„Здраве и екология в моето училище“

Екологичното и здравното образование заемат приоритетно място в българското училище днес. Целта е формиране на такава ценностна система у младото поколение, която да доведе до отговорно  поведение към околната среда и личното здраве, до изграждане на екологична и здравна култура. За да се придобие това екологично образование и поведение, подрастващите  трябва да се  приобщят към създадената от обществото екологична култура. Това предполага активно усвояване на нови ценности, познания и изграждане на активна гражданска позиция за опазване на околната среда от замърсяване, използване на нови технологии за рециклиране на отпадъци и съхраняване на природните ресурси на нашата планета – Земя.Идеята за създаване на нов вид „Изнесено обучение и спортуване”, където приоритет няма да са затворените и прашни пространства, обзаведени с модерни технологии,излъчващи вредни за учениците лъчения,а оборудване на спортен кът в училищния двор,който сме убедени, че ще стане любимо място на всички ученици от нашето училище. По този начин искаме да се преборим със заседналия начин на живот сред подрастващите и да им създадем условия за спорт сред природата и същевременно да популяризираме природозащитните и здравни идеи.

Учителите и учениците от училището са участвали в международната кръгла маса  на тема „За чисто училище” организирана  от СРСНПБ с ръководител Самуил Шейнин.

Ученици, учители и родители, въодушевени от идейния замисъл на настоящето проектно предложение, което е в съответствие с цялостната Стратегия за развитие на екологично възпитание и отговорности у младите хора, определихме като:

ГЛАВНА  ЦЕЛ

Разширяването и повишаването на теоретическото и практическото равнище на знанията на учениците по въпросите, свързани с опазването на околната среда, чрез промяна на  тяхното екологично мислене, поведение  и начин на живот и формиране отношение към мястото, ролята и отговорността на всеки човек към природната среда и нейното опазване.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПОСТАВЕНАТА ЦЕЛ:

 1. Създаване на Еко кът- класна стая на открито;
 2. Приобщаване на учениците към идеята за почистване и опазване на природата ;
 3. Присъединяване на родителската общност за оказване на съдействие при изграждане на зеления кът в двора на училището;
 4. Изграждане на трайни навици у учениците за опазване на околната среда.

ДЕЙНОСТИ:

 1. Изграждане на беседка за провеждане на интерактивни уроци, теоретични и практически дейности, с екологична насоченост.
 2. Монтиране на фитнес уреди на открито, които ще съдействат за намаляване на стреса у учениците и едновременно с това  ще окажат своето благоприятно влияние върху развитието на подрастващия организъм и  борбата с болестите на века – диабет и затлъстяване.
 3. Залесяване и озеленяване на двора като се създаде горист пояс от страната с изглед към ТЕЦ с цел намаляване силната замърсяемост на въздуха, която е и причина за честите заболявания  на дихателната система .
 4. Оформяне на цветни алеи, които освен, че  оказват естетическо въздействие върху учениците  ще спомогнат за формиране на умения за отглеждане на растения и тяхното опазване.
 5. Провеждане на уроци на открито, което ще бъде добър пример за интегриране на екологичното образование с предмети от различни културно –  образователни области.
 6. Сформиране на екип, който  ще контролира опазването на Еко –  къта.
 7. Отразяване на „зелените” инициативи на учениците в местните медии, като се информира обществеността за хода на проектните дейности и се популяризират идеите сред учениците от община Гълъбово.

Планираните дейности по проекта са естествено продължение на активната гражданска позиция, проявена от нашите ученици  в Общонационалната кампания „Да изчистим България за един ден”. Отговорното им поведение към околната среда се прояви и в организацията и провеждането на кампанията осъществена на 22.ІV.2014 год. в Деня на планетата Земя.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТА:

 1. Създадена класна стая на открито;
 2. Оборудван фитнес кът;
 3. Залесяване с многогодишни дръвчета ;
 4. Сформиран екип за опазване на Еко-къта;
 5. Осъществена разнообразна практическа дейност на учениците ,която ще се извърши чрез доброволен труд, в който ще участват и учители, служители, родители;
 6. Разгърната дейност за  популяризиране на природозащитните и здравни идеи;
 7. Повишено равнище на екологичните знания и изградена култура на общуване с природата;
 8. Мотивирани ученици за системни знания със спортна дейност;
 9. Намалена заболеваемост на дихателните пътища;
 10. Изградени умения за водене на здравословен начин на живот.

Еко –  кътът ще бъде използван по различни учебни предмети от ученици от І до ХІІ клас – общо 435 ученици, обучавани в  на СОУ „Васил Левски”. Създадената база ще осигури условия за прилагане на интерактивни методи на преподаване от страна на учители и възпитатели от различни културно- образователни области и в дългосрочен план  ще бъде устойчиво продължение и развитие на целите на проекта.

 Изграденият Еко- кът безспорно ще бъде прекрасна място за провеждане на  часовете по Човекът и природата –V-VІ клас, в допълнителният час по Физическо възпитание и спорт-І-ХІІ клас , при заниманията по интереси  в полуинтернатните групи І – VІІ клас, в часовете по Биология и здравно образование ЗИП –  VІІ-ХІІ клас, Изобразително изкуство, Труд и техника.

image_pdfimage_print