Условия и ред за организация за провеждане на изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение през сесия май-юни, учебната 2023/2024 г.

Изпит по учебен  предмет Формат на изпита/ продължителност Дата, начален час, място на провеждане
Компютърна графика -ИУЧ  – РПП – XI клас писмен – три астрономически часа 21.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Електронна търговия – учебна практика – ИУЧ – РПП – VIII клас практически – до пет  астрономически часа 21.05.2024 г.,14.00 ч., Компютърен кабинет ет.3
Френски език – ООП – IX – XI  клас комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част 22.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208   устен изпит: 22.05.2024 г., 14.00 ч., кабинет по френски език
Английски език – ООП – VIII – X клас комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част 23.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208   устен изпит: 23.05.2024 г., 14.00 ч., кабинет по английски език
Чужд език по професията – английски език – ОбПП – XI  клас комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част 23.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208   устен изпит: 23.05.2024 г., 14.00 ч., кабинет по английски език  
Български език  – ООП – IX – XI  клас писмен – три астрономически часа 27.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
История и цивилизации – ООП – IX – X  клас писмен – три астрономически часа 27.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208    
Математика – ООП – VIII – XI  клас писмен – три астрономически часа 28.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208    
Гражданско образование – ООП – XI  клас писмен – три астрономически часа 28.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208    
География и икономика – ООП – IX-X  клас писмен – три астрономически часа 29.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208    
Философия – ООП – VIII-X  клас писмен – три астрономически часа 29.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208    
Право –  ИУЧ – ОтПП – XI  клас писмен – три астрономически часа 30.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208    
Биология и здравно образование – ООП – VIII – X клас писмен – три астрономически часа 30.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Статистика – ИУЧ – ОтПП – XI клас писмен – три астрономически часа 31.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Физика и астрономия – ООП – VIII – X клас писмен – три астрономически часа 31.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Счетоводство на предприятието – ИУЧ – ОтПП –  XI клас писмен – три астрономически часа 03.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Химия и опазване на околната среда – ООП – VIII – X клас писмен – три астрономически часа 03.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Информационни технологии – ООП –VIII – X клас писмена и практическа част: до 150 мин.-за писмената или за практическата част, в случаите когато изпитът включва писмена или практическа част 04.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208   практически изпит: от 17,00 ч., компютърен кабинет, ет.3
Изобразително изкуство –  ООП –  IX – X клас Писмена и практическа част до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част 05.06.2024 г., 09,00ч., Кабинет 208 Практически изпит: От 16,30ч., кабинет по изобразително изкуство
Програмиране – ИУЧ – СПП – XI клас писмен – три астрономически часа 06.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Електронна търговия –  ИУЧ – СПП – XI клас писмен – три астрономически часа 06.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Музика – ООП –  VIII- X клас писмена и практическа част: до 150 мин.-за писмената или за практическата част, в случаите когато изпитът включва писмена или практическа част 07.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208   практически изпит: от 16,30 ч., кабинет по музика  
Предприемачество-ЗУЧ-ОбПП – VIII клас писмен – три астрономически часа 11.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Бизнес комуникации – учебна практика – ИУЧ-ОтПП – VIII клас Практически до пет астрономически часа 11.06.2024 г., 14,00ч., Компютърен кабинет ет.3
Здравословни и безопасни условия на труд – ЗУЧ – ОбПП – IX  клас писмен – три астрономически часа 12.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Приложни програми с общо предназначение – учебна практика – ИУЧ – ОтПП–  IX клас практически – до пет  астрономически часа     12.06.2024 г.,14.00 ч., компютъренкабинет,  ет. 3      
Икономика – ЗУЧ – ОбПП – X клас писмен – три астрономически часа 13.01.2024 г.9.00 ч., кабинет 208
Обща теория на счетоводната отчетност – учебна практика – ИУЧ – ОтПП –  X клас практически – до пет  астрономически часа 13.06.2024 г.,14.00 ч., Компютърен кабинет ет.3
Интернет и уеб технологии – ИУЧ – СПП – XI клас писмен – три астрономически часа 14.06.2024 г.9.00 ч., кабинет 208
Физическо възпитание и спорт – ООП – VIII – XI клас практически – до пет  астрономически часа 14.06.2024 г..,14.00 ч., Големия физкултурен салон
Обща икономическа теория –  ИУЧ – ОтПП –  X и XI клас писмен – три астрономически часа 17.06.2024 г..,9.00 ч., кабинет 208
Интернет и уеб технологии – учебна практика – ИУЧ – СПП -XI клас практически – до пет  астрономически часа 17.06.2024 г.,14.00 ч., Компютърен кабинет ет.3
Интернет и уеб технологии – учебна практика – ИУЧ – РПП –VIII и X клас практически – до пет  астрономически часа 18.06.2024 г.,14.00 ч., Компютърен кабинет ет.3
Бази от данни – учебна практика – ИУЧ – СПП – XI клас практически – до пет  астрономически часа 20.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Обща теория на счетоводната отчетност – ИУЧ – ОтПП –  IX – X клас писмен – три астрономически часа 24.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Компютърна графика – учебна практика – ИУЧ – РПП – VIIIи IX клас практически – до пет  астрономически часа 24.06.2024 г..,14.00 ч., кабинет 208
Икономика на търговията – ИУЧ -СПП – XI клас писмен – три астрономически часа 25.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Счетоводство на предприятието – учебна практика – ИУЧ – ОтПП – XI клас практически – до пет  астрономически часа 25.06.2024 г..,14.00 ч., кабинет 208
Интернет и уеб технологии –  ИУЧ -РПП –  IX клас писмен – три астрономически часа 26.06.2024 г.9.00 ч., кабинет 208
Работа в учебно предприятие– учебна практика– ИУЧ – СПП XIклас практически – до пет  астрономически часа             26.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Организация и техника на търговските плащания – ИУЧ -СПП – XI клас писмен – три астрономически часа 27.06.2024 г.9.00 ч., кабинет 208
Производствена практика – ИУЧ -СПП –  X – XI клас практически – до пет  астрономически часа 27.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Маркетинг – ИУЧ – СПП – XI клас писмен – три астрономически часа 28.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Електронна търговия –  ИУЧ – РПП – IX клас писмен – три астрономически часа 28.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
image_pdfimage_print