С Т А Т У Т

НА II НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО, РИСУНКА И МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

НА ТЕМА:

„ЕДИН ЗАВЕТ НИ ОСТАВИ-СЕБЕ СИ!“

            I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

            Конкурсът е посветен на личността и делото на Васил Левски – патрон на Средно училище „Васил Левски“, град Гълъбово. Образователната институция е сред елитните училища в община Гълъбово, която продължава възрожденските традиции на своите предшественици и смело внедрява иновативни подходи в обучението и в общокултурното развитие на учениците. След първото си издание конкурсът, проведен по повод 35 г. от създаването на Средно училище „Васил Левски“, град Гълъбово, утвърди своето място сред обществеността на регионално, национално и международно равнище. Личността на Апостола продължава да вдъхновява младите хора и да провокира творческото им мислене. Конкурсът многоаспектно обхваща темата за родолюбието и ценностите на българския дух и култура.

            II. ЦЕЛИ

 • Провокиране на творческия потенциал, заниманията по интереси, положителното мислене и родолюбивите нагласи у младите хора;
 • Предоставяне на възможност за изява и развитие таланта на учениците;
 • Стимулиране и насърчаване създаването на литературни и художествени произведения от подрастващите, чрез които да изразяват своето отношение към исторически личности;
 • Създаване на творби, споделящи лични ценности, спомени от преживяно, събития от миналото и съвремието на България;
 • Насърчаване на родолюбиви и хуманни идеи, насочени към съхраняване на българската култура в условията световната глобализация.
                  

III. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

         Право на участие в конкурса имат всички ученици от I до ХІІ клас от училища, школи, центрове за подкрепа за личностно развитие, частни, държавни образователни и културни институции и др. от страната и чужбина, разделени в три възрастови групи:

 • I-IV клас;
 • V-VII клас;
 • VIII-XІІ клас.

IV. КАТЕГОРИИ

 • Стихотворение;
 • Есе;
 • Рисунка;
 • Мултимедийна презентация.

V. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

За участие се допускат само творчески разработки, които отговарят на изброените

по-долу изисквания:

 • да предлагат свободно интерпретиране на конкретната тема „Един завет ни остави-себе си!“;
 • да утвърждават българските национални добродетели и да изразяват гражданска позиция;
 • да не са плагиат, копие или част от работата на други автори;
 • да са създадени само от един участник;
 • творбите не трябва да са участвали в други конкурси;
 • официален език на конкурсните разработки и език за комуникация на участниците e българският.

VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ ПО КАТЕГОРИИ

1. Стихотворение

Технически изисквания:

 • Обем: 1-2 стр.;
 • Шрифт: Times New Roman;
 • Размер на буквите:12 pt;
 • Разредка на редове и абзаци: 1,5;
 • Подравняване: едностранно (ляво).

Изисквания към съдържанието:

 • Заглавието да насочва към темата „Един завет ни остави-себе си!“ като коментира

конкретни проблеми;

 • Да утвърждава българските национални добродетели и/или да изразява гражданска позиция.

2. Есе:

Технически изисквания:

 • Обем: 2-4 стр.;
 • Шрифт: Times New Roman;
 • Размер на буквите:12 pt;
 • Разредка на редове и абзаци: 1,5;
 • Подравняване: двустранно.

Изисквания към изложението:

 • Заглавието да насочва към темата „Един завет ни остави-себе си!“ като коментира

конкретни проблеми;

 • Ясно и цялостно формулирана теза;
 • Последователна формулировка на тематичните проблеми: (назоваване, анализиране,
 • сравняване, логически съждения и изводи);
 • Обобщаваща заключителна част;
 • Самостоятелност и оригиналност;
 • Показана собствена гледна точка и защитено лично мнение.

                 В долния ляв ъгъл на файла, съдържащ текста на есето/стихотворението, да се запише име, презиме, фамилия на участника, клас, училище, населено място, име на ръководителя.

3. Рисунка:

 • Всеки участник може да изпрати максимум 2 рисунки, създадени през последните 2 години.
 • Размерът на творбите трябва да бъде 35/50 см, без рамка и паспарту. Рисунките трябва да са оригинали и да са на автора. Техники – на хартия – живописни техники, графични техники, колаж.
 • На гърба на всяка рисунка трябва да има попълнен с печатни букви на български език етикет. /Приложение 3/
 • Рисунките на наградените участници се включват в изложба.

4. Мултимедийна презентация:

Технически изисквания:

 • Творбите да са изработени на MS PowerPoint и да са изпратени в слайдшоу;
 • формат (.pps или .ppsx);
 • Файлът с презентацията да е именуван: име и фамилия на участника, заглавие на

творбата. Примерно: IvanaIvanova_Zavet.ppsx

 • Няма ограничения в сложността и изпълнението;
 • Без самоцелни ефекти;
 • Да е с продължителност до 10 минути.

Изисквания към съдържанието:

 • Езикова и стилистична култура;
 • Естетическо изпълнение;
 • Фактологическа достоверност.

            VII. ФОРМИ НА УЧАСТИЕ

            Творбите на участниците трябва  да бъдат изпратени чрез куриерска фирма или Български пощи, като кореспонденция/писмо или на e-mail: sugalabovo_konkurs@abv.bg.

Допълнително за категория „Рисунка“ творбите задължително се изпращат на адрес:

Средно училище „Васил Левски“, кв. „Строител“, гр. Гълъбово 6280, тел: 0886611268, надписани „За конкурса“.

            Задължителните документи за попълване са:

         1. Декларация за информирано съгласие, в съответствие с изискванията на Общ

регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

 • Приложение 1 – Декларация-съгласие на родител– за ученик, ненавършил 18 години;
  • Приложение 2 – Декларация-съгласие на участник– за ученик, навършил 18 години.

         2. Единствено за категория „Рисунка“ – етикет по образец /Приложение 3/

 • Приложение 3 – Етикет за рисунка

       VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

                 Личните данни на участниците в Конкурса ще бъдат обработени и използвани

единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно

изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и

прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27

април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на

лични данни и относно свободното движение на такива данни, и в съответствие с

Вътрешни правила за защита на личните данни на Средно училище „Васил Левски“,              гр. Гълъбово.

                 Във връзка с това, всеки участник задължително попълва:

• Декларация-съгласие на родител – за ученик, ненавършил 18 години;

• Декларация-съгласие на участник – за ученик, навършил 18 години.

                 IX. СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ

                 Крайният срок за изпращане на конкурсните работи е 15 септември 2024 година.

Разработките се изпращат, както следва:

 • на хартиен носител –рисунка /със залепен на гърба попълнен етикет/ на адрес:

Средно училище „Васил Левски“, кв. „Строител“, гр. Гълъбово 6280, тел: 0886611268, надписани „За конкурса“;

 • на e-mail: sugalabovo_konkurs@abv.bg като прикачен файл.

                 Конкурсни материали, пристигнали след определения срок, няма да бъдат разгледани и журирани. Творбите, участвали в конкурса, в т.ч. и наградените, не се връщат.

                 X. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ

                 Компетентно жури за всяка категория присъжда за всяка категория и за всяка възрастова група грамоти и предметни награди за І, II, ІІІ място и поощрения. Присъждат се и специални награди. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на обжалване. Наградите на наградените ученици ще бъдат изпратени чрез куриерски фирми или Български пощи.

                 XI. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ

Резултатите се обявяват – до 30 септември 2024 г. на сайта на училището https://sou-vasil-levski.bg.

                 XII. КООРДИНАТИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ

                 Средно училище „Васил Левски“, кв. „Строител“, гр. Гълъбово 6280;

                 Лице за контакти: Кремена Колева, старши учител по БЕЛ в Средно училище „Васил Левски“, тел. 0886152422.Качествено образование, сигурност в бъдещето