Проект “Ученически практики -2”

Ученици от XIa клас, специалност „Индустриални отношения“ при СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово разширяват и надграждат знания и умения в реална работна среда по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики” към Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Наставници на гимназистите са: – Невена Георгиева – БИЧ, гр. Гълъбово, Недялка Борисова – МБАЛ, гр. Гълъбово, Емилия Господинова – I ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Гълъбово, Снежана Кънева – II ОУ „Христо Ботев“, гр. Гълъбово.

image_pdfimage_print