image_pdfimage_print
Всички публикации от Кремена Колева

Г-жа Нели Кючукова, директор на СУ „Васил Левски“, удостоена с награда за цялостна професионална дейност, лично от министъра на образованието и науката, г-н Красимир Вълчев

Министърът на образованието и науката отличи петдесет и двама директори на училища за значими постижения в професионалната педагогическа дейност и принос в системата на училищното образование.

Г-жа Нели Кючукова е една от удостоените успешни лидери на образователни институции, получили признание на най-високо ниво. Постиженията на г-жа Нели Кючукова са многобройни.  Под нейно ръководство СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово, не само не спира  да се разраства, но и да осигурява възможно най-добрите условия за обучение на своите ученици.

С усмивка на лицето стимулира у учители, ученици и родители способността за креативно мислене, екипна работа, творчество, предприемчивост, социална и емоционална интелигентност, вземане на решения и усилията й не остават незабелязани.

СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово обучава ученици със СОП в електронна среда с помощта на психолог и ресурсен учител

В условия на пандемия, физическото присъствие  на учениците в училищните кабинети става невъзможно. СУ „Васил Левски“ въведе мерки за реализиране на обучението от разстояние на учениците със СОП така, както учат хиляди деца в страната, но с помощта на психолога г-жа Олга Семкова-Стоянова и ресурсния учител г-жа Теодора Анастасова.

С безрезервна подкрепа, г-жа Олга Семкова-Стоянова и г-жа Теодора Анастасова помагат на учениците със СОП да взаимодействат с учителя. Факт е, че е много трудно на тези ученици да се обясни, защо им се нарушава ежедневният ритъм. Но когато психологът и ресурсният учител са успели да изградят добра емоционална връзка с учениците  и родителите, а в основата на отношенията стои доверие, нещата се случват, макар и от разстояние.

Добра практика в СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово

Г-н Стоян Стоянов е учител по хореография и физическо възпитание и спорт в СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово от настоящата учебна година. Особено трудно е провеждането на точно тези учебни часове в електронна среда. Това мобилизира още повече преподавателя. С безгранично себераздавне, с огромна любов към учениците и  с широка усмивка часовете при г-н Стоянов преминават неусетно.

            Първата част от часовете по физическо възпитание и спорт преминават в упражнения за обща физическа подготовка, тъй като учениците по време на дистанционното обучение са обездвижени. Във втората част от часа всеки ученик има възможност да представи своя любим спортист.

           В часовете по хореография учениците се запознават с теория на дисциплината и гледат постановки на фолклорни танци. Във всеки ученически дом ехти българска народна музика, която  зарежда учениците емоционално, а усмивките и ентусиазмът им показват, че г-н Стоянов работи в правилната посока. Родителите на възпитаници на учителя са очаровани от начина на провеждане на часовете и  изпращат благодарствени писма на г-жа Нели Кючукова – директор на училището.

Социалният работник в СУ „Васил Левски“, гр.Гълъбово в помощ на ученици при участието им в обучение в електронна среда

СУ „Васил Левски, гр. Гълъбово обучава 390 ученици от I-ви до XII-ти клас. Нашите ученици са наша мисия и отговорност. Затова винаги подхождаме към тях с огромно уважение.

В условията на извънредната обстановка, организирането на успешно обучение от разстояние беше предизвикателство за училището. За кратък срок СУ „Васил Левски, гр. Гълъбово осигури необходимата техника на нуждаещите се ученици. Възпитаниците на училището с по-нисък социален статус, които нямат устройства за работа в електронна среда, получиха таблети от социалния работник, назначен към училището по Проект „Подкрепа за успех“ BG05M2OP001-2.011-0001.

По този начин СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово се присъедини към голямата общност, която работи за системна промяна и осигуряване на качествено образование за всеки един ученик в училище. В бързоразвиващото се технологично общество разработваме и прилагаме устойчиви и ефективни практики за преподаване, които допринасят за успеха на всеки ученик.

Антоанета Динева посети домовете на учениците. Тъй като семействата на посетените ученици са с много нисък социален статус и нямат умения за работа с техника, социалният работник им оказа нужната помощ. Антоанета Динева показа как да използват електронната платформа Microsoft Teams и с нейна помощ обучението и на тези ученици в реално време в реална учебна среда вече е факт.  

ДИРЕКТОРЪТ НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. ГЪЛЪБОВО, Г-ЖА НЕЛИ КЮЧУКОВА, Е ИЗБРАНА ЗА УЧАСТИЕ В „МЕНИДЖЪРСКА АКАДЕМИЯ ЗА УЧИЛИЩНИ ДИРЕКТОРИ“ 2020 Г.

„Мениджърска академия за училищни директори“ 2020 г. е един от ключовите проекти на Образование България 2030, който се осъществява под патронажа на г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.

За участие тази година са получени 84 кандидатури, като от тях са  селектирани 36 училищни директори от цялата страна. Сред избраните лидери от образователните институции в България е и г-жа Нели Кючукова-директор на СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово, чиято роля е решаваща за успеха на училището. Със своите ключови лидерски и мениджърски умения за управление на времето и задачите, мотивация на екипа, ефективна комуникация, делегиране на отговорности, разрешаване на конфликти и др. г-жа Нели Кючукова продължава да утвърждава имиджа на училището на национално ниво.

Мениджърската академия за училищни директори ще се проведе в онлайн формат, като в рамките на обучителната програма училищните директори ще бъдат ангажирани в различни форми на учене, сътрудничество и подкрепа като онлайн обучителни сесии с мениджъри от бизнес компании; практически задачи и казуси за приложение на наученото в реална училищна среда; учене и споделяне на добри практики между самите участници.

 1. Български език – „Булвест 2000“;
 2.  Литература – „Булвест 2000“;
 3. Английски език – „Клет“;
 4. Математика – „Архимед“;
 5. Информационни технологии – „Просвета София“;
 6. История и цивилизации – „Просвета 1945“;
 7. География и икономика – „Булвест 2000“;
 8. Философия – „Просвета“;
 9. Биология и здравно образование – „Анубис“;
 10. Физика  и астрономия – „Булвест 2000“;
 11. Химия и ООС –  „Анубис“;
 12. Музика – „Булвест 2000“;
 13. Изобразително изкуство – Анубис;
 14. Предприемачество– „Мартилен“;
 15. Бизнес комуникации– „Мартилен“;
 16. Електронна търговия – „Мартилен“.
 1. Български език – „Булвест 2000“;
 2.  Литература – „Булвест 2000“;
 3. Английски език – „Клет“;
 4. Френски език – „Клет“;
 5. Математика – „Архимед“;
 6. Информационни технологии – „Просвета София“;
 7. История и цивилизации – „Просвета Азбуки“;
 8. География и икономика – „Булвест 2000“;
 9. Философия  – „Просвета“;
 10. Биология и здравно образование – „Анубис“;
 11. Физика  и астрономия – „Булвест 2000“;
 12. Химия и ООС –  „Анубис“;
 13. Музика – „Булвест 2000“;
 14. Изобразително изкуство – Анубис;
 15. Здравословни и безопасни условия на труд – „Нови знания“;
 16. Компютърен машинопис и текстообработка – „Мартилен“;
 17. Подготовка за мениджърски проект – „Мартилен“;
 18. Работа в учебно предприятие – „Матрилен“.
 1. Български език – „Булвест 2000“;
 2. Литература– „Булвест 2000“;
 3. Френски език – „Клет“ ;
 4. Английски език – „Клет“;
 5. Биология – „Анубис“;
 6. Химия – „Анубис“ ;
 7. Физика– „Булвест 2000“;
 8. История – „Просвета 1945“;
 9. География – „Просвета“;
 10.  Математика – „Архимед“;
 11.  Музика – „Булвест 2000“;
 12.  Изобразително изкуство – „Просвета 1945“;
 13.  Инф. Технологии – „Просвета София“;
 14.  Обща теория на счетоводната отчетност – „Мартилен“;
 15.  Счетоводство на предприятието – „Мартилен“;
 16.  Икономика – „Клет“.
 1. Български език и литература – „Просвета“;
 2. Математика – „Архимед“;
 3. Свят и личност – „Просвета 1945“;
 4. Чужд език по професията – „Legacy“;
 5. Биология и здравно образование – „Просвета – София“;
 6. Банково счетоводство – „Мартилен“;
 7. Застрахователно и осигурително счетоводство – „Мартилен“;
 8. Статистика  – „Мартилен“;
 9. Предприемачество – „БГ Учебник ЕООД“;
 10. Счетоводство на предприятието – „Мартилен“;
 11. Финансов и данъчен контрол  – „Фабер2008“, УНСС Издателски комплект;
 12. КОФСИ – „Мартилен“.
 1. Български език и литература  – „БГ Учебник“;
 2. Френски език – „Klett“;
 3. Математика – „Архимед “;
 4. Гражданско образование – „ Просвета“, София;
 5. Чужд език по професията – „Legacy“;
 6. Право ( ИУЧ – ОтПП) – „Мартилен“;
 7. Обща икономическа теория( ИУЧ- ОтПП) –„Мартилен “ ;
 8. Икономическа информатика практика ( ИУЧ – СПП) – „Мартилен“;
 9. Счетоводство на предприятието  ( ИУЧ-СПП) –„Мартилен“;
 10. Финансов и данъчен контрол практика (ИУЧ – СПП) – „Фабер 2008“, изд. комплекс УНСС;
 11. КОФСИ практика ( ИУЧ- РПП)  – „Мартилен“.

ВАЖНО!!! ПРОМЯНА В РАЗПИСАНИЕТО НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ, ТЯХНАТА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ПОЧИВКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ В СИЛА ОТ 05.11.2020 Г.

График на учебните занятия на учениците от I до IV клас:

Учебни часове Начало на часа Край на часа Междучасие
1 07.50 08.30 08.30 – 08.40
2 08.40 09.20 09.20 – 09.30
3 09.30 10.10 10.10 – 10.30
4 10.30 11.10 11.10 – 11.20
5 11.20 12.00 12.00 – 12.10
6 12.10 12.50  

График на учебните занятия на учениците от V до XII клас:

Учебни часове Начало на часа Край на часа Междучасие
1 08.00 08.40 08.40 – 08.50
2 08.50 09.30 09.30 – 09.50
3 09.50 10.30 10.30 – 10.40
4 10.40 11.20 11.20 – 11.30
5 11.30 12.10 12.10 – 12.20
6 12.20 13.00 13.00 – 13.10
7 13.10 13.50  

Важно!!! ПРОМЯНА В РАЗПИСАНИЕТО НА ЧАСОВЕТЕ В ГЦОУД В СИЛА ОТ 05.11.2020 Г.

Продължителност на часовете за всяка една от групите ГЦОУД за учебната 2020/2021г.

 • Група І а,I б  клас-35 минути;
 • ГрупаІІа, ІІб клас – 35 минути;
 •  Група ІІІа, III б клас-40 минути;
 •  Група IV а,IVб клас – 40 минути
 • за дните, в които учениците имат 5 учебни часа до обяд:
Група Група І а клас; Група I б  клас; Група ІI а, ІІб  клас
Обяд, организиран отдих и физическа активност – 1ч. 12.00 ч. – 12.35ч.
Обяд, организиран отдих и физическа активност – 1ч. 12.35 ч.- 13.10 ч.
Междучасие 13.10 ч.-13.20 ч.
Самоподготовка– 1ч. 13.20 ч. – 13.55 ч.
Междучасие 13.55ч.- 14.05ч.
Самоподготовка– 1ч. 14.05 ч. – 14.40 ч.
Междучасие 14.40 ч.-14.50 ч.
Занимания по интереси– 1ч. 14.50 ч. – 15.25  ч.
Занимания по  интереси– 1ч. 15.25 ч. – 16.00  ч.
 • за дните, в които учениците имат 6 учебни часа до обяд:
Група Група ІІІ а, III б клас; Група IV а,IV б клас
Обяд, организиран отдих и физическа активност – 2ч. 12.50 ч. – 13.50 ч.
Самоподготовка– 1ч. 13.50 ч. – 14.30  ч .
Самоподготовка– 1ч. 14.30 ч.-15.10 ч.
Занимания по  интереси– 1ч. 15.10 ч. – 15.50 ч.
Занимания по  интереси– 1ч. 15.50 ч. – 16.30 ч.

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ПОЧИВКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ В ГЦОУД ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

1. ГЦОУД I  „А“ клас, I „Б“ клас

Учебен час Начало на часа Край на часа Междучасие
1. Организиран отдих и физическа активност 12:20 12:55
2. Организиран отдих и физическа активност 12:55 13:30
3. Самоподготовка 13:30 14:05 14:05 – 14:15
4. Самоподготовка 14:15 14:50 14:50 – 15:00
5. Занимания по интереси 15:00 15:35 15:35 – 15:45
6. Занимания по интереси 15:45 16:20  

2. ГЦОУД II „А“ клас, II „Б“ клас

Учебен час Начало на часа Край на часа Междучасие
1. Организиран отдих и физическа активност 12:20 12:55
2. Организиран отдих и физическа активност 12:55 13:30
3. Самоподготовка 13:30 14:05 14:05 – 14:15
4. Самоподготовка 14:15 14:50 14:50 – 15:00
5. Занимания по интереси 15:00 15:35 15:35 -15:45
6. Занимания по интереси 15:45 16:20  

3. ГЦОУД III „А“ клас, III „Б“ клас

Учебен час Начало на часа Край на часа Междучасие
1. Организиран отдих и физическа активност 13:10 13:40
2. Организиран отдих и физическа активност 13:40 14:10
3. Самоподготовка 14:10 14:50
4. Самоподготовка 14:50 15:30
5. Занимания по интереси 15:30 16:10
6. Занимания по интереси 16:10 16:50

4. ГЦОУД IV „А“ клас, IV „Б“ клас

Учебен час Начало на часа Край на часа Междучасие
1. Организиран отдих и физическа активност 13:10 13:40
2. Организиран отдих и физическа активност 13:40 14:10
3. Самоподготовка 14:10 14:50
4. Самоподготовка 14:50 15:30
5. Занимания по интереси 15:30 16:10
6. Занимания по интереси 16:10 16:50