През 2017 година   извършените разходи по параграфи са следните :

 

  Бюджет  училище Бюджет СЕС – Проект    «Твоят час»
параграф наименование на параграфа    план    отчет      план     отчет
 0101 заплати 730 586 668 073 17 653 19 552
0201 Заплати нещатен персонал /БТ/ 7 430 7 430    
0202 Извънтрудови правоотн. 7 500 1 624   1 932
0205 СБКО и представ.облекло 29 700 29 643    
0551 ДОО 79 219 75 840 1 917 2 113
0552 Уч.ПФ 28 992 24 978 759 736
0560 ЗОВ  34 190 33 809 847 940
0580 ДЗПО  19 760 17 436 494 497
1011 Храна 19 000 18 789    
1013 Постелен инв. и облекло  4 000 3 200    
1014 Учебни разходи 19 965 19 965    
1015 Материали 41 244 38 852 9 6081 9 236
1016 Вода ,горива и енергия     11 000 6 644    
1020 Външни услуги    55 374 54 469         2 327 1476
1030 Текущ ремонт 2 970 2 905    
1051 Командировки в страната 5 600           5 245    
1062 Разходи за застраховки       1 000         425    
4000 Стипендии    11 097 10 225    
                 Общо: 1 108 627 1 019 552 33 605           36 482

 

Към 31.12.2017 г. СУ „В.Левски” няма неразплатени задължения.

 

Качествено образование, сигурност в бъдещето