Архив на категория: Самостоятелна форма на обучение

image_pdfimage_print

Конспект по география -12 клас

 1. Географски региони в България. Югозападен район, Южен Централен район, Югоизточен район, Североизточен район, Северен Централен район, Северозападен район,
 2. Географско положение, граници и територия
 3. Природна среда на България – Релеф, Полезни изкопаеми, Климат, Води, Почви, Растителност и животински свят
 4. Природногеографски области – Дунавска равнина, Старопланинска област, Задбалкански котловини, Средногорие, Витоша, Краище, Тракийско – Странджанска област, Осоговско – Беласишка планинска редица и долината на Средна Струма, Рила, Пирин и долината на Места, Родопи, Черно море и Българско черноморско крайбрежие 
 5. Първичен сектор Растениевъдство и животновъдство
 6. Население
 7. Вторичен сектор – Енергетика, Металургия и машиностроене, Химическа и биотехнологична промишленост, Промишленост за строителни материали, дървопреработваща и целулозно – хартиена, Лека промишленост и Хранително – вкусова промишленост  
 8. Третичен сектор – Транспорт, Търговия, Туризъм
 9. Атмосфера
 10. Видове природни ресурси
 11. Литосфера
 12. Съвременна политическа карта на света. Международни организации и международно сътрудничество
 13. Възникване, формиране и развитие на селищата
 14. Географски региони в света – Източноевропейски регион, Западноевропейски регион, Географски региони в Азия, Географски региони в Америка, Географски региони в Австрало – Тихоокеански регион

                                                      Учебник: География и икономика изд.   ˮ Педагог 6 ˮ

КОНСПЕКТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10 КЛАС

ИЗПИТНИ ТЕМИ

Писмена част

 1. Творци на модерното изкуство . Индивидуален стил. Ван Гог, Матис, Пикасо
 2. Творци на модерното изкуство .Кадински, Дюшан, Дали
 3. Творци на модерното изкуство. Полък, Уорхол, Кристо
 4. Световни художествени музеи и галерии
 5. Изобразително изкуство и кино. Сториборд
 6. Изкуството на протеста
 7. Нови технологии в дизайна

Худ. Практика

 1. Проект за дизайн
 2. Рисуване на анимационен филм
 3. Проучване на произведения на изкуството ( чрез рисуване )
 4. Художествени виртуални музеи и техните експозиции

Преподавател : Деляна Тонева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

11 КЛАС

 1. Географски региони в България. Югозападен район, Южен Централен район, Югоизточен район, Североизточен район, Северен Централен район, Северозападен район,
 2. Географско положение, граници и територия
 3. Природна среда на България – Релеф, Полезни изкопаеми, Климат, Води, Почви, Растителност и животински свят
 4. Природногеографски области – Дунавска равнина, Старопланинска област, Задбалкански котловини, Средногорие, Витоша, Краище, Тракийско – Странджанска област, Осоговско – Беласишка планинска редица и долината на Средна Струма, Рила, Пирин и долината на Места, Родопи, Черно море и Българско черноморско крайбрежие 
 5. Първичен сектор Растениевъдство и животновъдство
 6. Население
 7. Вторичен сектор – Енергетика, Металургия и машиностроене, Химическа и биотехнологична промишленост, Промишленост за строителни материали, дървопреработваща и целулозно – хартиена, Лека промишленост и Хранително – вкусова промишленост  
 8. Третичен сектор – Транспорт, Търговия, Туризъм

Учебник: География и икономика изд.   ˮ Педагог 6 ˮ

КОНСПЕКТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10 КЛАС

 1. Географско положение, граници и територия
 2. Природна среда на България – Релеф, Полезни изкопаеми, Климат, Води, Почви, Растителност и животински свят
 3. Природногеографски области– Дунавска равнина, Старопланинска област, Задбалкански котловини, Средногорие, Витоша, Краище, Тракийско – Странджанска област, Осоговско – Беласишка планинска редица и долината на Средна Струма, Рила, Пирин и долината на Места, Родопи, Черно море и Българско черноморско крайбрежие 
 4. Население
 5. Първичен сектор – Растениевъдство и животновъдство
 6. Вторичен сектор – Енергетика, Металургия и машиностроене, Химическа и биотехнологична промишленост, Промишленост за строителни материали, дървопреработваща и целулозно – хартиена, Лека промишленост и Хранително – вкусова промишленост   
 7. Третичен сектор Транспорт, Търговия, Туризъм

                                                Учебник:  География и икономика изд.  ˮ Педагог 6 ˮ

Преподавател : Деляна Тонева

                                                                   

                                                                                                                     

КОНСПЕКТ ПО СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – ИУЧ – РПП

КОНСПЕКТ  ПО СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – ИУЧ – РПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10 КЛАС

 1. Основен капитал. Резерви. Финансов резултат.
 2. Привлечен капитал.
 3. Дълготрайни материални активи – придобиване.
 4. Дълготрайни материални активи – амортизация и ремонт.
 5. Дълготрайни материални активи – намаление.
 6. Дълготрайни нематериални активи – придобиване, амортизация и намаление.
 7. Дългосрочни финансови активи – придобиване, преоценка и намаление.
 8. Отчитане на търговската репутация.
 9. Дълготрайни биологични активи – отчитане.
 10. Придобиване на стоково – материални запаси.
 11. Намаление на стоково – материални запаси.
 12. Млади животни и животни за угояване – отчитане.
 13. Разчети с доставчици, клиенти, разни дебитори и кредитори.
 14. Разчети с подотчетни лица и съдружници, разчети по рекламации,липси и начети, и съдебни спорове.
 15. Разчети с персонала, данъчно облагане на доходите, ДОО и здравно осигуряване.
 16. Данъчно облагане – ЗДДС, ЗКПО,ЗМДТ, Закон за акцизите  – отчитане.
 17. Краткотрайни финансови активи – парични средства и финансови активи – отчитане.
 18. Разходи по икономически елементи.
 19. Разходи за дейността, финансови и извънредни разходи.
 20. Приходи от дейността, финансирания, финансови и извънредни приходи.

Преподавател : Галина Русева

             Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – ИУЧ – СПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

11  КЛАС

1.         Основен капитал. Резерви. Финансов резултат.

2.         Привлечен капитал.

3.         Дълготрайни материални активи – придобиване.

4.         Дълготрайни материални активи – амортизация и ремонт.

5.         Дълготрайни материални активи – намаление.

6.         Дълготрайни нематериални активи – придобиване, амортизация и намаление.

7.         Дългосрочни финансови активи – придобиване, преоценка и намаление.

8.         Отчитане на търговската репутация.

9.         Дълготрайни биологични активи – отчитане.

10.       Придобиване на стоково – материални запаси.

11.       Намаление на стоково – материални запаси.

12.       Млади животни и животни за угояване – отчитане.

13.       Разчети с доставчици, клиенти, разни дебитори и кредитори.

14.       Разчети с подотчетни лица и съдружници, разчети по рекламации,липси и начети, и съдебни спорове.

15.       Разчети с персонала, данъчно облагане на доходите, ДОО и здравно осигуряване.

16.       Данъчно облагане – ЗДДС, ЗКПО,ЗМДТ, Закон за акцизите  – отчитане.

17.       Краткотрайни финансови активи – парични средства и финансови активи – отчитане.

18.       Разходи по икономически елементи.

19.       Разходи за дейността, финансови и извънредни разходи.

20.       Приходи от дейността, финансирания, финансови и извънредни приходи.

Преподавател : Галина Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – ЗПП– СПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

12  КЛАС

1.         Основен капитал. Резерви. Финансов резултат.

2.         Привлечен капитал.

3.         Дълготрайни материални активи – придобиване.

4.         Дълготрайни материални активи – амортизация и ремонт.

5.         Дълготрайни материални активи – намаление.

6.         Дълготрайни нематериални активи – придобиване, амортизация и намаление.

7.         Дългосрочни финансови активи – придобиване, преоценка и намаление.

8.         Отчитане на търговската репутация.

9.         Дълготрайни биологични активи – отчитане.

10.       Придобиване на стоково – материални запаси.

11.       Намаление на стоково – материални запаси.

12.       Млади животни и животни за угояване – отчитане.

13.       Разчети с доставчици, клиенти, разни дебитори и кредитори.

14.       Разчети с подотчетни лица и съдружници, разчети по рекламации,липси и начети, и съдебни спорове.

15.       Разчети с персонала, данъчно облагане на доходите, ДОО и здравно осигуряване.

16.       Данъчно облагане – ЗДДС, ЗКПО,ЗМДТ, Закон за акцизите  – отчитане.

17.       Краткотрайни финансови активи – парични средства и финансови активи – отчитане.

18.       Разходи по икономически елементи.

19.       Разходи за дейността, финансови и извънредни разходи.

20.       Приходи от дейността, финансирания, финансови и извънредни приходи.

Преподавател : Галина Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ПРАВО – ИУЧ – ОтПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

11  КЛАС

 1. Същност, система и източници на правото.
 2. Субекти на правото.
 3. Правни норми.
 4. Юридически факти.
 5. Правни отношения.
 6. Юридически акт.
 7. Юридическа отговорност.
 8. Конституционно право.
 9. Гражданско право.
 10. Административно право.
 11. Наказателно право.

Преподавател : Галина Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО СЧЕТОВОДСТВО – ЗПП– СПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

12  КЛАС

 1. Застраховането като обект на счетоводно отчитане.
 2. Отчитане на приходите в застрахователното дружество.
 3. Отчитане на разходите по застраховане.
 4. Отчитане на разходите по икономически елементи, финансови разходи и извънредни разходи.
 5. Разчети по застраховане.
 6. Разчети по съзастраховане.
 7. Разчети с презастрахователи.
 8. Общи разчети.
 9. Застрахователно – технически резерви.
 10. Осигурителната система като обект на отчитане.
 11. Отчитане на приходите в системата на НОИ.
 12. Отчитане на разходите на осигурителни организации.
 13. Отчитане на извънбюджетните средства.
 14. Отчитане на пенсиите.
 15. Отчитене на дълготрайните активи и материалните запаси в осигурителното дружество.
 16. Отчитане на материалните запаси в държавно осигурително дружество.
 17. Отчитане на специфичните стопански процеси в пенсионните осигурителни фондове.
 18. Отчитане на специфичните стопански операции в НЗОК.
 19. Годишно приключване в държавната осигурителна организация.

Преподавател : Галина Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТООБОРОТ – УЧЕБНА ПРАКТИКА – ИУЧ – СПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10, 11  КЛАС

 1. Протокол за оценка от вещи лица. Вносна бележка, Платежно нареждане.
 2. Акт за приемане и предаване на ДА.
 3. Инвентаризационен опис на ДА и сравнителна ведомост за резултатите от инвентаризация на ДА.
 4. Фактура.
 5. Договор за отдаване под наем.
 6. Протокол за бракуване на ДА.
 7. Протокол за резултатите от ликвидация на ДА.
 8. Амортизационен план на амортизируеми активи. Договор за покупко – продажба на активи.
 9. Документи за отчитане на материали.
 10. Документи за отчитане на продукция.
 11. Документи за отчитане на стоки.
 12. Документи за отчитане на разчети с доставчици.
 13. Документи за отчитане на разчети с клиенти.
 14. Документи за отчитане на разчети с персонал.
 15. Документи за отчитане на разчети със съдружници.
 16.  Документи за отчитане на разчети по липи, начети и съдебни спорове.
 17. Документи за отчитане на разчети с бюджета.
 18. Документи за отчитане на парични средства.
 19. Документи за отчитане на разходите.
 20. Документи за отчитане на приходите.

Преподавател : Галина Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО – ЗПП– СПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

12  КЛАС

 1. Характеристика на банковата дейност.
 2. Отчитане на собствения капитал на търговските банки.
 3. Отчитане на привлечения капитал на търговските банки.
 4. Отчитане на емисионните операции на Българска народна банка.
 5. Отчитане на кацовите операции в банките.
 6. Отчитане на активните операции на банките.
 7. Отчитане на банковите заеми.
 8. Отчитане на безналичните разплащания в страната.
 9. Отчитане на разплащанията с чужбина.
 10. Отчитане на разходите в банките.
 11. Отчитане на приходите в бахките.
 12. Отчитане на материалните и нематериалните активи в банките.

Преподавател : Галина Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ИКОНОМИКА  – ЗУЧ– ОбПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10  КЛАС

 1. Въведение в икономиката.
 2. Основни икономически проблеми – оскъдност, ресурси, алтернативен избор.
 3. Пазар и пазарни механизми. Парите регулират търсенето и предлагането.
 4. Измерители в икономиката.
 5. Държавата и пазарната икономика.
 6. Кръгова икономика.
 7. Предприятието – основен субект на бизнеса.
 8. Избор на местоположение, предмет на дейност, правна форма и големина на предприятие.
 9. Инвестиране и финансиране в предприятието.
 10. Управление на предприятие.
 11. Маркетингова политика на предприятие.
 12. Жизнен цикъл на предприятието.

Преподавател : Галина Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ  – ИУЧ– ОтПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

11  КЛАС

 1. Основни икономически проблеми.
 2. Икономическата система.
 3. Пазар и пазарни механизми.
 4. Пазарно равновесие.
 5. Предприятието като форма на организация на бизнеса.
 6. Пазарни структури.
 7. Фирмено предлагане.  Финансов резултат на фирмата.
 8. Пазар на ресурси.
 9. Пазар на труда.
 10. Основи на макроикономическата наука.
 11. Измерители на макроикономиката.
 12. Икономически цикъл.
 13. Безработица.
 14. Инфлация.
 15. Фискална политика.
 16. Пари и банки.
 17. Икономическата роля на държавата.

Преподавател : Галина Русева

 Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ОБЩА ТЕОРИЯ  НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ– ИУЧ– ОтПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10  КЛАС

 1. Счетоводството като информационна и контролна система.
 2. Обекти на счетоводството.
 3. Метод на балансовото обобщаване.
 4. Система на счетоводните сметки.
 5. Кореспонденция на счетоводните сметки и счетоводни статии.
 6. Документиране на стопанските операции.
 7. Инвентаризация.
 8. Оценка, калкулация и сводка – методи на счетоводната отчетност.
 9. Текущо счетоводно отчитане.
 10. Класификация на счетоводните сметки.
 11. Организация на счетоводния процес в предприятието.
 12. Счетоводни стандарти.

Преподавател : Галина Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ОБЩА ТЕОРИЯ  НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ УЧЕБНА ПРАКТИКА – ИУЧ– СПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10  КЛАС

1.         Счетоводството като информационна и контролна система.

2.         Обекти на счетоводството.

3.         Метод на балансовото обобщаване.

4.         Система на счетоводните сметки.

5.         Кореспонденция на счетоводните сметки и счетоводни статии.

6.         Документиране на стопанските операции.

7.         Инвентаризация.

8.         Оценка, калкулация и сводка – методи на счетоводната отчетност.

9.         Текущо счетоводно отчитане.

10.       Класификация на счетоводните сметки.

11.       Организация на счетоводния процес в предприятието.

12.       Счетоводни стандарти.

Преподавател : Галина Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – ЗПП– ОбПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

12  КЛАС

 1. Предприемачи и предприемачество. Защо предприемачеството е ценно?
 2. Нововъведенията – истинското сърце на предприемача.
 3. Предприемаческият процес. Предприемаческо мислене и поведение.
 4. Бизнес идеята – същност и източници на възникване.
 5. Творчески методи и техники за идентифициране на възможности и създаване на бизнес идеи.
 6. Разпознаване на шансове – предварителна оценка на бизнес идеите.
 7. От бизнес идеята до устойчивия бизнес модел.
 8. Клиентите.
 9. Решение за покупка. Конкуренти. Бизнес среда.
 10. Характеристики на предприемача. Основни типове предприемачи.
 11. Мотивация на предприемача. Предприемачески риск.
 12. Етични изисквания към бизнеса.
 13. Корпоративна социална отговорност на бизнеса. Екологично мислене.
 14. Управление на времето.
 15. Формулиране на привлекателни цли.
 16. Умението да се вземат добри решения.
 17. Кой съм аз? Моите силни страни и моите ограничения.
 18. Моят предприемачески профил.

Преподавател : Галина Русева

Конспект по чужд език по професията


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10 КЛАС

 1. Present Simple Tense.
 2. Present Continuous Tense.
 3. Present Perfect Tense.
 4. Past Simple Tense.
 5. Past Continuous Tense.
 6. Past Perfect Tense.
 7. Future Tense.

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

11 КЛАС

 1. Filling a CV.
 2. Motivation letter.
 3. Business plan.
 4. Interview.
 5. Idioms in English language.
 6. Present Simple or Present perfect Tence.
 7. Past Simple or Past Perfect Tence,
 8. Present Continuous ot Future Tence.

Самостоятелна форма на обучение -12 клас

 1. Passive voice.
 2. Reported speech.
 3. Prepositions of movement.
 4. Prepositions of time.
 5. Prepositions of place.
 6. Vocabulary.
 7. Describe of people.
 8. My pets.
 9. My family.

Конспект по музика

П

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10 КЛАС

 1. Нови пътища в Европейското музикално изкуство в XXвек.
 2. Музикална Европа през XX век.  Стилове-импресионизъм, експресионизъм, неокласицизъм.

     3.  Българско музикално творчество през XX век.

     4.  Музиката в синтез с другите изкуства.

 • Музика, медии, технологии.

6.  Музиката в телевизията, радиото, интернета.

 • Музикалната индустрия в света.
 • Фолклорът в композиторското творчество на българските композитори  от първо, второ, трето поколение.
 • Традиционна българска музика- в миналото и днес.
 • Българската музика и артисти на световната сцена.

Практически изпит:

Българска народна песен –сватбена ,лазарска, или коледарска.

Българска популярна песен

Песен на чужд език

Преподавател : Стоянка Георгиева

             Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ФИЛОСОФИЯ

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10 КЛАС

 1. Логиката като наука
 2. Термини
 3. Дефиниции
 4. Сложни съждения
 5. Вяра и разум
 6. Критика на познанието
 7. Човекът и обществото
 8. Власт
 9. Справедливост
 10. Права и задължения
 11. Форми на държавно управление
 12. Гражданско участие

Преподавател : Диана Костова

             Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

11 КЛАС

 1. Свобода и гражданско достойнство
 2. Унижение и съпротива
 3. Власт и авторитет
 4. Борба за демокрация
 5. Гражданско общество
 6. Справеливост . Права и отговорности
 7. Етническа общност и етническо общество
 8. Религиозни малцинства

Преподавател : Диана Костова

             Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТИ  ПО СВЯТ И ЛИЧНОСТ 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

12 КЛАС

1 Глобализацията тревоги и надежди.

2 Култура и цивилизация в ситуацията на глобалност.

3 Всекидневна култура. Признаване на другия и стереотип.

4 Възникване на модерната държава като правова държава.

5 Възникване на идеята за правата на човека. Статусът на гражданина.

6 Права на човека и граждански права.

7. Национална държава и малцинства

8 . Политика на социална интеграция

Преподавател : Диана Костова

КОНСПЕКТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ -ООП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10 КЛАС

 1. Закон на Кулон
 2. Електрично поле
 3. Проводник в електростатично поле
 4. Кондензатори
 5. Магнитно поле
 6. Електромагнитна индукция
 7. Променлив ток
 8. Отражение и пречупване на светлината
 9. Дисперсия на светлината
 10. Интерференция
 11. Дифракция
 12. Дифракционна решетка
 13. Фотоелектричен ефект
 14. Фотони
 15. Атоми
 16. Лазери
 17. Радиоактивност
 18. Елементарни частици
 19. Звезди
 20. Еволюция на звездите
 21. Вселена

                                                                           Изготвил: ………………..

                                                                           Учител по физика и астрономия

                                                                           в СУ „ Васил Левски”

                                                                           / Галина Георгиева­ /

КОНСПЕКТ ПО БИОЛОГИЯ ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗИП


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

12 КЛАС

 1. Хипотези за произхода на живота
 2. Еволюция на проклетката
 3. Еволюция на растенията
 4. Еволюция на безгръбначните и гръбначните  животни
 5. Развитие на еволюционната идея
 6. Теория на Дарвин за еволюцията
 7. Изкуствен и естествен отбор
 8. Борба за съществуване
 9. Популацията-елементарна еволюционна единица
 10. Форми на естествения отбор. Видът основен етап в еволюционния процес
 11. Същност и структурна организация на биологичния вид
 12. Видообразуване
 13. Съвременни схващания за макроеволюционния процес
 14. Доказателства за макроеволюцията на организмите. Палеонтологични доказателства за макроеволюцията.
 15. Биологична и социална същност на човека
 16. Популацията основна екологична единица. Структура на популациите.
 17. Биоценоза.Биотични фактори.
 18. Състав и граници на биосферата.Биоми.
 19. Видове биоми.
 20. Биогенно химичен състав- кръговрат.
 21. Произход и значение на природните ресурси. Замърсяване на околната среда.
 22. Антропогенно използване и замърсяване на природните води
 23. Антропогенно замърсяване на почвения слой
 24. Растителни ресурси и животински ресурси и тяхното използване
 25. Човечеството – мощен преобразуващ фактор в развитието на биосферата.

                                                                            Изготвил: ………………..

                                                                            Учител по биология и здравно образование

                                                                            в СУ „ Васил Левски”

                                                                            / Стефка Малакова­ /

КОНСПЕКТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ-ООП

КОНСПЕКТ  ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ-ООП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10 КЛАС

 1. Характеристика на наследственоста и изменчивоста
 2. Монохибридно и дихибридно кръстосване
 3. Алелни и неалелни взаимодействия на гени
 4. Хромозомна теория за наследственоста. Скаченост на факторите
 5. Изменчивост. Модификации. Норма на реакцията.
 6. Наследствена изменчивост.
 7. Наследственост при човека.
 8. Размножаване при организмите
 9. Полови процеси при животните.
 10. Индивидуално развитие на животните
 11. Следзародишно ( постембрионалн) развитие
 12. Хипотези за произхода на живота на Земята
 13. Теория за биохимичната еволюция
 14. Същност и развитие на идеята за еволюцията.Наследственост и изменчивост. Изкуствен отбор
 15. Борба за съществуване.
 16. Естествен отбор
 17. Произход на видовете според Дарвин
 18. Произход на нови видове .
 19. Дивергенция , конвергенция,паралелизъм.
 20. Микроеволюция и макроеволюция.Насоки и пътища на еволюцията
 21. Еволюция на човека. Място на човека в системата на живия свят.
 22. Палеонтологична история на човека. Хоминизация – еволюция на социалното поведение.
 23. Човешки раси.Расизъм
 24. Доказателства за еволюцията.

                                                                           Изготвил: ………………..

                                                                           Учител по биология и здравно образование

                                                                           в СУ „ Васил Левски”

                                                                           / Стефка Малакова­ /

             Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА- ООП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10 КЛАС

1. Термохимия.

2. Скорост на химичните реакции.

3. Катализа.

4. Химично равновесие.

5. Производство на амоняк.

6. Видове дисперсни системи.

7. Истински разтвори.

8. Свойства на разтворите.

9. Дифузия и осмоза.

10  .Колоидни-дисперсни системи.

11.Електролитна дисоциация.

12. Киселини и основи.Дисоциация на водата.

13. Йонообменни реакции.

14. Соли.Хидролиза на соли.

15. Окислително-редукционни процеси.

16. Електролиза.

17. Мед.Съединения на медта.

18. Сребро.

19. Цинк.Съединения на цинка.

20. Олово.Съединения на оловото.

21. Желязо.Съединения на желязото.

                                                                       Изготвил: ………………..

                                                                       Учител по химия и опазване на околната среда

                                                                       в СУ „ Васил Левски”

                                                                       / Стефка Малакова­ /

КОНСПЕКТ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10 КЛАС

 1. Българските земи огнище на цивилизация  
 2. Общество, религия и култура на траките
 3. Създаване на българската държава
 4. Христианизация
 5. Цар Симеон
 6. Падане на България под византийска власт  
 7. Управлението на цар Калоян
 8. Златен век при Иван Асен
 9. Българите в пределите на османската империя
 10. Априлско въстание
 11. Руско – турска освободителна война
 12. Освобождението
 13. Съединението
 14. България и Ес

Преподавател : Диана Костова

             Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ФИЛОСОФИЯ

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10 КЛАС

 1. Логиката като наука
 2. Термини
 3. Дефиниции
 4. Сложни съждения
 5. Вяра и разум
 6. Критика на познанието
 7. Човекът и обществото
 8. Власт
 9. Справедливост
 10. Права и задължения
 11. Форми на държавно управление
 12. Гражданско участие

Преподавател : Диана Костова

             Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

11 КЛАС

 1. Свобода и гражданско достойнство
 2. Унижение и съпротива
 3. Власт и авторитет
 4. Борба за демокрация
 5. Гражданско общество
 6. Справеливост . Права и отговорности
 7. Етническа общност и етническо общество
 8. Религиозни малцинства

Преподавател : Диана Костова

             Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТИ  ПО СВЯТ И ЛИЧНОСТ 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

12 КЛАС

1 Глобализацията тревоги и надежди.

2 Култура и цивилизация в ситуацията на глобалност.

3 Всекидневна култура. Признаване на другия и стереотип.

4 Възникване на модерната държава като правова държава.

5 Възникване на идеята за правата на човека. Статусът на гражданина.

6 Права на човека и граждански права.

7. Национална държава и малцинства

8 . Политика на социална интеграция

Френски език – 10. клас

Ф

Тематични области

1. Лична информация, приятели

2. Ориентация в населеното място

3. Транспортни средства

4. Занимания в свободното време

5. Хранене и пазаруване

6. Основни растителни и животински видове

7. Човешкото тяло

8. Спортуване и спортове

9. Традиции в България и Франция

10. Пътувания, ваканции

Граматика

1. Род

2. Число

3. частичен член

4. Качествени прилагателни имена

5. Числителни бройни /1-1000/

6. степени за сравнение

7. Относителни и показателни местоимения

8. Минало несвършено време

9. Бъдеще време

КОНСПЕТ

Френски език – 11. клас

Тематични области

 1. Екология
 2. Технологии
 3. Хранене
 4. Телевизия
 5. Учебни дисциплини
 6. Пресата
 7. Полиция
 8. Зодиакални знаци
 9. Празници
 10. География
 11. Интернет

Граматика

 1. Съгласуване на минали причастия на възвратни глаголи
 2. Минало несвършено време
 3. Относителни местоимения за непреки допълнения и обстоятелствени пояснения
 4. Частичен член
 5. Сравнителна и превъзходна степен
 6. Притежателни местоимения
 7. Безлични глаголи
 8. Непряка реч
 9. Бъдеще време
 10. Условно наклонение

Конспект по български език и литература- ООП

10. клас

Български език

 1. Правописна норма
 2. Граматични норми
 3. Пунтуационна норма
 4. Лексикална норма
 5. Есе по граждански проблем

                                             Литература

 1. Иван Вазов. „Епопея на забравените“. „Левски“
 2. Иван Вазов. „Под игото“
 3. Алеко Константинов. „Бай Ганьо се върна от Европа“
 4. Пенчо Славейков. „Cis moll“
 5. Пейо Яворов. „Арменци“, „Две хубави очи“, „В часа на синята мъгла“
 6. Димчо Дебелянов. „Да се завърнеш в бащината къща…“
 7. Елин Пелин. „Гераците“
 8. Гео Милев. „Септември“
 9. Христо Смирненски. „Зимни вечери“
 10. Атанас Далчев. „Повест“
 11. Йордан Йовков. „Индже“, „Албена“
 12. Никола Вапцаров. „Писмо“
 13. Димитър Димов. „Тютюн“
 14. Николай Хайтов. „Дърво без корен“
 15. Йордан Радичков. „Нежната спирала“

Конспект                                                                                          по български език и литература- ООП

11. клас

Български език

 1. Правописна норма
 2. Граматични норми
 3. Пунтуационна норма
 4. Лексикална норма

Литература

 1.  Димитър Талев. „Железният светилник“
 2.  Алеко Константинов. „Бай Ганьо“ –  фейлетонът „Бай Ганьо журналист“
 3.  Станислав Стратиев.„Балкански синдром“
 4.  Иван Вазов. „Епопея на забравените“ – „Паисий
 5.  Никола Вапцаров. „История“
 6. Йордан Радичков.„Ноев ковчег“
 7.  Христо Ботев. Стихотворението „Борба“
 8. Елин Пелин. Разказът „Андрешко“
 9.  Христо Смирненски. „Приказка за стълбата“
 10. Христо Ботев. „До моето първо либе“
 11. Иван Вазов. „Новото гробище над Сливница“
 12. Емилиян Станев. „Крадецът на праскови“
 13. Иван Вазов. Одата „При Рилския манастир“
 14. Пейо Яворов. „Градушка“
 15. Пенчо Славейков. Лирическите миниатюри в „Сън за щастие“ . „Спи езерото“

Конспект                                                                                          по български език и литература-ЗП

12. клас

Български език

1. Езикът като средство за общуване. Дискурсът

2. Езикът като система: езиковия знак

3. Отношения между езиковите единици от различните езикови равнища

4. Подготвяне на набор от текстове документи

Литература

1.Оптимистичната визия за „пристъпа величествен на роба” в поезията на

Христо Смирненски

2.Умиращите полутонове на живота в „Старият музикант” на Христо Смирненски

3.Светът на предметите и на екзистенциалните дилеми в творчеството на Атанас Далчев

4.Между нощта и рая…./”Септември” на Гео Милев/

5.Копнежът по волност в поезията на Елисавета Багряна

6.Грешната, вечната и святата в „Потомка” на Елисавета Багряна

7.Измеренията на добротата у „малкия” човек в разказа „Серафим”на Йордан Йовков

8.Проблемите за любовта и смъртта, за греха,изкуплението и възмездието в „Шибил” на Йовков

9.Романтиката и мечтата в стихотворението „Вяра” на Никола Вапцаров

10.Екзистенциалните измерения на персонажите в „Тютюн”: Борис и Ирина /”Тютюн” на Димитър Димов/

11.Родът, личността и историята в романа „Железвият светилник” на Димитър Талев

Конспект                                                                                          по български език и литература-ЗИП

12. клас

Български език

 1. Дискурс-начин на изграждане
 2. Подбор и съчетаване на езикови средства
 3. Умение за създаване на аргументативен текст

4. Видове стилове. Речева ситуация

5. Езиковият изказ в различните типове ситуации –нови знания

6. Съдържание на интерпретативното съчинение

      7. Конкурсно есе – особености

      8. Резюме на текст

Литература

 1. Символизъм и постсимволизъм
 2. Авангардът в Европа и у нас. Експресионизъм –Гео Милев
 3. Експресионизмът в поемата „Септември“
 4. Реабилитация на предметността – Атанас Далчев
 5. Алиенацията-проблем на модерния човек
 6. „Вечната и святата“ – образ и и мотиви в поезията на Багряна
 7. Хуманизмът в творчеството на Йовков
 8. Силата на красотата в творчеството на Йовков
 9. Между утопии и универсални ценности –  поезията на Вапцаров
 10. „Песните” за човешкото в поезията на Вапцаров
 11. Добавените герои в романа „Тютюн“
 12. „Под властта на парите и славата“– дискусия
 13. Патриархалност и ренесансов дух –„Железният светилник”

КОНСПЕКТ ПО СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – ИУЧ – РПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10 КЛАС

 1. Основен капитал. Резерви. Финансов резултат.
 2. Привлечен капитал.
 3. Дълготрайни материални активи – придобиване.
 4. Дълготрайни материални активи – амортизация и ремонт.
 5. Дълготрайни материални активи – намаление.
 6. Дълготрайни нематериални активи – придобиване, амортизация и намаление.
 7. Дългосрочни финансови активи – придобиване, преоценка и намаление.
 8. Отчитане на търговската репутация.
 9. Дълготрайни биологични активи – отчитане.
 10. Придобиване на стоково – материални запаси.
 11. Намаление на стоково – материални запаси.
 12. Млади животни и животни за угояване – отчитане.
 13. Разчети с доставчици, клиенти, разни дебитори и кредитори.
 14. Разчети с подотчетни лица и съдружници, разчети по рекламации,липси и начети, и съдебни спорове.
 15. Разчети с персонала, данъчно облагане на доходите, ДОО и здравно осигуряване.
 16. Данъчно облагане – ЗДДС, ЗКПО,ЗМДТ, Закон за акцизите  – отчитане.
 17. Краткотрайни финансови активи – парични средства и финансови активи – отчитане.
 18. Разходи по икономически елементи.
 19. Разходи за дейността, финансови и извънредни разходи.
 20. Приходи от дейността, финансирания, финансови и извънредни приходи.

Преподавател : Галина Русева

             Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – ИУЧ – СПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

11  КЛАС

1.         Основен капитал. Резерви. Финансов резултат.

2.         Привлечен капитал.

3.         Дълготрайни материални активи – придобиване.

4.         Дълготрайни материални активи – амортизация и ремонт.

5.         Дълготрайни материални активи – намаление.

6.         Дълготрайни нематериални активи – придобиване, амортизация и намаление.

7.         Дългосрочни финансови активи – придобиване, преоценка и намаление.

8.         Отчитане на търговската репутация.

9.         Дълготрайни биологични активи – отчитане.

10.       Придобиване на стоково – материални запаси.

11.       Намаление на стоково – материални запаси.

12.       Млади животни и животни за угояване – отчитане.

13.       Разчети с доставчици, клиенти, разни дебитори и кредитори.

14.       Разчети с подотчетни лица и съдружници, разчети по рекламации,липси и начети, и съдебни спорове.

15.       Разчети с персонала, данъчно облагане на доходите, ДОО и здравно осигуряване.

16.       Данъчно облагане – ЗДДС, ЗКПО,ЗМДТ, Закон за акцизите  – отчитане.

17.       Краткотрайни финансови активи – парични средства и финансови активи – отчитане.

18.       Разходи по икономически елементи.

19.       Разходи за дейността, финансови и извънредни разходи.

20.       Приходи от дейността, финансирания, финансови и извънредни приходи.

Преподавател : Галина Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – ЗПП– СПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

12  КЛАС

1.         Основен капитал. Резерви. Финансов резултат.

2.         Привлечен капитал.

3.         Дълготрайни материални активи – придобиване.

4.         Дълготрайни материални активи – амортизация и ремонт.

5.         Дълготрайни материални активи – намаление.

6.         Дълготрайни нематериални активи – придобиване, амортизация и намаление.

7.         Дългосрочни финансови активи – придобиване, преоценка и намаление.

8.         Отчитане на търговската репутация.

9.         Дълготрайни биологични активи – отчитане.

10.       Придобиване на стоково – материални запаси.

11.       Намаление на стоково – материални запаси.

12.       Млади животни и животни за угояване – отчитане.

13.       Разчети с доставчици, клиенти, разни дебитори и кредитори.

14.       Разчети с подотчетни лица и съдружници, разчети по рекламации,липси и начети, и съдебни спорове.

15.       Разчети с персонала, данъчно облагане на доходите, ДОО и здравно осигуряване.

16.       Данъчно облагане – ЗДДС, ЗКПО,ЗМДТ, Закон за акцизите  – отчитане.

17.       Краткотрайни финансови активи – парични средства и финансови активи – отчитане.

18.       Разходи по икономически елементи.

19.       Разходи за дейността, финансови и извънредни разходи.

20.       Приходи от дейността, финансирания, финансови и извънредни приходи.

Преподавател : Галина Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ПРАВО – ИУЧ – ОтПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

11  КЛАС

 1. Същност, система и източници на правото.
 2. Субекти на правото.
 3. Правни норми.
 4. Юридически факти.
 5. Правни отношения.
 6. Юридически акт.
 7. Юридическа отговорност.
 8. Конституционно право.
 9. Гражданско право.
 10. Административно право.
 11. Наказателно право.

Преподавател : Галина Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО СЧЕТОВОДСТВО – ЗПП– СПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

12  КЛАС

 1. Застраховането като обект на счетоводно отчитане.
 2. Отчитане на приходите в застрахователното дружество.
 3. Отчитане на разходите по застраховане.
 4. Отчитане на разходите по икономически елементи, финансови разходи и извънредни разходи.
 5. Разчети по застраховане.
 6. Разчети по съзастраховане.
 7. Разчети с презастрахователи.
 8. Общи разчети.
 9. Застрахователно – технически резерви.
 10. Осигурителната система като обект на отчитане.
 11. Отчитане на приходите в системата на НОИ.
 12. Отчитане на разходите на осигурителни организации.
 13. Отчитане на извънбюджетните средства.
 14. Отчитане на пенсиите.
 15. Отчитене на дълготрайните активи и материалните запаси в осигурителното дружество.
 16. Отчитане на материалните запаси в държавно осигурително дружество.
 17. Отчитане на специфичните стопански процеси в пенсионните осигурителни фондове.
 18. Отчитане на специфичните стопански операции в НЗОК.
 19. Годишно приключване в държавната осигурителна организация.

Преподавател : Галина Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТООБОРОТ – УЧЕБНА ПРАКТИКА – ИУЧ – СПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10, 11  КЛАС

 1. Протокол за оценка от вещи лица. Вносна бележка, Платежно нареждане.
 2. Акт за приемане и предаване на ДА.
 3. Инвентаризационен опис на ДА и сравнителна ведомост за резултатите от инвентаризация на ДА.
 4. Фактура.
 5. Договор за отдаване под наем.
 6. Протокол за бракуване на ДА.
 7. Протокол за резултатите от ликвидация на ДА.
 8. Амортизационен план на амортизируеми активи. Договор за покупко – продажба на активи.
 9. Документи за отчитане на материали.
 10. Документи за отчитане на продукция.
 11. Документи за отчитане на стоки.
 12. Документи за отчитане на разчети с доставчици.
 13. Документи за отчитане на разчети с клиенти.
 14. Документи за отчитане на разчети с персонал.
 15. Документи за отчитане на разчети със съдружници.
 16.  Документи за отчитане на разчети по липи, начети и съдебни спорове.
 17. Документи за отчитане на разчети с бюджета.
 18. Документи за отчитане на парични средства.
 19. Документи за отчитане на разходите.
 20. Документи за отчитане на приходите.

Преподавател : Галина Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО – ЗПП– СПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

12  КЛАС

 1. Характеристика на банковата дейност.
 2. Отчитане на собствения капитал на търговските банки.
 3. Отчитане на привлечения капитал на търговските банки.
 4. Отчитане на емисионните операции на Българска народна банка.
 5. Отчитане на кацовите операции в банките.
 6. Отчитане на активните операции на банките.
 7. Отчитане на банковите заеми.
 8. Отчитане на безналичните разплащания в страната.
 9. Отчитане на разплащанията с чужбина.
 10. Отчитане на разходите в банките.
 11. Отчитане на приходите в бахките.
 12. Отчитане на материалните и нематериалните активи в банките.

Преподавател : Галина Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ИКОНОМИКА  – ЗУЧ– ОбПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10  КЛАС

 1. Въведение в икономиката.
 2. Основни икономически проблеми – оскъдност, ресурси, алтернативен избор.
 3. Пазар и пазарни механизми. Парите регулират търсенето и предлагането.
 4. Измерители в икономиката.
 5. Държавата и пазарната икономика.
 6. Кръгова икономика.
 7. Предприятието – основен субект на бизнеса.
 8. Избор на местоположение, предмет на дейност, правна форма и големина на предприятие.
 9. Инвестиране и финансиране в предприятието.
 10. Управление на предприятие.
 11. Маркетингова политика на предприятие.
 12. Жизнен цикъл на предприятието.

Преподавател : Галина Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ  – ИУЧ– ОтПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

11  КЛАС

 1. Основни икономически проблеми.
 2. Икономическата система.
 3. Пазар и пазарни механизми.
 4. Пазарно равновесие.
 5. Предприятието като форма на организация на бизнеса.
 6. Пазарни структури.
 7. Фирмено предлагане.  Финансов резултат на фирмата.
 8. Пазар на ресурси.
 9. Пазар на труда.
 10. Основи на макроикономическата наука.
 11. Измерители на макроикономиката.
 12. Икономически цикъл.
 13. Безработица.
 14. Инфлация.
 15. Фискална политика.
 16. Пари и банки.
 17. Икономическата роля на държавата.

Преподавател : Галина Русева

 Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ОБЩА ТЕОРИЯ  НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ– ИУЧ– ОтПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10  КЛАС

 1. Счетоводството като информационна и контролна система.
 2. Обекти на счетоводството.
 3. Метод на балансовото обобщаване.
 4. Система на счетоводните сметки.
 5. Кореспонденция на счетоводните сметки и счетоводни статии.
 6. Документиране на стопанските операции.
 7. Инвентаризация.
 8. Оценка, калкулация и сводка – методи на счетоводната отчетност.
 9. Текущо счетоводно отчитане.
 10. Класификация на счетоводните сметки.
 11. Организация на счетоводния процес в предприятието.
 12. Счетоводни стандарти.

Преподавател : Галина Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ОБЩА ТЕОРИЯ  НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ УЧЕБНА ПРАКТИКА – ИУЧ– СПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10  КЛАС

1.         Счетоводството като информационна и контролна система.

2.         Обекти на счетоводството.

3.         Метод на балансовото обобщаване.

4.         Система на счетоводните сметки.

5.         Кореспонденция на счетоводните сметки и счетоводни статии.

6.         Документиране на стопанските операции.

7.         Инвентаризация.

8.         Оценка, калкулация и сводка – методи на счетоводната отчетност.

9.         Текущо счетоводно отчитане.

10.       Класификация на счетоводните сметки.

11.       Организация на счетоводния процес в предприятието.

12.       Счетоводни стандарти.

Преподавател : Галина Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – ЗПП– ОбПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

12  КЛАС

 1. Предприемачи и предприемачество. Защо предприемачеството е ценно?
 2. Нововъведенията – истинското сърце на предприемача.
 3. Предприемаческият процес. Предприемаческо мислене и поведение.
 4. Бизнес идеята – същност и източници на възникване.
 5. Творчески методи и техники за идентифициране на възможности и създаване на бизнес идеи.
 6. Разпознаване на шансове – предварителна оценка на бизнес идеите.
 7. От бизнес идеята до устойчивия бизнес модел.
 8. Клиентите.
 9. Решение за покупка. Конкуренти. Бизнес среда.
 10. Характеристики на предприемача. Основни типове предприемачи.
 11. Мотивация на предприемача. Предприемачески риск.
 12. Етични изисквания към бизнеса.
 13. Корпоративна социална отговорност на бизнеса. Екологично мислене.
 14. Управление на времето.
 15. Формулиране на привлекателни цли.
 16. Умението да се вземат добри решения.
 17. Кой съм аз? Моите силни страни и моите ограничения.
 18. Моят предприемачески профил.

Преподавател : Галина Русева

КОНСПЕКТ ПО МАТЕМАТИКА – ООП X КЛАС

КОНСПЕКТ ПО МАТЕМАТИКА – ООП X КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 1. Ирационални уравнения
 2. Аритметична прогресия
 3. Геометрична прогресия
 4. Проста и сложна лихва
 5. Статистика. Централни тенденции – мода, медиана и средноаритметично
 6. Тригонометрични функции на ъгли от 0° до 180°
 7. Синусова теорема
 8. Косинусова теорема
 9. Формули за медиани и ъглополовящи на триъгълник
 10. Формули за лице на триъгълник
 11. Прави и равнини в пространството
 12. Ортогонално проектиране. Ъгъл между права и равнина
 13. Взаимно положение на две равнини. Ъгъл между две равнини
 14. Права призма
 15. Пирамида
 16. Прав кръгов цилиндър
 17. Прав кръгов конус
 18. Сфера и кълбо

КОНСПЕКТ ПО МАТЕМАТИКА – ООП XI КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 1. Корен n-ти
 2. Преобразуване на ирационални изрази
 3. Степен с рационален степенен показател
 4. Показателна функция
 5. Логаритъм
 6. Логаритмична функция
 7. Решаване на успоредник
 8. Решаване на трапец
 9. Решаване на правилен многоъгълник
 10. Тригонометрични функции на обобщен ъгъл
 11. Графики на тригонометричните функции
 12. Формули за тригонометрични функции от сбор и разлика на два ъгъла
 13. Формули за тригонометрични функции от удвоен ъгъл и от половинка ъгли
 14. Формули за сбор,  разлика и произведение на тригонометрични функции
 15. Условна вероятност. Теорема за умножение на вероятностите

КОНСПЕКТ ПО МАТЕМАТИКА –ЗП XII КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 1. Перпендикулярност на права и равнина
 2. Ортогонално проектиране. Ъгъл между права и равнина
 3. Успоредност на права и равнина
 4. Успоредни равнини
 5. Двустенен ъгъл. Перпендикулярни равнини
 6. Повърхнина и обем на призма
 7. Повърхнина и обем на пирамида
 8. Повърхнина и обем на пресечена пирамида
 9. Прав кръгов цилиндър
 10. Прав кръгов конус
 11. Пресечен конус
 12. Сфера и кълбо
 13. Пресмятане със степени
 14. Логаритъм. Свойства
 15. Формули на Виет
 16. Линейни параметрични неравенства
 17. Дробни уравнения и неравенста
 18. Линейна функция
 19. Квадратна функция
 20. Най-голяма и най-малка стойност на квадратна функция в зададен интервал

КОНСПЕКТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – ООП X КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 1. Оценяване на валидността и надеждността на информацията
 2. Подбор и използване на съвременни технологични средства за дигитално сътрудничество
 3. Алгоритми. Свойства на алгоритмите
 4. Видове алгоритми
 5. Разчитане на алгоритми
 6. Създаване на дигитално съдържание в различни формати и с използване на множество технологични средства
 7. Решаване на проблеми, възникнали при използване на дигитални технологии
 8. Решаване на проблеми с практически или теоретичен характер чрез дигитални технологии
 9. Техническа и организационна сигурност при работа в дигитална среда
 10. Въздействието на използването на дигиталните технологии върху здравето и върху околната среда

КОНСПЕКТ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА –

УЧЕБНА ПРАКТИКА (ИУЧ – СПП) XI КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 1. Същност на компютърната текстообработка
 2. Създаване и редактиране на текст
 3. Въвеждане на нетекстови обекти
 4. Форматиране на документ
 5. Вмъкване на таблици в текстов документ
 6. Приложение на компютърната текстообработка в стопанската кореспонденция
 7. Предназначение и възможности на електронните таблици
 8. Работа с формули
 9. Използване на вградени функции
 10. Търсене и заместване, сортиране, филтриране
 11. Създаване на диаграми
 12. Компютърна графика – видове, цветови модели, графични файлови формати

Конспект по Комплексна учебна практика по счетоводство на предприятията – ЗПП-СПП – XII клас


Самостоятелна форма на обучение

 1. Отчитане на собствения капитал.
 2. Отчитане на материалите.

3. Отчитане на продукцията.

4. Отчитане на привлечения капитал.

5. Отчитане на стокови операции в страната.

6. Отчитане на ДМА.

7. Отчитане на разчети с доставчици, клиенти, дебитори и кредитори.

8. Отчитане на разчети с персонал и осигурители.

9. Отчитане на разходи по дейности.

10.  Отчитане на паричните средства в лева и във валута.

11. Отчитане на финансови и извънредни разходи.

12. Отчитане на финансови и извънредни приходи.

 13. Отчитане на приходи от дейността и приходи за бъдещи периоди.

14. Етапи на счетоводното приключване.

Конспект по Финансов и данъчен контрол – ИУЧ – СПП – XI клас

Самостоятелна форма на обучение

 1. Същност и обхват на стопанския и финансовия контрол.
 2. Видове и типове контрол.
 3. Основни и конкретни форми на контрол.
 4. Правомощия на участниците в контролния процес.
 5.  Бюджетен контрол.
 6.  Данъчен контрол.
 7. Митнически контрол.
 8. Данъчни проверки и ревизии.
 9. Обекти на контрола при облагане с ДДС.
 10. Контрол върху облагането с акцизи.
 11. Данъчен контрол на лицата по трудови правоотношения.
 12.  Данъчен контрол на самоосигуряващите се лицa.
 13.  Данъчен контрол при ползване на облекчения.
 14. Проверка на облагането с местни данъци.

Конспект по Финансов и данъчен контрол–  учебна практика – ИУЧ – СПП – XI клас

Самостоятелна форма на обучение

 1. Централно управление на НАП. Функции на изпълнителния директор
 2.  Деклариране и установяване на данъци
 3. Документиране на проверките
 4.  Обекти на контрола
 5.  Особености на контрола върху облагането на доходите на физическите лица
 6. Документиране на контрола върху облагането на доходите на физическите лица
 7.  Обекти на контрола върху облагането с местни данъци и такси
 8. Документиране на контрола върху облагането с местни данъци и такси
 9. Обекти на контрола върху корпоративното подоходно облагане
 10.  Документиране на контрола върху корпоративното подоходно облагане

Конспект по Финансов и данъчен контрол –  ЗПП – СПП – XII клас

Самостоятелна форма на обучение

 1. Същност и обхват на стопанския и финансовия контрол.
 2. Видове и типове контрол.
 3. Основни и конкретни форми на контрол.
 4. Способи на контрола.
 5. Правомощия на участниците в контролния процес.
 6. Наказателна и Административна отговорност.
 7. Финансово-ревизионен контрол – Закон за държавната финансова инспекция (АДФИ).
 8. Независим финансов одит (ДЕС – Регистрирани одитори).
 9. Данъчни проверки и ревизии.
 10.  Основни обекти на ревизиите.
 11. Обекти на контрола при облагане с ДДС.
 12. Контрол върху облагането с акцизи.
 13. Същност и обекти на подоходното облагане.
 14. Данъчни престъпления.

Конспект по Производствена практика – ЗПП – СПП – XII клас Самостоятелна форма на обучение

 1.  Работни позиции в предприятието.
 2.  Индивидуални качества и принoс при работа в екип.
 3. Взаимоотношения в работния екип.
 4. Елементи на фирмената култура.
 5.  Фирмено облекло и поведение.
 6. Представяне на дейността на предприятието. Презентационни умения.
 7.  Видове документи.
 8.  Организация на работата с документи. Документооборот в предприятието.
 9. Регистри за входящи и изходящи документи.
 10. Счетоводни документи на предприятието.
 11. Документи за осъществяване на покупки и продажби.
 12. Касови документи.
 13. Банкови документи.
 14. Документооборот във финансово – счетоводния отдел.

Конспект по Статистика – ЗПП – ОПП – XII клас

Самостоятелна форма на обучение

 1.  Основни понятия в статистиката.
 2. Методи за оценяване на структури при съвкупности. Интензивност и нормативи.
 3. Методи за оценяване на средни значения. Средна аритметична, хармонична и квадратична.
 4.  Неалгебрични средни величини.
 5.  Методи за оценяване на статистическо разсейване.
 6.  СИ на степента на неравномерност на структурата на съвкупността. Статистическа асиметрия и ексцес
 7. Стохастична грешка на оценката.
 8. Планиране обема на репрезентативните извадки.
 9. Същност, цел и задачи на статистическото изследване на развитие.
 10. Методи за измерване на трайна тенденция в развитието.
 11.  Обща характеристика на диагностичното изследване. Методи за анализ на прираст (различие) в средно значение на признака.
 12. Подходи при проверка на хипотези. Приложения на статистически методи за проверка на хипотези в практиката.
 13. Обща постановка на статистическо изследване на зависимости. Методи за изследване на зависимости.
 14.  Обща характеристика на статистическото прогностично изследване. Методи за прогнозиране. Планови статистически показатели.

Конспект по Компютърна обработка на финансово- счетоводната информация  – учебна практика –   – ИУЧ – разширена професионална подготовка –XI клас

Самостоятелна форма на обучение

 1. Счетоводна политика.
 2.  Счетоводна отчетност и КОФСИ.
 3. Счетоводен документ.
 4. Съдържание на счетоводните документи.
 5. Структура на счетоводните документи.
 6.  Въвеждане на документи при продажба.
 7.  Връзка между документи.
 8. Единен национален сметкоплан.
 9.  Индивидуален счетоводен сметкоплан.
 10. Условия при дефиниране на котировки.
 11. Създаване на номенклатури. 
 12.  Отчетни форми.
 13.  Видове отчетни регистри.
 14.  Хронологичен опис.

Конспект по Компютърна обработка на финансово- счетоводната информация – учебна практика –   ЗПП – специфична професионална подготовка – XII клас

Самостоятелна форма на обучение

 1. Възстановяване на данни
 2.  Месечно приключване, възможности на счетоводния продукт за автоматично приключване
 3. Счетоводен баланс
 4. Извеждане на информация за синтетични обороти. Главна книга. Извлечения по сметка
 5. Kорекция на данни. Сторнировъчни операции
 6. Извеждане на систематизирана счетоводна информация
 7. Извеждане на хронологична информация
 8. Издаване на фактури за продажба
 9. Съставяне на разчетно-платежна ведомост
 10.  Операции, свързани с отчитане на работна заплата
 11.  Операции, свързани с отчитане на стоково-материални запаси
 12.  Операции, свързани с отчитане на капитали
 13.  Начално състояние по синтетични и аналитични сметки
 14.  Отчетни форми

Конспект по Производствена практика –   ИУЧ – специфична професионална подготовка – X, XI клас

Самостоятелна форма на обучение

 1. Организационно-правна форма на фирма. Създаване, предмет на дейност, седалище и органи на управление.
 2. Регистрация на фирма.
 3. Основни нормативни и вътрешни документи, регламентиращи дейността и използвани в работата на фирма.
 4. Имущество и капитал на фирма. Източници на финансиране. Приходи и разходи на фирма. Документи.
 5.  Фирмена заетост. Длъжностни характеристики. Формиране и отчитане на работна заплата. Нормативни и други документи.
 6. Контрагенти. Взаимоотношения на фирмата с контрагентите. Документи и счетоводно отчитане.
 7. Взаимоотношения с НАП и НОИ.
 8. Особености при определяне на различните видове данъци – обекти, данъчна основа, данъчни декларации и други документи.
 9. Дълготрайни активи. Методи за отчитане на амортизацията.
 10. Краткотрайни активи. Оценка на материалните запаси.