Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Чрез проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се цели осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в детски градини и училища.

По проекта ще се разработват и прилагат модели и инструменти за оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания. Ще се разработват и инструменти за оценка на потребностите на деца и ученици с изявени дарби, както и на тези в риск. Въз основа на тази оценка ще се планира конкретната допълнителна подкрепа за личностно развитие за всяко дете и ученик, която да доведе до неговата бъдеща успешна социална и професионална реализация. Затова от изключително важно значение в този процес е да се създадат модели и инструменти за приобщаващо образование, поставящи акцент върху идентифициране на силните страни на детето и ученика, за развитието на които да се планира подходяща допълнителна подкрепа.

По проекта ще се провеждат обучения на екипи за подкрепа за личностно развитие, както и обучения за учители и непедагогически персонал. Планираните дейности целят повишаване на професионалните компетентности на ангажираните в процеса на приобщаващото образование. 
График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка, самостоятелна форма на обучение, втора поправителна сесия/юни/,учебна 2022/2023 година


Изпит
по

учебен
 предмет
Формат на
изпита/ продължителност
Дата,
начален час, място на провеждане
Български език и
литература- ООП–
IX-X клас
писмен –три астрономически часа 12.06.2023
г., 9,00ч.,
Кабинет
208
Френски език – ООП –
IX-XI
клас
Комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до
30 минути – за устна част
12.06.2023
г., 14,00ч.,
Кабинет
208
Устен изпит:
от 17,00ч., кабинет по френски език
Математика- ООП- IX-XI клас писмен –три астрономически часа 14.06.2023
г., 9,00ч.,
Кабинет
208
Музика – ООП – X клас Писмена и практическа част до 150 минути – за писмената или за
практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа
част
14.06.2023
г., 14,00ч.,
Кабинет
208
Практически
изпит:
От
16,30ч., кабинет по музика
Истрия и цивилизации – ООП-
IX-X
клас
писмен –три астрономически часа 15.06.2023
г., 9,00ч.,
Кабинет
208
Изобразително изкуство – ООП
– X клас
Писмена и практическа част до 150 минути – за писмената или за
практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа
част
15.06.2023
г., 14,00ч.,
Кабинет
208
Практически
изпит:
От
16,30ч., кабинет по изобразително изкуство
География и икономика – ООП
IX-X
клас

 
писмен –три астрономически часа 19.06.2023
г., 9,00ч.,
Кабинет
208
Физическо възпитание и
спорт – X  клас
Практически до пет астрономически часа 19.06.2023
г., 15,00ч.,
Големия
физкултурен салон
Химия и опазване на
околната среда – ООП –
IX-X клас
писмен –три астрономически часа 20.06.2023
г., 9,00ч.,
Кабинет
208
Обща теория на счетоводната
отчетност – учебна практика-ИУЧ – отраслова професионална подготовка – X клас
Практически до пет астрономически часа 20.06.2023
г., 14,00ч.,
Кабинет
208
Здравословни и безопасни
условия на труд – ЗУЧ-обща професионална подготовка-
IX клас
писмен –три астрономически часа 21.06.2023
г., 9,00ч.,
Кабинет
208
Бизнес комуникации – учебна
практика – ИУЧ-разширена професионална подготовка – X клас
Практически до пет астрономически часа 21.06.2023
г., 14,00ч.,
Компютърен
кабинет ет.3
Философия – ООП -X клас писмен –три астрономически часа 22.06.2023
г., 9,00ч.,
Кабинет
208
Чужд език по професията –
английски език-ЗУЧ-обща професионална подготовка-
XI клас
Комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до
30 минути – за устна част
22.06.2023
г., 14,00ч.,
Кабинет
208
Устен изпит
от 17,00ч.кабинет по английски език
Биология и здравно
образование – ООП – X клас
писмен –три астрономически часа 23.06.2023
г., 9,00ч.,
Кабинет
208
Обща теория на счетоводната
отчетност – ИУЧ –
отраслова професионална подготовка – X клас
Писмен – три астрономически часа 23.06.2023
г., 14,00ч.,
Кабинет
208
Физика и астрономия – – ООП
– X клас
писмен –три астрономически часа 26.06.2023
г., 9,00ч.,
Кабинет
208
Икономика и организация на
индустриалното предприятие – учебна практика-ИУЧ- специфична професионална
подготовка- XI клас
Практически до пет астрономически часа 26.06.2023
г., 14,00ч.,
Компютърен
кабинет ет.3
Икономика-ЗУЧ-обща
професионална подготовка-
X клас
Писмен – три астрономически часа 27.06.2023
г., 9,00ч.,
Кабинет
208
Работа в учебно
предприятие-
учебна практика-ИУЧ- специфична професионална подготовка-
XI клас
Практически до пет астрономически часа 27.06.2023
г., 14,00ч.,
Кабинет
208
Обща икономическа
теория-ИУЧ-отраслова професионална подготовка –
X клас
Писмен – три астрономически часа 28.06.2023
г., 9,00ч.,
Кабинет
208
Работа в учебно
предприятие-
ИУЧ-разширена професионална подготовка- XI клас
Писмен – три астрономически часа 28.06.2023
г., 14,00ч.,
Кабинет
208
Икономика и организация на
индустриалното предприятие – ИУЧ- специфична професионална подготовка- XI
клас
Писмен – три астрономически часа 29.06.2023 г., 9,00ч.,
Кабинет 208