Архив на категория: Образци – бланки

image_pdfimage_print

Бланки и образци на училищни документи

Административни документи

Заявление за отпуск
Извлечение за лекторски часове
Предложение контролни и класни работи за учебната 2017/2018 година
Преструктириране на учебните часове
Преструктуриране на учебните часове по проект „Твоят час“
Декларация за обща подкрепа
Справка – декларация за възнаграждение на учител за реално взетите астрономически часове по Националната програма „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище”
Заявление за ползване на отпуск по време на учебни занятия

Документи за ученически наказания

Уведомление до родител за наложена санкция – Забележка
Мотивирано предложение до директора за Забележка

Уведомление родител за наложена санкция
Уведомление до родител за допуснато нарушение

Уведомление до родител за наложена санкция – Предупреждение за преместване в друго училище
Мотивирано предложение до директора за Предложение за преместване в друго училище

Мотивирано предложение до директора за Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение
Уведомление до родител за наложена санкция – Преместване в самостоятелна форма
Заявление от родител до директора за смяна на формата на обучение

Мотивирано предложение до директора за Преместване в друго училище
Уведомление до родител за наложена санкция – Преместване в друго училище

Докладна до психолог за изслушване на ученик

Докладна до Дирекция Социално подпомагане за стартиране на процедура по налагане на санкция

Ученици
Уведомление до родител за включване на ученик в обща подкрепа
Предложение за изслушване на ученик
Заявление за отсъствия по уважителни причини до 7 дни в една учебна година от директор
Заявление за отсъствия по уважителни причини до 3 дни в една учебна година от класен ръководител