image_pdfimage_print

Детска полицейска академия

Първата в страната Детска полицейска академия (ДПА) е създадена през 2002 г. като съвместен проект на сдружение „Шанс и закрила“, Областна дирекция на полицията в Хасково и Областна дирекция на полицията в Стара Загора. В нея вече членуват повече от 400 деца, 50 полицаи и учители. От тази учебна година съществува и в нашето училище – СОУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово. В ДПА участници са децата от III а и III б клас. С голямо желание и ентусиазъм третокласниците посещават ДПА.

ДПА е образователна програма за деца от начална училищна степен. Основната цел на програмата е предотвратяване на насилие, агресивно поведение и асоциални прояви на деца.
Участвайки в ДПА, децата се обучават, докато се забавляват. Занимават се с полезни и интересни неща. Научават се да познават, уважават и спазват законите; да имат доверие в институциите; да изпитват радостта от това да помагаш и да бъдеш полезен; да изпитват удоволствие от работата в екип; да отстояват правата си и да зачитат правата на другите.

Детска полицейска академия е училище за граждани.

Нели Нуцова -ръководител на ДПА и начален учител в СОУ Васил Левски“, гр. Гълъбово

БАЛ С МАСКИ

Вече традиционното празнуване   за  нашето училище на  Halloween, тази година разшири своите граници и се превърна  в „ БАЛ С МАСКИ”.

Участници бяха най-малките  ученици от ПИГ-овете в начален етап.

В часовете  занимания по интереси децата и възпитателите  предварително изработиха красиви маски и костюми.

На 29.10.2015 г. в стола на училището се състоя дългоочакваното събитие.  На сцената дефилираха всички групи, придружавани от възпитателите. И тази година ни заля феерия от красиви бални костюми и изискани маски. Имаше принцеси, пирати, полицаи, животни и още безброй  други страховити същества. Но най-вече  имаше много добро настроение и най-вече – танци! А всеотдайните възпитатели обещаха на учениците, че съвсем скоро-за Коледа,  ще им огранизират и дискотека.

ГРАФИК изпити IV-XII, самостоятелна форма на обучение

ГРАФИК

изпити  IV-XII, самостоятелна форма на обучение

 

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

Условия и ред за организиране и провеждане на изпитите за годишна оценка през учебната 2015-2016 г.

 

СЕСИЯ КЛАС ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИ ДО………….. ОТ………….ДО……….
РЕДОВНА IV-XII 30.11.2015г. 07.12.2015г.-21.12.2015г.
ПОПРАВИТЕЛНА IV-XII 01.03.2016г. 14.03.2016г.-28.03.2016г.
ПОПРАВИТЕЛНА XII 31.05.2016г. 06.06.2016г.-20.06.2016г.
ПОПРАВИТЕЛНА IV-XI 22.08.2016г. 01.09.2016г.-12.09.2016г.

Ден на народните будители

По случай Деня на народните будители ПИГ V, VI и VII клас в часовете занимания по интереси се запознаха с цяла плеяда духовници, неуморни книжовници, общественици и борци за свобода.

Историята е съхранила имената на всички тях – живели, работели и завършили земния си път не за лични материални блага, а в името на своята родина.

Конспект по Химия и опазване на околната среда

9 КЛАС

 1. Атомно ядро.Радиоактивност.
 2. Електронна обвивка
 3. Строеж на атома и периодична система
 4. Ковалентна химична връзка
 5. Йонна химична връзка
 6. Валентност и степен на окисление
 7. Въглерод
 8. Оксиди на въглерода-въглероден оксид и въглероден диоксид
 9. Въглеродна киселина и солите и
 10. Метан.
 11. Структурна теория.
 12. Етен
 13. Етин
 14. Бензен.
 15. Етилов алкохол.
 16. Глицерол.
 17. Фенол.
 18. Мравчен алдехид.
 19. Ацетон.
 20. Оцетна киселина.
 21. Ароматни киселини.
 22. Мазнини.
 23. Сапуни и синтетични миещи вещества.
 24. Въглехидрати.Глюкоза
 25. Захароза..
 26. Незахароподобни въглехидрати.Нишесте и целулоза.
 27. Анилин.
 28. Аминокиселини.
 29. Белтъчни вещества.
 30. Полимери.
 31. Каучук.
 32. Пластмаси.

 

Конспект по Химия и опазване на околната среда 7 – 8 клас

7  КЛАС

 

 1. Градивни частици на веществата.Атомна и молекулна маса.
 2. Вещества и свойствата им.Химични реакции.
 3. Химични знаци.
 4. Химични формули.
 5. Валентност.
 6. Съставяне на химични формули.Наименования на веществата.
 7. Химични уравнения.
 8. Натрий.
 9. Натриева основа.
 10. Алкална група.Прости вещества на алкалните елементи.
 11. Химични съединения на алкалните елементи.
 12. Хлор.
 13. Хлороводород.Солна киселина.
 14. Халогенна група.Прости вещества на халогенните елементи.
 15. Химични съединения на халогенните елементи.
 16. Периодичен закон и периодична система.
 17. Закономерности в периодичната система.
 18. Топлинни ефекти при химичните реакции.
 19. Скорост на химичните реакции.

8 КЛАС

 

 1. Обща характеристика на 2А група.
 2. Свойства на елементите от 2А група.
 3. Обща характеристика на елементите от 6А група.
 4. Сяра.
 5. Оксиди на сярата.
 6. Сярна киселина.
 7. Свойства и употреба на алуминия.
 8. Съединения на алуминия.
 9. Водни разтвори на киселини основи и соли.
 10. Реакции между водни разтвори на киселини, основи и соли.
 11. Окислително-редукционни процеси.
 12. Класове неорганични вещества.
 13. Въглеводороди.
 14. Нефт и природен газ.Горива.
 15. Кислород-съдържащи органични съединения.
 16. Пластмаси.
 17. Естествени и химични влакна.
 18. Въглехидрати.
 19. Мазнини.
 20. Белтъци

Преподавател: Ст. Малакова

Конспект по Биология и здравно образование

9 КЛАС
 1. Среда на живот и екологични фактори
 2. Абиотични фактори – светлина, температура,вода, въздух и почва.
 3. Популация и вид
 4. Структура на популацията
 5. Биоценоза –същност и подразделения
 6. Морфологична структура на биоценозата
 7. Функционална структура на биоценозата
 8. Биотични взаимоотношения в биоценозата
 9. Характеристика на екосистемите
 10. Основни типове екосистеми
 11. Кръговрат на веществата в екосистемата
 12. Развитие на екосистемата. Сукцесия
 13. Характеристика на биомите. Видове биоми.
 14. Поведение и среда
 15. Структура и граници на биосферата.
 16. Химичен състав на клетката. Неорганични съединения.
 17. Структура на белтъците
 18. Въглехидрати : монозахариди, олигозахариди, полизахариди
 19. Липиди
 20. Нуклеинови киселини
 21. Вируси
 22. Прокариотна клетка
 23. Структура на еукариотната клетка. Мембранни органели.
 24. Клетъчно ядро. Хромозоми
 25. Катаболитни процеси.
 26. Анаболитни процеси
 27. Деление на клетката .

Конспект по Биология и здравно образование 7 – 8 клас

7 КЛАС

 1. Бактерии.Цианобактерии
 2. Тип Кореноножки
 3. Тип Камщичести
 4. Тип Ресничести
 5. Колониални едноклетъчни организми
 6. Обща характеристика на растенията
 7. Талусни растения. Водорасли.
 8. Растителни тъкани .Видове
 9. Растителни органи.Вегетативни органи.
 10. Размножителни органи при растенията
 11. Видоизменени растителни органи
 12. Кормусни растения. Отдел Мъхове
 13. Отдел Папратови
 14. Отдел Семенни растения.Подотдел Голосеменни
 15. Подотдел Покритосеменни растения
 16. Семе и плод
 17. Обща характеристика на гъбите
 18. Обща характеристика на животните
 19. Тип Мешести
 20. Тип Плоски червеи
 21. Тип Кръгли червеи
 22. Тип Прешленести червеи
 23. Тип Членестоноги
 24. Клас Ракообразни
 25. Клас Паякообразни
 26. Клас Насекоми
 27. Тип Мекотели
 28. Основни етапи в еволюцията на безгръбначните животни
 29. Взаимоотношения между организмите в природата.
 30. Паразитни едноклетъчни организми.
 31. Паразитни гъби
 32. Безгръбначни животни паразити
 33. Паразитни растения и растения хищници
 34. Биоразнообразие на растенията и безгръбначните животни в България
 35. Роля на човека за опазване на биоразнообразието. Защитени природни обекти в България.

8 КЛАС

 1. Клас Риби. Шаран
 2. Клас Хрущялни риби
 3. Клас Костни риби
 4. Биологични особености ,местообитание,многообразие и значение на рибите
 5. Клас Земноводни. Голяма водна жаба
 6. Местообитания,многообразие и биологични особености на земноводните
 7. Клас Влечуги. Зелен гущер
 8. Класификация на влечугите.
 9. Местообитания,многообразие и биологични особености на влечугите
 10. Клас птици. Домашен гълъб
 11. Класификация на птиците
 12. Местообитания и многообразие. Птици , които живеят край и около водоемите,които живеят в гората,и в населените места.
 13. Клас Бозайници. Домашен заек.
 14. Класификация на бозайниците. Първични и ниши бозайници
 15. Класификация на бозайниците. Плацентни бозайници.
 16. Многообразие на животните. Горски и летящи бозайници.
 17. Родствени връзки между хордовите животни.Разпределение на   животните по Земята.
 18. Клетка.
 19. Тъкани
 20. Кожа. Хигиена и болести на кожата.
 21. Скелет. Кости и свързването им.
 22. Скелетни мускули. Физиология на скелетните мускули.
 23. Хигиена и болести на опорно-двигателната система.
 24. Вътрешна течна среда на организма. Кръв.
 25. Защитни функции на кръвта.
 26. Сърце и кръвоносни съдове. Сърдечна дейност.
 27. Болести и хигиена на сърдечно съдовата система.
 28. Храносмилателна система- функции и устройство на храносмилателните органи.
 29. Храна.
 30. Хигиена и болести на храносмилателната система .
 31. Отделителна система. Устройство и функции.
 32. Дихателна система – устройство и функции.
 33. Болести и фактори увреждащи дихателната система.
 34. Полова система. Полови органи.
 35. Оплождане и развитие при човека.
 36. Хигиена и болести на половата система.
 37. Нервна система. Устройство и функции на нервната система. Главен и гръбначен мозък.
 38. Вегетативна нервна система.
 39. Хигиена и болести на нервната система.
 40. Анализатори за обща сетивност , за вкус и обоняние.
 41. Зрителна система . Хигиена и болести.
 42. Слухова система. Хигиена и болести.
 43. Ендокринна система.
 44. Здравословен стил на живот.
 45. Човекът и биосферата. Влияние на човека върху биосферата

ЗИП – 8 КЛАС

 1. Тип Хордови
 2. Многообразие на рибите
 3. Сравнение на клас Земноводни и клас Влечуги
 4.  Многообразие на птиците
 5. Обща характеристика на клас Бозайници
 6. Хигиена на кожата.Наранявания на кожата.
 7. Видове кости при човека.
 8. Първа помощ при ставни наранявания
 9. Болести на сърдечно-съдовата система.
 10. Хигиена на храносмилателната система.
 11. Газова обмяна. Регулация на дишането.
 12. Хигиена и болести на отделителната система.
 13. Здравни познания и хигиена на половата система.
 14. Болести на нервната система
 15. Човекът-част от организмовия свят

Преподавател : Ст. Малакова

Конспект по История и цивилизация 5 – 8 клас

5 – ти клас

 1. Възникване на българското ханство
 2. Българското ханство в края на 8 и първата половина на 9 век
 3. Религията на българите и славяните
 4. Българските въстания и чуждите нашествия
 5. Управлението на цар Симеон
 6. Първите Асеневци. Възстановяване на българското царство
 7. Цар Калоян
 8. Цар Иван Асен II – 1218 – 1241
 9. Епохата на цар Иван Александър
 10. Османското завоевание
 11. Ислямът
 12. Хайдутите

6 – ти клас

 1. Първите будители: Паисий Хилендарски и Софроний Врачански
 2. Движение за независима българска църква
 3. Априлското въстание 1876г
 4. Руско – турската война 1877г.
 5. Възстановяването на българската държава
 6. Съединението
 7. Войни за национално обединение
 8. България в годините на втората световна война
 9. Политическа система на комунизма
 10. България и обединяваща се Европа

 

7 – ми клас

 1. В началото на човешката история
 2. Страната на Нил
 3. Религия на древните египтяни
 4. Образованието в Египет и Месопотамия
 5. История и религия на древните евреи
 6. Раждането на Елада
 7. Богове и герои в Древна Елада
 8. Раждането на Рим
 9. Римската военна експанзия в Средиземноморието
 10. Раждането на християнството

8 – ми клас

 1. Стария и новия Рим
 2. Християнството равноправна и официална религия в римската империя
 3. Арабите – възникване на исляма
 4. Създаване на българската средновековна държава
 5. Разцвет на Византийската империя
 6. България от могъщество към загуба на независимост
 7. Кръстоносните походи
 8. Възникване и облик на средновековните градове
 9. Възникване на английския парламент
 10. Стогодишната война
 11. България през 13 – 14 век от могъщество към гибел
 12. Османското нашествие и раждането на Османската империя

Преподавател : Д. Коева

Конспект по История и цивилизация

9 – ти клас
 1. Завладяването на Рая
 2. Реформацията
 3. Държавата – това съм аз
 4. Нидерландтска независимост
 5. Създаване на САЩ
 6. Европа под звездата на Наполеон
 7. Светът на бюргера
 8. Романтизмът
 9. Източен въпрос
 10. Пробуждането на българите
 11. Духовна независимост
 12. Националните държави