1. Правилник за дейността на Средно училище „Васил Левски”, гр. Гълъбово през учебната 2017/2018 година
 2. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ГЪЛЪБОВО 2016-2020 г .
 3. ПЛАН НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ за 2017/2018 г. 
 4. ПЛАН ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА ЗА 2017/2018 г.
 5. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
 6. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА 2017/2018 г.
 7. ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО БДП ЗА 2017/2018 г.
 8. ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ЗА 2017/2018 г.
 9. ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ЗА 2017/2018 г.
 10. ГОДИШЕН ПЛАН НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ЗА 2017/2018г. 
 11. ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ЗА 2017/2018г.
 12. ПЛАН НА КОМИСИЯТА ЗА РЕКЛАМА, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ЗА 2017/2018 г.
 13. ПРАВИЛА ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГАТА ЗА РЕШЕНИЯ И НА ПРОТОКОЛИТЕ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
 14. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ ЗА 2017/2018 г.
 15. ПРАВИЛА ЗА СИМВОЛИТЕ, ЗНАЦИТЕ, ОТЛИЧИЯТА И РИТУАЛИТЕ НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 
 16. ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ВЪЗПИТАНИЕ
 17. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
 18. ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА 2017/2018 г. 
 19. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ЗА 2017/2018 г.
 20. СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И ЛИЧНИ ЛЕКАРИ
 21. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 2016/2020 г.
 22. УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
 23. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
 24. СВОБОДНИ МЕСТА В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
 25. УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 1 КЛАС
 26. УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 5 КЛАС
 27. УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА 8 И 9 КЛАС
 28. УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА 2 И 6 КЛАС

Качествено образование, сигурност в бъдещето