VIII „А“ КЛАС, II СРОК


  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Математика Математика Изобразително
изкуство
Физика
и астрономия
2 Бизнес
комуникации
Електронна
търговия
Биология
и ЗО
История
и цивилизации
Компютърна
графика
3 История
и цивилизации
Компютърна
графика
Електронна
търговия
Интернет
и уеб технологии-УП
География
и икономика
4 Химия
и ООС
Предприемачество Интернет
и уеб технологии-УП
Биология
и ЗО
Английски
език
5 Български
език и литература
Английски
език
Английски
език
Философия Физическо
възпитание и спорт
6 Английски
език
Интернет
и уеб технологии-УП
Физическо
възпитание и спорт
Български
език и литература
Български
език и литература
7   Час
на класа
  Български
език и литература
Информационни
технологии
Обедна почивка          
    Спортни
дейности (лека атлетика)
     




IX „А“ КЛАС, I СРОК


  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Интернет
и уеб технологии РП
Български
език и литература
Български
език и литература
Интернет
и уеб технологии РП
Английски
език
2 Математика Математика Математика Физическо
възпитание и спорт
Музика
3 Български
език и литература
История
и цивилизации
Английски
език
Обща
теория на СО
Биология
и ЗО
4 Химия
и ООС
Физика
и астрономия
История
и цивилизации
География
и икономика
Електронна
търговия
5 Електронна
търговия
Френски
език
Френски
език
ЗБУТ Информационни
технологии
6 Приложни
програми с общо пр.
Компютърна
графика
Компютърна
графика
Интернет
и уеб технологии РП
Интернет
и уеб технологии РП
7   Час
на класа
Физическо
възпитание и спорт
Философия  
Обедна почивка          
  Спортни
дейности (лека атлетика)
       




X „А“ КЛАС, II СРОК


  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Биология
и ЗО
Български
език и литература
ОТСО Икономика Английски
език
2 Френски
език
ОТСО-УП Български език и литература Математика Химия
и ООС
3 Английски
език
Обща
икономическа теория
Български език и литература Философия История
и цивилизации
4 Математика Физическо
възпитание и спорт
Интернет
и уеб технологии-УП
Обща
икономическа теория
Физика
и астрономия
5 Изобразително
изкуство
История
и цивилизации
Философия Физика
и астрономия
Биология
и ЗО
6 История
и цивилизации
Химия
и ООС
География
и икономика
Френски
език
Физическо
възпитание и спорт
7   Час
на класа
Спортни
дейности (лека атлетика)
История
и цивилизации
География
и икономика




XI „А“ КЛАС, II СРОК


  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Френски
език
Счетоводство на предприятието-УП Математика Работа
в учебно предприятие
Компютърна
графика
2 Чужд
език  по професията
Български
език и литература
Работа
в учебно предприятие
Физическо
възпитание и спорт
Икономика
на търговията
3 Математика Български
език и литература
Интернет
и уеб технологии
Счетоводство
на предприятието
Френски
език
4 Физическо
възпитание и спорт
Компютърна
графика
Право

Организация
и техника на ТП
Бази
от данни-УП
5 Маркетинг Интернет
и уеб технологии-УП
Програмиране Обща
икономическа теория
Организация
и техника на ТП
6 Български
език и литература
Програмиране Гражданско
образование
Статистика Чужд
език .по професията
7 Електронна
търговия
Час
на класа
Обща
икономическа теория
Спортни
дейности (лека атлетика)
 




XII „А“ КЛАС, II СРОК


  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Маркетинг Физическо възпитание и спорт Чужд
език по професията
Математика Маркетинг
2 География и икономика Бизнес комуникации-УП Функц.
и приложни програми-УП
Индустриални
отношения
Подг.
за мениджърски проект-УП
3 Публична
администрация
Организационно
поведение и ПЕ
Организационно поведение и ПЕ Гражданско
образование
Мениджмънт
на ЧР
4 Български
език и литература
Индустриални
отношения
Физическо
възпитание и спорт
Български
език и литература
Трудово
право
5 Чужд
език по професията
Мениджмънт
на ЧР
Икономика и организация на ИП-УП Български
език и литература
Математика
6 Икономика
и организация на ИП
Френски
език
Мениджмънт Подг.
за мениджърски проект-УП
Френски
език
7 Публична
администрация
Час
на класа
  Функц.
и приложни програми-УП
Спортни
дейности (лека атлетика)




V "А" КЛАС, II СРОК


  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Хореография История
и цивилизации
Български
език и литература
Математика
2 Компютърно
моделиране и ИТ
Български
език и литература
Изобразително
изкуство
Български
език и литература
Изобразително
изкуство
3 Човекът
и природата
Английски
език
Физическо
възпитание и спорт
Математика

Български
език и литература
4 Музика
ИУЧ
Физическо
възпитание и спорт
Български
език и литература
География
и икономика
История
и цивилизации
5 Музика Математика Човекът
и природата
Музика Английски
език
6 Английски
език
Технологии и  предприемачество Математика

Човекът
и природата
Хореография
7 География
и икономика
Час
на класа
Компютърно
моделиране и ИТ
  Спортни
дейности (лека атлетика)




V "Б" КЛАС, II СРОК


  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика
ИУЧ
Математика Изобразително
изкуство
Математика Човекът
и природата
2 География
и икономика
Хореография Математика Музика Английски
език
3 Физическо
възпитание и спорт
Човекът
и природата
Английски
език
Човекът
и природата
Математика
4 Математика Музика Технологии
и  предприемачество
Компютърно
моделиране и ИТ
Физическо
възпитание и спорт
5 Компютърно
моделиране и ИТ
География
и икономика
Български
език и литература
Български
език и литература
Изобразително
изкуство
6 Български
език и литература
История
и цивилизации
Български
език и литература
История
и цивилизации
Български
език и литература
7 Спортни
дейности (лека атлетика)
Час
на класа
Хореография Английски
език
 




VI "А" КЛАС, II СРОК


  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 География
и икономика
Музика Български
език и литература
Технологии
и  предприемачество
История
и цивилизации
2 Математика Физическо
възпитание и спорт
История
и цивилизации
Математика

Математика
3 Английски
език
Български
език и литература
Математика Изобразително
изкуство
Български
език и литература
4 Физическо
възпитание и спорт
Български
език и литература
География
и икономика
Български
език и литература
Човекът
и природата
5 Хореография Компютърно
моделиране и ИТ
Хореография Човекът
и природата
Технологии
и  предприемачество
6 Музика Математика Английски
език
Компютърно
моделиране и ИТ
Музика
ИУЧ
7 Английски
език
Час
на класа
Изобразително
изкуство
Спортни дейности (лека атлетика)  




VI "Б" КЛАС, II СРОК


  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски
език
История
и цивилизации
Математика Физическо
възпитание и спорт
Физическо
възпитание и спорт
2 Музика География
и икономика
Български
език и литература
Технологии
и  предприемачество
Български
език и литература
3 Български
език и литература
Музика Български
език и литература
Български
език и литература
Човекът
и природата
4 География
и икономика
Математика Английски
език
Математика Математика
5 Математика Технологии и  предприемачество Изобразително
изкуство
Хореография Музика
ИУЧ
6 Хореография Изобразително
изкуство
Човекът
и природата
Английски
език
История
и цивилизации
7 Компютърно
моделиране и ИТ
Час
на класа
Спортни
дейности (лека атлетика)
Компютърно
моделиране и ИТ
 




VII "А" КЛАС, II СРОК


  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Хореография Английски език Български език и литература Физика и астрономия География и икономика
2 Физика и астрономия Математика Български език и литература Химия и ООС Български език и литература
3 Музика Български език и литература Английски език Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
4 Английски език Изобразително изкуство Математика История и цивилизации Компютърно моделиране и ИТ
5 Български език и литература Биология и ЗО Компютърно моделиране и ИТ Математика Математика
6 Математика Български език и литература ИУЧ Технологии и  предприемачество География и икономика Биология и ЗО
7 История и цивилизации Час на класа   Музика  
Обедна почивка          
          Спортни дейности (лека атлетика)




VII "Б" КЛАС, II СРОК


  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физика
и астрономия
Биология
и ЗО
Физика
и астрономия
История
и цивилизации
Технологии
и  предприемачество
2 Български
език и литература
Английски
език
Физическо
възпитание и спорт
Изобразително
изкуство
Музика
3 Математика Математика География
и икономика
Български
език и литература
Английски
език
4 История
и цивилизации
Български
език и литература
Английски
език
Хореография Български
език и литература
5 Химия
и ООС
Български
език и литература ИУЧ
Математика Компютърно
моделиране и ИТ
Български
език и литература
6 География
и икономика
Физическо
възпитание и спорт
Компютърно
моделиране и ИТ
Математика Математика
7 Музика Час
на класа
Биология
и ЗО
   
Обедна почивка          
        Спортни дейности (лека атлетика)  




I "А" КЛАС, II СРОК


  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Музика Български
език и литература
Математика Български
език и литература
2 Физическо
възпитание и спорт
Български
език и литература
Родинознание Български
език и литература
Математика
3 Математика Български
език и литература
Физическо
възпитание и спорт
Изобразително
изкуство
Изобразително
изкуство
4 Български
език и литература
Математика Хореография Технологии
и  предприемачество
Хореография
5 Български
език и литература
Час
на класа
Музика
ИУЧ
  Спортни
дейности (лека атлетика)




I "Б" КЛАС, II СРОК


1 Български
език и литература
Математика Изобразително
изкуство
Български
език и литература
Български
език и литература
2 Математика Български
език и литература
Хореография Математика Математика
3 Музика

Български
език и литература
Български
език и литература
Хореография Физическо
възпитание и спорт
4 Изобразително
изкуство
Физическо
възпитание и спорт
Български
език и литература
Технологии
и  предприемачество
Музика
ИУЧ
5 Спортни
дейности (лека атлетика)
Час
на класа
Родинознание Музика  




II "А" КЛАС, II СРОК


  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика

Математика Български
език и литература
Български
език и литература
Математика
2 Хореография Български
език и литература
Технологии
и  предприемачество
Физическо
възпитание и спорт
Български
език и литература
3 Български
език и литература
Родинознание

Изобразително
изкуство
Музика Български
език и литература
4 Български
език и литература
Музика Музика
 ИУЧ
Английски
език
Физическо
възпитание и спорт
5 Изобразително
изкуство
Час
на класа
Английски
език
Спортни
дейности (лека атлетика)
Хореография




II "Б" КЛАС, II СРОК


  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Родинознание Български
език и литература
Хореография Български
език и литература
Английски
език
2 Български
език и литература
Музика Български
език и литература
Музика Физическо
възпитание и спорт
3 Български
език и литература
Математика Български
език и литература
Изобразително
изкуство
Хореография
4 Математика Английски
език
Физическо
възпитание и спорт
Музика
ИУЧ
Математика
5 Изобразително
изкуство
Час
на класа
Спортни
дейности (лека атлетика)
Технологии
и  предприемачество
Български
език и литература