image_pdfimage_print

Рамкова програма за целодневната организация на учебният процес

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  • Основание

Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие с Рамковата програма за целодневна организация на учебния процес, публикувана в Приложение 1 на Инструкцията за изпълнение и отчитане на дейностите по Проект BG051PO001-3.1.06 по ОП РЧР „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ и на основание заповед на министъра на образованието, младежта и науката във връзка с проекта.

Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на полуинтернатните групи в СОУ „Васил Левски”, гр.Гълъбово се осъществява съгласно ППЗНП, Наредба № 3/2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета и Наредба № 7/2000 г. за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

 • Цел

Целта на програмата е да се конкретизират условията и редът за провеждане на целодневната организация на учебния процес за учениците от 1, 2, 3 и 4 клас в СОУ „Васил Левски”, гр.Гълъбово с  оглед подобряване на качеството на образованието.

 

 1. Организация на часовете в ПИГ

Часовете в ПИГ са разпределени в блокове за  деня както следва:

Блок А – обяд, организиран отдих и спорт – 2 часа

Блок Б – самоподготовка – 2 часа

Блок В – дейности по интереси – 2 часа

 

Варианти на седмичното разписание

Стандартен вариант на часовете от блок А,блок Б и блок В и продължителност на часа 35мин. с включени две междучасия по 10мин.

                               

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO0013.1.06

                „Подобряване на качеството на образованието в

средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на

 учебния процес“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Г Р А Ф И К

за организация на часовете в ПИГ за учебната 2014/2015 г.

за понеделник,вторник,сряда и четвъртък

Група ПИГ І – ІІ клас
Блок А 12.10 ч. – 12.40 ч. –  обяд12.40 ч. – 13.30 ч. –  организиран отдих и спорт
Блок Б 13.30 ч .- 14.05 ч . – 1ч.самоподготовка
Междучасие 14.05 ч. – 14.15 ч.
Блок Б 14.15 ч. – 14.50 ч. – 1ч.самоподготовка
Междучасие 14.50 ч. – 15.00 ч.
Блок В 15.00 ч. – 15.35 ч. – 1ч. занимания по по интереси
Междучасие 15.35 ч. – 15.45 ч.
Блок В 15.45 ч. – 16.20  ч. – 1ч. занимания по по интереси

За петък

Група ПИГ І – ІІ клас
Блок А 11.20ч. – 11.50 ч. –  обяд11.50 ч. – 13.20 ч. –  организиран отдих и спорт
Междучасие 13.20 ч. – 13.30 ч.
Блок Б 13.30 ч .- 14.05 ч . – 1ч.самоподготовка
Междучасие 14.05 ч. – 14.15 ч.
Блок Б 14.15 ч. – 14.50 ч. – 1ч.самоподготовка
Междучасие 14.50 ч. – 15.00 ч.
Блок В 15.00 ч. – 15.35 ч. – 1ч. занимания по по интереси
Междучасие 15.35 ч. – 15.45 ч.
Блок В 15.45 ч. – 16.20  ч. – 1ч. занимания по по интереси

 

За понеделник,сряда и петък

Група ПИГ ІІІ а,б клас
Блок А 12.10 ч. – 12.40 ч. –   обяд12.40 ч. – 13.30 ч. –   организиран отдих и спорт
Блок Б 13.30 ч. – 14.10  ч .-  1ч.самоподготовка
Междучасие 14.10 ч. – 14.20 ч.
Блок Б 14.20 ч. – 15.00 ч.-   1 ч.самоподготовка
Блок В 15.00 ч. – 1540 ч. – 1 ч. занимания по по интереси
Блок В 15.40 ч. – 16.20  ч. – 1 ч. занимания по по интереси

 

За вторник и четвъртък

Група ПИГ ІІІ а,б клас
Блок А 13.00 ч. – 13.30 ч. –  обяд13.30 ч. – 14.20 ч. – организиран отдих и спорт
Блок Б 14.20 ч. – 15.00  ч .-  1ч.самоподготовка
Блок Б 15.00 ч. – 15.40 ч.-   1 ч.самоподготовка
Блок В 15.40 ч. – 16.20 ч. – 1 ч. занимания по по интереси
Блок В 16.20 ч. – 17.00  ч. – 1 ч. занимания по по интереси

 

За понеделник,сряда и четвъртък

Група ПИГ ІVа,б клас
Блок А 12.10 ч. – 12.40 ч. –   обяд12.40 ч. – 13.30 ч. –   организиран отдих и спорт
Блок Б 13.30 ч. – 14.10  ч .-  1ч.самоподготовка
Междучасие 14.10 ч. – 14.20 ч.
Блок Б 14.20 ч. – 15.00 ч.-   1 ч.самоподготовка
Блок В 15.00 ч. – 1540 ч. – 1 ч. занимания по по интереси
Блок В 15.40 ч. – 16.20  ч. – 1 ч. занимания по по интереси

 

За вторник и петък

Група ПИГ  ІVа,б клас
Блок А 13.00 ч. – 13.30 ч. –  обяд13.30 ч. – 14.20 ч. – организиран отдих и спорт
Блок Б 14.20 ч. – 15.00  ч .-  1ч.самоподготовка
Блок Б 15.00 ч. – 15.40 ч.-   1 ч.самоподготовка
Блок В 15.40 ч. – 16.20 ч. – 1 ч. занимания по по интереси
Блок В 16.20 ч. – 17.00  ч. – 1 ч. занимания по по интереси
Блок А 13.00 ч. – 13.30 ч. –  обяд13.30 ч. – 14.20 ч. – организиран отдих и спорт

 

 

За понеделник,сряда,четвъртък и петък

Група ПИГ V – VІІІ клас
Блок А 13.00 ч. – 13.30 ч. –  обяд13.30 ч. – 14.20 ч. – 1ч.  организиран отдих и спорт
Блок Б 14.20 ч. – 15.00 ч. – 1 ч.самоподготовка15.00 ч. – 15.40 ч. –  1 ч. самоподготовка

 

Блок В 15.40 ч. – 16.20 ч. –  1 ч. занимания по  интереси16.20 ч. – 17.00 ч. – 1 ч. занимания по  интереси

 

За вторник

Група ПИГ V – VІІІ клас
Блок А 13.50 ч. – 14.20 ч. – обяд14.20 ч. – 15.00 ч. – организиран отдих и спорт
Блок Б 15.00 ч. – 15.40 ч. – 1 ч.самоподготовка15.40 ч. – 16.20 ч. –  1 ч. самоподготовка

 

Блок В 16.20 ч. – 17.00 ч. –  1 ч. занимания по  интереси17.00 ч. – 17.40 ч. – 1 ч. занимания по  интереси

 

 1. Часовете в ПИГ се водят с учениците с продължителността на учебни часове в съответствие с чл. 91 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета.
 2. Нормата за преподавателска работа на лицата, заемащи възпитателски длъжности, включва дейности в полуинтернатните групи /самоподготовка, организиран отдих и спорт и дейности по интереси/, консултации с ученици, диагностициране и насърчаване на постиженията на учениците, работа по индивидуални образователни програми.
 3. Съгласно чл. 2, ал. 3 на Наредба 3/2008 г. нормата преподавателска заетост на възпитателите се отчита в астрономически часове, които включват освен 6-те часа на ден зa самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт и други дейности с учениците, свързани с опазване на тяхното здраве, осигуряване на безопасни условия  на работа и др.

Допълнителните часове извън нормата за възпитателска работа се отчитат в информационна система. Те включват следните дейности в рамките на 8 часовия работен ден на възпитателя  в средищното училище:

 • Подготвителна работа за часовете по самоподготовка – осигуряване на тестове, задачи, пособия, материали, информационни справки, снабдяване с необходимата дидактическа и учебна литература, вкл. и консултации с учители;
 • Подготовка на литература, материали, пособия и инструментариум за провеждане на часовете за дейности по интереси;
 • Попълване на училищна документация и документация по проекта – на хартиен и на електронен носител;
 • Участие в провеждането на педагогически съвети, работни групи, оперативки и др.;
 • Работа с родители, вкл. участие в родителски срещи и заседания на Училищното настоятелство;
 • Организиране и участие на консултации с ученици;
 • Планиране, организиране и участие в квалификационно-методическа дейност, свързана с възпитателно-образователния процес;
 • Оказване на методическа помощ и консултации на младши възпитатели;
 • Участие в регламентирани седмични/месечни общоучилищни мероприятия;
 • Участие в разработването на индивидуални образователни програми;
 • Работа по диагностицирането и насърчаването на постиженията на учениците;
 • Координиране обмяната на добри практики между възпитателите;

 

Могат да се изпълняват и посочват няколко дейности в един и същи ден и да се отбелязват месечно в електронната система.

Часовете от блок А

Часовете от блок А не се провеждат в същите учебни помещения, в които се водят часовете от ЗП, ЗИП и СИП. Организираният отдих и спорт се провежда във физкултурния салон на училището, а при подходящи метеорологични условия – на открито.

Часовете от блок Б

Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния  материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване.

За часовете по самоподготовка, когато учениците имат потребност от консултации в определена област след заявена необходимост от възпитателя, директорът осигурява учител – специалист, на който се издава заповед. Изготвен е график за консултации .

Занятията по самоподготовка се водят в стаи на ПИГ както следва:

ПИГ-Іа клас-класна стая на І а клас на ІІІ етаж

ПИГ-Іб клас-класна стая на Іб клас на ІІІ етаж

ПИГ-ІІа клас-класна стая на ІІа клас на ІІІ етаж

ПИГ-ІІб клас-класна стая на ІІб клас на ІІІ етаж

ПИГ-ІІІа, клас-класна стая на ІІІа клас на ІІІ етаж

ПИГ-ІІІб клас-класна стая на ІІІб клас на ІІІ етаж

ПИГ-ІVа, клас-класна стая на ІVа клас на ІІІ етаж

ПИГ-ІVб клас-класна стая на ІVб клас наІІІ етаж

ПИГ-Vа,б клас- класна стая  на групата на ІІІ етаж

ПИГ-VІа,б  клас-кабинет по химия  на ІІІ етаж

ПИГ-VІІ-VІІІ клас/сборна група/-класна стаяна групата на ІІІ етаж

2.4. Дейностите по интереси се водят в класни стаи на ІІІ етаж  в «Клсна стая на бъдещето»на ІІІ етаж,на физкултурната площадка и физкултурния салон,на открито в двора на училището или други подходящи места по плана на ПИГ.

Дидактически изисквания:

– преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия;

– учене по едно и също време при строго спазване на моменти за почивка /отдих/;

– степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката;

– усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране;

– стремеж към самостоятелно преодоляване на трудности и предизвикателства;

– старателно и коректно написване на домашните работи и трайно усвояване на учебното съдържание.

Часовете от блок В

Дейностите по интереси се организират с оглед мотивиране на учениците и родителите за включване в целодневната организация и могат да включват занимания, които не са пряко свързани с часовете по ЗП, ЗИП и СИП. След проучване и съгласуване с родители и ученици в училището се организират дейности и мероприятия като изложби, спортни прояви, конкурси и дискусии с образователна и възпитателна цел.

Част от часовете по занимания по интереси в ПИГот начален етап се провеждат в кабинети на третия етаж за занимания по интереси, оборудвани специално за целта по Проект BG051PO001-3.1.06 по ОП РЧР „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

Извозването на пътуващите ученици от съседни населени места на средищното учище се осъществява със специлен ученически автобус след последния учебен час попрограмата на ПИГ за деня,по организация на Общинска администрация-Гълъбово.

Изпращането на пътуващите ученици се организира от възпитателя на групата лично.

Възпитателите осъществяват непрекъснат контрол над учениците от групата отначалото до края на учебните занятия по разписанието за деня и разотиването на

учениците.

 

Училището осигурява безопасни и здравословни условия за изпълнение на дейностите по целодневна организация.

Възпитателите, които провеждат часовете от блоковете А,Б, В, с оглед повишаване на  качеството на обучението, създават организация, която включва прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи, упражнения, свързани с развиване на логическото мислене на учениците, на паметта и въображението.

2.2. Годишни тематични разпределения

2.2.1. Годишните тематични разпределения включват график на учебното време, както следва:

2.2.1.1. I клас -31 учебни седмици, от 15.09.2014г. до 21.05.2015г.;

 • II – IV клас 32 учебни седмици, от 15.09.2014г. до 29.05.2015г.;
 • V-VІІІ клас 34 учебни седмици, от 15.09.2014г. до 15.06.2015г.

2.2.2. Годишните тематични разпределения се изготвят от учителя/възпитателя на ПИГ и се утвърждават от директора на училището и съдържат:

 

Дата Учебна седмица Тема Брой часове Необходими материали Забележка
1 2 3 4 5 6
           

 

2.2.3. В случай на необходимост учителят/възпитателят преструктурира темите, като корекциите се нанасят в колона 6 и се одобряват от директора на средищното училище.

2.2.4. За снабдяване с необходимите материали, описани в колона 5, се изготвят заявки от учителя/възпитателя до директора на училището и от директора на училището до РИО.

 

2.3. Документация

Дейностите по целодневната организация на образователно-възпитателния процес в СОУ”Васил Левски” се вписват в следната училищна документация:

2.3.1.  Списък-образец 1;

– Седмично разписание на часовете в училището;

– Годишния план за дейността на училището;

– Книгата с протоколи от заседания на Педагогическия съвет;

– Книгата за преподадения учебен материал /часове в ПИГ/;

– Дневник на ПИГ;

– Декларации за лекторски часове.

Дейностите се отразяват ежеседмично в информационна база-данни от директора на училището.

 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

3.1. Утвърждаване на целодневното обучение в СОУ „Васил Левски” като успешен модел за модернизиране и оптимизиране на обучението и възпитанието в духа на съвременните европейски тенденции.

3.2. Чрез подобряване качеството на образователно-възпитателния процес да се постигне повишаване на резултатите от работата.

3.3. Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците от  закритите и преобразуваните училища чрез повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес“.

3.4.Овладяване на някои негативни тенденции сред учениците:допускане на голям брой

неизвинени отсъствия,безцелно пилеене на времето,увличане по групи с противообществени прояви, нетолерантност, насилие, употреба на алкохол, наркотици и тютюнопушене.

3.5.Повишаване физическата активност на учениците,подобряване здравето и физическата дееспособност, намаляване затлъстяването и нездравословния начин на живот.

3.6.Осмисляне учебното и извънучебното време и подчиняването му на целенасочена

подготовка,отдих и спорт.

3.7.Подпомагане семействата,където има затруднение в битов и финансов план чрез

обхват на децата в работното време на родителите и осигуряване на условия за подготовка и хранене.

Програмата е приета на заседание на Педагогическият съвет с Протокол №13/02.09.2014г.

Инвестира във вашето бъдеще!

 ПРОЕКТ BG051PO0013.1.06

 „Подобряване на качеството на образованието     в

средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на

 учебния процес“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съхранявайте семейните ценности

С идеята за почит към семейството като извор на нов човешки живот и средище на християнски ценности и традиции ученическият парламент в СОУ „Васил Левски” организира на 21 ноември –Ден на християнското семейство, литературно четене в полуинтернатните групи I –VIII клас в часовете по занимания по интереси.

Учениците от ПИГ слушаха с интерес тракийската притча за Стопанина на къщата, който поучавал децата си да пазят и предават от поколение на поколение семейните добродетели: чиста любов, съпружеска вярност, мир, трудолюбие, вяра и благочестие.

Примерен вариант тест по технологии 8 клас

 

ВАРИАНТ 1

ТЕСТ

ПО ТЕХНОЛОГИИ 8 КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

 1. Целенасочена обществена дейност, съвкупност от дейности, насочени към задоволяване на потребностите на хората от стоки и услуги, се нарича:

а/ производство

б/ стопанство

в/ капитал

2.Стопанството, което е съвкупност от дейности на цялата държава, е:

а/ основно

б/лично

в/ национално

3.  В зависимост от вида на крайната продукция и приликите в използваните технологии, стопанските субекти се групират в отделни:

а/ производства

б/ сектори

в/ стопанства

4.Добивният сектор е свързан с:

а/ извършване на услуги

б/ добив и използване на природни ресурси

в/ преработване на материали в готови продукти

5.Индустриалният /преработващият/ сектор е свързан с:

а/ извършване на услуги

б/ добив и използване на природни ресурси

в/ преработване на материали в готови продукти

6.Обслужващият сектор е свързан с:

а/ извършване на услуги

б/ добив и използване на природни ресурси

в/ преработване на материали в готови продукти

7.Прочетете наименованията на отраслите и ги групирайте в трите сектора:

I сектор – добивен         II сектор – преработващ      III сектор – обслужващ

а/машиностроене           е/енергетика                         л/земеделие

б/туризъм                        ж/нефтодобив                       м/текстилна промишленост

в/горско стопанство      з/образование                       н/риболов

г/строителство                и/рудодобив                          о/химическа промишленост

д/търговия                       к/съобщения                         п/управление

8.Определете двойките технически съоръжения – символи на стари и нови технологии, насочени към получаване на подобни стоки и услуги:

а/ хоризонтален стан                 г/ е-поща

б/ писмовна поща                      д/ трактор

в/ мотика                                     е/ автоматичен стан

9.Проучването на пазара носи наименованието:

а/ инвестиция                 б/ администрация                 в/ маркетинг

10.За осигуряване на стопанската дейност са необходими:

а/ ресурси                                    б/ стоки                                 в/услуги

Примерен вариант тест по технологии-7клас

 

ВАРИАНТ 1

ТЕСТ

ПО ТЕХНОЛОГИИ 7 КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

 1. Свържете наименованията на материалите с начина на тяхното добиване от съответната суровина:

а/ метали                         г/ синтезиране от полимери и добавки

б/ дървесина                   д/ отделяне от металургични методи от руди

в/ пластмаси                   е/ разкрояване на дървесни трупи

2.Твърдите вещества, от които се изработват изделия с определена форма, размери и свойства, се наричат ……………………………………………………………….

3.Свойствата, които показват отношението на материалите към различните химични вещества и способността им да си взаимодейства, се наричат ………………………………….

а/ физични           б/ химични    в/ механични     г/ технологични    д/експлоатационни

4.Свойствата, които характеризират състоянието или поведението на материалите при физични взаимодействия, се наричат ……………………………………, а приложимостта на материалите за изработване на изделия, отговарящи на определени изисквания, се определя от ……………………………. свойства.

а/ физични           б/химични     в/механични     г/технологични    д/експлоатационни

5.Поведението на материалите при въздействие на външни сили се определя от ………………………………… свойства.

а/ физични           б/химични     в/механични     г/технологични     д/експлоатационни

6.Отговорете.

Как трябва да се установят и натоварват образците от различни материали по време на изпитване на отделните свойства:

а/ ударите се нанасят с приблизително еднаква сила

б/ да се натоварват с произволна сила

в/ да се натоварват по един исъщи начин

г/ да се натоварват с еднаква сила

7. Свържете характеристиката на материала с размера на отпечатъка от натоварващия елемент върху повърхността на образеца:

а/ много твърд                            д/ по-широк и по-дълбок

б/ твърд                                       е/ тесен и плитък

в/ мек                                           ж/ широк и дълбок

г/ много мек                               з/ много тесен и много плитък

8.Свържете механичните свойства на материалите с очакваните технологични или експлоатационни свойства:

а/ твърд                в/ лесно обработване           д/ бързо износване

б/ мек                   г/ трудно обработване         е/ бавно износване

 

 

 

Примерен вариант тест по домашна техника и икономика-6 клас

ВАРИАНТ 1

ТЕСТ

ПО ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА 6 КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

 1. Неразглобяеми съединения са тези, при които детайлите са свързани чрез:

а/ винтове                                   г/ шиене

б/ лепене                         д/ нитоване

в/ гвоздеи                                    е/ спояване

2.Посочете свойствата на материалите, които имат значение за прилаганите операции.

а/ цвят                  в/ обработваемост                д/ цена

б/ твърдост          г/ еластичност                      е/ пластичност

3.Операцията за съединяване на детайли чрез нитове са нарича …………………..

4. Операцията за съединяване на детайли чрез разтопен припой се нарича …………………………….

5.Операция пробиване се извършва по-качествено, по-точно и по-лесно с ……………………………. машина

6.Опашката на свредлото са закрепва в …………………………………………………….

7.Свържете инструмантите с операциите, за които са предназначени:

а/  шкурка                        д/ рязане

б/ чук                               е/ шлифоване

в/ четка                            ж/ нитоване

г/ трион                           з/ боядисване

8.Кои от посочените операции са довършителни и се прилагат при обработване на дървесина и метални материали:

а/ рязане               в/ коване                    д/ боядисване

б/ шлифоване      в/ лакиране                е/ пилене

9.Един или няколко бодови реда образуват ………………………………………………………….

10.Свържете инструментите с операциите, за които са предназначени.

а/ ножица                                    в/ кроене

б/ шевна машина                                   г/ шиене

Примерен вариант тест по домашна техника и икономика- 5клас

ВАРИАНТ 1

ТЕСТ

ПО ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА ЗА 5 КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

 1. Изберете вярното понятие и допълнете изреченията.
 • Изделие, състоящо се само от една част и изработено от еднороден материал, се нарича ………………………………………………………………………………………………………………….
 • Устройство на изделието – формата му, вида на елементите или съставните му части, наричаме ………………………………………………………………………………………..

а/ изделие                        б/ детайл        в/ проект        г/ конструкция          д/ съединение

2.Отбележете кои от изброените обекти са съставни изделия.

а/ гвоздей            б/ чук              в/ кофа           г/ стъклена чаша

3.свържете стария занаят със съответната му съвременна професия.

а/ гостилничар                                       г/ сладкар

б/ шекерджия                                         д/ зидар, строител

в/ дюлгерин                                            е/ ресторантьор

4.Свържете инструментите с операциите, за които са предназначени.

а/ пила                                                     д/ рязане

б/ трион                                                   е/ пробиване

в/ линия                                                  ж/ пилене

г/ молив                                                  з/ съединяване

5.Заградете вярното правило за работа с обработващи инструменти.

а/ задвижване на инструментите със сила

б/ движение ритмично напред – назад

в/ да бъдат наклонени спрямо заготовката

6.Отбележи елемента, който присъства във всички изброени електроуреди: печка, ютия, бойлер, сешоар.

а/ електродвигател         б/ перка          в/ нагревател

7.Заградете с кръгче или попълнете пропуснатите думи.

Декоративни растения са тези, които:

а/ дават плодове и зеленчуци

б/ имат красиви листа и цветове

в/ растат в природата

8.Заградете действията, извършвани при засяване на семената.

а/ разделяне на семената           в/ пулвелизиране

б/ присаждане                            г/ покриване с почва

 

 

Конспект по човекът и природата – VІ клас

 1. Праволинейно и криволинейно движение
 2. Побучаване на ел. ток в района, в който живеем
 3. Химична реакция и условия за протичането ѝ
 4. Уравновесени сили
 5. По какво се различават атомите от йоните
 6. Човекът живее в хармония с природата, защото е част от нея
 7. Атмосферно налягане – измерване и условия за съществуването му
 8. Кои вещества са прости и кои сложни
 9. Движение на водата, минералните соли и хранителните вещества в растенията, животните и човека

Конспект по човекът и природата – V клас

 1. Праволинейно и криволинейно движение
 2. Получаване на ел. ток в района, в който живеем
 3. Химична реакция и условия за протичането ѝ
 4. Уравновесени сили
 5. По какво се различават атомите от йоните
 6. Човекът живее в хармония с природата, защото е част от нея
 7. Атмосферно налягане – измерване и условия за съществуването му
 8. Кои вещества са прости и кои сложни
 9. Движение на водата, минералните соли и хранителните вещества в растенията, животните и човека

Акция „Кажи НЕ на цигарения дим!“

По случай Международния ден без тютюнев дим ученическият парламент в СОУ „Васил Левски“ организира няколко мероприятия. Учебният ден започна в 7 и 45 с десет минутна физзарядка. Заради лошото време децата се събраха във физкултурния салон и на фона на музика започнаха упражненията под ръководството на Исус Петков и Виктор Грудев /представители от комисията по спорт в УП/.

 

 

к
10 -минутен „фитнес“ във физкултурния салон
I -XII клас

 

 

 

 

                        

 

10819126_714346585345130_975806498_nИсус Петков

В инициативата взе участие и радио предаването „Гласът на децата“, където Карина Пенева накратко разказа за появата на този Международен ден отбелязан за първи път в САЩ през 1977г. Идеята е взаимствана от американеца Артър Р. Мълейни, който шест години по-рано в град Рандолф убеждава своите съграждани да спрат да пушат поне за един ден и така да спестят средства за отпускане на стипендии в местното училище.

През целия ден в междучасията имаше изградени ученически патрули, които раздаваха флаери на своите съученици и учители. След часовете тази кампания продължи и в центъра на града. Хората с интерес изслушваха децата и обещаваха, че поне в този ден ще захвърлят цигарите. Цялата кампания премина под мотото „Кажи НЕ на цигарения дим! Бъди различен! Обичай живота!“

„Кажи НЕ на цигарения дим! Бъди различен! Обичай живота!“
гг
Представители на ученическия парламент в СОУ „Васил Левски“
Акция: „Кажи НЕ на цигарения дим!“
Международен ден без тютюнопушене
Акция: „Кажи НЕ на цигарения дим!“
Акция: „Кажи НЕ на цигарения дим!“

Конспект по музика – 9 клас

 1. Музиката и фолклорната сватба- песни свързани с всеки момент от сватбата.
 2. Трудови песни: жътва и седянка
 3. Промененият фолклор в днешната култура.
 4. Из историята и развитието на популярната музика.
 5. Рокендрол и рок музика.
 6. Денс Техно-рейв.

 

 

Засаждане на дръвчета в двора на СОУ „Васил Левски“

По повод юбилейната 30-годишнина на СредноЗасаждане на дръвчета в двора на училището общообразователно училище „Васил Левски“ гр. Гълъбово и Международния ден на толерантността 16 ноември в двора на гимназията се засадиха 100 дръвчета. Миналата седмица в навечерието на този празник ученици от 1-ви до 12-ти клас,  класни ръководители и възпитатели взеха участие в засаждането на 100 броя туя.Засаждане на туя в двора на училището

Туята е известна с това, че е вечно зелено дърво, затова е наричано Дървото на живота, освен това е символ на толерантността.
През април 2014г. училището спечели проект „Здраве и екология в моето училище“, благодарение на което дворът е придобил още по-зеленикав и свеж вид.
За поддръжката и красотата на дръвчетата вече ще се грижат децата от 5-ти до 12-ти клас.

Конспекти по английски език 5-8 клас самостоятелна форма

КОНСПЕКТ

по английски език за VIII-ми клас

Самостоятелна  форма на обучение

 1. Отдих и почивка. Предаване на мисли и изказвания. Превръщане на пряка в непряка реч(съобщителни изречения).
 2. Чувства и отношения. Превръщане на въпроси в непряка реч.
 3. Реакция при различни ситуации. Прилагателни. Описание на чувствата.
 4. Превръщане на нареждания и молби в непряка реч.
 5. Страдателен залог. Глаголи, изискващи ing forma или инфинитив.
 6. Страдателен залог на глаголите. Основните глаголно времена.
 7. Страдателен залог на модалните глаголи.
 8. Географска справка за Великобритания.
 9. Историческа справка за Великобритания.
 10. Описание на личностните качества.

Учебник:-Energy for Bulgaria

-„Pearson Longman“

 

КОНСПЕКТ

по английски език за VII-ми клас

Самостоятелна  форма на обучение

 1. Облекло. Стил на обличане. Бижута.
 2. Сегашно перфектно време – някога, никога.
 3. Подчинени изречения. Съюзни думи.
 4. Сравнителни изречения с употреба на минало просто и сегашно перфектно време.
 5. Сегашно перфектно време с „тъкмо“, „вече“, „още“.
 6. Сегашно перфектно време с предлозите за време. Градът и селото.
 7. Наранявания и заболявания.
 8. Светът на компютрите. Изразяване на съгласие, несъгласие.
 9. Прилагателни, описващи характера.
 10. Модални глаголи. Молби и нареждания.

Учебник: Energy for Bulgaria

„Pearson Longman“

 

КОНСПЕКТ

по английски език за VI-ти клас

Самостоятелна  форма на обучение

 1. Представяне: възраст, националност, способности, вкусове.
 2. Прилагателни: степенуване, толкова прилагателно колкото, много прилагателно
 3. Покупки, пари. Диалози в магазина.
 4. Сегашно продължително време за бъдещи дейности.
 5. Храна. Поръчване в ресторанта.
 6. Минало просто време. Правилни и неправилни глаголи.
 7. Описание на минали събития.
 8. Минало продължително време. Сравнителни изречения с употреба на двете минали времена.
 9. Модални глаголи: мога, трябва. Изразяване на тяхното минало време и нюанси чрез заместители.
 10. Въпроси с „нали“.

Учебник: Energy for Bulgaria

„Pearson Longman“

 

 

КОНСПЕКТ

по английски език за V-ти клас

Самостоятелна  форма на обучение

 1. Глагол „съм“ – положително, отрицателно спрежение, въпросителна форма в сегашно време.
 2. Лични и притежателни местоимения.
 3. Безлично „има“. Описание на стая, сграда.
 4. Глагол „имам“. Описание на външност.
 5. Описание на семейство.
 6. Сегашно просто време. Описание на ежедневие.
 7. Модален глагол „мога“. Способности и умения.
 8. Глагол „съм“ в минало просто време.
 9. Дни, дати, месеци, години.
 10. Сегашно продължително време.

Учебник: Energy for Bulgaria

„Pearson Longman“

Първи стъпки на училищния парламент

IMG_94581(1)

На 17 ноември 2014г. ученическият парламент при СОУ „Васил Левски“ гр. Гълъбово прие своя план за работа за учебната 2014/2015г. Децата от различните комисии запознаха останалите с основните цели на своята работа. Първото събитие, което е заложено в плана на работа, е отбелязване на 20 ноември – Международен ден без тютюнопушене. Във вторник 18 ноември бе даден старт на радиопредаване с име „Гласът на децата“. Управителният съвет на ученическия парламент представи на учениците от 4 до 12 клас презентация за вредите от тютюнопушенето. С много усмивки и подкрепа бяха посрещнати от своите съученици.

 

План на УС

Средно общообразователно училище „ Васил Левски”
гр. Гълъбово

План за работа  на Ученическия съвет
през учебната 2014 – 2015 година

 

I . Обект на дейност
1. Организиране на училищния живот в неговите делнични и празнични дни.
2. Организиране на извънкласни и извънучилищни мероприятия.
3. Възпитание на учениците в патриотичен дух, добродетели и изобретателност.

 1. Цели
  1. Развиване на таланта на всички ученици и опит за обогатяване на училищната история.
  2. Личностно , професионално ориентиране, и възпитание в съхраняване на човешките ценности.
  3. Изграждане на умения за свободно изразяване на мнения, идеи и предложения.

III. Задачи
1. Развитие на въображението на ученика.

2. Създаване на предпоставки за личностна мотивация на учениците, за съзнателно и активно участие в училищния живот.

 1. Дейности и мероприятия

Месец Ноември

 • 20.11. – Ден без тютюнопушене – флаери, еко – патрули и физарядка
  •    21.11.– Ден на християнското семейство – поздрав с приказка в 1 – 4 клас

Месец Декември

 • 01.12– анти-спин кампания – лентички, презентация, раздаване на флаери и презервативи
  •    Коледа – украса на училището, благотворителен коледен базар

Месец Януари
•    „Отвори очи“ – трафик на хора – филм 9- 10 клас

 • 01. – 139г. от рождението на Ботев
 • Събрание на УС – отчет за дейността през първия учебен срок

Месец Февруари

 • 08.02 –Ден на безопасния интернет – раздаване на флаери
  •    14.02. – Свети Валентин – кутия за любовни послания
  •    19.02. – Обесването на Васил Левски – кът на Левски, презентация, викторина
  •    Кампания за изработване на мартеници

Месец Март

 • 03.03. – литературен конкурс
  •    08.03. – Презентация за Световния ден на жената

Месец Април

 • 01.04. – Ден на хумора – прожекция на комедиен филм
  •    02.04 – Ден на детската книга – събиране и даряване на детски книжки

        Месец май
•    09.05. – Ден на Европа, ден на ученическото самоуправление
•    24.05 Ден на Просветата – поздравително табло

        Месец Юни
•    01.06. – Ден на детето, раздаване на балони

 

 

Председател на УП: ………………….
(Стефани Караколева)

 

Членове на ученическия парламент

 1. Десислава Валентинова  Бангиева – IVa клас
 2. Виктор Минков Грудев – IVa клас
 3. Йоана Тончева Делчева  – IVб  клас
 4. Светлан Стефанов Касъров  – IVб клас
 5. Георги Георгиев Димитров – Vа клас
 6. Пламен Валентинов Колев – Vа клас
 7. Радослава Тодорова Чакалова – Vб клас
 8. Ани Иванова Ангелова – Vб клас
 9. Галя Николаева Никова – VI а клас
 10. Карина Ненова Пенева – VI а клас
 11. Габриела Дианова Димова – VIб клас
 12. Гергана Петкова Кирева – VI б клас
 13. Стефан Пламенов Пеев – VIIа клас
 14. Мадлен Тодорова Петкова – VII а клас
 15. Жулиен Младенов Ташев -VIIб клас
 16. Жанета Младенова Асенова – VIIб клас
 17. Нелина Манолова Русева – VIII клас
 18. Мария Аркимедес Алварес – VIII клас
 19. Елеонора Йорданова Йорданова – VIII клас
 20. Иван Миленов Асенов – IX клас
 21. Иван Минков Грудев – IX  клас
 22. Деница Христова Христова – IX клас
 23. Стефани Жекова Караколева – IX клас
 24. Симона Николаева Тенева – X клас
 25. Деница Росенова Георгиева – X клас
 26. Миглена Динкова Филипова – X клас
 27. Румяна Димитрова Иванова – XI клас
 28. Даниела Петрова Русева – XI  клас
 29. Исус Георгиев Петков – XI клас
 30. Мартин Алексеев Иванов – XI клас

Моменти от учредяването на ученическия парламент

д  д1