Конспект по Химия и опазване на околната среда 7 – 8 клас

7  КЛАС

 

 1. Градивни частици на веществата.Атомна и молекулна маса.
 2. Вещества и свойствата им.Химични реакции.
 3. Химични знаци.
 4. Химични формули.
 5. Валентност.
 6. Съставяне на химични формули.Наименования на веществата.
 7. Химични уравнения.
 8. Натрий.
 9. Натриева основа.
 10. Алкална група.Прости вещества на алкалните елементи.
 11. Химични съединения на алкалните елементи.
 12. Хлор.
 13. Хлороводород.Солна киселина.
 14. Халогенна група.Прости вещества на халогенните елементи.
 15. Химични съединения на халогенните елементи.
 16. Периодичен закон и периодична система.
 17. Закономерности в периодичната система.
 18. Топлинни ефекти при химичните реакции.
 19. Скорост на химичните реакции.

8 КЛАС

 

 1. Обща характеристика на 2А група.
 2. Свойства на елементите от 2А група.
 3. Обща характеристика на елементите от 6А група.
 4. Сяра.
 5. Оксиди на сярата.
 6. Сярна киселина.
 7. Свойства и употреба на алуминия.
 8. Съединения на алуминия.
 9. Водни разтвори на киселини основи и соли.
 10. Реакции между водни разтвори на киселини, основи и соли.
 11. Окислително-редукционни процеси.
 12. Класове неорганични вещества.
 13. Въглеводороди.
 14. Нефт и природен газ.Горива.
 15. Кислород-съдържащи органични съединения.
 16. Пластмаси.
 17. Естествени и химични влакна.
 18. Въглехидрати.
 19. Мазнини.
 20. Белтъци

Преподавател: Ст. Малакова

image_pdfimage_print