Архив на категория: 8-ми до 12-ти клас

image_pdfimage_print

Седмично разписание на VIII-XII клас за I-ви срок, 2021/2022 уч. година

8 а, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Информационни технологии Философия Математика Компютърна графика ИУЧ Математика
2 Математика География и икономика История и цивилизации Български език и литература Биология и ЗО
3 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Програмиране ИУЧ Български език и литература История и цивилизации
4 Физика и астрономия Физическо възпитание и спорт Предприемачество Английски език Английски език
5 Английски език Английски език Бизнес комуникации ИУЧ Химия и ООС Компютърна графика ИУЧ
6 Музика Български език и литература Физика и астрономия Електронна търговия ИУЧ Програмиране ИУЧ
7 Електронна търговия ИУЧ  Час на класа Интернет и уеб технологии ИУЧ  Учебен час за спортни дейности  
9 а, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Биология и ЗО Химия и ООС Английски език Български език и литература Български език и литература
2 Електронна търговия ИУЧ Математика Физическо възпитание и спорт География и икономика Български език и литература
3 Интернет и уеб технологии ИУЧ-учебна практика Компютърна графика  ИУЧ Философия Физическо възпитание и спорт Обща теория на СО  ИУЧ
4 Интернет и уеб технологии ИУЧ Английски език Математика Математика Приложни програми с общо предназначение ИУЧ
5 Френски език История и цивилизации Интернет и уеб технологии ИУЧ-учебна практика Интернет и уеб технологии ИУЧ-учебна практика Химия и ООС
6 Информационни технологии Интернет и уеб технологии ИУЧ Френски език История и цивилизации Компютърна графика ИУЧ
7    Час на класа Учебен час за спортни дейности Електронна търговия ИУЧ  Физика и астрономия
10 а, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Философия Български език и литература История и цивилизации География и икономика География и икономика
2 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Биология и ЗО Физика и астрономия Английски език
3 Обща икономическа теория  ИУЧ Математика Икономика Компютърен машинопис и текстообработка ИУЧ Компютърен машинопис и текстообработка ИУЧ
4 Английски език История и цивилизации Философия История и цивилизации История и цивилизации
5 Информационни технологии Физическо възпитание и спорт Френски език Френски език Математика
6 Български език и литература Физика и астрономия Компютърен машинопис и текстообработка ИУЧ Обща икономическа теория  ИУЧ Химия и ООС
7 Химия и ООС  Час на класа   Биология и ЗО  
8        Учебен час за спортни дейности  
11 а, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Математика Счетоводство на предприятието ИУЧ Гражданско образование Счетоводство на предприятието ИУЧ
2 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Счетоводство на предприятието ИУЧ Математика Счетоводство на предприятието ИУЧ
3 Физическо възпитание и спорт Чужд език по професията Финансов и данъчен контрол ИУЧ Чужд език по професията Български език и литература
4 Право ИУЧ Френски език Счетоводство на предприятието ИУЧ Финансов и данъчен контрол ИУЧ Обща икономическа теория ИУЧ
5 Счетоводство на предприятието ИУЧ Счетоводство на предприятието ИУЧ Право ИУЧ Счетоводство на предприятието ИУЧ КОФСИ- практика ИУЧ
6 КОФСИ- практика ИУЧ Счетоводство на предприятието ИУЧ Документи и документооборот ИУЧ Френски език Документи и документооборот ИУЧ
7  Учебен час за спортни дейности  Час на класа Икономическа информатика ИУЧ Финансов и данъчен контрол ИУЧ  
12 а, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Документи и документооборот ИУЧ Бюджетно счетоводство  ИУЧ Математика Бюджетно счетоводство  ИУЧ Математика
2 Чужд език по професията Банково счетоводство ИУЧ Български език и литература Чужд език по професията Финансов и данъчен контрол ИУЧ
3 Бюджетно счетоводство  ИУЧ Счетоводство на предприятието ИУЧ Български език и литература Банково счетоводство ИУЧ Банково счетоводство ИУЧ
4 Комплексна учебна практика ИУЧ Счетоводство на предприятието ИУЧ Френски език Бюджетно счетоводство  ИУЧ Български език и литература
5 Финансов и данъчен контрол ИУЧ Френски език Физическо възпитание и спорт Бизнес комуникации ИУЧ Физическо възпитание и спорт
6 Банково счетоводство ИУЧ КОФСИ- ИУЧ Бизнес комуникации ИУЧ Биология и ЗО ИУЧ КОФСИ- ИУЧ
7 Комплексна учебна практика ИУЧ  Час на класа   Гражданско образование  Учебен час за спортни дейности

ЛЕГЕНДА:

ИУЧ – Избираеми учебни часове

Химия и ООС – Химия и опазване на околната среда

Биология и ЗО – Биология и здравно образование

Обща теория на СО ИУЧ  – Обща теория на счетоводната отчетност ИУЧ

КОФСИ-практика – Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация – практика

Комп. машинопис и текстообр. ИУЧ – Компютърен машинопис и текстообработка  ИУЧ

Подг .за мениджърски проект  ИУЧ – Подготовка за мениджърски проект  ИУЧ

VIII „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Електронна търговия ИУЧ Английски език Математика Изобразително изкуство Английски език
2. Физика и астрономия Предприемачество Биология и ЗО Химия и ООС Английски език
3. История и цивилизации Физическо възпитание и спорт Английски език География и икономика Български език и литература
4. Математика Български език и литература Интернет и уеб технологии ИУЧ Физика и астрономия История и цивилизации
5. Физическо възпитание и спорт Информационни технологии Бизнес комуникации ИУЧ Програмиране ИУЧ Философия
6. Компютърна графика ИУЧ Електронна търговия ИУЧ Български език и литература Компютърна графика ИУЧ Програмиране ИУЧ
7.   Час на класа Български език и литература Математика  
8.   Учебен час за спортни дейности      

IX „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Подг.за мениджърски проект ИУЧ Комп.машинопис и текстообр.ИУЧ Работа в учебно предприятие ИУЧ Комп.машинопис и текстообр.ИУЧ Математика
2. Работа в учебно предприятие ИУЧ Физическо възпитание и спорт Български език и литература Подг.за мениджърски проект ИУЧ Френски език
3. Биология и ЗО Физика и астрономия География и икономика Подг.за мениджърски проект ИУЧ Френски език
4. Философия Математика Подг.за мениджърски проект ИУЧ Работа в учебно предприятие ИУЧ Физическо възпитание и спорт
5. Английски език Химия и ООС Математика Български език и литература Информационни технологии
6. Английски език История и цивилизации История и цивилизации Български език и литература Работа в учебно предприятие ИУЧ
7. Здр.и безопасни условия на труд Час на класа Изобразително изкуство Учебен час за спортни дейности  

X „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. История и цивилизации География и икономика Физика и астрономия Физика и астрономия Български език и литература
2. Философия История и цивилизации Обща теория на СО ИУЧ Документи и документооборот ИУЧ Философия
3. География и икономика Английски език Химия и ООС Химия и ООС История и цивилизации
4. Математика Английски език Обща теория на СО ИУЧ История и цивилизации Математика
5. Български език и литература Икономика Биология и ЗО Счетоводство на предприятието ИУЧ Френски език
6. Български език и литература Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Биология и ЗО Френски език
7. Изобразително изкуство Час на класа Учебен час за спортни дейности География и икономика  

XI „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Счетоводство на предприятието ИУЧ Счетоводство на предприятието ИУЧ Счетоводство на предприятието ИУЧ Счетоводство на предприятието ИУЧ Финансов  и данъчен контрол ИУЧ
2. Български език и литература Френски език Физическо възпитание и спорт Гражданско образование Математика
3. Български език и литература Френски език Финансов  и данъчен контрол ИУЧ Физическо възпитание и спорт Счетоводство на предприятието ИУЧ
4. Счетоводство на предприятието ИУЧ КОФСИ-практика ИУЧ Математика Счетоводство на предприятието ИУЧ Документи и документооборот ИУЧ
5. Финансов  и данъчен контрол ИУЧ Български език и литература Обща  икономическа теория ИУЧ Чужд език по професията Счетоводство на предприятието ИУЧ
6. КОФСИ-практика ИУЧ Счетоводство на предприятието ИУЧ Право ИУЧ Чужд език по професията Право ИУЧ
7. Учебен час за спортни дейности Час на класа Документи и документооборот ИУЧ Икономическа информатика-пр. ИУЧ  

XII „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Чужд език по професията Български език и литература Свят и личност Свят и личност Застрахователно и осиг.счет.- пр.
2. География и икономика ЗИП Застрахователно и осиг.счет. КОФСИ-практика Български и литература ЗИП Статистика
3. Математика Математика Банково счетоводство- практика Чужд език по професията Финансов и данъчен контрол
4. Български и литература ЗИП Предприемачество Физическо възпитание и спорт Чужд език по професията Производствена практика
5. Счетоводство на предприятието- пр. Компл.уч.практ. по счет.на предпр. Български език и литература Компл.уч.практ. по счет.на предпр. КОФСИ-практика
6. Банково счетоводство Производствена практика Български език и литература Финансов и данъчен контрол Физическо възпитание и спорт
7.   Час на класа Статистика Счетоводство на предприятието Учебен час за спортни дейности