ре­фе­рен­т­на рам­ка, под­по­ма­га­не и до­пъл­ва­не обу­че­ни­е­то чрез раз­лич­ни за­ни­ма­ния,съз­да­ва­не на емо­ци­о­нал­на сре­да за от­мо­ра.

Ключови акценти:

 • да предотвратят преумората ;
 • да развиват и обогатяват детското мислене;
 • да допринесат за придобиване на полезни и нови знания или за интерпретиране и прилагане в практиката на вече получени и затвърдени знания;
 • да мотивират ученици и родители за включване в целодневната организация.

Условия:

 • За провеждане на заниманията по интереси директорът на училището, в началото на всяка учебна година, организира проучване на интересите на учениците и осигурява подходяща материална база, включително и извън наличната в училището.
 • Заниманията по интереси се организират и провеждат съобразно възможностите на училището.
 • Заниманията по интереси могат да не са пряко свързани с усвояването на учебното съдържание от часовете по задължителна подготовка.
 • Провеждат се  в компютърните зали ,физкултурните салони , стая за отдих и дейности по интереси, музикален кабинет,училищната библиотека.

 

 • Аспекти на работа на педагозите в ПИГ:

За да осъществяват ефективно дейностите при ЦОО възпитателят трябва да притежава необходимите компетентности, познания и умения да:

 • организира, направлява и контролира ефективно възпитателно-образователния процес;
 • създава позитивна възпитателна и учебна среда;
 • насърчава, подпомага и мотивира учениците за самостоятелна работа;
 • съветва, напътства и подпомага учениците за справяне с трудностите и засилване стремежа им към постижение, самоизява и конструктивно съревнование;
 • диагностицира и оценява обективно развитието и напредъка на учениците, като използва различни техники, форми и средства за установяване достигнатото от тях ниво на подготовка и постиженията им ;
 • зачита и защитава личното достойнство, правата и индивидуалността на учениците при оценяването;
 • изгражда умения за самооценка у учениците;
 • споделя с колегите затрудненията или постиженията на учениците с оглед подобряване на резултатите;
 • наблюдава и преценява физическото и психично състояние на учениците и да съдейтва за опазване живота и здравето им;
 • следи и изисква за спазване на здравно-хигиенните норми и изисквания;
 • информира и следи за спазване от учениците на изискванията за добро поведение в училище и обществото;
 • повишава професионалната си квалификация подпомагаща професионалното му развитие и кариера;
 • използва съвременни педагогически технологии, методи и подходи, съобразени със спецификата на групата и инидивидуалните качества на ученика, съобразно спецификата на училището, като: ролеви игри , симулационни игри, метод на асоциациите; кубиране, инсърт, рефлексия, мозъчна атака и др.

2.5. Норми на преподавателска работа.

Нормата за преподавателска работа на възпитателите е 30 астрономически часа и е определена в приложение №1 на наредба №3 от 18.02.2008г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета обн. ДВ , бр. 27 от 11.03. 2008г. При продължителност на работното време по чл. 136, ал. 3 от Кодекса на труда, извън минималната задължителна норма за преподавателска работа на лицата, заемащи възпитателски длъжности, същите изпълняват установените им задължения съответно в чл. 129е, 129ж и 129з от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

В рам­ки­те на 8-ча­со­вия ра­бо­тен ден на въз­пи­та­те­ли­те се из­вър­ш­ват след­ни­те дей­нос­ти:

 • Под­гот­ви­тел­на ра­бо­та за ча­со­ве­те по са­мо­под­го­тов­ка – оси­гу­ря­ва­не на тес­то­ве, за­да­чи, по­со­бия, ма­те­ри­а­ли, ин­фор­ма­ци­он­ни справ­ки, снаб­дя­ва­не с не­об­хо­ди­ма­та ди­дак­ти­чес­ка и учеб­на ли­те­ра­ту­ра,  вкл. и кон­сул­та­ции с учи­те­ли;
 • Под­го­тов­ка на ли­те­ра­ту­ра, ма­те­ри­а­ли, по­со­бия и ин­с­т­ру­мен­та­ри­ум за про­веж­да­не на ча­со­ве­те за дей­нос­ти по ин­те­ре­си;
 • По­пъл­ва­не  на учи­лищ­на до­ку­мен­та­ция и до­ку­мен­та­ция по про­ек­та – на хар­ти­ен и на елек­т­ро­нен но­си­тел;
 • Учас­тие в про­веж­да­не­то на пе­да­го­ги­чес­ки съ­ве­ти, ра­бот­ни гру­пи, опе­ра­тив­ки и др.;
 • Ра­бо­та с ро­ди­те­ли, вкл. учас­тие в ро­ди­тел­с­ки сре­щи и за­се­да­ния на Учи­лищ­но­то нас­то­я­тел­с­т­во;
 • Ор­га­ни­зи­ра­не  и учас­тие на кон­сул­та­ции с уче­ни­ци;
 • Пла­ни­ра­не, ор­га­ни­зи­ра­не и учас­тие в ква­ли­фи­ка­ци­он­но-ме­то­ди­чес­ка дей­ност, свър­за­на с въз­пи­та­тел­но-об­ра­зо­ва­тел­ния про­цес;
 • Оказ­ва­не на ме­то­ди­чес­ка по­мощ  и кон­сул­та­ции на млад­ши въз­пи­та­те­ли;
 • Учас­тие в рег­ла­мен­ти­ра­ни сед­мич­ни/ме­сеч­ни  об­що­у­чи­лищ­ни ме­роп­ри­я­тия;
 • Учас­тие в раз­ра­бот­ва­не­то на ин­ди­ви­ду­ал­ни об­ра­зо­ва­тел­ни прог­ра­ми;
 • Ра­бо­та по ди­аг­нос­ти­ци­ра­не­то и на­сър­ча­ва­не­то на пос­ти­же­ни­я­та на уче­ни­ци­те;
 • Ко­ор­ди­ни­ра­не об­мя­на­та на доб­ри прак­ти­ки меж­ду въз­пи­та­те­ли­те.

2.6. Отразяване на целодневната организация в документация.

Дейностите по целодневната организация на образователно-възпитателния процес се вписват в следната училищна документация:

 • Списък-образец 1;
 • Седмично разписание на часовете в училището;
 • Годишния план за дейността на училището;
 • Книгата с протоколи от заседания на Педагогическия съвет;
 • Книгата за преподадения учебен материал /часове в ПИГ/;
 • Дневник на ПИГ;
 • Електронно – на сайта на mon

3.Условия за постигане на ефективност и резултатност на ОВП при целодневната организация на учебния ден:

 • О­бо­га­тя­ва­не и об­но­вя­ва­не на учеб­на­та сре­да с под­хо­дя­що об­за­веж­да­не и съв­ре­мен­но тех­ни­чес­ко обо­руд­ва­не и съз­да­ва­не и под­дър­жа­не на бе­зо­пас­но и спо­кой­но мяс­то, къ­де­то уче­ни­ци­те, обу­ча­ва­щи се при це­лод­не­вен ре­жим да се раз­то­вар­ват с люби­ми­те си за­ни­ма­ния, да от­по­чи­ват, да ко­му­ни­ки­рат пъл­но­цен­но по­меж­ду си и да се включват  ак­тив­но и пъл­но­цен­но в пла­ну­ва­ни­те дей­нос­ти.
 • Под­си­гу­ря­ва­не и на­сър­ча­ва­не на уче­ни­ци­те до дос­тъ­па до раз­но­об­раз­ни фор­ми на неп­ре­къс­на­то об­ра­зо­ва­ние, на­со­че­ни към ов­ла­дя­ва­не на ключо­ви ком­пе­тен­т­нос­ти.
 • Под­по­ма­га­не ро­ди­те­ли­те, нас­той­ни­ци­те и близ­ки­те на уче­ни­ци­те  в

обуче­ни­е­то на де­ца­та им.

 • Учас­тие на въз­пи­та­те­ли­те в под­хо­дя­щи ква­ли­фи­ка­ци­он­ни фор­ми.
 • Из­пол­з­ва­не от пе­да­го­зи­те при ре­а­ли­зи­ра­не на дей­нос­ти­те в ПИГ на съв­ре­мен­ни пе­да­го­ги­чес­ки тех­но­ло­гии, ме­то­ди и под­хо­ди, из­не­се­ни учеб­ни ча­со­ве в близ­ки ин­с­ти­ту­ции, при­род­ни обек­ти и ис­то­ри­чес­ки за­бе­ле­жи­тел­нос­ти, съ­об­раз­но спе­ци­фи­ка­та на учи­ли­ще­то и гру­па­та .
 1. Наблюдение и контрол на дейностите при целодневното обучение.

4.1. Контрол от страна на Директора.

– утвърждава годишните тематични разпределения на възпитателите в ПИГ

– осъществява мониторинг и контрол по отношение на ежедневното водене на училищната документация, организацията на работа в часовете и резултатите на учениците в ПИГ

–   проучва и анализира потребностите и интересите на всички ученици от I до VIII клас чрез: родителски срещи, консултаци  и анкети,

4.2. Оценяване напредъка на учениците от страна на възпитателите:

 • Извършват вътрешно оценяване на самоподготовката на учениците в началото и края на учебната година и техният напредък по БЕЛ и по математика и др. учебни предмети, изготят писмен анализ на резултатите и набелязват мерки за преодоляване на слабостите.
 • Из­пол­з­ва­не на пе­да­го­ги­чес­ки ме­то­ди и под­хо­ди, съ­об­ра­зе­ни със спе­ци­фи­ка­та на гру­па­та и раз­ви­ти­е­то на уче­ни­ци­те, ко­и­то да под­по­мог­нат ус­пе­ва­е­мост­та на уче­ни­ци­те в ПИГ – фор­ми­ра­що оце­ня­ва­не;
 • Из­вър­ш­ва­не на вът­реш­но оце­ня­ва­не на са­мо­под­го­тов­ка­та на уче­ни­ци­те и тех­ни­ят нап­ре­дък – фор­ми­ра­що оце­ня­ва­не.

 

 1. Очаквани резултати от изпълнението на училищната програма:

5.1. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и повишаване степента на знания и компетентности у учениците.

5.2. Развитие на творческите способности на учениците  и участие на учениците в различни училищни, регионални и национални състезания, конкурси, изложби и др. изяви.

5.3. Формиране у учениците, обхванати в ПИГ, на умения за осмисляне на свободното време и повишаване нивото на тяхната социализация, както и възпитание в толерантност, сътрудничество и стремеж към успех.

5.4. Засилване интереса  от страна на ученици и родители към целодневната организация на учебния процес.

 

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

На 19.02.2015 г,  в зала „Енергетик” гр. Гълъбово, се проведе патронният празник на СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“.  Празникът на училището е личен празник на всеки един учител, ученик и служител от нашето училище.

И тази година  програмата беш10974585_469900843157822_2733261132042867872_oе богата и разнообразна. По традиция първо се внесе знамето на СОУ„Васил Левски”. Зазвуча и училищният химн. На сцената излязоха децата от кръжока по „Художествен1780128_469901996491040_5303820072005347016_oо слово” , които изпълниха кратък рецитал.  Следващи на сцената се представиха учениците от вокалната група.

Празникът продължи с изяви на почти всички класове, като тази година мотото беше : „Аз обичам България”. Сцената се огласяше от  песни, танци, рецитал и  театралната  постановка „Първият уро10974681_469916486489591_7945653504885352884_oк“, изпълнена от учениците от ІV „Б” клас. В тези минути нашите възпитаници за пореден път доказаха, че са горди българи и достойно носят името на Апостола.

10828050_469902516490988_826420489093477243_o

Инициативи на учебна компания „Феникс“

На 30.10. 2014 г. УК „Феникс” представи изложба базар на изделия, като поводът беше 30 –годишният юбилей на СОУ „Васил Левски”. Продуктите бяха посрещнати с интерес от учениците, учителите и родителите.

SAM_1255 SAM_1258 SAM_1261

 

 

 

 

В седмицата преди Коледа бе организиран щанд на изделия на УК „Феникс” в училище, като бе акцентирано върху коледната тематика.

SAM_1213 SAM_1228И в перспектива компанията ще продължава да работи, като предлага интересни, естетически и евтини изделия, които са подходящи както за подаръци, така и за дома.

Учебна компания „Феникс“

Учебна компания „Феникс” е създадена на 02.10.2014 г. в рамките на учебната програма по Предприемачество ЗИП/ПП в 11 клас. Тя е учредена като акционерно дружество. Всички ученици в 11 клас са акционери. Компанията започва дейността си с малък акционерен капитал, като разчита на постъпления от продажби. Избрана е екипната управленска структура.

SAM_1220

Лидерският екип се състои от:

 1. Румяна Димитрова –президент
 2. Нина Николаева –вицепрезидент отдел „Финанси”
 3. Даниела Димова –вицепрезидент отдел „Производство”
 4. Даниела Русева –вицепрезидент отдел „Маркетинг и PR”
 5. Мартин Иванов –вицепрезидент отдел „Човешки ресурси”

SAM_1254

Според изискванията на Джуниър Ачийвмънт България, по чиито програми работи компанията, компанията произвежда три продукта: бутилки, свещници и бижута от кожа.

Проблемът с рационалното използване на отпадъците от домакинствата и от промишлеността е глобален и „Феникс” иска да работи за неговото решаване. Изделията, които предлага учебната компания, са изработени от екоматериали –шишарки, ръковини, камъчета, както и от отпадъци от кожарската индустрия. Произведените сувенири са безопасни, красиви и на достъпна цена.SAM_1229

SAM_1219

Цялата дейност на УК „Феникс” е свързана с обучението по Предприемачество. Целта е младите хора да развият качества като инициативност, отговорност, умения за работа в екип.

Учител консултант на компанията е г –жа Нели Костадинова –учител по икономически дисциплини.

Програма НИЕ

ПРОГРАМАТА НИЕ

• Ще накара учениците да учат, забавлявайки се

• Ще възпита у тях предприемачески дух

• Ще ги направи по-отговорни

• Ще допълни учебната програма в началния курс с понятия и умения, свързани с бизнеса и икономиката

• Ще разшири познанията на учениците за видовете бизнес в общността

• Ще развие разбирането на учениците за това как държавата подкрепя услугите за повишаване на благосъстоянието на своите граждани

• Ще покаже на учениците значението на образованието за бъдещото имрофесионално развитие.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

•Да допълни учебната програма по обществени науки в началния курс с понятия и умения, свързани с бизнеса и икономиката;

• Да разшири познанията на учениците за личната икономика;

 Да помогне на учениците да разберат как хората вземат решения;

• Да запознае учениците с парите, като постави акцент върху печеленето и спестяването на пари;

• Да покаже на учениците значението на образованието за тяхното бъдеще

Програмата се съсредоточава върху индивидите и ролята, която те играят като производители и потребители.

grafika_cifri

Уменията и знанията, които получават малките ученици, работейки по тази програма, представляват първата крачка от превръщането им в добре информирани, финасово грамотни и пълноценни граждани на нашето общество. Програмата е комбинация от традиционна теория в съчетание с практически упражнения, които включват дискусии, игри, творчески задачи, тестове, анкети, работа в екип, игри по роли и др.

ИСТОРИЯ

ja-bulgaria-2c

През 1995 година след случайна среща с г-н Томас Бата в Прага, който ентусиазирано говори за Джуниър Ачийвмънт, г-н Дими Паница решава да проучи възможността за предлагане на програмите на Джуниър Ачийвмънт в България и се свързва с централния офис на организацията в САЩ. В рамките на няколко месеца г-н Дими Паница получава одобрение от Джуниър Ачийвмънт Интернешънъл и събира учредителен съвет, с който основава Джуниър Ачийвмънт България. Членовете на управителния съвет са: г-н Георги Чобанов – декан на Стопанския факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Дими Паница – основател на фондация „Свободна и демократична България“, Джон Айерст – управляващ мениджър в „Ernst & Young“ България, Таня Бояджиева – партньор в „Ernst & Young“ България и Уилям Лудвиг – от „Корпус на мира“ България. През същата година в резултат на изследване, потвърждаващо необходимостта от икономическо и бизнес обучение в българските училища, 10 доброволци от „Корпус на мира“ започват обучението по програмите на Джуниър Ачийвмънт в България. На 5 февруари 1997 г. Джуниър Ачийвмънт България е официално регистрирана като неправителствена организация с идеална цел и като член на Джуниър Ачийвмънт Интернешънъл в Колорадо Спрингс, САЩ.

Днес Джуниър Ачийвмънт България е член на организацията Junior Achievement Worldwide (JAW) и нейното регионално подразделение Junior Achievement–Young Enterprise Europe (JA-YE). Джуниър Ачийвмънт е водещата организация с най-дълга традиция в предлагането на съвременни програми и курсове по бизнес, икономика и развитие на предприемаческия дух чрез образователни и практически дейности по икономическа и финансова грамотност, бизнес умения, лидерство и стратегии за успех.

Технологичен профил „Предприемачество и бизнес“

От 2002 г. в СОУ „Васил Левски“ е въведен нов профил на обучение -технологичен „Предприемачество и бизнес“. Учениците 9 -12 клас се обучават по американската програма „Джуниър Ачийвмънт“, която образова и вдъхновява младите хора да ценят свободната инициатива, бизнеса и икономиката, за да подобрят качеството на живота си.

Учениците изучават профилирани предмети като: Пазарна икономика, Маркетинг и реклама, Предприемачество, Счетоводство на фирмата и др., които им помагат да развиват знания и умения, свързани с лидерство, икономика, работа в екип, бизнес умения, финансова грамотност, кариерно ориентиране, иновации и технологии, презентационни умения, развитие на предприемаческия дух.

Учебните часове в 9 -12 клас по икономическите дисциплини се водят от г-жа Нели Костадинова. А от тази учебна година е въведен в 8 клас и СИП по Предприемачество с ръководител г-жа Нела Танева.

График на изпитите -самостоятелна форма на обучение

Учебен предмет Дата Начало
БЕЛ –ЗП

5,6,7,8,9,10,11, 12 кл.

 

 

16.03.15г. 9.00
БЕЛ-ЗИП     5,6,7,8,9,10,11, 12 кл. 16.03.15г. 14.00
Англ.език ЗП 5,6,7,8,9,10,11, 12

 

Англ.език-устен

17.03.15г.

 

 

17.03.15г.

9.00

 

 

15.10

Математика –ЗП  5,6,7,8,9,10,11, 12 кл. 18.03.15г 9.00
Математика-ЗИП-5,6,7,8,11 кл.

 

Пазарна икономика ЗИП/ПП  9 кл.

Пазарна икономика ЗИП/ПП- 10 кл.

18.03.15г. 14.00
Френски език-ЗП

9,10-писмен

 

9,10-устен

 

 

География и икономика ЗИП-12клас

 

Геогр.и световна търговия ЗИП/ПП -11кл.

19.03.15г

 

 

19.03.15г

9.00

 

 

14.00

 

 

9.00

 

 

 

9.00

Изобр.изкуство-ЗП5,6,7,8,9 кл

 

Маркетинг и реклама 11,12кл.

 

19.03.15г.

 

 

 

5-8 /практически/

14.00

 

 

 

14.00

Инф.техн.-ЗП

5,6,7,8, 9,10 кл.-

 

практически

 

20.03.15г.

 

 

 

20.03.15г.

 

9.00

 

 

 

15.00

Информатика-ЗП- 9 кл

 

Фирмена право-12кл.

 

Информационни технологии-ЗИП/ПП-10 ,11кл.

23.03.15г

 

23.03.15 г.

 

 

 

 

 

23.03.15г.-

практически

9.00

 

 

 

 

 

 

 

14.00

Технологии-7,8

ДТИ-5,6

 

 

Счетоводство на фирмата-12кл.

23.03.15г. 14.00
История и цив-ЗП-5,6,7,8,9,10,11 кл.

 

История и цивилизация ЗИП-12клас

 

24.03.15г. 9.00
Философски цикъл ЗП-9,10,11,12 кл

 

25.03.15г. 9.00
География и икон.-ЗП-5,6,7,8,9,10,11 клас 25.03.15г. 14.00
Биология и здр.обр.-ЗП-7,8,9,10 кл.

 

Човекът и природата-5,6кл.

 

Биология и здр.обр.-ЗИП -11,12кл.

 

26.03.15г. 9.00
Химия и ООС-ЗП-7,8,9,10 кл.

 

Човекът и природата ЗИП-5,6 клас

26.03.15г 14.00
Физика и астр.-ЗП-7,8,9,10,11 кл

 

 

27.03.15г 9.00
Физ.възпитание и спорт-ЗП-5,6,7,8,9,10,11,12 27.03.15г. 15.00
Музика-ЗП

5,6,7,8,9

 

Мен.на

фирм.ЗИП/ПП-12кл.

 

Предприемачество ЗИП/ПП-ХІ клас

30.03.15г.

/практ.5-8кл./

 

 

30.03.15 г.

 

9.00

14.00

 

 

9.00

 

 

 

9.00

Състезание „Млад предприемач“

На 12.02.2015г. в училището ни се проведе състезанието „Млад предприемач„. За втора поредна година сили премериха ученици от гимназиален етап.

Състезанието бе открито в 14:30 ч. Г-жа Н.Костадинова- преподавател по икономическите дисциплини, поднесе привествие към гостите, участниците и публиката.Тази година журито, което оцени разработките на участниците бе в състав: Председател- г-жа Н.Петрова-Директор -Отдел “ Финанси“ в Община Гълъбово, членове -г-жа Н.Танева -преподавател по Предприемачество в СОУ „Васил Левски“, г-жа Д.Тонева -преподавател по География и икономика в училището.

 

Отборите, които се представиха, бяха в състав:

IХ клас:

1.Гергана Георгиева

2. Таня Димова

3.Златка Янкова

Х клас:10994842_864942493568763_409968773_n

1.Христина Стоева

2.Гремия Георгиева

3.Деница Росенова

 

ХI клас:

1.Даниела Петрова

2.Румяна Иванова

3.Нина Желязкова

ХII клас:

1.Йоана Маринова

2.Силвия Генова

11004171_864942183568794_541910254_nПубликата беше от 5,6,7,8,9,10,11 и 12 клас и преподаватели. Състезанието започна с представяне на разработките от страна на участниците, след което членовете на отборите отговаряха на въпроси на журито.

11004234_864942200235459_1197860160_n

Бяха оценени също техническите и естетическите качества на разработките. През цялото време публиката аплодираше своите отбори и ги подкрепяше. След дебати, журито даде своята оценка на работата на отборите, като класирането е:

1 място- Х клас

2 място- ХI клас

3 място- IХ клас

4 място- ХII клас

10997057_864942750235404_793611412_nУчастниците получиха почетни грамоти, а Деница Росенова-индивидуална награда за отлично представяне.

11007456_864942846902061_187250097_n

Състезанието „Млад предприемач“ се превърна в празник за учениците от училището.11005549_864942670235412_1140527136_n

 

 

МЕЖДУНАРОДНО ОТЛИЧИЕ ЗА НАШИТЕ МАЛКИ ХУДОЖНИЦИ

Ученици от СОУ ”Васил Левски” гр. Гълъбово получиха грамоти за отлично представяне на Международния конкурс на тема „Коледа, Коледа”, организиран от AR​T CONTESTOR  с партньорството на БГ Медия Лондон.

Използвайки  студените цветове на зимата, но и  контраста  на топлите тонове на коледното настроение, нашите деца сътвориха чудесни творби. Отличените с грамоти Виктория Ганчева от VІІ кл, Мирослава Великова от ХІ кл. и Симона Тихомирова от VІ кл. за пореден път доказаха, че учат в престижно училище, което дава отлична подготовка не само по общообразователните предмети, но и в сферата на изкуството.

Спортуваме заедно

На 27 януари в големия физкултурен салон на СОУ „Васил Левски” се проведе открит урок в часовете по Организиран отдих и спорт, който включваше състезателни игри под наслов: „Спортуваме заедно”. В тях взеха участие полуинтернатните групи II a и II б клас с възпитатели Ирина Иванова и Краси Петкова. Жури в състав бяха: г-жа Нели Кючукова –директор на училището, г-жа Радосвета Андронова –възпитател в начален етап, г-жа Кремена Колева –възпитател в прогимназиален етап.

10940617_10200333070485234_4555193257508199547_n

 

В състезанието участваха два отбора: лъвове и тигри. Спортната надпревара се проведе в четири кръга: „На море”, „Със стъпките на мама“,

 

551552_10200333067725165_3566139393108463711_n

„Работливият заек”, „С името на Апостола”. В играта: „Със стъпките на мама“ взеха участие и родителите на децата от двата отбора.

Победи отборът на лъвовете с 43 т., а отборът на тигрите завърши с 42 т.

 

10383026_10200333072645288_9060375350705131609_n

 

Г- жа Кючукова поздрави всички участници за отличното представяне и им връчи грамоти.