Архив на категория: Образци – бланки

image_pdfimage_print

Уведомление до подител за стартиране на процедура по налагане на санкция 

Дневник на група за занимания по интереси

До соц.за стартиране на процедура по налагане на санкция

Докладна до психолог за изслушване на ученик

Мотивирано предложение до директора за за отписване на ученик по чл.173

Мотивирано предложение до директора за Забележка

Предложение за класни и контролни работи

Преструктириране на учебното съдържание

Тематична програма и график на групата ЗИ

Уведомление до родител за включване на ученик в обща подкрепа

Заявление за отпуск

Извлечение за лекторски 

 

 

Декларация иновативно

Декларация от родител за различен уч.план I-VII клас

Декларация от родител за различен уч.план и приравнителни изпити

Заявление от родител за освобождаване от ФВС

Заявление от родител за записване на ученик

Иформация за АдминПро

Декларация ИС олимпиади 2018-2019

Заявление за самостоятелна форма по здравословни причини

Заявление и декларация за съгласие от родител ЗИ

Заявление от родител до директора за смяна на формата на обучение

*Забележка: Образци за получаване на стипендии тук