На посещение в Национален Музей на Образованието, гр. Габрово


На 02.06.2021 г. учениците от втори и трети клас на СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово посетиха Национален Музей на Образованието, гр. Габрово. Посещението беше организирано благодарение на НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” – модул „Културните институции като образователна среда“.
Чрез посещението учениците почувстваха духа на нашето образователно минало, запознаха се отблизо с дейността на първите благодетели на българското образование – Васил Априлов, д-р Петър Берон, Неофит Рилски и др.

Габровската икономия и пестеливост са пословични и в това се убедиха нашите ученици, когато разгледаха Дом на хумора и сатирата, гр. Габрово.
Те изслушаха разказа за котката с отрязана опашка, на която си пожелаха нещо и я потъркаха по нослето, забавляваха се в Огледалната зала, в Град Градина, посмяха се на филмирани габровски анекдоти и шеги.
Върнаха се заредени с положителни емоции и много усмивки.
В Габрово по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” – модул „Културните институции като образователна среда“


На 17.06.2021 г. учениците от IV а и IV б клас на СУ „Васил Левски“ – гр. Гълъбово посетиха Национален Музей на Образованието – Габрово. Това посещение бе организирано по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” – модул „Културните институции като образователна среда“. В НМО учениците се докоснаха до реални исторически артефакти, усетиха автентичната атмосфера на времето, изслушаха с интерес увлекателната беседа на музейните специалисти и се запознаха с историята на българското образование от IX до XX век. Най-впечатляваща за учениците бе възстановката на взаимно училище.

След НМО учениците посетиха и
Дом на хумора и сатирата – Габрово. Там се позабавляваха в Огледалната зала, в
Град Градина, гледаха и слушаха филмирани габровски шеги.

Последната спирка на групата беше Етнографски музей на открито „Етър“, който представлява възстановка на българския бит, култура и занаятчийство. Учениците разгледаха с голям интерес къщите със занаятчийски работилници, водните съоръжения и други сгради, закупиха си сувенири и лакомства и се прибраха в Гълъбово с чудесно настроение.
Покана

Достойно представяне на конкурс за детска рисунка


През изминалия месец май ученици от пети до единадесети клас на СУ „Васил Левски“ взеха участие във Втори Национален ученически конкурс за детска рисунка „Светът е цветен за всички детски очи“- Русе, 2021г. Конкурсът е посветен на Международния ден на детето- 1 юни. Участниците бяха разпределени в четири възрастови групи. Задачата им беше да илюстрират любима част от произведение на детстки автор, като за вдъхновение можеха да им служат книги на авторите Ран Босилек, Борис Априлов, Карло Колоди, Джек Лондон и Станислав Лем, тъй като през 2021г. се навършват кръгли годишнини от рожденията им. Рисунките бяха изпълнени с различни материали и техники във формат, който да не надвишава 50/70 см.
Ученичките от 11. клас- Ана Лафчиева и Виктория Тилева с ръководител г-жа Деляна Тонева, спечелиха втора и трета награда в раздел „Илюстрация“, IV възрастова група /от 15 до 18 години/. Младите таланти получиха грамоти и медали.
Посещение в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“


На 17.06.2021 г., по проект на Национална програма „Създаване на съвременна образователна среда“2020, модул „Библиотеките като образователна среда“ на МОН, ученици и учители от СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово посетиха най-голямото книгохранилище в България – Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.
В залата-музей г-жа Румяна Комсийска (от PR отдела на библиотеката) запозна учениците с историята на библиотеката.

Благодарение на експонатите и познавателните табла, подрастващите разбраха какво представлява пергамент, как се е появила хартията, от какво се е правило мастилото преди столетия. Разгледаха копия на старинни славянски ръкописни книги с цветни изображения.
В централната зала на библиотеката учениците разгледаха изложбата  „Един живот, отдаден на знанието. 120 години от рождението на проф. Тодор Боров“.  В изложбата са представени разнообразни документи свързани с неговото дело – писма, фотографии, статии от вестници и книги.
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“


Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в  условията на кризи“ – Евридика

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

В Средно училище „Васил Левски“, гр. Гълъбово са сформирани три обучителни групи за ученици и три обучителни групи за техните родители. Обучението ще се провежда от двама преподаватели по информационни технологии.
Празник на буквите


На 01.06.2021 г. нашите първокласници празнуваха! След месеци усилен труд, упоритост, много прочетени и изписани страници, най-после дойде време за забавление -Празникът на буквите! Заедно с това първокласниците казаха и: „Здравей, ваканция!“

Децата рецитираха стихчета, пяха песни и танцуваха. Получи се пъстър букет от чудесни изпълнения, посветени на азбуката, приятелството, знанието и най-вече на радостта от това, че вече са грамотни!