image_pdfimage_print
Всички публикации от Кремена Колева

Достъп до обществена информация

Заявления за предоставяне на обществена информация се подават в канцеларията на училището през работните дни от 07:30-16:30 ч. на адрес:

Средно училище „Васил Левски“

гр. Гълъбово   6280

обл. Стара Загора

кв. „Съединение“

e-mail: sougl@abv.bg, тел: 0418 6 25 60

Красимира Тонева-ЗАС

 

Информация

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Искане за повторен достъп до обществена информация

Протокол за устно запитване

Заявление за достъп до обществена информация

 

 

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ І срок – 2018/2019 учебна година

Име, фамилия Учебен предмет По чл. 25, ал.1, т. 7 и ал. 2 от Наредба 10 По чл. 27, ал.1, т.1,  ал. 2, т. 3 от Наредба за приобщаващото образование
1 Кремена Грозева Български език и литература Понеделник

14:20 – 15:00

Сряда

14:20 – 15:00

Кабинет по БЕЛ Четвъртък

13:30-14:10

Кабинет по БЕЛ
2 Таня Каравасилева Български език и литература Сряда

14:20 – 15:00

Четвъртък

14:20 – 15:00

Кабинет по БЕЛ Понеделник

14:20 – 15:00

 

Кабинет по БЕЛ
3 Кремена Колева Български език и литература Понеделник

14:20 – 15:00

Вторник

14:20 – 15:00

Кабинет по БЕЛ Сряда

14:20 – 15:00

 

Кабинет по БЕЛ
4 Биляна Маджарова  Английски език Сряда

14:20 – 15:00

Четвъртък

14:20 – 15:00

Кабинет по АЕ Понеделник

14:20 – 15:00

 

Кабинет по АЕ
5 Силвия Златева Английски език начален етап Сряда

13:30-14:10

Четвъртък

13:30-14:10

Класна стая на III а Понеделник

14:20 – 15:00

 

Класна стая на III а
6 Катерина Илиева  Английски език Понеделник

14:20 – 15:00

Петък

14:20 – 15:00

Кабинет по АЕ Сряда

14:20 – 15:00

 

Кабинет по АЕ
7 Светлина Матанска Математика Понеделник

14:20 – 15:00

Вторник

14:20 – 15:00

Кабинет по математика Четвъртък

13:30-14:10

Кабинет по математика
8 Калинка Николова Математика Четвъртък

14:20 – 15:00 Петък

14:20 – 15:00

Кабинет по математика Понеделник

14:20 – 15:00

 

Кабинет по математика
9 Теодора Иванова Информационни технологии Вторник

14:20 – 15:00

Петък

14:20 – 15:00

Кабинет по инф. технологии Понеделник

14:20 – 15:00

 

Кабинет по инф. технологии
10 Галина Георгиева Физика и астрономия Вторник

14:20 – 15:00

Петък

14:20 – 15:00

Кабинет по иконом.дисциплини Понеделник

14:20 – 15:00

 

Кабинет по иконом.дисциплини
11 Диана Костова История и цивилизации Сряда

14:20 – 15:00 Четвъртък

13:30-14:10

Кабинет по история-III ет. Петък

14:20 – 15:00

Кабинет по история-III ет.
12 Деляна Тонева География и икономика Понеделник

14:20 – 15:00

Петък

14:20 – 15:00

Кабинет по география Четвъртък

13:30-14:10

Кабинет по география
13 Стефка Малакова Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование Вторник

14:20 – 15:00

Сряда

14:20 – 15:00

Кабинет по химия Понеделник

14:20 – 15:00

 

Кабинет по ХООС
14 Веселина

Георгиева

Музика Вторник

14:20 – 15:00

Петък

14:20 – 15:00

Кабинет по музика-III ет. Сряда

14:20 – 15:00

 
15 Галина Русева Икономически  дисциплини Сряда

14:20 – 15:00 Четвъртък

13:30-14:10

Кабинет по икономика Петък

14:20 – 15:00

Кабинет по икономико
16 Денчо Козарев Икономически  дисциплини Сряда

14:20 – 15:00 Четвъртък

13:30-14:10

Кабинет по икономика Петък

14:20 – 15:00

Кабинет по икономика
17 Павлина Георгиева Икономически  дисциплини Вторник

14:20 – 15:00

Петък

14:20 – 15:00

Кабинет по икономика Сряда

14:20 – 15:00

Кабинет по икономика
18 Иванина Нончева Математика Четвъртък

14:20 – 15:00

Понеделник

14:20 – 15:00

Кабинет по математика Сряда

14:20 – 15:00

Кабинет по математика
19 Нели

Нуцова

Предмети от начален етап Понеделник

13:30-14:10

Сряда

13:30-14:10

Класна стая на II а Четвъртък

13:30-14:10

Класна стая на II а
20 Виолина Карадимова Предмети от начален етап Понеделник

13:30-14:10

Сряда

13:30-14:10

Класна стая на II б Четвъртък

13:30-14:10

Класна стая на II б
21 Бояна Петрова Предмети от начален етап Понеделник

13:30-14:10

Петък

13:30-14:10

Класна стая на III а Сряда

14:20 – 15:00

Класна стая на III а
22 Розита Господинова Предмети от начален етап Понеделник

13:30-14:10 Петък

13:30-14:10

Класна стая на III б Сряда

14:20 – 15:00

Класна стая на III б
23 Станка Стойкова Предмети от начален етап Понеделник

13:30-14:10 Четвъртък

13:30-14:10

Класна стая на IV а Сряда

14:20 – 15:00

Класна стая на IV а
24 Анастасия Милкова Предмети от начален етап Понеделник

13:30-14:10 Четвъртък

13:30-14:10

Класна стая на IVб Сряда

14:20 – 15:00

Класна стая на IV б
25 Надежда Куманова Предмети от начален етап Понеделник

13:30-14:10 Сряда

13:30-14:10

Класна стая на I а Четвъртък

13:30-14:10

Класна стая на I а
26 Ирина Иванова Предмети от начален етап Понеделник

13:30-14:10 Сряда

13:30-14:10

Класна стая на I б Четвъртък

13:30-14:10

Класна стая на I б

Учебна 2018/2019 година

 

Училищни учебни планове
БДП план
Вътрешни правила за номенклатура
Вътрешни правила за опазване на материално-техническата база
Годишен план 
Етичен кодекс
План бедствия аварии и катастрофи
План грамотност
План за действие при усложнени зимни условия
План за намаляване на преждевременно напусналите
План за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на учениците
План за противодействие на училищния тормоз
План квалификационна дейност 2018
План комисия по етика
План на комисия култура и спорт
План на комисията по реклама
План на комисията по реклама за учебната 2018/2019 година
План – парламент
План за усложнена зимна обстановка
Политика за превенция на тормоза
Политика за развитието на училищната общност
Правила за водене на Главна книга
Правила за водене на дневник 1-3 клас
Правила за водене на дневник 4 клас
Правила за водене на дневник 5-12 клас
Правила за водене на книга подлежащи
Правила за водене на личен картон
Правила за водене на регистрационна книга и професионална квалификация
Правила за водене на регистрационна книга – дубликати
Правила за работа на ПС
Правила лични картони самостоятелна форма
Правила за самостоятелна форма
Правила за символи и знаци
Правила символи и знаци
Правила стипендии
Правилник за безопасни условия
Правилник за архивиране
Правилник за дейносттa-2018
Превенция на тормоза-2
Превенция на тормоза-3
Програма ГЗО
Програма за предоставяне равни възможности уязвими групи
Система за взаимодействие между учители и лични лекари
Стратегия за намаляване на преждевременно напусналите образователната система
Стратегия за развитие на училище СУ 2018

VIII „А“ клас – I-ви срок

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Английски език

 

География и икономика

 

Математика

 

Математика

 

2 Български език и литература Математика История и цивилизации

 

Физика и астрономия

 

Физика и астрономия

 

3 История и цивилизации

 

Счетоводство на предприятието ИПП Информационни технологии Философия

 

Английски език

 

4 Музика

 

Химия и опазване на околната среда Предприемачество ИПП

 

Счетоводство на предприятието ИПП Счетоводство на предприятието ИПП
5 Английски език

 

Български език и литература Български език и литература Обща теория на счет.отчетност Обща теория на счет.отчетност
6 Биология и здравно образование Обща икономическа теория Комп.обр.фин.сч.инф. Комп.обр.фин.сч.инф.

 

Физическо възпитание и спорт
7 Физическо възпитание и спорт Час на класа  

 

Английски език

 

 
8 Учебен час за спортни дейности        

IX „А“ КЛАС- I-ВИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Счетоводство на предприятието  ИПП Математика Математика
2 История и цивилизации Физика и астрономия Музика Биология и здравно образование Финансов и данъчен контрол
3 Информационни технологии Философия Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Български език и литература
4 Английски език Френски език Английски език Комп.обр.фин.сч.инф. Български език и литература
5 Счетоводство на предприятието ИПП География и икономика Химия и опазване на околната среда Финансов и данъчен контрол Комп.обр.фин.сч.инф.
6 Комп.обр.фин.сч.инф. Математика Обща теория на счет.отчетност Иконом.на предприятието Здр.без.усл.на труд
7 Комп.обр.фин.сч.инф. Час на класа Френски език    
8 Учебен час за спортни дейности        

IX „Б“ КЛАС- I-ВИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Въведение в маркетинга Химия и опазване на околната среда Философия Биология и здравно образование Информационни технологии  ИП
2 Счет.и бизнес анализ Информационни технологии Физическо възпитание и спорт Английски език Английски език
3 Български език и литература История и цивилизации Технологии и предприемачество Френски език История и цивилизации
4 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Френски език Математика ИП Математика ИП
5 Математика Информационни технологии  ИП Математика Български език и литература География и икономика
6 Технологии и предприемачество Въведение в предприемачеството Музика Счет.и бизнес анализ Физика и астрономия
7 Технологии и предприемачество Час на класа Математика    
8     Учебен час за спортни дейности    

X „А“ КЛАС- I-ВИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Макроикономика Иконом.на предприятието Физическо възпитание и спорт Макроикономика Български език и литература
2 Счетоводство на предприятието ЗИП/ПП Математика Английски език Сч.на предпр. практика Счетоводство на предприятието ЗИП/ПП
3 Физика и астрономия Френски език Френски език Физическо възпитание и спорт Иконом.на предприятието
4 История и цивилизация Сч.на предпр. практика Етика и право Английски език Бизнес комуникации
5 Български език и литература История и цивилизация Счетоводство на предприятието ЗИП/ПП Биология и здравно образование Химия и опазване на околната среда
6 Български език и литература Етика и право Математика География и икономика Английски език
7 Информационни технологии Час на класа Английски език
8 Учебен час за спортни дейности

XI „А“ КЛАС- I-ВИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Философия География и световна търговия ЗИП/ПП
2 География и икономика Английски език Български език и литература Маркетинг и реклама ЗИП/ПП Български език и литература ЗИП
3 География и световна търговия ЗИП/ПП Математика ЗИП Философия Математика ЗИП Физика и астрономия
4 Физическо възпитание и спорт Маркетинг и реклама ЗИП/ПП Математика ЗИП История и цивилизация История и цивилизация
5 Предприемачество ЗИП/ПП Предприемачество ЗИП/ПП Маркетинг и реклама ЗИП/ПП География и световна търговия ЗИП/ПП Информационни технологии ЗИП/ПП
6 Информационни технологии ЗИП/ПП Информационни технологии ЗИП/ПП Български език и литература ЗИП Математика Математика
7 Английски език Час на класа Предприемачество ЗИП/ПП Учебен час за спортни дейности  

XII „А“ КЛАС- I-ВИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Маркетинг и реклама ЗИП/ПП География и икономика ЗИП Маркетинг и реклама ЗИП/ПП Български език и литература Маркетинг и реклама ЗИП/ПП
2 Английски език География и икономика ЗИП Счетоводство на предприятието ЗИП/ПП Български език и литература Математика
3 Математика ЗИП Счетоводство на предприятието ЗИП/ПП Пари,банки и финансови пазари ЗИП/ПП Счетоводство на предприятието ЗИП/ПП Предприемачество ЗИП/ПП
4 Предприемачество ЗИП/ПП Предприемачество ЗИП/ПП Физическо възпитание и спорт Пари,банки и финансови пазари ЗИП/ПП Математика ЗИП
5 Счетоводство на предприятието ЗИП/ПП Математика Български език и литература ЗИП Математика ЗИП Български език и литература
6 Пари,банки и финансови пазари ЗИП/ПП Биология и здравно образование ЗИП Свят и личност Физическо възпитание и спорт Свят и личност
7 Пари,банки и финансови пазари ЗИП/ПП Час на класа   Английски език  
8       Учебен час за спортни дейности