image_pdfimage_print
Всички публикации от Кремена Колева

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. ГЪЛЪБОВО ДОБАВИ КЪМ УСПЕХИТЕ СИ ПЕТ СПЕЧЕЛЕНИ НП НА МОН ЗА 2022 Г.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 301207191_2432461190235101_5412565570969618672_n.jpg

СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово продължава традицията да участва и печели Национални програми на МОН. Класирането  на СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово в Националните програми на МОН  е показател  за утвърждаването му като училище с  лидерски позиции в национален мащаб.

Може да бъде изображение с 8 души, изправени хора и на открито

Училището кандидатства с шест  проектни предложения и вече по пет от тях е класирано- НП „Заедно за всяко дете“ , модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“; НП „Иновации в действие“; НП „Отново заедно“; НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“; НП „Заедно в изкуствата и в спорта“. До дни предстои да стане ясно дали и проектното  предложение по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ ще впечатли МОН и ще бъде одобрено.

Може да бъде изображение с 11 души, изправени хора и на открито


СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово продължава да се утвърждава сред водещите образователни институции с ефективно управление и европейска визия като осигурява възможно най-добрите условия за обучение на своите ученици.

Езиковото разнообразие в Европа и изучаването на френски език в СУ „Васил Левски“

Езиковото разнообразие е едно от предизвикателствата пред съвременна Европа. Изучаването на чужди езици отдавна не е самоцел в модерното училище. Обучаващите се работят по различни проекти, провокирани от темите и проблемите, заложени в тях. Така се постигат не само по-добри резултати в овладяването на езика, но и се придобиват знания в съответната област. Доказателство за това е проектът „Моят град и моето училище – преди и сега“, разработен с голям интерес от гимназистите, изучаващи френски език в СУ „Васил Левски“. Снимките  и есетата, които бяха представени  като резултат от проучвателната дейност, потвърдиха ефективността от този вид обучение.

„Написаното остава. Пиши правилно!“

Ученици от СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово и тази година взеха участие в инициативата на Института за български език  „Проф. Любомир Андрейчин“ по случай 24 май „Написаното остава. Пиши правилно!“. В езиковото предизвикателство се включиха над 100 ученици от прогимназиален и гимназиален етап. Участниците споделиха увереността на своите учители, че успешното развитие на всеки човек зависи до голяма степен от умението му да ползва правилно богатството на родното слово.

Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация и защита на дипломен проект

Защита на дипломен проект в теоретичната част ще се проведе на 31.05.2022г. и 01.06.2022г. от 13:00 часа в сградата на Средно училище „Васил Левски“, гр. Гълъбово

– за специалност „Оперативно счетоводство“  в кабинет по география.

Защита на дипломен проект в практическата част ще се проведе на 02.06.2022г. и 03.06.2022г. от 13:00 часа в сградата на Средно училище „Васил Левски“, гр. Гълъбово

– за специалност „Оперативно счетоводство“  в кабинет по география.

Резултатите от изпитите и окончателните оценки ще се обявят до 08.06.2022г. на информационното табло в Средно училище „Васил Левски“, гр. Гълъбово.

ВАЖНО!!!

Важно съобщение – ДГ "Делфин" гр.Бургас


Съгласно заповед №226/21.01.2022 г. на директора на СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово от 24.01.2022 г. до 26.01.2022 г. вкл. се преустановя присъственият образователен процес за учениците от ХII клас. За същия период обучението на учениците от ХII клас ще се осъществява синхронно от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии в Платформата MS Teams от  преподавателите по учебни предмети в паралелката. Часовете на учениците ще следват седмичното разписание.

ВАЖНО!


ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ - СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Съгласно заповед №214/14.01.2022 г. на директора на СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово от 17.01.2022 г. до 20.01.2022 г. вкл. се преустановя присъственият образователен процес за учениците от IV б клас. За същия период обучението на учениците от IV б клас ще се осъществява синхронно от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии в Платформата MS Teams от  преподавателите по учебни предмети в паралелката. Часовете на учениците ще следват седмичното разписание.

График за провеждане на изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение през януарска сесия, уч. 2021/2022 г., както следва:

Изпит по учебен  предмет Формат на изпита/ продъжителност Дата, начален час, място на провеждане
Български език и литература – ООП –XI, XII клас   Производствена практика –   ИУЧ – специфична професионална подготовка –XI, XII клас писмен – три астрономически часа   практически – до пет  астрономически часа 10.01.2022 г., 9.30 ч., кабинет 1,  ет. 3     10.01.2022 г.,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3    
Математика – ООП – XI, XII клас   Компютърна обработка на финансово- счетоводната информация  – учебна практика –   – ИУЧ – разширена професионална подготовка –XI клас   Компютърна обработка на финансово- счетоводната информация – учебна практика –   ИУЧ – специфична професионална подготовка – XII клас писмен – три астрономически часа   практически – до пет  астрономически часа           практически – до пет  астрономически часа 11.01.2022 г., 9.30 ч., кабинет 1,  ет. 3     11.01.2022 г.,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3             11.01.2022 г.,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3
Чужд език -Френски език – ООП – XI, XII клас             Физическо възпитание и спорт – ООП – XI, XIIклас комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част   практически – до пет  астрономически часа 12.01.2022 г.,9.30 ч., кабинет 1,  ет. 3   устен изпит: 12.01.2022 г., 17.00 ч., кабинет 1,  ет. 3     12.01.2022 г.,14.00 ч., големия физкултурен салон
Гражданско образование- ООП – XI, XII клас   Чужд език по професията – Английски език – ЗУЧ – обща професионална подготовка –XI, XII клас   писмен – три астрономически часа   комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част 13.01.2022 г.,9.30 ч., кабинет 1,  ет. 3     13.01.2022 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 3   устен изпит: 13.01.2022 г., 17.00 ч., кабинет 1,  ет. 3  
Обща икономическа теория – ИУЧ – отраслова професионална подготовка –XI клас   Бизнес комуникации – ИУЧ – отраслова професионална подготовка –XII клас   Икономическа информатика – учебна практика –   ИУЧ – специфична професионална подготовка –XI клас   Комплексна учебна практика – ИУЧ – специфична професионална подготовка – XII клас писмен – три астрономически часа       писмен – три астрономически часа         практически – до пет  астрономически часа     практически – до пет  астрономически часа   14.01.2022 г.,9.30 ч., кабинет 1,  ет. 3         14.01.2022 г.,9.30 ч., кабинет 1,  ет. 3         14.01.2022 г.,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3         14.01.2022 г.,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3  
Право – ИУЧ – отраслова професионална подготовка –XI клас   Банково счетоводство –ИУЧ – специфична професионална подготовка – XII клас   Документи и документооборот – учебна практика –   ИУЧ – специфична професионална подготовка – XI клас   Документи и документооборот – учебна практика –   ИУЧ – разширена професионална подготовка – XII клас писмен – три астрономически часа     писмен – три астрономически часа         практически – до пет  астрономически часа     практически – до пет  астрономически часа   17.01.2022 г.,9.30 ч., кабинет 1,  ет. 3       17.01.2022 г.,9.30 ч., кабинет 1,  ет. 3         17.01.2022 г.,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3           17.01.2022 г.,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3
Счетоводство на предприятието – ИУЧ – специфична професионална подготовка –XI, XII клас   Счетоводство на предприятието – учебна практика –   ИУЧ – специфична професионална подготовка –XI клас   Банково счетоводство– учебна практика –   ИУЧ – специфична професионална подготовка –XIIклас писмен – три астрономически часа         практически – до пет  астрономически часа       практически – до пет  астрономически часа   18.01.2022 г.,9.30 ч., кабинет 1,  ет. 3         18.01.2022 г.,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3         18.01.2022 г.,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3    
Финансов и данъчен контрол – ИУЧ – специфична професионална подготовка – XI, XII клас   Финансов и данъчен контрол – учебна практика –  ИУЧ – специфична професионална подготовка –XI клас   Бюджетно счетоводство –учебна практика –  ИУЧ – специфична професионална подготовка – XII клас писмен – три астрономически часа         практически – до пет  астрономически часа       практически – до пет  астрономически часа 19.01.2022 г.,9.30 ч., кабинет 1,  ет. 3         19.01.2022 г.,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3         19.01.2022 г.,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3  
География и икономика – ИУЧ – разширена подготовка –XII клас   Биология и здравно образование – ИУЧ – разширена подготовка –XII клас писмен – три астрономически часа       писмен – три астрономически часа 20.01.2022 г., 9.30 ч., кабинет 1,  ет. 3         20.01.2022 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 3
Бюджетно счетоводство –ИУЧ – специфична професионална подготовка –XII клас писмен – три астрономически часа 21.01.2022 г.,09.30 ч., кабинет 1,  ет. 3

Помощ от 300 лева за всички първокласници и осмокласници през новата учебна 2021/2022 година

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище, имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

  • удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
  • копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено в ДСП по настоящия им адрес по следните начини:

  • лично, като към заявлението се прилага лична карта (за справка);
  • чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението следва да е в оригинал;
  • чрез Системата за сигурно електронно връчване с Персонален идентификационен код на НОИ или квалифициран електронен подпис;

Образци на заявления за отпускане на тези помощи могат да бъдат получени на място в ДСП или изтеглени от официалната интернет страница на Агенцията за социално подпомагане на следния линк: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/semeyni-pomoshti, както и от сайта на Системата за сигурно електронно връчване.

Помощта се изплаща на два транша. Първата половина (150 лв.) се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а втората (150 лв.) – в началото на втория учебен срок, но само ако детето продължава да посещава училище.

Отпуснатата еднократна помощ подлежи на връщане, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Средствата се възстановяват в случай, че ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи/осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, или ако в рамките на един месец е отсъствал повече от 5 учебни часа без уважителни причини.

Посещение в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

На 17.06.2021 г., по проект на Национална програма „Създаване на съвременна образователна среда“2020, модул „Библиотеките като образователна среда“ на МОН, ученици и учители от СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово посетиха най-голямото книгохранилище в България – Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.
В залата-музей г-жа Румяна Комсийска (от PR отдела на библиотеката) запозна учениците с историята на библиотеката.

Благодарение на експонатите и познавателните табла, подрастващите разбраха какво представлява пергамент, как се е появила хартията, от какво се е правило мастилото преди столетия. Разгледаха копия на старинни славянски ръкописни книги с цветни изображения.
В централната зала на библиотеката учениците разгледаха изложбата  „Един живот, отдаден на знанието. 120 години от рождението на проф. Тодор Боров“.  В изложбата са представени разнообразни документи свързани с неговото дело – писма, фотографии, статии от вестници и книги.

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в  условията на кризи“ – Евридика

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

В Средно училище „Васил Левски“, гр. Гълъбово са сформирани три обучителни групи за ученици и три обучителни групи за техните родители. Обучението ще се провежда от двама преподаватели по информационни технологии.

„Написаното остава. Пиши правилно!“

По случай 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките традиционно кани българските учители и ученици да се присъединят към кампанията на Института „Написаното остава. Пиши правилно!“.


За пета поредна година малките и по-големите ученици на СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово, отново направиха кратка диктовка – не само за да проверят знанията си за българския правопис и пунктуация, а и за да засвидетелстват почитта си към българската просвета и култура, към българските учители, учени, просветители и дейци на културата.