Архив на категория: Конспекти 5 – 8 клас

image_pdfimage_print

Конспект по математика за 8 клас- ЗП и ЗИП

 1. Квадратен корен
 2. Квадратно уравнение
 3. Вектори
 4. Средна отсечка в триъгълник
 5. Медицентър на триъгълник
 6. Средна отсечка в трапец
 7. Права и обратна пропорционалност
 8. Линейна функция. Графика
 9. Системи линейни уравнения с две неизвестни
 10. Системи линейни неравенства с едно неизвестно
 11. Централен, вписан и периферен ъгъл.

Приложеня на теоремите за вписан и периферен ъгъл.

 1. Окръжност, описана около триъгълник
 2. Окръжност, вписана в триъгълник
 3. Ортоцентър на триъгълник
 4. Четириъгълник, вписан в окръжност
 5. Четириъгълник, описан около окръжност

Конспект по биология и ЗО 7 клас

 1. Обща характеристика на същинскоядрените едноклетъчни организми
 2. Тип Ресничести
 3. Обща характеристика на растенията
 4. Растителни органи. Вегатативни органи
 5. Размножителни органи при растенията
 6. Кормусни растения. Отдел Мъхови
 7. Обща характеристика на Гъбите
 8. Обща характеристика на животните
 9. Тип Прешленести червеи
 10. Тип Членестоноги
 11. Клас Насекоми
 12. Роля на растенията в природата и значението им за човека

Конспект по биология и ЗО 8 клас

 1. Тип Хордови
 2. Обща характеристика на надклас Риби
 3. Многообразие на земноводните
 4. Обща характеристика на клас Влечуги
 5. Многообразие на птиците
 6. Обща характеристика на клас Бозайниците
 7. Многообразие на бозайниците.Подклас Висши бозайници
 8. Клетъчен строеж на човешкия организъм
 9. Тъкани
 10. Скелет
 11. Сърце и кръвоносни съдове
 12. Хранене, храна и храносмилане
 13. Устройство и функции на дихателните органи
 14. Здравни познания за половата система
 15. Нервна система
 16. Хипофиза и щитовидна жлеза

Конспект по химия и ООС 7 клас

 1. Градивни частици на веществата.
 2. Химични реакции.
 3. Химични формули.Съставяне на химични формули.
 4. Натрий.Физични и химични свойства.
 5. Натриева основа.
 6. Хлор
 7. Солна киселина
 8. Видове прости вещества
 9. Периодичен закон и периодична система.
 10. Закономерности в периодичната системa

Конспект по химия и ООС 8 клас

 1. Обща характеристика на ІІА група.
 2. Калциев карбонат
 3. Сяра.
 4. Сярна киселина
 5. Свойства и употреба на алуминия.
 6. Водни разтвори на киселини,основи и соли.
 7. Окислително-редукционни процеси.
 8. Въглеводороди.
 9. Пластмаси
 10. Въглехидрати.
 11. Мазнини.
 12. Белтъци.

Конспект – български език и литература – 8 клас

 1. Правописна норма.
 2. Граматична норма.
 3. Пунктуационна норма.
 4. Лексикална норма.
 5. Правоговорна норма.
 6. Научен стил. Художествен стил.
 7. Николай Хайтов -„Дервишово семе“.
 8. Димчо Дебелянов -„Скрити вопли“.
 9. Христо Смирненски -„Зимни вечери“.
 10. Никола Вапцаров -„Песен за човека“.
 11. Емилиян Станев -„Крадецът на праскови“
 12. Павел Вежинов -„В един есенен ден по шосето“.
 13. Йордан Радичков -„Нежната спирала“.
 14. Блага Димитрова -„Жена“.
 15. Елисавета Багряна -„Потомка“.

Конспект – български език и литература – 7 клас

 1. Текстът в сферата на масовата комуникация.
 2. Видове изречения, използвани в текста.
 3. Сложно съставно изречение. Видове.
 4. Фразеологични словосъчетания.
 5. Думата като част на речта. Глагол. Вид на глагола.
 6. Наклонение на глагола.
 7. Христо Ботев, „На прощаване“.
 8. Иван Вазов, „Немили-недраги“.
 9. Иван Вазов, “ Опълченците на Шипка“.
 10. Иван Вазов, „Една българка“.
 11. Иван Вазов, „Българският език“.
 12. Алеко Константинов, „До Чикаго и назад“.
 13. Пенчо Славейков, „Неразделни“.
 14. Пейо Яворов, „Заточеници“.
 15. Елин Пелин, „По жътва“.
 16. Йордан Йовков, „По жицата“.

Конспект – български език и литература – 6 клас

 1. Строеж на простото изречение. Видове прости изречения.
 2. Обособени части.
 3. Строеж на сложното изречение. Сложно съчинено изречение.
 4. Местоимение. Притежателни местоимения.
 5. Нелични глаголни форми. Видове причастия.
 6. Сегашно деятелно причастие.
 7. Минало свършено деятелно причастие.
 8. Деепричастие.
 9. Сложни глаголни времена.
 10. Смислова и звукова страна на думата.
 11. Елин Пелин – „Косачи“.
 12. Йордан Йовков -„Серафим“.
 13. Иван Вазов – Из „Под игото“, „Радини вълнения“.
 14. Паисий Хилендарски – „История славянобългарска“.
 15. Христо Ботев -„Хайдути“.

 

Конспект – български език и литература – 5 клас

 1. Старогръцка митология.
 2. Фолклорни приказки – „Тримата братя и златната ябълка“.
 3. Български народни пословици и поговорки.
 4. Коледа.
 5. Великден.
 6. Шарл Перо -„Котаракът наставник или котаракът в чизми“.
 7. Видове прости изречения по състав.
 8. Братя Грим -„Гъсарката на кладенеца“.
 9. Ханс Кристиян Андерсен -„Грозното патенце“.
 10. Второстепенни части в простото изречение. Допълнение.
 11. Обстоятелствено пояснение.
 12. Местоименията в изречението и в текста. Лично местоимение.
 13. Глагол. Основни глаголни времена.
 14. Неизменяеми части на речта  в изречението и в текста. Наречие.
 15. Иван Вазов -„Родна реч“.