Конспект по Биология и здравно образование 7 – 8 клас

7 КЛАС

 1. Бактерии.Цианобактерии
 2. Тип Кореноножки
 3. Тип Камщичести
 4. Тип Ресничести
 5. Колониални едноклетъчни организми
 6. Обща характеристика на растенията
 7. Талусни растения. Водорасли.
 8. Растителни тъкани .Видове
 9. Растителни органи.Вегетативни органи.
 10. Размножителни органи при растенията
 11. Видоизменени растителни органи
 12. Кормусни растения. Отдел Мъхове
 13. Отдел Папратови
 14. Отдел Семенни растения.Подотдел Голосеменни
 15. Подотдел Покритосеменни растения
 16. Семе и плод
 17. Обща характеристика на гъбите
 18. Обща характеристика на животните
 19. Тип Мешести
 20. Тип Плоски червеи
 21. Тип Кръгли червеи
 22. Тип Прешленести червеи
 23. Тип Членестоноги
 24. Клас Ракообразни
 25. Клас Паякообразни
 26. Клас Насекоми
 27. Тип Мекотели
 28. Основни етапи в еволюцията на безгръбначните животни
 29. Взаимоотношения между организмите в природата.
 30. Паразитни едноклетъчни организми.
 31. Паразитни гъби
 32. Безгръбначни животни паразити
 33. Паразитни растения и растения хищници
 34. Биоразнообразие на растенията и безгръбначните животни в България
 35. Роля на човека за опазване на биоразнообразието. Защитени природни обекти в България.

8 КЛАС

 1. Клас Риби. Шаран
 2. Клас Хрущялни риби
 3. Клас Костни риби
 4. Биологични особености ,местообитание,многообразие и значение на рибите
 5. Клас Земноводни. Голяма водна жаба
 6. Местообитания,многообразие и биологични особености на земноводните
 7. Клас Влечуги. Зелен гущер
 8. Класификация на влечугите.
 9. Местообитания,многообразие и биологични особености на влечугите
 10. Клас птици. Домашен гълъб
 11. Класификация на птиците
 12. Местообитания и многообразие. Птици , които живеят край и около водоемите,които живеят в гората,и в населените места.
 13. Клас Бозайници. Домашен заек.
 14. Класификация на бозайниците. Първични и ниши бозайници
 15. Класификация на бозайниците. Плацентни бозайници.
 16. Многообразие на животните. Горски и летящи бозайници.
 17. Родствени връзки между хордовите животни.Разпределение на   животните по Земята.
 18. Клетка.
 19. Тъкани
 20. Кожа. Хигиена и болести на кожата.
 21. Скелет. Кости и свързването им.
 22. Скелетни мускули. Физиология на скелетните мускули.
 23. Хигиена и болести на опорно-двигателната система.
 24. Вътрешна течна среда на организма. Кръв.
 25. Защитни функции на кръвта.
 26. Сърце и кръвоносни съдове. Сърдечна дейност.
 27. Болести и хигиена на сърдечно съдовата система.
 28. Храносмилателна система- функции и устройство на храносмилателните органи.
 29. Храна.
 30. Хигиена и болести на храносмилателната система .
 31. Отделителна система. Устройство и функции.
 32. Дихателна система – устройство и функции.
 33. Болести и фактори увреждащи дихателната система.
 34. Полова система. Полови органи.
 35. Оплождане и развитие при човека.
 36. Хигиена и болести на половата система.
 37. Нервна система. Устройство и функции на нервната система. Главен и гръбначен мозък.
 38. Вегетативна нервна система.
 39. Хигиена и болести на нервната система.
 40. Анализатори за обща сетивност , за вкус и обоняние.
 41. Зрителна система . Хигиена и болести.
 42. Слухова система. Хигиена и болести.
 43. Ендокринна система.
 44. Здравословен стил на живот.
 45. Човекът и биосферата. Влияние на човека върху биосферата

ЗИП – 8 КЛАС

 1. Тип Хордови
 2. Многообразие на рибите
 3. Сравнение на клас Земноводни и клас Влечуги
 4.  Многообразие на птиците
 5. Обща характеристика на клас Бозайници
 6. Хигиена на кожата.Наранявания на кожата.
 7. Видове кости при човека.
 8. Първа помощ при ставни наранявания
 9. Болести на сърдечно-съдовата система.
 10. Хигиена на храносмилателната система.
 11. Газова обмяна. Регулация на дишането.
 12. Хигиена и болести на отделителната система.
 13. Здравни познания и хигиена на половата система.
 14. Болести на нервната система
 15. Човекът-част от организмовия свят

Преподавател : Ст. Малакова

image_pdfimage_print