Архив на категория: Статут

image_pdfimage_print

Устав на ученическия съвет

Част І
Общи положения
1. Ученическият съвет е доброволно обединение. То е самоуправляващо се, демократично, нерелигиозно и политически необвързано.
Цели и дейности
2. Ученическият съвет дава възможност за публичност и гласност при изразяване мненията на учениците и за изявяване на техните таланти и интереси.

3. Ученическият съвет стимулира ангажираността на учениците към училищния живот.
4. Ученическият съвет помага за участия в дейности, свързани с превенцията на наркотични, алкохолни зависимости, трафик на хора и др.
5. Ученическият съвет може да организира благотворителни кампании в подкрепа на отделни лица или групи в неравностойно положение.
6. Ученическият съвет участва в разработването на план за дейността си през текущата година и поема отговорност за реализация на дейностите, предвидени в него.
7. Ученическият съвет може да инициира и да участва в работа по проекти, самостоятелно или съвместно с учители, училищно ръководство, родители.
Част ІІ
Органите на управление в Ученическия съвет са:
1. Общо събрание
2. Управителен съвет
Общото събрание се свиква:
1.Редовно – два пъти в месеца – всяка първа и трета седмица
2.Извънредно – при решение на Управителния съвет
Общото събрание има следните функции:
1.Утвърждава план за дейностите през текущата учебна година
2.За всяко заседание се изготвя протокол
Управителният съвет има следните функции и състав:
1. Изготвя и предлага за гласуване план за годишната дейност
2.Съхранява всички документи, отнасящи се до дейността на Ученическия съвет
3.Състав: Председател, Заместник председатели, Протоколист и Секретар – касиер
Част ІІІ
Членство в Ученическия съвет

Всеки представител има право:
1.Да избира и да бъде избиран в Управителния съвет               2.Да прави предложения и да поставя за обсъждане въпроси, касаещи учениците
3.Да участва в събранията и да гласува при вземане на решения
4.Да предлага промени
5.Да изразява позиция по всички въпроси, отнасящи се до училищния живот
Всеки представител е длъжен:
1.Да предоставя точно и своевременно актуална информация пред съучениците си за взетите решения и за предстоящите инициативи
2.Да участва в събранията, да прави конструктивни предложения и да представя аргументирано и обективно мнението на съучениците си
3.Да съдейства за постигане на целите на Ученическия съвет
4.Да бъде обективен при излагане на факти и да съдейства за конструктивно разрешаване на конфликтни ситуации
5.Да не уронва с поведението си престижа на училището и достойнството на съучениците и преподавателите си
6.Да спазват принципите за доброволност и прозрачност при набиране на средства и при изразходването ми
Част ІV.
Ученическият съвет взаимодейства с:
1.Ръководството на училището
2.С класни ръководители и учители
3.С родителска общност и Училищно настоятелство