Архив на категория: Конспекти 9 – 12 клас

image_pdfimage_print

1. Български език – Клет България – Булвест 2000  

2. Литература –  Клет България – Булвест 2000

3. Английски език – „Klett“  English in Mind for Bulgaria Students Book A2.1

4. Френски език –  „ Клет“ Vite pour la Bulgarie  A1 Partie 1  

5. Математика – Архимед  

6. Информационни технологии – „Просвета София“                           

7. История и цивилизации – „Просвета“  Азбуки

8. География и икономика –  Клет България – Булвест 2000  Втора част с интензивно изучаване на чужд език          

 9. Философия – „Просвета- София“  АД;                         

10. Биология и здравно образование – Клет България – Анубис

11. Физика  и астрономия –Клет България –  Булвест 2000

12. Химия и ООС – Клет България – Анубис        

13. Музика – Клет България –  Булвест 2000

14. Изобразително изкуство – Клет България – Анубис;

15. Електронна търговия – „ Мартилен“. 

16. Обща теория на счетоводната отчетност – Мартилен

17. Здравословни и безопасни условия на труд   -„ БГ Учебник“ ЕООД   

18. Интернет и уеб технологии   – няма учебник 

19. Kомпютърна графика – учебна практика-  няма учебник

20. Приложни програми с общо предназначение – учебна практика – няма учебник

1.История и цивилизации – „Просвета – 1945“

2. Български език – „Булвест 2000“

3. Литература – „ Булвест 2000“

4. География и икономика – „Педагог 6“

5. Биология и ЗО – „Анубис“

6. Химия и ООС – „Анубис“

7. Математика – изд. „Архимед“

8. Френски език – Vite pour la Bulgarie! A1 Partie 2, изд. „Клет“

9. Философия – изд. „Просвета – 1945“

10.Физика и астрономия / изд. „Булвест 2000“

11. Английски език – English in Mine A2,2 ,изд. “Клет”

12. Икономика – изд. „Мартилен“

13. Музика – изд. „Булвест 2000“

14. Информационни технологии – „Изкуства“

15. Изобразително изкуство – „Анубис“

16. Обща теория на счетоводната отчетност – изд. „Мартилен“

17. Обща икономическа теория – „Мартилен“

Конспект по Математика ЗИП

12 клас
1. Практическо прилагане на статистическите методи
2. Полиноми на една променлива. Действия с полиноми
3. Рационални корени на уравнение с рационални коефициенти. Схема на Хорнер
4. Решаване на някои видове уравнения от по-висока степен
5. Модулни уравнения от вида |ax2+bx+c|= m
6. Модулни уравнения от вида |ax+b|+|cx+d|=m
7. Модулни неравенства
8. Показателни и логаритмични уравнения и неравенства
9. Тригонометрични уравнения
10. Параметрични квадратни уравнения
11. Ирационални неравенства

Конспект по Български език и литература ЗИП

12 клас

Български език
1. Дискурс-начин на изграждане
2. Подбор и съчетаване на езикови средства
3. Умение за създаване на аргументативен текст
Литература
1. Трагичната визия за „хиляди души разбити“ в поезията на Смирненски/“Децата на града“, „Зимни вечери”
2. Отражението на социалните утопии в поезията на Хр. Смирненски
3. От лабиринта на модерната душа до деня на гнева /“Жестокият пръстен“, „Иконите спят“, Грозни прози“, „Експресионистично календарче 1921 г. и авангардната естетика“-Гео Милев/
4. Магическият реализъм на Йовков
5. Реабилитация на предметността в поезията на Далчев
6. Между утопии и универсални ценности – поезията на Вапцаров
7. „Песните” за човешкото в поезията на Вапцаров
8. Ключови мотиви към света- „Тютюн”, Д. Димов
9. Патриархалност и ренесансов дух в романа „Железният светилник”, Д. Талев

Конспект по Пари, банки и финансови пазари ЗИП

12 клас

I. Изпитни теми

 1. Функции на парите.
 2. Парични агрегати.
 3. Банки и банкова система на България.
 4. Функции на Централната банка.
 5. Лихва и лихвен процент.
 6. 6.Кредитиране на бизнеса.
 7. Заеми и депозити.
 8. Собствен капитал на банката.
 9. Резерви и ликвидност.
 10. Банкова система на САЩ.

II.Учебник: Банково- финансов мениджмънт, изд. Призма

Конспект по Маркетинг и реклама ЗИП

12 клас

I. Изпитни теми

 1. Статистически методи в маркетинга.
 2. Статистически грешки.
 3. Маркетингов бюджет.
 4. Маркетингова стратегия.
 5. Бизнес етика в криза.
 6. Анкета.
 7. Продажби и инвестиции.
 8. Възникване на криза
 9. Видове кризи.
 10. Конфликти и ценности.

II.Учебник: Маркетинг , изд . Призма

Обща теория на статистиката, изд. Мартилен

Конспект по Предприемчаство ЗИП

12 клас

I.Изпитни теми

 1. Основни типове предприемачи.
 2. Нормативна уредба на МСП.
 3. Външна среда на бизнесз.
 4. Проучване на пазара.
 5. Бизнесплан.
 6. Бизнес планиране.
 7. Стилове на ръководство.
 8. Мотивация на персонала.
 9. Етиката в бизнеса.
 10. Работа в екип.

II.Учебник: Предприемачество и мениджмънт, изд. Мартилен

Конспект по География и световна търговия ЗИП

I.Изпитни теми

 1. Чист монопол.
 2. Конкурентни структури.
 3. Защита на конкуренцията.
 4. Валута. Валутни курсове.
 5. Личностни качества на предприемача..
 6. Инфлация. Видове.
 7. Безработица. Видове.
 8. Имиграция.
 9. Стоки и услуги.
 10. Търговски ограничения.

II. Учебник: География, изд. Сиела

Конспект по Свят и личност

12 клас

 1. Глобализацията тревоги и надежди.
 2. Култура и цивилизация в ситуацията на глобалност.
 3. Всекидневна култура. Признаване на другия и стереотип.
 4. Възникване на модерната държава като правова държава.
 5. Възникване на идеята за правата на човека. Статусът на гражданина.
 6. Права на човека и граждански права.

Конспект по Биология и здравно образование

12 клас

 1. Хипотези за произхода на живота
 2. Еволюция на проклетката
 3. Еволюция на растенията
 4. Еволюция на безгръбначните и гръбначните животни
 5. Развитие на еволюционната идея
 6. Теория на Дарвин за еволюцията
 7. Изкуствен и естествен отбор
 8. Борба за съществуване
 9. Популацията-елементарна еволюционна единица
 10. Форми на естествения отбор. Видът основен етап в еволюционния процес
 11. Същност и структурна организация на биологичния вид
 12. Видообразуване
 13. Съвременни схващания за макроеволюционния процес
 14. Доказателства за макроеволюцията на организмите. Палеонтологични доказателства за макроеволюцията.
 15. Биологична и социална същност на човека
 16. Популацията основна екологична единица. Структура на популациите.
 17. Биоценоза.Биотични фактори.
 18. Състав и граници на биосферата.Биоми.
 19. Видове биоми.
 20. Биогенно химичен състав- кръговрат.
 21. Произход и значение на природните ресурси. Замърсяване на околната среда.
 22. Антропогенно използване и замърсяване на природните води
 23. Антропогенно замърсяване на почвения слой
 24. Растителни ресурси и животински ресурси и тяхното използване
 25. Човечеството – мощен преобразуващ фактор в развитието на биосферата.

Конспект по Счетоводство на предприятието ЗИП

12 клас

I.Изпитни теми
1.Отчетни измерители.
2.Клонове на стопанската отчетност.
3.Активи на предприятието.
4. Методология на счетоводството.
5.Счетоводен баланс.
6. Счетоводни документи.
7. Национален сметкоплан.
8.Капитал на предприятието.
9.Класификация на разходите.
10.Отчитане на приходите и разходите.

II.Учебник: Обща теория на счетоводната отчетност , изд.Мартилен

Конспект по Английски език

12 клас
1. Present Tenses
2. Future tenses
3. Natural disasters
4. Conditional sentences
5. Conditions in the Present
6. Conditions in the Past
7. Situations in the Past
8. Expressing time
9. Science and fantasy
10. Expressing reason and result, manner and purpose
Учебник: LINKS for the 10th grade Book 3

Конспект по Математика

12 клас
1. Взаимно положение на прави в пространството
2. Перпендикулярност на права и равнина
3. Ъгъл между права и равнина. Теорема за трите перпендикуляра
4. Успоредност на права и равнина
5. Взаимно положение на равнини
6. Призма. Пирамида. Пресечена пирамида
7. Цилиндър. Конус. Пресечен конус
8. Сфера и кълбо
9. Степенуване и логаритмуване
10. Параметрични уравнения и неравенства
11. Формули на Виет
12. Линейна функция. Графика
13. Квадратна функция. Свойства. Графика
14. Най-голяма и най-малка стойност на квадратна функция в зададен интервал

Конспект по Български език и литература

12 клас

Български език
1. Общуване в гражданската, институционалната и стопанската сфера-текстове документи
2. Общуване в медийната сфера-медийни жанрове: новина, коментар
3. Задължителност и избор на езиковите средства в текстовете документи
4. Извличане на информация от текстове документи
Литература
1. Любовта и саможертвата в „До моето първо либе”, Хр. Ботев
2. Светът на робството и свободата в „На прощаване” на Христо Ботев
3. Смърт и безсмъртие в „Обесването на Васил Левски”, Хр. Ботев
4. България и българите във Вазовата поезия
5. История и легенда в „Опълченците на Шипка” на Вазов
6. Мотивите за слепотата, пиянството, лудостта и смъртта в романа „Под игото” на Иван Вазов
7. Бай Ганьо-между европейското и ориенталското
8. Силата на волята и на несломимия човешки дух в „Ралица” на Пенчо Славейков
9. Проблемът за твореца в „Cis moll” на Пенчо Славейков
10. Проблемът за страданието в „Градушка” на Яворов
11. Реализъм и комизъм в „Задушница”на Елин Пелин
12. Действителността и изкуството в разка „Косачи” на Елин Пелин
13. Убежищата на душата в „Спи градът” на Димчо Дебелянов

Конспект по Информационни технологии ЗИП

11 клас

 1. Конструиране на бази данни с Excel
 2. Техники с Excel: именувани области, задаване на ограничително условие за данните, вмъкване на коментар, създаване на сценарий за оценяване на ефективност
 3. Формуляри, сортиране, филтриране и обединяване на данни, междинни пресмятания за групи от записи от бази от данни, осеви таблици и диаграми
 4. Статистическа обработка на данни, финансова математика
 5. Техника на анализа. Определяне на критична точка на производство. Анализ на отклоненията
 6. Счетоводство на фирмата. Изчисляване на разходи, печалби, загуби, амортизации
 7. Математически модели на производствено – икономически задачи
 8. Вътрешно фирмени изчисления. Планиране на производство, снабдяване, цени
 9. Бизнесграфики
 10. Техническо реализиране на изработен релационен логически модел с Access