БДП план

Вътрешни правила за номенклатура

Вътрешни правила за опазване на материално-техническата база

Вътрешни правила за отпускане на стипендии

Годишен план

Етичен кодекс

Мерки за повишаване качеството

План бедствия, аварии и катастрофи

План за действие при усложнена зимна обстановка

План за намаляване на преждевременно напусналите

План за обща и допълнителна подкрепа

План квалификационна дейност 2018

План комисия по етика

План на комисията за спортна дейност

Правила за водене на Главна книга

Правила за работа с електронен дневник

Правила самостоятелна форма

Правила символи и знаци

Правилник за ВТР 2018 г.

Правилник-за-дейността-на-училището

Правилник за осигуряване на безопасни условия на труд

Програма ГЗО

Програма за подкрепа на личностното развитие

Програма за превенция на ранно напускане от училище

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца от уязвими групи

Процедура по преминаване на ученици в самостоятелна форма на обучение

Система за взаимодействие между учители и лични лекари

Стратегия за намаляване дела преждевременно напусналите

Стратегия за развитие на училище 2018 и план за изпълнение на Стратегията

Училищен план за насърчаване на грамотността

Училищна политика за противодействие на тормоза

Училищна политика за развитие на училищната общност

Форми на обучение

Качествено образование, сигурност в бъдещето