Архив на категория: Конспекти 5 – 8 клас

image_pdfimage_print

Конспект по Английски език 5 – 8 клас

V-ти клас

 1. Глагол „съм“ – положително, отрицателно спрежение, въпросителна форма в сегашно време.
 2. Лични и притежателни местоимения.
 3. Безлично „има“. Описание на стая, сграда.
 4. Глагол „имам“. Описание на външност.
 5. Описание на семейство.
 6. Сегашно просто време. Описание на ежедневие.
 7. Модален глагол „мога“. Способности и умения.
 8. Глагол „съм“ в минало просто време.
 9. Дни, дати, месеци, години.
 10. Сегашно продължително време.

VI-ти клас

 1. Представяне: възраст, националност, способности, вкусове.
 2. Прилагателни: степенуване, толкова прилагателно колкото, много прилагателно
 3. Покупки, пари. Диалози в магазина.
 4. Сегашно продължително време за бъдещи дейности.
 5. Храна. Поръчване в ресторанта.
 6. Минало просто време. Правилни и неправилни глаголи.
 7. Описание на минали събития.
 8. Минало продължително време. Сравнителни изречения с употреба на двете минали времена.
 9. Модални глаголи: мога, трябва. Изразяване на тяхното минало време и нюанси чрез заместители.
 10. Въпроси с „нали“.

VII-ми клас

 1. Облекло. Стил на обличане. Бижута.
 2. Сегашно перфектно време – някога, никога.
 3. Подчинени изречения. Съюзни думи.
 4. Сравнителни изречения с употреба на минало просто и сегашно перфектно време.
 5. Сегашно перфектно време с „тъкмо“, „вече“, „още“.
 6. Сегашно перфектно време с предлозите за време. Градът и селото.
 7. Наранявания и заболявания.
 8. Светът на компютрите. Изразяване на съгласие, несъгласие.
 9. Прилагателни, описващи характера.
 10. Модални глаголи. Молби и нареждания.

VIII-ми клас

 1. Отдих и почивка. Предаване на мисли и изказвания. Превръщане на пряка в непряка реч(съобщителни изречения).
 2. Чувства и отношения. Превръщане на въпроси в непряка реч.
 3. Реакция при различни ситуации. Прилагателни. Описание на чувствата.
 4. Превръщане на нареждания и молби в непряка реч.
 5. Страдателен залог. Глаголи, изискващи ing forma или инфинитив.
 6. Страдателен залог на глаголите. Основните глаголно времена.
 7. Страдателен залог на модалните глаголи.
 8. Географска справка за Великобритания.
 9. Историческа справка за Великобритания.
 10. Описание на личностните качества.

Изготвил:Зоя Славова

Конспект по Изобразително изкуство 5 – 8 клас

5 КЛАС

Писмена част

 1. Първобитно изкуство
 2. Изкуство на Двуречието
 3. Изкуството на Древен Египет
 4. Изкуство на Древна Гърция
 5. Изкуство на Древен Рим
 6. Художественото наследство по българските земи

Худ. практика

 1. Рисуване на природен пейзаж
 2. Рисуване на декоративно пано
 3. Фигурална композиция на тема „Спорт”
 4. Илюстрация по литературен текст
 5. Рисуване на фантазен образ
 6. Рисуване на интериор на тема „Моят дом”
 7. Създаване на комикс

6 КЛАС

Писмена част

 1. Изкуство на Византия
 2. Романско и готическо изкуство
 3. Изкуство на средновековна Русия
 4. Изкуството на България през Средновековието

Худ. Практика

 1. Рисуване на архитектурен пейзаж
 2. Проект за поздравителна картичка
 3. Фигурална композиция на фантастична тема
 4. Декоративен проект за десен на плат
 5. Рисуване на природен пейзаж на тема „Есен”
 6. Проект за костюм на кукер
 7. Проект за плакат на цирк
 8. Създаване на проект за театрален костюм

7 КЛАС

Писмена част

 1. Изкуство на Възраждането в Италия
 2. Изкуство на Възраждането в Северна Европа
 3. Изкуство на Българското възраждане

Худ, практика

 1. Рисуване на улица със сгради(с една убежна точка)
 2. Рисуване на натюрморт от натура(в топли,студени или контрастни цветове)
 3. Рисуване на природен пейзаж
 4. Рисуване на фигурална композиция на тема „На пазар”
 5. Проект на нефигурално декоративно пано
 6. Създаване на идеен проект на предмет от бита
 7. Проект за витраж
 8. Рисуване на герой или същество на тема фентъзи

8 КЛАС

Писмена част

 1. Изкуство на Новото време (ХVII-Х1Х век)
 2. Изкуство на Новото време – реализъм, импресионизъм, постимпресионизъм
 3. Модерно и съвременно изкуство.Фовизъм, експресионизъм, кубизъм, футуризъм
 4. Модерно и съвременно изкуство, Абстракционизъм, дадаизъм, сюрреализъм
 5. Модерно и съвременно изкуство. Попарт, опарт, кинетично изкуство, хепънинг, пърформанс
 6. Ново българско изкуство (1878г / 1940г.)

Худ. практика

 1. Рисуване на архитектурен пейзаж-живопис
 2. Рисуване на натюрморт от натура
 3. Фигурална композиция на тема спорт
 4. Проект за светлинна реклама
 5. Проект за опаковъчна хартия на модулен принцип
 6. Проектиране на мебел за обзавеждане на жилищен интериор
 7. Създаване на проект за графит
 8. Рисуване на фигурална композиция на фантастична тема

 

Конспект по География и икономика 5 – 8 клас

5 КЛАС

 1. Какво изучават Географията и икономиката ?
 2. Велики географски открития
 3. Ориентиране в природата
 4. Географски глобус. Градусна мрежа
 5. Движения на Земята
 6. Континенти и острови.
 7. Релеф на сушата. Подводен океански релеф
 8. Природни зони на Земята
 9. Населението на Земята
 10. Стопанство

6 КЛАС

 1. Формиране и развитие на континентите и океаните на Земята
 2. Географско положение, граници и големина на Африка. Бряг и брегова линия.Опознаване на континента
 3. .Води на Африка
 4. Географско положение, граници и големина на Южна Америка. Бряг и брегова линия. Опознаване на континента
 5. Население и политическа карта на Южна Америка
 6. Географско положение, граници и големина на Северна Америка. Бряг и брегова линия. Опознаване на континента
 7. Релеф и полезни изкопаеми на Северна Америка
 8. Страни в Северна Америка. САЩ
 9. Атлантически океан
 10. Арктичен океан

7 КЛАС

 1. Географско положение, граници и големина на Азия. Бряг и брегова линия.Опознаване на континента
 2. Релеф
 3. Води
 4. Население на Азия
 5. Страни в Азия. Страни в Източна Азия
 6. Индийски океан
 7. Географско положение, граници и големина на Австралия. Бряг и брегова линия.Опознаване на континента
 8. Релеф и полезни изкопаеми на Австралия
 9. Климат и води на Австралия
 10. Австралийски съюз
 11. Тихи океан
 12. Океания
 13. Географско положение, граници и големина на Антарктида. Бряг и брегова линия. Опознаване на континента

 

8 КЛАС

 1. Географско положение, граници и големина на Европа. Бряг и брегова линия.Опознаване на континента
 2. Природата на Европа. Релеф
 3. Климат на Европа
 4. Води на Европа
 5. Страни в Европа. Страни в Северна Европа
 6. Географско положение, граници и големина на Балкански полуостров. Бряг и брегова линия. Опознаване на континента
 7. Природа на Балкански полуостров
 8. Географско положение, граници и големина на България
 9. .Природна среда и природни области. Област на Дунавската равнинаТракийско-Странджанска област
 10. Рило-Родопска област
 11. Население на България
 12. Държавно устройство и административно-териториално деление на България

Конспект по Химия и опазване на околната среда 7 – 8 клас

7  КЛАС

 

 1. Градивни частици на веществата.Атомна и молекулна маса.
 2. Вещества и свойствата им.Химични реакции.
 3. Химични знаци.
 4. Химични формули.
 5. Валентност.
 6. Съставяне на химични формули.Наименования на веществата.
 7. Химични уравнения.
 8. Натрий.
 9. Натриева основа.
 10. Алкална група.Прости вещества на алкалните елементи.
 11. Химични съединения на алкалните елементи.
 12. Хлор.
 13. Хлороводород.Солна киселина.
 14. Халогенна група.Прости вещества на халогенните елементи.
 15. Химични съединения на халогенните елементи.
 16. Периодичен закон и периодична система.
 17. Закономерности в периодичната система.
 18. Топлинни ефекти при химичните реакции.
 19. Скорост на химичните реакции.

8 КЛАС

 

 1. Обща характеристика на 2А група.
 2. Свойства на елементите от 2А група.
 3. Обща характеристика на елементите от 6А група.
 4. Сяра.
 5. Оксиди на сярата.
 6. Сярна киселина.
 7. Свойства и употреба на алуминия.
 8. Съединения на алуминия.
 9. Водни разтвори на киселини основи и соли.
 10. Реакции между водни разтвори на киселини, основи и соли.
 11. Окислително-редукционни процеси.
 12. Класове неорганични вещества.
 13. Въглеводороди.
 14. Нефт и природен газ.Горива.
 15. Кислород-съдържащи органични съединения.
 16. Пластмаси.
 17. Естествени и химични влакна.
 18. Въглехидрати.
 19. Мазнини.
 20. Белтъци

Преподавател: Ст. Малакова

Конспект по Биология и здравно образование 7 – 8 клас

7 КЛАС

 1. Бактерии.Цианобактерии
 2. Тип Кореноножки
 3. Тип Камщичести
 4. Тип Ресничести
 5. Колониални едноклетъчни организми
 6. Обща характеристика на растенията
 7. Талусни растения. Водорасли.
 8. Растителни тъкани .Видове
 9. Растителни органи.Вегетативни органи.
 10. Размножителни органи при растенията
 11. Видоизменени растителни органи
 12. Кормусни растения. Отдел Мъхове
 13. Отдел Папратови
 14. Отдел Семенни растения.Подотдел Голосеменни
 15. Подотдел Покритосеменни растения
 16. Семе и плод
 17. Обща характеристика на гъбите
 18. Обща характеристика на животните
 19. Тип Мешести
 20. Тип Плоски червеи
 21. Тип Кръгли червеи
 22. Тип Прешленести червеи
 23. Тип Членестоноги
 24. Клас Ракообразни
 25. Клас Паякообразни
 26. Клас Насекоми
 27. Тип Мекотели
 28. Основни етапи в еволюцията на безгръбначните животни
 29. Взаимоотношения между организмите в природата.
 30. Паразитни едноклетъчни организми.
 31. Паразитни гъби
 32. Безгръбначни животни паразити
 33. Паразитни растения и растения хищници
 34. Биоразнообразие на растенията и безгръбначните животни в България
 35. Роля на човека за опазване на биоразнообразието. Защитени природни обекти в България.

8 КЛАС

 1. Клас Риби. Шаран
 2. Клас Хрущялни риби
 3. Клас Костни риби
 4. Биологични особености ,местообитание,многообразие и значение на рибите
 5. Клас Земноводни. Голяма водна жаба
 6. Местообитания,многообразие и биологични особености на земноводните
 7. Клас Влечуги. Зелен гущер
 8. Класификация на влечугите.
 9. Местообитания,многообразие и биологични особености на влечугите
 10. Клас птици. Домашен гълъб
 11. Класификация на птиците
 12. Местообитания и многообразие. Птици , които живеят край и около водоемите,които живеят в гората,и в населените места.
 13. Клас Бозайници. Домашен заек.
 14. Класификация на бозайниците. Първични и ниши бозайници
 15. Класификация на бозайниците. Плацентни бозайници.
 16. Многообразие на животните. Горски и летящи бозайници.
 17. Родствени връзки между хордовите животни.Разпределение на   животните по Земята.
 18. Клетка.
 19. Тъкани
 20. Кожа. Хигиена и болести на кожата.
 21. Скелет. Кости и свързването им.
 22. Скелетни мускули. Физиология на скелетните мускули.
 23. Хигиена и болести на опорно-двигателната система.
 24. Вътрешна течна среда на организма. Кръв.
 25. Защитни функции на кръвта.
 26. Сърце и кръвоносни съдове. Сърдечна дейност.
 27. Болести и хигиена на сърдечно съдовата система.
 28. Храносмилателна система- функции и устройство на храносмилателните органи.
 29. Храна.
 30. Хигиена и болести на храносмилателната система .
 31. Отделителна система. Устройство и функции.
 32. Дихателна система – устройство и функции.
 33. Болести и фактори увреждащи дихателната система.
 34. Полова система. Полови органи.
 35. Оплождане и развитие при човека.
 36. Хигиена и болести на половата система.
 37. Нервна система. Устройство и функции на нервната система. Главен и гръбначен мозък.
 38. Вегетативна нервна система.
 39. Хигиена и болести на нервната система.
 40. Анализатори за обща сетивност , за вкус и обоняние.
 41. Зрителна система . Хигиена и болести.
 42. Слухова система. Хигиена и болести.
 43. Ендокринна система.
 44. Здравословен стил на живот.
 45. Човекът и биосферата. Влияние на човека върху биосферата

ЗИП – 8 КЛАС

 1. Тип Хордови
 2. Многообразие на рибите
 3. Сравнение на клас Земноводни и клас Влечуги
 4.  Многообразие на птиците
 5. Обща характеристика на клас Бозайници
 6. Хигиена на кожата.Наранявания на кожата.
 7. Видове кости при човека.
 8. Първа помощ при ставни наранявания
 9. Болести на сърдечно-съдовата система.
 10. Хигиена на храносмилателната система.
 11. Газова обмяна. Регулация на дишането.
 12. Хигиена и болести на отделителната система.
 13. Здравни познания и хигиена на половата система.
 14. Болести на нервната система
 15. Човекът-част от организмовия свят

Преподавател : Ст. Малакова

Конспект по История и цивилизация 5 – 8 клас

5 – ти клас

 1. Възникване на българското ханство
 2. Българското ханство в края на 8 и първата половина на 9 век
 3. Религията на българите и славяните
 4. Българските въстания и чуждите нашествия
 5. Управлението на цар Симеон
 6. Първите Асеневци. Възстановяване на българското царство
 7. Цар Калоян
 8. Цар Иван Асен II – 1218 – 1241
 9. Епохата на цар Иван Александър
 10. Османското завоевание
 11. Ислямът
 12. Хайдутите

6 – ти клас

 1. Първите будители: Паисий Хилендарски и Софроний Врачански
 2. Движение за независима българска църква
 3. Априлското въстание 1876г
 4. Руско – турската война 1877г.
 5. Възстановяването на българската държава
 6. Съединението
 7. Войни за национално обединение
 8. България в годините на втората световна война
 9. Политическа система на комунизма
 10. България и обединяваща се Европа

 

7 – ми клас

 1. В началото на човешката история
 2. Страната на Нил
 3. Религия на древните египтяни
 4. Образованието в Египет и Месопотамия
 5. История и религия на древните евреи
 6. Раждането на Елада
 7. Богове и герои в Древна Елада
 8. Раждането на Рим
 9. Римската военна експанзия в Средиземноморието
 10. Раждането на християнството

8 – ми клас

 1. Стария и новия Рим
 2. Християнството равноправна и официална религия в римската империя
 3. Арабите – възникване на исляма
 4. Създаване на българската средновековна държава
 5. Разцвет на Византийската империя
 6. България от могъщество към загуба на независимост
 7. Кръстоносните походи
 8. Възникване и облик на средновековните градове
 9. Възникване на английския парламент
 10. Стогодишната война
 11. България през 13 – 14 век от могъщество към гибел
 12. Османското нашествие и раждането на Османската империя

Преподавател : Д. Коева

Примерен вариант тест по домашна техника и икономика-6 клас

ВАРИАНТ 1

ТЕСТ

ПО ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА 6 КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

 1. Неразглобяеми съединения са тези, при които детайлите са свързани чрез:

а/ винтове                                   г/ шиене

б/ лепене                         д/ нитоване

в/ гвоздеи                                    е/ спояване

2.Посочете свойствата на материалите, които имат значение за прилаганите операции.

а/ цвят                  в/ обработваемост                д/ цена

б/ твърдост          г/ еластичност                      е/ пластичност

3.Операцията за съединяване на детайли чрез нитове са нарича …………………..

4. Операцията за съединяване на детайли чрез разтопен припой се нарича …………………………….

5.Операция пробиване се извършва по-качествено, по-точно и по-лесно с ……………………………. машина

6.Опашката на свредлото са закрепва в …………………………………………………….

7.Свържете инструмантите с операциите, за които са предназначени:

а/  шкурка                        д/ рязане

б/ чук                               е/ шлифоване

в/ четка                            ж/ нитоване

г/ трион                           з/ боядисване

8.Кои от посочените операции са довършителни и се прилагат при обработване на дървесина и метални материали:

а/ рязане               в/ коване                    д/ боядисване

б/ шлифоване      в/ лакиране                е/ пилене

9.Един или няколко бодови реда образуват ………………………………………………………….

10.Свържете инструментите с операциите, за които са предназначени.

а/ ножица                                    в/ кроене

б/ шевна машина                                   г/ шиене

Примерен вариант тест по домашна техника и икономика- 5клас

ВАРИАНТ 1

ТЕСТ

ПО ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА ЗА 5 КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

 1. Изберете вярното понятие и допълнете изреченията.
 • Изделие, състоящо се само от една част и изработено от еднороден материал, се нарича ………………………………………………………………………………………………………………….
 • Устройство на изделието – формата му, вида на елементите или съставните му части, наричаме ………………………………………………………………………………………..

а/ изделие                        б/ детайл        в/ проект        г/ конструкция          д/ съединение

2.Отбележете кои от изброените обекти са съставни изделия.

а/ гвоздей            б/ чук              в/ кофа           г/ стъклена чаша

3.свържете стария занаят със съответната му съвременна професия.

а/ гостилничар                                       г/ сладкар

б/ шекерджия                                         д/ зидар, строител

в/ дюлгерин                                            е/ ресторантьор

4.Свържете инструментите с операциите, за които са предназначени.

а/ пила                                                     д/ рязане

б/ трион                                                   е/ пробиване

в/ линия                                                  ж/ пилене

г/ молив                                                  з/ съединяване

5.Заградете вярното правило за работа с обработващи инструменти.

а/ задвижване на инструментите със сила

б/ движение ритмично напред – назад

в/ да бъдат наклонени спрямо заготовката

6.Отбележи елемента, който присъства във всички изброени електроуреди: печка, ютия, бойлер, сешоар.

а/ електродвигател         б/ перка          в/ нагревател

7.Заградете с кръгче или попълнете пропуснатите думи.

Декоративни растения са тези, които:

а/ дават плодове и зеленчуци

б/ имат красиви листа и цветове

в/ растат в природата

8.Заградете действията, извършвани при засяване на семената.

а/ разделяне на семената           в/ пулвелизиране

б/ присаждане                            г/ покриване с почва

 

 

Конспект по човекът и природата – VІ клас

 1. Праволинейно и криволинейно движение
 2. Побучаване на ел. ток в района, в който живеем
 3. Химична реакция и условия за протичането ѝ
 4. Уравновесени сили
 5. По какво се различават атомите от йоните
 6. Човекът живее в хармония с природата, защото е част от нея
 7. Атмосферно налягане – измерване и условия за съществуването му
 8. Кои вещества са прости и кои сложни
 9. Движение на водата, минералните соли и хранителните вещества в растенията, животните и човека

Конспект по човекът и природата – V клас

 1. Праволинейно и криволинейно движение
 2. Получаване на ел. ток в района, в който живеем
 3. Химична реакция и условия за протичането ѝ
 4. Уравновесени сили
 5. По какво се различават атомите от йоните
 6. Човекът живее в хармония с природата, защото е част от нея
 7. Атмосферно налягане – измерване и условия за съществуването му
 8. Кои вещества са прости и кои сложни
 9. Движение на водата, минералните соли и хранителните вещества в растенията, животните и човека

Конспекти по английски език 5-8 клас самостоятелна форма

КОНСПЕКТ

по английски език за VIII-ми клас

Самостоятелна  форма на обучение

 1. Отдих и почивка. Предаване на мисли и изказвания. Превръщане на пряка в непряка реч(съобщителни изречения).
 2. Чувства и отношения. Превръщане на въпроси в непряка реч.
 3. Реакция при различни ситуации. Прилагателни. Описание на чувствата.
 4. Превръщане на нареждания и молби в непряка реч.
 5. Страдателен залог. Глаголи, изискващи ing forma или инфинитив.
 6. Страдателен залог на глаголите. Основните глаголно времена.
 7. Страдателен залог на модалните глаголи.
 8. Географска справка за Великобритания.
 9. Историческа справка за Великобритания.
 10. Описание на личностните качества.

Учебник:-Energy for Bulgaria

-„Pearson Longman“

 

КОНСПЕКТ

по английски език за VII-ми клас

Самостоятелна  форма на обучение

 1. Облекло. Стил на обличане. Бижута.
 2. Сегашно перфектно време – някога, никога.
 3. Подчинени изречения. Съюзни думи.
 4. Сравнителни изречения с употреба на минало просто и сегашно перфектно време.
 5. Сегашно перфектно време с „тъкмо“, „вече“, „още“.
 6. Сегашно перфектно време с предлозите за време. Градът и селото.
 7. Наранявания и заболявания.
 8. Светът на компютрите. Изразяване на съгласие, несъгласие.
 9. Прилагателни, описващи характера.
 10. Модални глаголи. Молби и нареждания.

Учебник: Energy for Bulgaria

„Pearson Longman“

 

КОНСПЕКТ

по английски език за VI-ти клас

Самостоятелна  форма на обучение

 1. Представяне: възраст, националност, способности, вкусове.
 2. Прилагателни: степенуване, толкова прилагателно колкото, много прилагателно
 3. Покупки, пари. Диалози в магазина.
 4. Сегашно продължително време за бъдещи дейности.
 5. Храна. Поръчване в ресторанта.
 6. Минало просто време. Правилни и неправилни глаголи.
 7. Описание на минали събития.
 8. Минало продължително време. Сравнителни изречения с употреба на двете минали времена.
 9. Модални глаголи: мога, трябва. Изразяване на тяхното минало време и нюанси чрез заместители.
 10. Въпроси с „нали“.

Учебник: Energy for Bulgaria

„Pearson Longman“

 

 

КОНСПЕКТ

по английски език за V-ти клас

Самостоятелна  форма на обучение

 1. Глагол „съм“ – положително, отрицателно спрежение, въпросителна форма в сегашно време.
 2. Лични и притежателни местоимения.
 3. Безлично „има“. Описание на стая, сграда.
 4. Глагол „имам“. Описание на външност.
 5. Описание на семейство.
 6. Сегашно просто време. Описание на ежедневие.
 7. Модален глагол „мога“. Способности и умения.
 8. Глагол „съм“ в минало просто време.
 9. Дни, дати, месеци, години.
 10. Сегашно продължително време.

Учебник: Energy for Bulgaria

„Pearson Longman“

Конспект по музика -5, 6, 7, 8 клас

Конспект по музика за 5 клас

Практически изпит

Въпроси с прозвучаване на музика

След като чуете музикалните примери отговорете.

1.Коя от народните песни е от Родопска, Тракийска или Пиринска област?

2.В кой пример ще чуете музикален инструмент ,характерен за Родопска или Пиринска  област?

3.Съпроводът на коя песен звучи? „Мечта за изгрев” „Рипни Калинке”

„”Лили”  „Ден на будителите”  „ Пустоно лудо и младо” „Яно дивна Яно”

4.Кой танц може да се изпълнява на музиката , която слушате?

а) валс  б) ръченица  в) право хоро

5.Химн на Република България

Писмен изпит

Въпроси без прозвучаване на музика

1.Какво е характерно за песните, танците и инструментите от Родопска,Тракийска и Пиринска фолклорна област?

2.Какво  наричаме репертоар?

3.Каква песен е химнът? Да се знае и да се напише текста на Химна на Република България.

4.Имената на първите български композитори. Кой е композитор на

„Химна на св. св. Кирил и Методий”

Литература: Учебник по музика за 5 клас Издателство „ Просвета”

Автори: В. Сотирова ,  В.Драганова и  З.Матеева

 

Конспект по музика за 6 клас

Практически изпит

Въпроси с прозвучаване на музика

След като чуете музикалните примери отговорете.

1.От коя фолклорна област е песента?

А) Шопска фолклорна област Б) Добруджанска  В)Северна България

2.Да се определи произведението  дали е:

а) оригинален(изворен) български фолклор б) обработка на народна песен

3.Кой изпълнява музиката ?            а(оркестър от народни инструменти

Б) електронни инструменти   в) симфоничен оркестър

4.Кой танц може да се изпълнява на музиката?

а)танго         б)полка     в) не може да се танцува

5.Песента е от : а) обичая лазаруване б)обичая коледуване в) сурвакане

6.Химн на Република България

Писмен изпит

Въпроси без прозвучаване на музика

1.Български композитори наречени класици.

2.Електронната музика.

3.Фолклорът на Северна България

4.Характерно за песните,танците и инструментите на                                     Северна България,Добруджанския край и Шопска фолклорна област.

 1. Какво наричаме кавърверсия?

6.Кои танци са салонни?

 

Литература: Учебник по музика за 6 клас Издателство „ Просвета”

Автори: В. Сотирова ,  В.Драганова и  З.Матеева

Конспект по музика за 7 клас

Практически изпит

Въпроси с прозвучаване на музика

След като чуете музикалните примери:

1Да се номирират произведенията по реда на тяхното прозвучаване.

-тема на Одета из балета  „Лебедово езеро”

-дует на Бони и Щаси из оперетата „ Царицата на Чардаша”

– „Алилуя” из ораторията  Месия

2.Да се посочи вида на звучащата песен.

3Да се определи жанра на звучащия пример:

музикално сценичен, симфоничен,песенен и камерен

4.Да се отбележи автора на звучащата песен.

Писмен изпит

Въпроси без прозвучаване на музика

1.От посочените да се отбележат имената на джаз изпълнителите.      2.Кога се появява многогласието?

3.Кога  музиката се обособява като отделно изкуство?

4.През коя епоха процъфтява светската професионална музика в Европа?

5.През коя от епохите църквата господства над науката и изкуството?

6 Какво е :  мюзикъл, опера, оперета и балет

7. Какъв глас е сопранът?

Литература: Учебник по музика за 7 клас Издателство „ Просвета”

Автори: В. Сотирова ,  В.Драганова и  З.Матеева

 

Конспект по музика за 8 клас   

Практически изпит

Въпроси с прозвучаване на музика

След като чуете музикалните примери отговорете:

1.От коя опера е звучащия пример?  – „Травиата”  , „Тоска”  и  „ Набуко”

2.С кой музикален жанр се свързва  звучащия пример? – опера, симфония,инструментален концерт и соната

3.Да се подредят произведенията по реда на тяхното прозвучаване.

„Ода на радостта” из Симфония №9 , Л.ван Бетовен  ,Революционен етюд ,Фр.Шопен , „Фантастична симфония” ,Х. Берлиоз

4.Да определите какъв елемент на операта звучи:- ансамблов, солов

Писмен изпит

Въпроси без прозвучаване на музика

1.Какви песни са : „Къде си вярна ти любов народна” , „Да прославим паметта” „Стани ,стани , юнак  балкански”

2.Кои са вокално инструментални жанрове?- увертюра, оратория , соната , кантата

3.Какъв жанр е операта?

4.Композиторът на оратория „Месия”

5.Кой от композиторите романтици е наречен „композитор песенник”

6.С какъв вид музика свързвате имената на следните български певци?

-Гена Димитрова ,Орлин Горанов ,Васил Петров, Николай Гяуров, Валя Балканска и Петя Боюклиева.

7.Кой е композитора на операта  „ Сватбата на Фигаро”

 

Литература: Учебник по музика за 8 клас Издателство „ Просвета”

Автори: В. Сотирова ,  В.Драганова и  З.Матеева

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Конспект по математика за 5 клас- ЗП и ЗИП

 1. Събиране и изваждане на десетични дроби
 2. Умножение и деление на десетични дроби
 3. Признаци за делимост на естествени числа
 4. Събиране и изваждане на обикновени дроби с равни знаменатели
 5. Събиране и изваждане на обикновени дроби с различни знаменатели
 6. Умножение и деление на обикновени дроби
 7. Намиране на неизвестно число
 8. Лице на триъгълник
 9. Лице на успоредник
 10. Лице на трапец
 11. Лице на повърхнина и обем на правоъгълен паралелепипед
 12. Намиране на част от число
 13. Намиране на число по дадена част от него
 14. Процент

Конспект по математика за 6 клас- ЗП и ЗИП

 1. Степенуване. Действия със степени
 2. Рационални числа. Действия с рационални числа
 3. Декартова координатна система
 4. Дължина на окръжност и лице на кръг
 5. Лице на повърхнина и обем на права призма
 6. Лице на повърхнина и обем на правилна пирамида
 7. Лице на повърхнина и обем на цилиндър
 8. Лице на повърхнина и обем на конус
 9. Лице на повърхнината на сфера. Обем на кълбо
 10. Пропорции – свойства
 11. Цели изрази. Действия с многочлени

Конспект по математика за 7 клас- ЗП и ЗИП

 1. Формули за съкратено умножение
 2. Разлагане на многочлени на множители
 3. Видове ъгли
 4. Взаимно положение на прави в равнината
 5. Триъгълник. Сбор на ъглите на триъгълник
 6. Линейни уравнения с едно неизвестно и уравнения, свеждащи се към тях
 7. Еднакви триъгълници – признаци
 8. Равнобедрен триъгълник
 9. Правоъгълен триъгълник. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30°
 10. Симетрала на отсечка
 11. Ъглополовяща на ъгъл
 12. Линейни неравенства с едно неизвестно и неравенства, свеждащи се към тях
 13. Успоредник. Видове успоредници
 14. Трапец