image_pdfimage_print

Във връзка с предстоящия празник 1 ноември учениците от СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово, под ръководството на своите учители – Господин Велев, Стоян Стоянов, Диана Костова и Цветомира Станчева, изнесоха кратка програма пред децата от начален етап. С песни, танци и стихове почетоха паметта на всички, които са дали живота си, за да можем днес да сме се съхранили като народ. Народ, в чиято история словото, писмеността и духовността са имали съдбовна роля.1 ноември е ден, в който прекланяме глава пред славното дело на предците ни, към онези книжовници, светци, мъченици, герои, които посвещават целия си живот, за да разпространят искрата на знанието.

„Духът на възрожденците у нас“

В навечерието на Деня на народните будители кръжокът по изобразително изкуство, с ръководител г-жа Деляна Тонева, изработи табла с емблематични личности , оставили диря с делата си, и за които будителството е било призвание. По този начин учениците от 5.-7.клас при СУ „ Васил Левски “, гр Гълъбово, изразиха уважение и почит пред будителите и тяхното дело.

„Състезателни игри“

Днес, 26 октомври, се проведоха щафетни игри между учениците от ГЦОУД 3. и 4. клас.Занятието бе заложено в плана на Спортната комисия на СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово. Децата изиграха множество любими игри със състезателен характер.

Златна есен


С голямо старание и творчески нюх учениците от прогимназиален етап подредиха своите творби и поканиха есента във СУ „ Васил Левски “, гр Гълъбово.
Под ръководството на г-жа Деляна Тонева в кръжока по изобразително изкуство, красотата на есента беше претворена чрез богата есенна изложба. Създадоха се есенни „шедьоври”от листа, кестени, шишарки, жълъди ,дървесни кори ,горски мъх, тиквени семки и други природни материали. Вложена бе много емоция при изработването на рисунките, апликациите и паната дори и от най-малките. Есенни багри изпъстриха фоайето на втория етаж в нашето училище .
Композицията на тема „Златна есен “може да опише не само красотата на природата, но и особеностите на настроението, промените във времето и влиянието им върху живота на растенията , животните и хората. Есенната изложба е част от дейностите по Национален проект „Успех за теб“ .

Ден на народните будители в СУ ‘Васил Левски“, гр. Гълъбово

В навечерието на Деня на народните будители ученици от VII и X клас отдадоха почит на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал. Под ръководството на учителите по български език и литература, в часа на класа, те представиха кратък рецитал и мултимедийна презентация.

Уточнен план юни

  Бюджет  СУ «Васил Левски» гр. Гълъбово
Параграф Наименование на параграфа Уточнен    план Отчет
Приходи
§ 24-05 Приходи от наеми на имущество 8 613 2 871
§ 37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) -236 -236
§ 61-05 Трансфери от МТСЛ по програми за осигуряване на заетост 4 574 4 574
§ 61-09 Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) 2 059 551 1 013 022
§ 76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз 0 -312
 § 88-03 Събрани средства и извършени плащания от/за средствата от Европейския съюз -3 389 5 047  
 § 95-07 Наличност в левове по сметки в края на периода (-) 0 -67 743
§ 36-11 Получени застрахователни обезщетения за ДМА 999 999
§ 36-19 Други неданъчни приходи 891 891
  Общо приходи по бюджета: 2 071 003 959 113
       
Разходи
І. ФРЗ и осигуровки
  § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по  трудови правоотношения 1 426 000 633 163
  § 02-01 Други възнаграждения за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 17 971 14 937
  § 02-02 За персонала по извънтрудови правоотношения 6 919 6 510
  § 02-05 Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 35 268 11 234
  § 02-08 Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 2 730
  § 02-09 Други плащания и възнаграждения 16 376 7 904
  § 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 163 642 74 541
  § 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 49 891 22 578
  § 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели 69 133 32 228
  § 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 40 723 18 265
Общо ФРЗ и осигуровки: 1 825 923 824 090
ІІ. Издръжка
  § 10-11 Храна 15 000 10 225
  § 10-13 Постелен инвентар и облекло 6 000 -359
  § 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0
  § 10-15 Материали 52 717 33 249
  § 10-16 Вода ,горива и енергия 41 500 23 036
  § 10-20 Разходи за външни услуги 108 632 61 986
  § 10-51 Командировки в страната 2 000 1 177
  § 10-62 Разходи за застраховки 2 000 450
  § 19-81 Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 55 0
  § 40-00 Стипендии 11 176 5 259
  § 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 6 000 0
Общо издръжка: 245 080 212 978
  Общо разходи: 2 071 003 959 113
в т.ч. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии
І. ФРЗ и осигуровки
  § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по  трудови правоотношения 1 351 616 591 822
  § 02-01 Други възнаграждения за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 14 015 11 100
  § 02-02 За персонала по извънтрудови правоотношения 5 829 5 769
  § 02-05 Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 32 938 10 573
  § 02-08 Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 2 730
  § 02-09 Други плащания и възнаграждения 12 650 6 685
  § 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 154 450 69 314
  § 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 47 950 21 735
  § 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели 63 918 29 923
  § 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 37 950 16 975
Общо ФРЗ и осигуровки: 1 721 316 766 626
ІІ. Издръжка
  § 10-11 Храна 15 000 10 226
  § 10-13 Постелен инвентар и облекло 6 000  
  § 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0
  § 10-15 Материали 43 742 28 331
  § 10-16 Вода ,горива и енергия 17 500 9 994
  § 10-20 Разходи за външни услуги 71 453 33 308
  § 10-51 Командировки в страната 2 000 1 177
  § 10-62 Разходи за застраховки 2 000 450
  § 19-81 Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 55 0
  § 40-00 Стипендии 11 176 5 259
  § 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 6 000 0
Общо издръжка: 174 926 88 745
  Общо разходи: 1 896 242 855 371
338 Ресурсно подпомагане
І. ФРЗ и осигуровки
  § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по  трудови правоотношения 44 815 19 485
  § 02-02 За персонала по извънтрудови правоотношения 1 090 741
  § 02-05 Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 1 117 269
  § 02-09 Други плащания и възнаграждения 1 326 616
  § 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 5 150 2 239
  § 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 1 941 844
  § 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели 2 346 1 020
  § 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 1 265 550
Общо ФРЗ и осигуровки: 59 050 25 764
ІІ. Издръжка
  § 10-15 Материали 2 975 0
  § 10-20 Разходи за външни услуги 2 975 0
Общо издръжка: 5 950 0
  Общо разходи: 65 000 25 764
389 Други дейности в образованието
І. ФРЗ и осигуровки
  § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по  трудови правоотношения 29 569 21 856
  § 02-05 Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 1 213 392
  § 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 400 603
  § 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 3 600 2 546
  § 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели 2 682 1097
  § 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 1 400 632
Общо ФРЗ и осигуровки: 40 864 27 126
ІІ. Издръжка
  § 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 -359
  § 10-15 Материали 6 000 4 918
  § 10-16 Вода ,горива и енергия 24 000 13 041
  § 10-20 Разходи за външни услуги 34 204 28 678
Общо издръжка: 64 204 46 278
  Общо разходи: 105 068 73 404
532 Програми за временна заетост
  § 02-01 Други възнаграждения за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 3 956 3 837
  § 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 442 442
  § 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели 187 187
  § 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 108 108
  Общо разходи: 4 693 4 574

Отчет с уточнен план март

  Бюджет  СУ «Васил Левски» гр. Гълъбово
Параграф Наименование на параграфа Уточнен    план Отчет
Приходи
§ 24-05 Приходи от наеми на имущество 8 613 0
§ 36-11 Получени застрахователни обезщетения за ДМА 999 0
§ 37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) -236              0
§ 61-05 Трансфери от МТСЛ по програми за осигуряване на заетост 1 756 1 756
§ 61-09 Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) 2 009 349 557 820
§ 88-03 Събрани средства и извършени плащания от/за средствата от Европейския съюз -3 389 8 197  
 § 95-07 Наличност в левове по сметки в края на периода (-) 0 -104 466
§ 36-19 Други неданъчни приходи 891 891
  Общо приходи по бюджета: 2 017 983 464 198
       
Разходи
І. ФРЗ и осигуровки
  § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по  трудови правоотношения 1 413 000 296 357
  § 02-01 Други възнаграждения за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 15 589 13 479
  § 02-02 Други възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения 6 919 0
  § 02-05 Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 34 768 5 645
  § 02-08 Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0
  § 02-09 Други плащания и възнаграждения 15 176 4 822
  § 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 161 580 35 750
  § 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 49 891 10 830
  § 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели 68 122 15 693
  § 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 39 960 8 775
Общо ФРЗ и осигуровки: 1 805 005 391 351
ІІ. Издръжка
  § 10-11 Храна 15 000 5 408
  § 10-13 Постелен инвентар и облекло 6 000 -359
  § 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0
  § 10-15 Материали 49 717 27 260
  § 10-16 Вода, горива и енергия 29 500 11 083
  § 10-20 Разходи за външни услуги 91 530 26 706
  § 10-51 Командировки в страната 2 000 82
  § 10-62 Разходи за застраховки 2 000 450
  § 19-81 Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 55 0
  § 40-00 Стипендии 11 176 2 217
  § 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 6 000 0
Общо издръжка: 212 978 72 847
  Общо разходи: 2 017 983 464 198
в т.ч. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии
І. ФРЗ и осигуровки
  § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по  трудови правоотношения 1 351 616 277 181
  § 02-01 Други възнаграждения за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 14 015 11 901
  § 02-02 Други възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения 5 829 0
  § 02-05 Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 32 938 5 328
  § 02-08 Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0
  § 02-09 Други плащания и възнаграждения 12 650 3 811
  § 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 154 450 33 293
  § 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 47 950 10 459
  § 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели 63 918 14 635
  § 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 37 950 8 163
Общо ФРЗ и осигуровки: 1 721 316 364 771
ІІ. Издръжка
  § 10-11 Храна 15 000 5 408
  § 10-13 Постелен инвентар и облекло 6 000 0
  § 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0
  § 10-15 Материали 43 742 23 968
  § 10-16 Вода ,горива и енергия 17 500 5 861
  § 10-20 Разходи за външни услуги 71 453 14 302
  § 10-51 Командировки в страната 2 000 82
  § 10-62 Разходи за застраховки 2 000 450
  § 19-81 Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 55 0
  § 40-00 Стипендии 11 176 2 217
  § 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 6 000 6 000
Общо издръжка: 174 926 52 288
  Общо разходи: 1 896 242 417 059
338 Ресурсно подпомагане
І. ФРЗ и осигуровки
  § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по  трудови правоотношения 44 815 7 885
  § 02-02 Други възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения 1 090  
  § 02-05 Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 1 117 125
  § 02-09 Други плащания и възнаграждения 1 326 616
  § 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 5 150 985
  § 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 1 941 371
  § 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели 2 346 414
  § 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 1 265 242
Общо ФРЗ и осигуровки: 59 050 10 638
ІІ. Издръжка
  § 10-15 Материали 2 975 0
  § 10-20 Разходи за външни услуги 2 975 0
Общо издръжка: 5 950 0
  Общо разходи: 65 000 10 638
389 Други дейности в образованието
І. ФРЗ и осигуровки
  § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по  трудови правоотношения 16 569 11 291
  § 02-05 Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 713 192
  § 02-09 Други плащания и възнаграждения 1 200 395
  § 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 1 800 1 292
  § 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели 1 782 568
  § 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 700 325
Общо ФРЗ и осигуровки: 22 764 14 063
ІІ. Издръжка
  § 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 -359
  § 10-15 Материали 3 000 3 292
  § 10-16 Вода ,горива и енергия 12 000 5 222
  § 10-20 Разходи за външни услуги 17 102 12 404
Общо издръжка: 32 102 20 559
  Общо разходи: 54 866 34 622
532 Програми за временна заетост
  § 02-01 Други възнаграждения за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 1 574 1 578
  § 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 180 180
  § 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели 76 76
  § 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 45 45
  Общо разходи: 1 875 1 879