График на изпити за самостоятелна форма на обучение

         График за провеждане на изпити за определяне

на годишна оценка

Самостоятелна форма на обучение, IV-ХІІ клас

     СОУ”Васил Левски”,гр.Гълъбово

Учебен предмет Дата Начало Из.комисия Квестори
БЕЛ –ЗП

4,6,8,9,10,11,

12 кл.

 

 

4кл.писмен и устен

07.12.15.

 

 

 

Устен-ІV-15.00ч.

9.00

 

 

 

 

4-12кл.

1.Кр.Грозева-пр.

2.Т.Каравасилева

ІV клас

1.Б.Петрова

2.Р.Господинова

 

І гр.-4,6,8,9,11клас

1.Олга Семкова

2.Кр.Нейкова

ІІгр.-10,12 клас

1.И.Иванова

2.Цв.Станчева

БЕЛ-ЗИП     4,10,11,12кл.

 

/4кл.писмен и устен/

 

Устен-4клас

 

БЗО ЗИП-9клас

 

 

07.12.15г.

 

 

 

 

 

Устен-ІV-15.30ч.

14.00

 

 

 

 

 

 

4-12кл.

1. Кр.Грозева-пр.

2.Т.Каравасилева

 

4 клас

1.Б.Петрова

2.Р.Господинова

 

Биология ЗИП 9 клас

1.Ст.Малакова-пр.

2.Н.Танева

І гр.-4,10,11клас

1. Ст.Малакова

2.Н.Танева

ІІгр.-9,12 клас

1. С.Златева

2.К.Николова

 

Англ.език ЗП-4,6,8,9,10,11,

12

Англ.език-устен

/4кл.писмен и устен/

08.12.15г

 

 

 

08.12.15г..

9.00

 

 

 

13.30

4-12 клас

1.З.Славова-пр.

2.С.Златева

 

 

І гр.-4,6,8,9,11клас

1.Кр.Колева

2.К.Илиева

ІІгр.-10,12 клас

1.Кр.Стефанова

2.Н.Георгиева

Математика –ЗП 4,6,8,9,10,11,

12 кл.

09.12.15г. 9.00 4-12кл.

1.К.Николова-пр.

2.Св.Матанска

ІV клас

1.Б.Петрова-пр.

2.Р.Господинова

І гр.-4,6,8,9,11клас

1.Олга Семкова

2.Кр.Нейкова

ІІгр.-10,12 клас

1.И.Иванова

2.Цв.Станчева

Математика-ЗИП-6,11 кл.

 

Пазарна икономика ЗИП/ПП 9 кл.

Пазарна икономика ЗИП/ПП -10кл.

09.12.15г. 14.00 6,11клас

1.К.Николова-пр.

2.Св.Матанска

9,10кл.

1.Костадинова-пр.

2.Камелия Боянова Жекова

 

І гр.-6,11 клас

1.З.Славова

2.Д.Коева

 

ІІгр.-9,10 клас

1.Св.Матанска

2.Д.Тонева

 

 

Френски език-ЗП-9,10-писмен

9,10-устен

 

География и икономика ЗИП-12клас

 

Геогр.и световна търговия ЗИП/ПП -11кл.

 

10.12.15г

 

10.12.14г

 

9.00

 

14.00

 

 

9.00

 

 

 

9.00

9,10 кл.

1.Кр.Грозева-пр.

2.З.Славова

11,12 клас

1.Д.Тонева-пр.

2.Жечка Йорданова Михова

 

І гр.-9,10клас

1.Кр.Колева

2.К.Илиева

ІІгр.-11,12 клас

1.Кр.Стефанова

2.Н.Георгиева

 

 

Изобр.изкуство-ЗП-4,6,8,9 кл

 

Маркетинг и реклама ЗИП/ПП 11кл.

/4кл-само практически/

10.12.15г.

/5-8 писмен и практически-16.00ч./

4кл.практически-14.00ч.

14.00

 

 

 

 

6,8,9 кл.

1.Д.Тонева-пр.

2.Детелина Георгиева Овчарова

11клас

1.Костадинова-пр.

2.Кючукова

ІV клас

1.Б.Петрова

2.Р.Господинова

І гр.-4,6,8,9клас

1Б.Петрова

2.Р.Господинова

ІІгр.-11 клас

1.В.Карадимова

2.Н.Нуцова

 

 

Инф.техн.-ЗП-6,8, 9,10 кл.-писмен практически

Маркетинг и реклама ЗИП/ПП 12клас

11.12.15г.

 

11.12.15г.

 

 

9.00

 

14.00

 

9.00

6,8,9,10кл.

1.К.Николова-пр.

2.Венцислав Димитров Иванов

12клас

1.Костадинова-пр.

2.Кючукова

 

І гр.-6,8,9,10клас

1.Олга Семкова

2.Кр.Нейкова

ІІгр.-12 клас

1.И.Иванова

2.Цв.Станчева

Информатика-ЗП- 9 кл

ПБФП-12кл.

 

Информационни технологии-ЗИП/ПП-10 ,11кл.

14.12.15г

 

 

 

 

 

14.12.14г.-

Практ.

9.00

 

 

 

 

 

14.00

9,10,11кл.

1.К.Николова-пр.

2.Венцислав Димитров Иванов

12кл.

1.Костадинова-пр.

2.Н.Кючукова

І гр.-9,10,11клас

1.Кр.Колева

2.К.Илиева

ІІгр.-12 клас

1.Кр.Стефанова

2.Н.Георгиева

 

Технологии-8

ДТИ-6

 

Домашен бит и техника 4кл.-само практически

 

Счетоводство на предпр.-12кл.

 

 

14.12.15г.

 

 

 

14.12.15г.

14.00

 

 

 

14.00

6,8 кл.

1.Н.Танева-пр.

2.Т.Каравасилева

12кл.

1.Костадинова-пр.

2.Камелия Боянова Жекова

ІV клас

1.Б.Петрова-пр.

2.Р.Господинова

 

І гр.-6,8,12клас

1.Ст.Койчева

2.А.Милкова

 

 

 

История и цив-ЗП-6,8,9,10,11 кл.

 

История и цивилизация ЗИП-12клас

Човекът и обществото ЗП-4кл.

15.12.15г. 9.00 6,8,9,10,11,12

1.Д.Коева-пр.

2.Д.Тонева

 

ІV клас

1.Б.Петрова

2.Р.Господинова

 

І гр.-6,8,9,10,11клас

1.Олга Семкова

2.Кр.Нейкова

ІІгр.-4,12 клас

1.И.Иванова

2.Цв.Станчева

 

Философски цикъл ЗП-9,10,11,12 кл

ДТИ-ЗИП-6 клас

Технологии ЗИП / 8 клас

Човекът и обществото ЗИП 4 клас

16.12.15г. 9.00 1.Д.Коева-пр.

2.Д.Тонева

 

ІV клас

1.Б.Петрова

2.Р.Господинова

 

І гр.-4,6,8,9,11клас

1.Кр.Колева

2.К.Петкова

ІІгр.-10,12 клас

1.Кр.Стефанова

2.Н.Георгиева

 

 

 

 

География и икон.-ЗП-6,8,9,10,11 клас 16.12.15г. 14.00 1.Д.Тонева-пр.

2.Жечка Йорданова Михова

 

І гр.-6,8 ,9,10клас

1.Ж.Куршумова

2.С.Златева

 

ІІгр.-11 клас

1.А.Милкова

2.Н.Куманова

Биология и здр.обр.-ЗП-8,9,10 кл.

Човекът и природата-4,6кл.

 

Биология и здр.обр.-ЗИП -11,12кл.

17.12.15г. 9.00 4,5,6,7,8,9,10,11,12кл.

1Ст.Малакова-пр.

2.Н.Танева

ІV клас

1.Б.Петрова

2.Р.Господинова

 

І гр.-4,6,8,9,10клас

1.Олга Семкова

2.К.Илиева

ІІгр.-11,12 клас

1.И.Иванова

2.Цв.Станчева

 

 

 

Химия и ООС-ЗП-8,9,10 кл.

 

Човекът и природата ЗИП-6 клас

17.12.15г. 14.00 6,7,8,9,10

1.Малакова-пр.

2.Н.Танева

 

 

І гр.-6,8,9,10клас

1Кр.Грозева

2.Н.Куманова

 

 

Физика и астр.-ЗП-8,9,10,11 кл

 

 

18.12.15г. 9.00 8,9,10,11

1.Я.Матанска-пр.

2.Г.Димчева

 

І гр.-8,9,10клас

1.Кр.Колева

2.К.Илиева

ІІгр.-11 клас

1.Кр.Стефанова

2.Н.Георгиева

 

 

Физ.възпитание и спорт-ЗП-4,6,8,9,10,11,12 18.12.15г. 15.00 4,6,8,9,10,11,12

1.Г.Димчева-пр.

2.Краси Нейкова Петкова

Музика-ЗП

4,6,8,9

Предприемачество ЗИП/ПП-ХІ,ХІІ клас

 

 

4 клас-само практически

21.12.15г.

/практ.5-8кл./

9.00

14.00

 

9.00

 

 

9.00

 

 

14.00

4,5,6,7,8,9кл.

1Е. Димитров-пр.

2.Диана Денева Манева

 

11,12кл.

1.Костадинова-пр.

2.Камелия Боянова Жекова

ІV клас

1.Б.Петрова-пр.

2.Р.Господинова

 

І гр.-6,8,9клас

1.Олга Семкова

2.Кр.Нейкова

ІІгр.-11,12 клас

1.И.Иванова

2.Цв.Станчева

 

Забележка:

Място за провеждане на изпита:    

От 14.00 часа

І   група-кабинет по физика и астрономия,етаж втори.

ІІ група-кабинет по ИТ ,етаж втори

От 9.00ч.

І   група-кабинет №1,етаж трети.

ІІ група-кабинет по ХООС ,етаж трети

 

Срок и място за оповестяването на резултатите: до три дни след провеждането на изпита във фоайето на втория етаж в сградата на училището.

 

image_pdfimage_print