VIII „А“ КЛАС, II СРОК


  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Математика Математика Изобразително
изкуство
Физика
и астрономия
2 Бизнес
комуникации
Електронна
търговия
Биология
и ЗО
История
и цивилизации
Компютърна
графика
3 История
и цивилизации
Компютърна
графика
Електронна
търговия
Интернет
и уеб технологии-УП
География
и икономика
4 Химия
и ООС
Предприемачество Интернет
и уеб технологии-УП
Биология
и ЗО
Английски
език
5 Български
език и литература
Английски
език
Английски
език
Философия Физическо
възпитание и спорт
6 Английски
език
Интернет
и уеб технологии-УП
Физическо
възпитание и спорт
Български
език и литература
Български
език и литература
7   Час
на класа
  Български
език и литература
Информационни
технологии
Обедна почивка          
    Спортни
дейности (лека атлетика)
     
IX „А“ КЛАС, I СРОК


  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Интернет
и уеб технологии РП
Български
език и литература
Български
език и литература
Интернет
и уеб технологии РП
Английски
език
2 Математика Математика Математика Физическо
възпитание и спорт
Музика
3 Български
език и литература
История
и цивилизации
Английски
език
Обща
теория на СО
Биология
и ЗО
4 Химия
и ООС
Физика
и астрономия
История
и цивилизации
География
и икономика
Електронна
търговия
5 Електронна
търговия
Френски
език
Френски
език
ЗБУТ Информационни
технологии
6 Приложни
програми с общо пр.
Компютърна
графика
Компютърна
графика
Интернет
и уеб технологии РП
Интернет
и уеб технологии РП
7   Час
на класа
Физическо
възпитание и спорт
Философия  
Обедна почивка          
  Спортни
дейности (лека атлетика)
       
X „А“ КЛАС, II СРОК


  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Биология
и ЗО
Български
език и литература
ОТСО Икономика Английски
език
2 Френски
език
ОТСО-УП Български език и литература Математика Химия
и ООС
3 Английски
език
Обща
икономическа теория
Български език и литература Философия История
и цивилизации
4 Математика Физическо
възпитание и спорт
Интернет
и уеб технологии-УП
Обща
икономическа теория
Физика
и астрономия
5 Изобразително
изкуство
История
и цивилизации
Философия Физика
и астрономия
Биология
и ЗО
6 История
и цивилизации
Химия
и ООС
География
и икономика
Френски
език
Физическо
възпитание и спорт
7   Час
на класа
Спортни
дейности (лека атлетика)
История
и цивилизации
География
и икономика
XI „А“ КЛАС, II СРОК


  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Френски
език
Счетоводство на предприятието-УП Математика Работа
в учебно предприятие
Компютърна
графика
2 Чужд
език  по професията
Български
език и литература
Работа
в учебно предприятие
Физическо
възпитание и спорт
Икономика
на търговията
3 Математика Български
език и литература
Интернет
и уеб технологии
Счетоводство
на предприятието
Френски
език
4 Физическо
възпитание и спорт
Компютърна
графика
Право

Организация
и техника на ТП
Бази
от данни-УП
5 Маркетинг Интернет
и уеб технологии-УП
Програмиране Обща
икономическа теория
Организация
и техника на ТП
6 Български
език и литература
Програмиране Гражданско
образование
Статистика Чужд
език .по професията
7 Електронна
търговия
Час
на класа
Обща
икономическа теория
Спортни
дейности (лека атлетика)
 
XII „А“ КЛАС, II СРОК


  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Маркетинг Физическо възпитание и спорт Чужд
език по професията
Математика Маркетинг
2 География и икономика Бизнес комуникации-УП Функц.
и приложни програми-УП
Индустриални
отношения
Подг.
за мениджърски проект-УП
3 Публична
администрация
Организационно
поведение и ПЕ
Организационно поведение и ПЕ Гражданско
образование
Мениджмънт
на ЧР
4 Български
език и литература
Индустриални
отношения
Физическо
възпитание и спорт
Български
език и литература
Трудово
право
5 Чужд
език по професията
Мениджмънт
на ЧР
Икономика и организация на ИП-УП Български
език и литература
Математика
6 Икономика
и организация на ИП
Френски
език
Мениджмънт Подг.
за мениджърски проект-УП
Френски
език
7 Публична
администрация
Час
на класа
  Функц.
и приложни програми-УП
Спортни
дейности (лека атлетика)