image_pdfimage_print

Седмица на четенето

Всички ученици от начален етап на СУ „Васил Левски“ се включиха с различни инициативи в Националната седмица на четенето, която се проведе от 11 до 15 декември 2017 г. Първокласниците поканиха на гости в класните стаи големите момичета и момчета от четвърти клас, които им прочетоха интересни приказки. Второкласниците пък посетиха градската библиотека и с интерес разгледаха богатия фонд от красиво илюстрирана детска литература. Учениците от трети клас си организираха състезание „Най-добър четец“. От 3а клас състезанието спечели Пламен, а от 3б – Атанас.

Учениците от групите за целодневна организация на учебния ден си направиха своеобразна библиотека. Децата донесоха и разменяха със съучениците си любими книги.

24991521_380953725703040_1780598615906474857_n 25152043_380953909036355_6741766372872504106_n 25394350_1372734412854048_249962416_n 25394386_1372734166187406_607417158_n 25436227_2043370439023028_1167834574_n 25437132_1372734662854023_403067610_n 25465612_2043369992356406_1764627595_n 25488740_1948366571846317_1757384869_n 25488989_2089212317760578_1801310557_n 25488998_1948366848512956_2033843573_n 25497063_1948367301846244_1086021649_n 25497245_1948366398513001_1037767209_n 25497269_1948367188512922_2016971764_n 25520935_2089212884427188_622512935_o 25529957_1948366228513018_894843144_n (1) 25529957_1948366228513018_894843144_n

        Ученици от 9-ти до 12-ти клас обособиха Кът за четене в кабинета по Български език и литература, в който събраха и коментираха книги от различни жанрове и автори.

IMG-cd5bd29a788cce172d3ea012e4e9dde6-V IMG-e1dfbf7d898651327fb3a687d7852ffc-V

Здравословно хранене

В две последователни седмици в СУ „Васил Левски“ се проведе беседа на тема „Здравословно хранене“. Беседата проведе д-р Николова от РЗИ – Стара Загора. Първата седмица тя говори пред учениците от начален етап, а втората – пред прогимназиален етап. Д-р Николова разясни на децата кои са полезните и кои са вредните храни и напитки и как те влияят върху организма. В края на беседата тя обясни на учениците какви са рисковете от наднорменото тегло и как да се борят срещу затлъстяването.

24829309_1365212306939592_1483614371_n 24891716_1365212236939599_1518560778_n 24992998_1365212366939586_1350201615_o 25276721_10207915262198463_1840967759_n

Конспект по Математика ЗИП

12 клас
1. Практическо прилагане на статистическите методи
2. Полиноми на една променлива. Действия с полиноми
3. Рационални корени на уравнение с рационални коефициенти. Схема на Хорнер
4. Решаване на някои видове уравнения от по-висока степен
5. Модулни уравнения от вида |ax2+bx+c|= m
6. Модулни уравнения от вида |ax+b|+|cx+d|=m
7. Модулни неравенства
8. Показателни и логаритмични уравнения и неравенства
9. Тригонометрични уравнения
10. Параметрични квадратни уравнения
11. Ирационални неравенства

Конспект по Български език и литература ЗИП

12 клас

Български език
1. Дискурс-начин на изграждане
2. Подбор и съчетаване на езикови средства
3. Умение за създаване на аргументативен текст
Литература
1. Трагичната визия за „хиляди души разбити“ в поезията на Смирненски/“Децата на града“, „Зимни вечери”
2. Отражението на социалните утопии в поезията на Хр. Смирненски
3. От лабиринта на модерната душа до деня на гнева /“Жестокият пръстен“, „Иконите спят“, Грозни прози“, „Експресионистично календарче 1921 г. и авангардната естетика“-Гео Милев/
4. Магическият реализъм на Йовков
5. Реабилитация на предметността в поезията на Далчев
6. Между утопии и универсални ценности – поезията на Вапцаров
7. „Песните” за човешкото в поезията на Вапцаров
8. Ключови мотиви към света- „Тютюн”, Д. Димов
9. Патриархалност и ренесансов дух в романа „Железният светилник”, Д. Талев

Конспект по Пари, банки и финансови пазари ЗИП

12 клас

I. Изпитни теми

 1. Функции на парите.
 2. Парични агрегати.
 3. Банки и банкова система на България.
 4. Функции на Централната банка.
 5. Лихва и лихвен процент.
 6. 6.Кредитиране на бизнеса.
 7. Заеми и депозити.
 8. Собствен капитал на банката.
 9. Резерви и ликвидност.
 10. Банкова система на САЩ.

II.Учебник: Банково- финансов мениджмънт, изд. Призма

Конспект по Маркетинг и реклама ЗИП

12 клас

I. Изпитни теми

 1. Статистически методи в маркетинга.
 2. Статистически грешки.
 3. Маркетингов бюджет.
 4. Маркетингова стратегия.
 5. Бизнес етика в криза.
 6. Анкета.
 7. Продажби и инвестиции.
 8. Възникване на криза
 9. Видове кризи.
 10. Конфликти и ценности.

II.Учебник: Маркетинг , изд . Призма

Обща теория на статистиката, изд. Мартилен

Конспект по Предприемчаство ЗИП

12 клас

I.Изпитни теми

 1. Основни типове предприемачи.
 2. Нормативна уредба на МСП.
 3. Външна среда на бизнесз.
 4. Проучване на пазара.
 5. Бизнесплан.
 6. Бизнес планиране.
 7. Стилове на ръководство.
 8. Мотивация на персонала.
 9. Етиката в бизнеса.
 10. Работа в екип.

II.Учебник: Предприемачество и мениджмънт, изд. Мартилен

Конспект по География и световна търговия ЗИП

I.Изпитни теми

 1. Чист монопол.
 2. Конкурентни структури.
 3. Защита на конкуренцията.
 4. Валута. Валутни курсове.
 5. Личностни качества на предприемача..
 6. Инфлация. Видове.
 7. Безработица. Видове.
 8. Имиграция.
 9. Стоки и услуги.
 10. Търговски ограничения.

II. Учебник: География, изд. Сиела

Конспект по Свят и личност

12 клас

 1. Глобализацията тревоги и надежди.
 2. Култура и цивилизация в ситуацията на глобалност.
 3. Всекидневна култура. Признаване на другия и стереотип.
 4. Възникване на модерната държава като правова държава.
 5. Възникване на идеята за правата на човека. Статусът на гражданина.
 6. Права на човека и граждански права.

Конспект по Биология и здравно образование

12 клас

 1. Хипотези за произхода на живота
 2. Еволюция на проклетката
 3. Еволюция на растенията
 4. Еволюция на безгръбначните и гръбначните животни
 5. Развитие на еволюционната идея
 6. Теория на Дарвин за еволюцията
 7. Изкуствен и естествен отбор
 8. Борба за съществуване
 9. Популацията-елементарна еволюционна единица
 10. Форми на естествения отбор. Видът основен етап в еволюционния процес
 11. Същност и структурна организация на биологичния вид
 12. Видообразуване
 13. Съвременни схващания за макроеволюционния процес
 14. Доказателства за макроеволюцията на организмите. Палеонтологични доказателства за макроеволюцията.
 15. Биологична и социална същност на човека
 16. Популацията основна екологична единица. Структура на популациите.
 17. Биоценоза.Биотични фактори.
 18. Състав и граници на биосферата.Биоми.
 19. Видове биоми.
 20. Биогенно химичен състав- кръговрат.
 21. Произход и значение на природните ресурси. Замърсяване на околната среда.
 22. Антропогенно използване и замърсяване на природните води
 23. Антропогенно замърсяване на почвения слой
 24. Растителни ресурси и животински ресурси и тяхното използване
 25. Човечеството – мощен преобразуващ фактор в развитието на биосферата.

Конспект по Счетоводство на предприятието ЗИП

12 клас

I.Изпитни теми
1.Отчетни измерители.
2.Клонове на стопанската отчетност.
3.Активи на предприятието.
4. Методология на счетоводството.
5.Счетоводен баланс.
6. Счетоводни документи.
7. Национален сметкоплан.
8.Капитал на предприятието.
9.Класификация на разходите.
10.Отчитане на приходите и разходите.

II.Учебник: Обща теория на счетоводната отчетност , изд.Мартилен

Конспект по Английски език

12 клас
1. Present Tenses
2. Future tenses
3. Natural disasters
4. Conditional sentences
5. Conditions in the Present
6. Conditions in the Past
7. Situations in the Past
8. Expressing time
9. Science and fantasy
10. Expressing reason and result, manner and purpose
Учебник: LINKS for the 10th grade Book 3

Конспект по Математика

12 клас
1. Взаимно положение на прави в пространството
2. Перпендикулярност на права и равнина
3. Ъгъл между права и равнина. Теорема за трите перпендикуляра
4. Успоредност на права и равнина
5. Взаимно положение на равнини
6. Призма. Пирамида. Пресечена пирамида
7. Цилиндър. Конус. Пресечен конус
8. Сфера и кълбо
9. Степенуване и логаритмуване
10. Параметрични уравнения и неравенства
11. Формули на Виет
12. Линейна функция. Графика
13. Квадратна функция. Свойства. Графика
14. Най-голяма и най-малка стойност на квадратна функция в зададен интервал

Конспект по Български език и литература

12 клас

Български език
1. Общуване в гражданската, институционалната и стопанската сфера-текстове документи
2. Общуване в медийната сфера-медийни жанрове: новина, коментар
3. Задължителност и избор на езиковите средства в текстовете документи
4. Извличане на информация от текстове документи
Литература
1. Любовта и саможертвата в „До моето първо либе”, Хр. Ботев
2. Светът на робството и свободата в „На прощаване” на Христо Ботев
3. Смърт и безсмъртие в „Обесването на Васил Левски”, Хр. Ботев
4. България и българите във Вазовата поезия
5. История и легенда в „Опълченците на Шипка” на Вазов
6. Мотивите за слепотата, пиянството, лудостта и смъртта в романа „Под игото” на Иван Вазов
7. Бай Ганьо-между европейското и ориенталското
8. Силата на волята и на несломимия човешки дух в „Ралица” на Пенчо Славейков
9. Проблемът за твореца в „Cis moll” на Пенчо Славейков
10. Проблемът за страданието в „Градушка” на Яворов
11. Реализъм и комизъм в „Задушница”на Елин Пелин
12. Действителността и изкуството в разка „Косачи” на Елин Пелин
13. Убежищата на душата в „Спи градът” на Димчо Дебелянов

Конспект по Информационни технологии ЗИП

11 клас

 1. Конструиране на бази данни с Excel
 2. Техники с Excel: именувани области, задаване на ограничително условие за данните, вмъкване на коментар, създаване на сценарий за оценяване на ефективност
 3. Формуляри, сортиране, филтриране и обединяване на данни, междинни пресмятания за групи от записи от бази от данни, осеви таблици и диаграми
 4. Статистическа обработка на данни, финансова математика
 5. Техника на анализа. Определяне на критична точка на производство. Анализ на отклоненията
 6. Счетоводство на фирмата. Изчисляване на разходи, печалби, загуби, амортизации
 7. Математически модели на производствено – икономически задачи
 8. Вътрешно фирмени изчисления. Планиране на производство, снабдяване, цени
 9. Бизнесграфики
 10. Техническо реализиране на изработен релационен логически модел с Access