Архив на категория: Учебен процес

image_pdfimage_print

Консултации

Име, фамилия Учебен предмет и клас По чл. 25, ал.1, т. 7 и ал. 2 от Наредба 10
  Кремена Грозева Български език и литература VІІІ-ХІІ клас Понеделник 14:30-15:10 15:10-15:50 Кабинет 201
  Кремена Грозева Френски език ІХ-ХІІ клас Вторник 14:30 -15:10 15:10-15:50 201
  Таня Каравасилева Български език и литература VІІ клас   Вторник 14:30-15:10; Четвъртък 14:30-15:10 Кабинет 204
  Кремена Колева Български език и литература V и VІ клас Вторник 14:30-15:10; Сряда 14:30-15:10 Кабинет 203
  Биляна Димитрова  Английски език ІІ-ІV клас Вторник 14:30-15:10; 15:10-15:50 Фоайе етаж 3
Английски език V и VІ а  клас Четвъртък 14:30-15:10; 15:10-15:50
  Катерина Илиева  Английски език VІ б-ХІІ клас Понеделник 14:30-15:10; Петък 14:30 -15:10 Кабинет 202
  Светлина Матанска Математика VІ, VІІ и Х клас Понеделник 14:30-15:10 Сряда 14:30-15:10 Кабинет 206
  Калинка Николова Математика ХІ-ХІІ клас Понеделник 14:30-15:10 15:10-15:50 Кабинет 210
  Калинка Николова Информационни технологии V-Х клас Сряда 14:30-15:10     15:10-15:50 Кабинет 210
  Иванина Нончева Математика VІІ-VІІІ клас Понеделник 14:30-15:10 15:10-15:50 Кабинет 208
  Иванина Нончева Компютърно моделиране ІІІ-V клас Четвъртък 14:30-15:10 15:10-15:50 Кабинет 308
  Галина Георгиева Физика и астрономия VІІ-Х клас Вторник 14:30-15:10 Петък 14:30-15:10 Кабинет 207
  Диана Костова История и цивилизации  V-Х клас Четвъртък 14:30-15:10 Петък 14:30-15:10 Кабинет 209
  Деляна Тонева География и икономика V-ХІІ клас Четвъртък 14:30-15:10 Петък 14:30-15:10 Кабинет 211
  Деляна Тонева Изобразително изкуство V-VІІ клас Понеделник 14:30-15:10 Кабинет 211
  Стефка Малакова Химия и опазване на околната среда VІІ-Х клас Сряда 14:30-15:10 15:10-15:50 Кабинет 209
  Стефка Малакова Биология и здравно образование VІІ-Х и ХІІ клас  Понеделник 14:30-15:10 15:10-15:50 Кабинет 209
  Краси Петкова Човекът и природата Vа  и VІ а,б клас Вторник 14:30-15:10 Четвъртък 14:30-15:10 Кабинет 310
  Галина Русева Икономически  дисциплини Х-ХІІ клас Понеделник 14:30-15:10 15:10-15:50 Кабинет 207
  Галина Русева Икономически  дисциплини-учебна практика Х-ХІІ клас Сряда 14:30-15:10 15:10-15:50 Кабинет 207
  Диана Христова Икономически  дисциплини VІІІ-ІХ и ХІ клас Понеделник 14:30-15:10 15:10-15:50 Кабинет 205
  Диана Христова Икономически  дисциплини-учебна практика VІІІ-ІХ и ХІ клас Вторник 14:30-15:10 15:10-15:50 Кабинет 205
  Нели  Нуцова Предмети от начален етап І а клас Понеделник 13:20-14:00 Сряда 13:20-14:00 Кабинет 101
  Виолина Карадимова Предмети от начален етап І б клас Понеделник 13:20-14:00 Сряда 13:20-14:00 Кабинет 102
  Бояна Петрова Предмети от начален етап ІІ а клас Понеделник 13:30-14:10 Сряда 13:30-14:10 Кабинет 105
  Розита Господинова Предмети от начален етап ІІ б клас Понеделник 14:10-14:50 Четвъртък 14:10-14:50 Кабинет 108
  Станка Стойкова Предмети от начален етап ІІІ а клас Вторник 13:50-14:30 Сряда 13:50-14:30 Кабинет 104
  Анастасия Милкова Предмети от начален етап ІІІ б клас Понеделник 13:50-14:30 Четвъртък 13:50-14:30 Кабинет 103
  Надежда Колева Предмети от начален етап ІV а клас Вторник 13:50-14:30; Четвъртък 13:50-14:30 Кабинет 106
  Ирина Иванова Предмети от начален етап ІV б клас Понеделник 13:50-14:30; Сряда 13:50-14:30 Кабинет 107
  Стоян Стоянов Хореография VІ-VІІ клас Петък 14:30 -15:10 Стая по хореография Етаж 1
  Цвети Мандолска Хореография І-V клас Петък 14:30 -15:10 Стая по хореография Етаж 1
  Господин Велев Музика Петък 14:30-15:10   Кабинет 309
Изпит по учебен  предмет Формат на изпита/ продъжителност Дата, начален час, място на провеждане Училищна комисия по организиране на изпита (квестори) Училищна комисия по оценяването
Информационни технологии – ООП VIII клас       писмена и практическа част: до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част 04.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   практически изпит от 17.00 ч. , компютърен кабинет,  ет. 2         1. Р.Андронова 2. Н. Колева                   1.К.Николова-пр 2. Ив. Нончева                
Обща икономическа теория – ИУЧ – отраслова професионална подготовка VIII клас     писмен – три астрономически часа   04.01.2021 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Св. Матанска 2. Ст. Малакова 1.Д. Христова-пр. 2. Г. Русева
Информационни технологии – ООП IX клас         писмена и практическа част: до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част 05.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   практически изпит от 17.00 ч. , компютърен кабинет,  ет. 2   1. Цв.Станчева 2. Кр.Стефанова   1.К.Николова-пр 2. Ив. Нончева  
Предприемачество  – ЗУЧ – обща професионална подготовка VIII клас писмен – три астрономически часа       05.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2     1. Цв.Станчева 2. Кр.Стефанова     1.Д. Христова-пр. 2. Г. Русева
Обща теория на счетоводната отчетност –учебна практика – ИУЧ – разширена професионална подготовка VIII клас     Обща теория на счетоводната отчетност – ИУЧ – Разширена професионална подготовка VIII клас   практически – до пет  астрономически часа писмен – три астрономически часа 05.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2             05.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Ив. Нончева 2. Кр. Петкова 1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова
Информационни технологии – ООП X клас                   писмена и практическа част: до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част 06.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   практически изпит от 17.00 ч. , компютърен кабинет,  ет. 2           1. Р.Андронова 2. Н. Колева                     1.К.Николова-пр 2. Ив. Нончева                  
Счетоводство на предприятието – ИУЧ – разширена професионална подготовка VIII клас   писмен – три астрономически часа 06.01.2021 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Ст. Стойкова 2. Ан. Милкова   1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова
Философия –ООП VIII клас         писмен – три астрономически часа 07.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2         1. Цв.Станчева 2. Кр.Стефанова       1. К. Илиева-пр. 2. Д. Костова      
Компютърна обработка на финансово – счетоводната информация – ИУЧ – разширена професионална подготовка VIII клас   Финансов и данъчен контрол – ИУЧ – разширена професионална подготовка VIII клас   писмен – три астрономически часа 07.01.2021 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. К. Илиева 2.Цв. Мандолска   1.Д. Христова-пр. 2. Г. Русева
Философия –ООП IX клас           Английски език – ООП – IX клас     писмен – три астрономически часа комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част 08.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2       08.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   устен изпит: от 17.30 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Р.Андронова 2. Н. Колева                   1. К. Илиева-пр. 2. Д. Костова       1. К. Илиева–пр. 2. Б. Димитрова  
Обща теория на счетоводната отчетност– ИУЧ – отраслова професионална подготовка IX клас         Английски език – ООП – VIII клас комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част 08.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2               08.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2   устен изпит:от17.00ч. кабинет 1,  ет. 2 1. Д. Тонева 2. Кр. Грозева   1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова               1. К. Илиева–пр. 2. Б. Димитрова  
Френски език –ООП –  IX                   комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част 11.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   устен изпит: от 17.30 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Цв.Станчева 2. Кр.Стефанова           1.Кр. Грозева–пр. 2. Пенка Димитрова Русева – Вълева          
Френски език –ООП –  IX – Исус, Силвия Френски език –ООП –  X клас       комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част 11.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2   устен изпит: от 17.00 ч., кабинет 1,  ет. 2 1.В. Карадимова 2. Н. Куманова   1.Кр. Грозева–пр. 2. Пенка Димитрова Русева – Вълева    
Здравословни и безопасни условия на труд – ЗУЧ – обща професионална подготовка IX клас писмен – три астрономически часа 12.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Р.Андронова 2. Н. Колева 1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова
Компютърна обработка на финансово – счетоводната информация –учебна практика –  ИУЧ – разширена професионална подготовка IX клас   Компютърна обработка на финансово – счетоводната информация – ИУЧ – разширена професионална подготовка IX клас   практически – до пет  астрономически часа       писмен – три астрономически часа 12.01.2021 г., 14.00ч., кабинет 1,  ет. 2     1. Ир. Иванова 2. Б. Петрова 1.Д.Христова-пр. 2. Г. Русева
Обща теория на счетоводната отчетност– ИУЧ – отраслова професионална подготовка IX клас   Обща теория на счетоводната отчетност– ЗПП – специфична професионална подготовка-IX клас   писмен – три астрономически часа                   13.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2                     1. Цв.Станчева 2. Кр.Стефанова                     1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова                
Икономика на предприятието ИУЧ – отраслова професионална подготовка IX клас   Обща теория на счетоводната отчетност – учебна практика – ИУЧ – специфична професионална подготовка X клас   Обща теория на счетоводната отчетност –учебна практика – ЗПП – специфична професионална подготовка-IX клас практически – до пет  астрономически часа 13.01.2021 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   1. Г. Георгиева 2. Ир. Иванова     1. Д.Христова-пр. 2. Г. Русева           1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова
Икономика на предприятието – ИУЧ – отраслова професионална подготовка IX клас   Икономика на предприятието – ЗПП – отраслова професионална подготовка-X клас писмен – три астрономически часа       14.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Цв. Станчева 2. Кр. Стефанова 1.Д.Христова-пр. 2. Г. Русева
Производствена практика – ИУЧ – разширена професионална подготовка IX клас   Производствена практика – ИУЧ – специфична професионална подготовка X клас   Производствена практика – ЗПП– специфична професионална подготовка XI клас практически – до пет  астрономически часа 14.01.2021 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2     1.Д.Христова-пр. 2. Г. Русева
Счетоводство на предприятието – ИУЧ – разширена професионална подготовка IX клас   Счетоводство на предприятието – ЗПП– специфична професионална подготовка X клас   писмен – три астрономически часа           15.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2             1. Р.Андронова 2. Н. Колева             1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова
Счетоводство на предприятието – ИУЧ – разширена професионална подготовка-X клас   Счетоводство на предприятието – учебна практика – ЗПП– специфична професионална подготовка-X клас практически – до пет  астрономически часа 15.01.2021 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Ив. Нончева 2. Кр. Петкова   1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова
Предприемачество  – ЗУЧ – обща професионална подготовка   Счетоводство на предприятието – ЗПП– специфична професионална подготовка XI клас   писмен – три астрономически часа             18.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2             1. Цв.Станчева 2. Кр.Стефанова           1.Д. Христова-пр. 2. Г. Русева       1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова  
Финансов и данъчен контрол – ИУЧ – разширена професионална подготовка IX клас   Счетоводство на предприятието – учебна практика -ЗПП– специфична професионална подготовка-XI клас практически – до пет  астрономически часа 18.01.2021 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. К. Илиева 2.Цв. Мандолска 1.Д.Христова-пр. 2. Г. Русева           1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова
Изобразително изкуство – ООП IX клас               писмена и практическа част: до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част   19.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   практически изпит от 16.30 ч. , кабинет 1,  ет. 2         1. Р.Андронова 2. Н. Колева                 1. Д. Тонева -пр. 2. Маргарита Атанасова Вълчева            
Търговско счетоводство – ЗПП– специфична професионална подготовка XI клас   Икономика на предприятието – ИУЧ – отраслова професионална подготовка IX клас писмен – три астрономически часа 19.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Ст. Стойкова 2. Ан. Милкова   1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова       1. Д.Христова-пр. 2. Г. Русева  
Изобразително изкуство – ООП IX клас                 Търговско счетоводство – учебна практика – ЗПП– специфична професионална подготовка XI клас писмена и практическа част: до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част       практически – до пет  астрономически часа 19.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2   практически изпит от 17.00 ч. , кабинет 1,  ет. 2             19.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Ст. Стойкова 2. Ан. Милкова   1. Д. Тонева -пр. 2. Маргарита Атанасова Вълчева               1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова
Музика – ООП – IX клас               Бюджетно счетоводство – ЗПП– специфична професионална подготовка XI клас Счетоводство на предприятието – ИУЧ – разширена професионална подготовка-IX клас писмена и практическа част: до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част   писмен – три астрономически часа писмен – три астрономически часа       20.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   практически изпит: от 16.30 ч. , кабинет 1,  ет. 2       20.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   20.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2         1. Цв.Станчева 2. Кр.Стефанова                       1.В. Карадимова 2. Н. Куманова   1.Ст.Георгиева-пр. 2.Илиана Илчева Костова           1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова   1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова      
Музика – ООП – X клас                 Бюджетно счетоводство – учебна практика -ЗПП– специфична професионална подготовка -XI клас писмена и практическа част: до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част     практически – до пет  астрономически часа   20.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2   практически изпит: от 17.00 ч. , кабинет 1,  ет. 2         20.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2 1.В. Карадимова 2. Н. Куманова   1.Ст.Георгиева-пр. 2. Илиана Илчева Костова               1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова  
Философия –ООП X клас   Право –  ЗПП– обща  професионална подготовка XI клас писмен – три астрономически часа     21.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2         1. Р.Андронова 2. Н. Колева           1. К. Илиева-пр. 2. Д. Костова   1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова
Обща теория на счетоводната отчетност – ИУЧ – отраслова професионална подготовка X клас   Бизнес комуникации – учебна практика -ЗПП – обща професионална подготовка X клас практически – до пет  астрономически часа 21.01.2021 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   1. Т. Анастасова 2.Олга Стоянова      1. Д.Христова-пр. 2. Г. Русева
Икономика – ЗУЧ – обща професионална подготовка X клас   Икономика на предприятието – ЗПП– отраслова професионална подготовка XI клас писмен – три астрономически часа       22.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2     1. Цв.Станчева 2. Кр.Стефанова 1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова        
Документи и документооборот – учебна практика – ИУЧ – специфична професионална подготовка X клас   Работа в учебно предприятие – учебна практика – ЗПП– специфична професионална подготовка XI клас практически – до пет  астрономически часа 22.01.2021 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   1. Цв.Станчева 2. Кр.Стефанова 1.Д.Христова-пр. 2. Г. Русева
Финанси –  ЗПП– отраслова професионална подготовка XI клас   писмен – три астрономически часа   25.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2       1. Р.Андронова 2. Н. Колева       1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова        
Математика – задължителноизбираема подготовка XI клас писмен – три астрономически часа   25.01.2021 г.14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2     1. Т. Анастасова 2.Олга Стоянова      1.К.Николова–пр. 2. Св. Матанска  

ВАЖНО!!! ПРОМЯНА В РАЗПИСАНИЕТО НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ, ТЯХНАТА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ПОЧИВКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ В СИЛА ОТ 05.11.2020 Г.

График на учебните занятия на учениците от I до IV клас:

Учебни часове Начало на часа Край на часа Междучасие
1 07.50 08.30 08.30 – 08.40
2 08.40 09.20 09.20 – 09.30
3 09.30 10.10 10.10 – 10.30
4 10.30 11.10 11.10 – 11.20
5 11.20 12.00 12.00 – 12.10
6 12.10 12.50  

График на учебните занятия на учениците от V до XII клас:

Учебни часове Начало на часа Край на часа Междучасие
1 08.00 08.40 08.40 – 08.50
2 08.50 09.30 09.30 – 09.50
3 09.50 10.30 10.30 – 10.40
4 10.40 11.20 11.20 – 11.30
5 11.30 12.10 12.10 – 12.20
6 12.20 13.00 13.00 – 13.10
7 13.10 13.50  

Важно!!! ПРОМЯНА В РАЗПИСАНИЕТО НА ЧАСОВЕТЕ В ГЦОУД В СИЛА ОТ 05.11.2020 Г.

Продължителност на часовете за всяка една от групите ГЦОУД за учебната 2020/2021г.

  • Група І а,I б  клас-35 минути;
  • ГрупаІІа, ІІб клас – 35 минути;
  •  Група ІІІа, III б клас-40 минути;
  •  Група IV а,IVб клас – 40 минути
  • за дните, в които учениците имат 5 учебни часа до обяд:
Група Група І а клас; Група I б  клас; Група ІI а, ІІб  клас
Обяд, организиран отдих и физическа активност – 1ч. 12.00 ч. – 12.35ч.
Обяд, организиран отдих и физическа активност – 1ч. 12.35 ч.- 13.10 ч.
Междучасие 13.10 ч.-13.20 ч.
Самоподготовка– 1ч. 13.20 ч. – 13.55 ч.
Междучасие 13.55ч.- 14.05ч.
Самоподготовка– 1ч. 14.05 ч. – 14.40 ч.
Междучасие 14.40 ч.-14.50 ч.
Занимания по интереси– 1ч. 14.50 ч. – 15.25  ч.
Занимания по  интереси– 1ч. 15.25 ч. – 16.00  ч.
  • за дните, в които учениците имат 6 учебни часа до обяд:
Група Група ІІІ а, III б клас; Група IV а,IV б клас
Обяд, организиран отдих и физическа активност – 2ч. 12.50 ч. – 13.50 ч.
Самоподготовка– 1ч. 13.50 ч. – 14.30  ч .
Самоподготовка– 1ч. 14.30 ч.-15.10 ч.
Занимания по  интереси– 1ч. 15.10 ч. – 15.50 ч.
Занимания по  интереси– 1ч. 15.50 ч. – 16.30 ч.

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ПОЧИВКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ В ГЦОУД ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

1. ГЦОУД I  „А“ клас, I „Б“ клас

Учебен час Начало на часа Край на часа Междучасие
1. Организиран отдих и физическа активност 12:20 12:55
2. Организиран отдих и физическа активност 12:55 13:30
3. Самоподготовка 13:30 14:05 14:05 – 14:15
4. Самоподготовка 14:15 14:50 14:50 – 15:00
5. Занимания по интереси 15:00 15:35 15:35 – 15:45
6. Занимания по интереси 15:45 16:20  

2. ГЦОУД II „А“ клас, II „Б“ клас

Учебен час Начало на часа Край на часа Междучасие
1. Организиран отдих и физическа активност 12:20 12:55
2. Организиран отдих и физическа активност 12:55 13:30
3. Самоподготовка 13:30 14:05 14:05 – 14:15
4. Самоподготовка 14:15 14:50 14:50 – 15:00
5. Занимания по интереси 15:00 15:35 15:35 -15:45
6. Занимания по интереси 15:45 16:20  

3. ГЦОУД III „А“ клас, III „Б“ клас

Учебен час Начало на часа Край на часа Междучасие
1. Организиран отдих и физическа активност 13:10 13:40
2. Организиран отдих и физическа активност 13:40 14:10
3. Самоподготовка 14:10 14:50
4. Самоподготовка 14:50 15:30
5. Занимания по интереси 15:30 16:10
6. Занимания по интереси 16:10 16:50

4. ГЦОУД IV „А“ клас, IV „Б“ клас

Учебен час Начало на часа Край на часа Междучасие
1. Организиран отдих и физическа активност 13:10 13:40
2. Организиран отдих и физическа активност 13:40 14:10
3. Самоподготовка 14:10 14:50
4. Самоподготовка 14:50 15:30
5. Занимания по интереси 15:30 16:10
6. Занимания по интереси 16:10 16:50

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ПОЧИВКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

1. График на учебните занятия за учениците от I-II клас:

Учебен час Начало на часа Край на часа Междучасие
1. 08:10 08:45 08:45 – 09:00
2. 09:00 09:35 09:35 – 10:00
3. 10:00 10:35 10:35 10:50
4. 10:50 11:25 11:25 – 11:40
5. 11:40 12:15  

2. График на учебните занятия за учениците от II-IV клас:

Учебен час Начало на часа Край на часа Междучасие
1. 08:10 08:50 08:50 – 09:00
2. 09:00 09:40 09:40 – 10:00
3. 10:00 10:40 10:40 10:50
4. 10:50 11:30 11:30 – 11:40
5. 11:40 12:20 12:20 – 12:30
6. 12:30 13:10  

3. График на учебните занятия за учениците от  V-XII клас:

Учебен час Начало на часа Край на часа Междучасие
1. 08:00 08:40 08:40 – 08:50
2. 08:50 09:30 09:30 – 09:40
3. 09:40 10:20 10:20 10:40
4. 10:40 11:20 11:20 – 11:30
5. 11:30 12:10 12:10 – 12:20
6. 12:20 13:00 13:00 – 13:10
7. 13:10 13:50 13:50 – 14:00
8. 14:00 14:40  

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАС ЗА РАБОТА С УЧЕНИЦИ СЪС СОП ІI-ри срок – 2019/2020 учебна година

Име и фамилия Заемана длъжност График
Анастасия Димитрова Милкова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Вторник 14:00-14:40
Бояна Тенева Петрова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Вторник 14:00-14:40
Виолина Петрова Карадимова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Вторник 14:00-14:40
Иванина Росенова Нончева Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Сряда 15:20-16:00
Ирина Георгиева Иванова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Вторник 14:00-14:40
Краси Нейкова Петкова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Сряда 14:40-15:20
Нели Вълкова Нуцова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Вторник 14:00-14:40

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ ПРЕЗ II-РИ УЧЕБЕН СРОК 2019/2020 Г.

Клас БЕЛ Математика Английски език Френски език
13.05 29.04
V б 26.05 04.05
VІ а 27.05 12.05
VІ б 29.05 13.05
VІІ а 11.05 04.05
VІІ б 13.05 23.04
VІІІ а 02.06 13.05 29.05
ІХ а 04.06 14.05 26.05 02.06
Х а 05.06 28.05 01.06 18.05
ХІ а 05.06 27.05 01.06
ХІІ а 01.04 22.04 10.04

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ II-РИ УЧ.СРОК 2019/2020 Г.

Клас БЕЛ БЕЛ-ЗИП/ИП Математика Мат. ЗИП/ИП АЕ  ФЕ Философски цик. Инф. техн. ИЦ ГИ ФА ХООС ИИ ЧП V-VІкл./ БЗО VII-XIIкл
V а 25.03 22.04 11.03 05.06 17.03   27.02 28.05 02.03 27.04 06.03 21.02 23.03 17.02 18.05 12.02 03.06
V б 16.03 27.04 12.03 02.06 17.03 27.02 28.05 06.03 24.04 05.03 14.02 18.03 12.02 13.05 07.02 15.05
VІ а 18.03 28.04 05.03 26.03 19.03 28.05 10.03 07.04 29.04 24.04 13.03 23.04 18.05
VІ б 20.03 30.04 05.03 26.03 17.03 26.05 10.03 07.04 17.04 21.04 12.03 23.04 02.06
Клас БЕЛ БЕЛ-ЗИП/ИП Математика Мат. ЗИП/ИП АЕ  ФЕ/ ПБФБ Философски цик. Инф. техн. ИЦ ГИ ФА ХООС ИИ ЧП V-VІкл./ БЗО VII-XIIкл
VІІ а 23.03 29.04 14.02 27.03 19.02 08.05 18.05 28.02 15.05 20.03 17.06 30.03 17.03 21.05 24.04 09.03
VІІ б 25.03 08.05 10.02 02.03 22.04   09.03 06.04 20.02 12.03 15.06 23.03 18.03 10.06 28.04 10.03 22.06
VІІІ а 05.03 10.02 18.03 20.02 01.04 27.02 07.05 30.04   26.02 13.06 29.04 19.05 24.03 21.02 31.03
ІХ а 19.03 20.02 27.03 12.03 30.04 24.03 29.04 10.03 21.06 08.04 05.03 10.06
Х а 10.03 23.03 24.03 28.04 15.06 19.02 30.04 10.06 30.05 19.03 18.03
ХІ а 10.04 29.04 25.02 22.04 11.03 13.05 17.02 23.03
ХІІ а 11.03 04.03 24.02 02.03 21.02 20.03 18.03

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ІI срок – 2019/2020 учебна година

Име, фамилия Учебен предмет По чл. 178, ал 1, т. 5 от ЗПУО/обща подкрепа/-10 ч.допълнително обучение за период, съгл.Зап.на директора По чл. 25, ал.1, т. 7 и ал. 2 от Наредба 10
  Кремена Грозева Български език и литература Вторник 14:50-15:30 Кабинет 201 Понеделник 14:30-15:10; Сряда 14:30-15:10 Кабинет 201
  Таня Каравасилева Български език и литература Четвъртък 15:20-16:00 Кабинет 204 Сряда 14:00-14:40; Четвъртък 14:00-14:40 Кабинет 204
  Кремена Колева Български език и литература Понеделник 13:10-13:50 Кабинет 203 Понеделник 13:50-14:30; Вторник 14:00-14:40 Кабинет 203
  Биляна Маджарова  Английски език Понеделник 14:40-15:20 Кабинет 203 Понеделник 14:00-14:40; Сряда 14:00-14:40 Кабинет 203
  Катерина Илиева  Английски език Сряда 15:00-15:40 Кабинет 202 Понеделник 14:00-14:40; Петък 14:00-14:40 Кабинет 202
  Светлина Матанска Математика Петък 15:20-16:00 Кабинет 206 Понеделник 14:20-15:00; Сряда 14:20-15:00 Кабинет 206
  Калинка Николова Математика Сряда 15:20-16:00 Кабинет 208 Сряда 14:40-15:20 Четвъртък 14:40-15:20 Кабинет 208
  Иванина Нончева Математика Сряда 14:00-14:40 Кабинет 308 Понеделник 14:00-14:40; Четвъртък 14:00-14:40 Кабинет 308
  Галина Георгиева Физика и астрономия Четвъртък 14:50-15:30 Кабинет 309 Вторник 14:50-15:30; Сряда 14:50-15:30 Кабинет 309
  Диана Костова История и цивилизации  Петък 14:10-14:50 Кабинет 309 Сряда 14:10-14:50; Четвъртък 14:10-14:50 Кабинет 309
  Деляна Тонева География и икономика Петък 14:00-14:40 Кабинет 211 Понеделник 14:00-14:40; Четвъртък 14:00-14:40 Кабинет 211
  Стефка Малакова Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование  Сряда 15:00-15:40 Кабинет 209 Сряда 14:20-15:00; Четвъртък 14:20-15:00 Кабинет 209
  Краси Петкова Биология и здравно образование Понеделник 14:40-15:20 Кабинет 311 Четвъртък 14:40-15:20; Петък 14:40-15:20 Кабинет 311
  Стоянка Георгиева Музика Вторник 14:40-15:20 Кабинет 109 Вторник 14:00-14:40; Сряда 14:00-14:40 Кабинет 109
  Галина Русева Икономически  дисциплини Понеделник 14:40-15:20 Кабинет 207 Сряда 14:40-15:20; Четвъртък 14:00-14:40 Кабинет 207
  Диана Христова Икономически  дисциплини Петък 14:00-14:40 Кабинет 206 Понеделник 14:00-14:40; Петък 13:10-13:50   Кабинет 206
  Нели Нуцова Предмети от начален етап Четвъртък 14:00-14:40 Кабинет 101 Понеделник 14:00-14:40; Сряда 14:00-14:40 Кабинет 101
  Виолина Карадимова Предмети от начален етап Четвъртък 14:00-14:40 Кабинет 102 Понеделник 14:00-14:40; Сряда 14:00-14:40 Кабинет 102
  Бояна Петрова Предмети от начален етап Четвъртък 14:00-14:40 Кабинет 105 Понеделник 14:00-14:40; Сряда 14:00-14:40 Кабинет 105
  Розита Господинова Предмети от начален етап Понеделник 15:00-15:40 Кабинет 108 Понеделник 14:00-14:40; Четвъртък 14:00-14:40 Кабинет 108
  Станка Стойкова Предмети от начален етап Четвъртък 14:00-14:40 Кабинет 104 Понеделник 14:00-14:40; Сряда 14:00-14:40 Кабинет 104
  Анастасия Милкова Предмети от начален етап Четвъртък 14:00-14:40 Кабинет 103 Понеделник 14:00-14:40; Сряда 14:00-14:40 Кабинет 103
  Надежда Куманова Предмети от начален етап Четвъртък 14:00-14:40 Кабинет 106 Понеделник 14:00-14:40; Четвъртък 14:00-14:40 Кабинет 106
  Ирина Иванова Предмети от начален етап Четвъртък 14:00-14:40 Кабинет 107 Понеделник 14:00-14:40; Сряда 14:00-14:40 Кабинет 107

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВА НА УЧИТЕЛИТЕ II-ри срок 2019/2020 учебна година

Ден от седмицата Първи етаж Втори етаж Трети етаж
  Понеделник 1. Надежда Куманова –главен дежурен;
2. Розита Господинова-къс коридор;
3.Олга Стоянова – дълъг коридор;
4. Цветомира Станчева- дълъг коридор;
5. Ирина Иванова- дълъг коридор;
6. Биляна Маджарова- дълъг коридор.
1. Светлина Матанска–главен дежурен;
2. Радосвета Андронова – къс коридор;
3. Диана Христова -дълъг коридор;
4. Кремена Стефанова -дълъг коридор;
5. Кремена Колева- дълъг коридор.
1.Диана Костова    
  Вторник 1. Краси Петкова–главен дежурен;
2. Стоянка Георгиева–къс коридор;
3.Анастасия Милкова – дълъг коридор;
4. Олга Стоянова -дълъг коридор;
5. Цветомира Станчева- дълъг коридор;
6. Станка Стойкова- дълъг коридор.
1. Деляна Тонева–главен дежурен;
2. Калинка Николова – къс коридор;
3. Надежда Колева-дълъг коридор;.
4. Галина Русева- дълъг коридор;
5. Кремена Стефанова- дълъг коридор.
1. Иванина Нончева    
  Сряда 1. Виолина Карадимова –главен дежурен;
2. Стоянка Георгиева -къс коридор;
3. Нели Нуцова- дълъг коридор; 4. Олга Стоянова- дълъг коридор;
5. Анастасия Милкова -дълъг коридор.
1. Стефка Малакова -главен дежурен;
2. Кремена Стефанова -къс коридор;
3. Галина  Георгиева–дълъг коридор;
4. Кремена Грозева–дълъг коридор;
5. Радосвета Андронова–дълъгкоридор.
1.Надежда Колева
  Четвъртък 1. Станка Стойкова – главен дежурен;
2. Радосвета Андронова – къс  коридор;
3. Цветомира Станчева- дълъг коридор;
4. Бояна Петрова–дълъг коридор;
5. Надежда Куманова–дълъг коридор;
6. Нели Нуцова–дълъг коридор.
1. Кремена Грозева –главен дежурен;
2. Калинка Николова -къс коридор;
3. Кремена Стефанова -дълъг коридор;
4. Надежда Колева -дълъг коридор;
5. Светлина Матанска–дълъг коридор.
1Иванина Нончева  
  Петък 1. Ирина Иванова –главен дежурен
2. Розита Господинова-–къс коридор;
3. Биляна Маджарова–дълъг коридор;
4. Бояна Петрова – дълъг коридор;
5. Олга Стоянова – дълъг коридор. 6. Виолина Карадимова – дълъг коридор;  
1. Катерина Илиева–главен дежурен; 2.Стефка Малакова–къс коридор;
3. Галина Русева-дълъг коридор;
4. Цветомира Станчева –дълъг коридор;
5. Радосвета Андронова–дълъг коридор.
1. Надежда Колева  

В двора на училището

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Надежда Колева Радосвета Андронова Цветомира Станчева   Олга
Стоянова
Кремена Стефанова