Архив на категория: За проекта

image_pdfimage_print

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В СОУ „Васил Левски” гр. Гълъбово

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

 1.1. Характеристика на целодневната организация на учебния ден в училището:

В  СОУ „Васил Левски” гр. Гълъбово се обучават  деца от  І-ви до ХІІ-ти клас в дневна форма на обучение,разпределени в  19 паралелки.Училището е обявено за средищно с постановление на Министерския съвет.

Организацията на учебния ден е целодневна: вариант I- задължителните учебни часове се провеждат до обяд, а часовете  за организиран отдих  и обяд, самоподготовка и  дейности  по интереси  след обяд.

Целодневна организация на учебния ден се осъществява в  следните групи: ПИГ І а клас, ПИГ І б клас, ПИГ ІІ а клас, ПИГ ІІ б клас, ПИГ ІІІ а клас, ПИГ ІІІ б клас, ПИГ  ІV а клас, ПИГ ІV б клас,

ПИГ V а,б клас, ПИГ VІ а,б клас, ПИГ VІІ-VІІІ клас

 

1.2. Нормативно основание:

Училищната програма на СОУ„Васил Левски”гр.Гълъбово е разработена в съответствие с Рамковата програма за целодневна организация на учебния процес на основание заповед № РД 09-1809/09.12.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката за определяне на средищните училища в Република България и извършване на разходи по одобрен Проект BG051PO001-3.1.06 по ОП РЧР „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“; т. 6.8. от Инструкция за изпълнение и отчитане на дейностите по целодневната организация на учебния процес в средищните училища, утвърдена със заповед № РД 09-116 / 27.01.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката; Стратегия за развитие на училището; училищни правилници и нормативни документи.

Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на полуинтернатните групи в училището се осъществява съгласно ППЗНП; Наредба № 3/2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета и Наредба № 7/2000 г. за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

 

1.3.Предназначение на програмата:

Чрез нея се кон­к­ре­ти­зи­рат/оп­ре­де­лят: це­ли­те, ус­ло­ви­я­та и ре­да за про­веж­да­не на це­лод­нев­на­та ор­га­ни­за­ция в учи­ли­ще­то; дей­нос­ти­те в по­лу­ин­тер­нат­ни­те гру­пи ка­то об­х­ва­ща об­щи­те и спе­ци­фич­ни­те ха­рак­те­рис­ти­ки и раз­ли­чия в струк­ту­ра­та, със­та­ва, об­х­ва­та на гру­пи­те  в из­пъл­не­ние на дър­жав­на­та по­ли­ти­ка за пос­ти­га­не на ка­чес­т­вен об­ра­зо­ва­тел­но- въз­пи­та­те­лен про­цес.

 

1.3.1. Цел:

Целта на програмата е да се конкретизират условията и редът за провеждане на целодневната организация на учебния процес за учениците от І до VІІІ клас в СОУ„Васил Левски”гр.Гълъбово с  оглед подобряване на качеството на образованието.

 

 

1.3.2.Специфични цели:

Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес чрез насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество при зачитане интересите, съобразно възможностите и възрастовите им особености; Създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание; Повишаване мотивацията на учениците, учителите и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес”; Създаване стимулираща детското развитие предметно-пространствена интерактивна среда, съответстваща на неговата индивидуалност и стил на учене, модел и темп на растеж и специфичната му семейна среда; Създаване на предпоставки за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес; Уважение към индивидуалните различия на децата – стил на възприемане и учене, темп на работа, темперамент, потребности и интереси.

 

 1. 2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ПИГ В УЧИЛИЩЕТО

2.1. Режимни моменти и брой часове, задължителни за всяка ПИГ, според Рамковата програма:

2.1.1. Режимни моменти и брой часове, задължителни за всяка ПИГ в начален етап на обучение, според Рамковата програма:

Блок А – обяд, организиран отдих и спорт – 2 часа

Блок В – самоподготовка – 2 часа

Блок С – занимания по интереси – 2 часа

2.1.1. Режимни моменти и брой часове, задължителни за всяка ПИГ в прогимназиален етап на обучение, според Рамковата програма:

Блок А – обяд, организиран отдих и спорт – 2 часа

Блок В – самоподготовка –  2часа

Блок С – занимания по интереси – 2 часа

2.2. Продължителност на часовете за всяка една от групите:

 • ПИГ І а клас, ПИГ І б клас, ПИГ ІІ а клас, ПИГ ІІ б клас – 35 минути
 • ПИГ ІІІ а клас, ПИГ ІІІ б клас, ПИГ ІV а клас, ПИГ ІV б клас,
 • ПИГ V а,б клас, ПИГ VІ а,б клас, ПИГ VІІ-VІІІ клас – 40 минути

2.3Седмично разписание на часовете за всяка ПИГ:

 

за понеделник,вторник,сряда и четвъртък

Група ПИГ І а, І б, ІІ а, ІІ б клас
Блок А 12.10 ч. – 12.40 ч. –  обяд12.40 ч. – 13.30 ч. –  организиран отдих и спорт
Блок В 13.30 ч .- 14.05 ч . – 1ч.самоподготовка
Междучасие 14.05 ч. – 14.15 ч.
Блок В 14.15 ч. – 14.50 ч. – 1ч.самоподготовка
Междучасие 14.50 ч. – 15.00 ч.
Блок С 15.00 ч. – 15.35 ч. – 1ч. занимания по по интереси
Междучасие 15.35 ч. – 15.45 ч.
Блок С 15.45 ч. – 16.20  ч. – 1ч. занимания по по интереси

За петък

Група ПИГ І а, І б, ІІ а, ІІ б клас
Блок А 11.20ч. – 11.50 ч. –  обяд11.50 ч. – 13.20 ч. –  организиран отдих и спорт
Междучасие 13.20 ч. – 13.30 ч.
Блок Б 13.30 ч .- 14.05 ч . – 1ч.самоподготовка
Междучасие 14.05 ч. – 14.15 ч.
Блок Б 14.15 ч. – 14.50 ч. – 1ч.самоподготовка
Междучасие 14.50 ч. – 15.00 ч.
Блок В 15.00 ч. – 15.35 ч. – 1ч. занимания по по интереси
Междучасие 15.35 ч. – 15.45 ч.
Блок В 15.45 ч. – 16.20  ч. – 1ч. занимания по по интереси

 

За понеделник,сряда и петък

Група ПИГ ІІІ а,ПИГ ІІІ б клас
Блок А 12.10 ч. – 12.40 ч. –   обяд12.40 ч. – 13.30 ч. –   организиран отдих и спорт
Блок В 13.30 ч. – 14.10  ч .-  1ч.самоподготовка
Междучасие 14.10 ч. – 14.20 ч.
Блок В 14.20 ч. – 15.00 ч.-   1 ч.самоподготовка
Блок С 15.00 ч. – 1540 ч. – 1 ч. занимания по по интереси
Блок С 15.40 ч. – 16.20  ч. – 1 ч. занимания по по интереси

За вторник и четвъртък

Група ПИГ ІІІ а,ПИГ ІІІ б клас
Блок А 13.00 ч. – 13.30 ч. –  обяд13.30 ч. – 14.20 ч. – организиран отдих и спорт
Блок В 14.20 ч. – 15.00  ч .-  1ч.самоподготовка
Блок В 15.00 ч. – 15.40 ч.-   1 ч.самоподготовка
Блок С 15.40 ч. – 16.20 ч. – 1 ч. занимания по по интереси
Блок С 16.20 ч. – 17.00  ч. – 1 ч. занимания по по интереси

 

За понеделник,сряда и четвъртък

Група ПИГ ІVа, ПИГ ІVб клас
Блок А 12.10 ч. – 12.40 ч. –   обяд12.40 ч. – 13.30 ч. –   организиран отдих и спорт
Блок В 13.30 ч. – 14.10  ч .-  1ч.самоподготовка
Междучасие 14.10 ч. – 14.20 ч.
Блок В 14.20 ч. – 15.00 ч.-   1 ч.самоподготовка
Блок С 15.00 ч. – 1540 ч. – 1 ч. занимания по по интереси
Блок С 15.40 ч. – 16.20  ч. – 1 ч. занимания по по интереси

 

 

 

 

За вторник и петък

Група  ПИГ ІVа,ПИГ ІVб клас
Блок А 13.00 ч. – 13.30 ч. –  обяд13.30 ч. – 14.20 ч. – организиран отдих и спорт
Блок В 14.20 ч. – 15.00  ч .-  1ч.самоподготовка
Блок В 15.00 ч. – 15.40 ч.-   1 ч.самоподготовка
Блок С 15.40 ч. – 16.20 ч. – 1 ч. занимания по по интереси
Блок С 16.20 ч. – 17.00  ч. – 1 ч. занимания по по интереси

За понеделник,сряда,четвъртък и петък

Група ПИГ Vа,б; VІ а,б; VІІ-VІІІ клас
Блок А 13.00 ч. – 14.20 ч. –  обяд и  организиран отдих и спорт -2 ч.
Блок В 14.20 ч. – 15.40 ч. – 2 ч. самоподготовка
Блок С 15.40 ч. – 17.00 ч. –  2 ч. занимания по  интереси

За вторник

Група ПИГ Vа,б; VІ а,б; VІІ-VІІІ клас
Блок А 13.50 ч. – 15.00 ч. – обяд и организиран отдих и спорт -2 ч.
Блок В 15.00 ч. – 16.20 ч. – 2 ч.самоподготовка

 

Блок С 16.20 ч. – 17.00 ч. –  2 ч. занимания по  интереси

 

2.4. Педагогически изисквания при провеждане на дейностите в ПИГ:

2.4. 1.Педагогически изисквания при провеждане на организиран отдих и спорт:

В часовете  за ор­га­ни­зи­ран от­дих и спорт  се  ак­цен­тира на  въз­пи­та­тел­но вза­и­мо­дейст­вие, по­ве­ден­чес­кия по­тен­ци­ал, раз­то­вар­ва­не от ум­с­т­ве­но нап­ре­же­ние и  неп­ре­къс­на­ти наб­л­ю­де­ния и про­я­ва ­на дис­к­рет­ност. Учебните часове  за ор­га­ни­зи­ран от­дих и спорт се провеждат след  12  часа, в зависимост от организацията на учебния ден в съответните класове.

Ключови акценти:

 • организиране на обедното хранене на учениците;
 • организиране на отдиха и спорта на учениците;
 • наблюдение и оценка на различните поведенчески ситуации по време на отдиха на учениците;
 • провеждане на релаксиращи беседи и разговори с учениците по въпроси и тревоги, възникнали затруднения, споделяне на проблем, възникнал конфликт, и др. за успокояване на емоциите и преход към самоподготовката им;
 • спазване на здравно-хигиенните норми и изисквания от учениците
 • грижа за опазване здравето и живота на децата и учениците

Условия:

 • за хранене: провеждат се в училищния стол
 • място за провеждане на отдих и спорт: дейностите по организиран отдих и спорт на учениците не се провеждат в учебните помещения, в които се водят часовете от задължителната подготовка. Могат да се провеждат във физкултурните салони, библиотеката, мултимедийните кабинети и спортните площадки.

2.4.2. Педагогически изисквания при провеждане на самоподготовката.

 • Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния  материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване. В  един час може да  се ор­га­ни­зи­ра са­мо­под­го­тов­ка­та по по­ве­че от един уче­бен пред­мет;
 • За часовете по самоподготовка, в зависимост от потребностите на   учениците, се осигуряват консултации с учители–специалисти. Изработва се график за консултации от съответните учители –специалисти по различните учебни предмети.

Ключови акценти:

 • преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия;
 • степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката;
 • усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране;
 • самостоятелно преодоляване на когнитивни трудности и предизвикателства;
 • подготовката на домашните работи и трайното усвояване на учебното съдържание.
 • съдействие за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране;
 • стимулиране любознателността и стремежа към знание;
 • усъвършенстване на уменията за общуване и толерантност

Условия:

 • за часовете по самоподготовка в зависимост от потребностите на учениците се осигуряват консултации с учители по отделните учебни предмети (начални учители).
 • Часовете по  самоподготовка  се провеждат в клас­ната  стая, компютърните ка­би­нети, учи­лищ­на биб­ли­о­те­ка и др.;

2.4.3. Педагогически изисквания при провеждане на занимания по интереси.

 • Заниманията по интереси могат да бъдат съчетани с извънкласните дейности, тъй като и двете са части от стратегията на училището и компонент от неговата система на обучение и възпитание
 • Заниманията по интереси се провеждат в зависимост от потребностите на учениците.Те се организират с оглед мотивиране на учениците и родителите за включване в целодневната организация.
 • Часовете са с на­со­че­ност към ов­ла­дя­ва­не на ключо­ви­те ком­пе­тен­т­нос­ти по Ев­ро­пейс­ка ре­фе­рен­т­на рам­ка, под­по­ма­га­не и до­пъл­ва­не обу­че­ни­е­то чрез раз­лич­ни за­ни­ма­ния,съз­да­ва­не на емо­ци­о­нал­на сре­да за от­мо­ра.

Ключови акценти:

 • да предотвратят преумората ;
 • да развиват и обогатяват детското мислене;
 • да допринесат за придобиване на полезни и нови знания или за интерпретиране и прилагане в практиката на вече получени и затвърдени знания;
 • да мотивират ученици и родители за включване в целодневната организация.

Условия:

 • За провеждане на заниманията по интереси директорът на училището, в началото на всяка учебна година, организира проучване на интересите на учениците и осигурява подходяща материална база, включително и извън наличната в училището.
 • Заниманията по интереси се организират и провеждат съобразно възможностите на училището.
 • Заниманията по интереси могат да не са пряко свързани с усвояването на учебното съдържание от часовете по задължителна подготовка.
 • Провеждат се  в компютърните зали ,физкултурните салони , стая за отдих и дейности по интереси, музикален кабинет,училищната библиотека.

 

 • Аспекти на работа на педагозите в ПИГ:

За да осъществяват ефективно дейностите при ЦОО възпитателят трябва да притежава необходимите компетентности, познания и умения да:

 • организира, направлява и контролира ефективно възпитателно-образователния процес;
 • създава позитивна възпитателна и учебна среда;
 • насърчава, подпомага и мотивира учениците за самостоятелна работа;
 • съветва, напътства и подпомага учениците за справяне с трудностите и засилване стремежа им към постижение, самоизява и конструктивно съревнование;
 • диагностицира и оценява обективно развитието и напредъка на учениците, като използва различни техники, форми и средства за установяване достигнатото от тях ниво на подготовка и постиженията им ;
 • зачита и защитава личното достойнство, правата и индивидуалността на учениците при оценяването;
 • изгражда умения за самооценка у учениците;
 • споделя с колегите затрудненията или постиженията на учениците с оглед подобряване на резултатите;
 • наблюдава и преценява физическото и психично състояние на учениците и да съдейтва за опазване живота и здравето им;
 • следи и изисква за спазване на здравно-хигиенните норми и изисквания;
 • информира и следи за спазване от учениците на изискванията за добро поведение в училище и обществото;
 • повишава професионалната си квалификация подпомагаща професионалното му развитие и кариера;
 • използва съвременни педагогически технологии, методи и подходи, съобразени със спецификата на групата и инидивидуалните качества на ученика, съобразно спецификата на училището, като: ролеви игри , симулационни игри, метод на асоциациите; кубиране, инсърт, рефлексия, мозъчна атака и др.

2.5. Норми на преподавателска работа.

Нормата за преподавателска работа на възпитателите е 30 астрономически часа и е определена в приложение №1 на наредба №3 от 18.02.2008г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета обн. ДВ , бр. 27 от 11.03. 2008г. При продължителност на работното време по чл. 136, ал. 3 от Кодекса на труда, извън минималната задължителна норма за преподавателска работа на лицата, заемащи възпитателски длъжности, същите изпълняват установените им задължения съответно в чл. 129е, 129ж и 129з от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

В рам­ки­те на 8-ча­со­вия ра­бо­тен ден на въз­пи­та­те­ли­те се из­вър­ш­ват след­ни­те дей­нос­ти:

 • Под­гот­ви­тел­на ра­бо­та за ча­со­ве­те по са­мо­под­го­тов­ка – оси­гу­ря­ва­не на тес­то­ве, за­да­чи, по­со­бия, ма­те­ри­а­ли, ин­фор­ма­ци­он­ни справ­ки, снаб­дя­ва­не с не­об­хо­ди­ма­та ди­дак­ти­чес­ка и учеб­на ли­те­ра­ту­ра,  вкл. и кон­сул­та­ции с учи­те­ли;
 • Под­го­тов­ка на ли­те­ра­ту­ра, ма­те­ри­а­ли, по­со­бия и ин­с­т­ру­мен­та­ри­ум за про­веж­да­не на ча­со­ве­те за дей­нос­ти по ин­те­ре­си;
 • По­пъл­ва­не  на учи­лищ­на до­ку­мен­та­ция и до­ку­мен­та­ция по про­ек­та – на хар­ти­ен и на елек­т­ро­нен но­си­тел;
 • Учас­тие в про­веж­да­не­то на пе­да­го­ги­чес­ки съ­ве­ти, ра­бот­ни гру­пи, опе­ра­тив­ки и др.;
 • Ра­бо­та с ро­ди­те­ли, вкл. учас­тие в ро­ди­тел­с­ки сре­щи и за­се­да­ния на Учи­лищ­но­то нас­то­я­тел­с­т­во;
 • Ор­га­ни­зи­ра­не  и учас­тие на кон­сул­та­ции с уче­ни­ци;
 • Пла­ни­ра­не, ор­га­ни­зи­ра­не и учас­тие в ква­ли­фи­ка­ци­он­но-ме­то­ди­чес­ка дей­ност, свър­за­на с въз­пи­та­тел­но-об­ра­зо­ва­тел­ния про­цес;
 • Оказ­ва­не на ме­то­ди­чес­ка по­мощ  и кон­сул­та­ции на млад­ши въз­пи­та­те­ли;
 • Учас­тие в рег­ла­мен­ти­ра­ни сед­мич­ни/ме­сеч­ни  об­що­у­чи­лищ­ни ме­роп­ри­я­тия;
 • Учас­тие в раз­ра­бот­ва­не­то на ин­ди­ви­ду­ал­ни об­ра­зо­ва­тел­ни прог­ра­ми;
 • Ра­бо­та по ди­аг­нос­ти­ци­ра­не­то и на­сър­ча­ва­не­то на пос­ти­же­ни­я­та на уче­ни­ци­те;
 • Ко­ор­ди­ни­ра­не об­мя­на­та на доб­ри прак­ти­ки меж­ду въз­пи­та­те­ли­те.

2.6. Отразяване на целодневната организация в документация.

Дейностите по целодневната организация на образователно-възпитателния процес се вписват в следната училищна документация:

 • Списък-образец 1;
 • Седмично разписание на часовете в училището;
 • Годишния план за дейността на училището;
 • Книгата с протоколи от заседания на Педагогическия съвет;
 • Книгата за преподадения учебен материал /часове в ПИГ/;
 • Дневник на ПИГ;
 • Електронно – на сайта на mon

3.Условия за постигане на ефективност и резултатност на ОВП при целодневната организация на учебния ден:

 • О­бо­га­тя­ва­не и об­но­вя­ва­не на учеб­на­та сре­да с под­хо­дя­що об­за­веж­да­не и съв­ре­мен­но тех­ни­чес­ко обо­руд­ва­не и съз­да­ва­не и под­дър­жа­не на бе­зо­пас­но и спо­кой­но мяс­то, къ­де­то уче­ни­ци­те, обу­ча­ва­щи се при це­лод­не­вен ре­жим да се раз­то­вар­ват с люби­ми­те си за­ни­ма­ния, да от­по­чи­ват, да ко­му­ни­ки­рат пъл­но­цен­но по­меж­ду си и да се включват  ак­тив­но и пъл­но­цен­но в пла­ну­ва­ни­те дей­нос­ти.
 • Под­си­гу­ря­ва­не и на­сър­ча­ва­не на уче­ни­ци­те до дос­тъ­па до раз­но­об­раз­ни фор­ми на неп­ре­къс­на­то об­ра­зо­ва­ние, на­со­че­ни към ов­ла­дя­ва­не на ключо­ви ком­пе­тен­т­нос­ти.
 • Под­по­ма­га­не ро­ди­те­ли­те, нас­той­ни­ци­те и близ­ки­те на уче­ни­ци­те  в

обуче­ни­е­то на де­ца­та им.

 • Учас­тие на въз­пи­та­те­ли­те в под­хо­дя­щи ква­ли­фи­ка­ци­он­ни фор­ми.
 • Из­пол­з­ва­не от пе­да­го­зи­те при ре­а­ли­зи­ра­не на дей­нос­ти­те в ПИГ на съв­ре­мен­ни пе­да­го­ги­чес­ки тех­но­ло­гии, ме­то­ди и под­хо­ди, из­не­се­ни учеб­ни ча­со­ве в близ­ки ин­с­ти­ту­ции, при­род­ни обек­ти и ис­то­ри­чес­ки за­бе­ле­жи­тел­нос­ти, съ­об­раз­но спе­ци­фи­ка­та на учи­ли­ще­то и гру­па­та .
 1. Наблюдение и контрол на дейностите при целодневното обучение.

4.1. Контрол от страна на Директора.

– утвърждава годишните тематични разпределения на възпитателите в ПИГ

– осъществява мониторинг и контрол по отношение на ежедневното водене на училищната документация, организацията на работа в часовете и резултатите на учениците в ПИГ

–   проучва и анализира потребностите и интересите на всички ученици от I до VIII клас чрез: родителски срещи, консултаци  и анкети,

4.2. Оценяване напредъка на учениците от страна на възпитателите:

 • Извършват вътрешно оценяване на самоподготовката на учениците в началото и края на учебната година и техният напредък по БЕЛ и по математика и др. учебни предмети, изготят писмен анализ на резултатите и набелязват мерки за преодоляване на слабостите.
 • Из­пол­з­ва­не на пе­да­го­ги­чес­ки ме­то­ди и под­хо­ди, съ­об­ра­зе­ни със спе­ци­фи­ка­та на гру­па­та и раз­ви­ти­е­то на уче­ни­ци­те, ко­и­то да под­по­мог­нат ус­пе­ва­е­мост­та на уче­ни­ци­те в ПИГ – фор­ми­ра­що оце­ня­ва­не;
 • Из­вър­ш­ва­не на вът­реш­но оце­ня­ва­не на са­мо­под­го­тов­ка­та на уче­ни­ци­те и тех­ни­ят нап­ре­дък – фор­ми­ра­що оце­ня­ва­не.

 

 1. Очаквани резултати от изпълнението на училищната програма:

5.1. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и повишаване степента на знания и компетентности у учениците.

5.2. Развитие на творческите способности на учениците  и участие на учениците в различни училищни, регионални и национални състезания, конкурси, изложби и др. изяви.

5.3. Формиране у учениците, обхванати в ПИГ, на умения за осмисляне на свободното време и повишаване нивото на тяхната социализация, както и възпитание в толерантност, сътрудничество и стремеж към успех.

5.4. Засилване интереса  от страна на ученици и родители към целодневната организация на учебния процес.

 

Рамкова програма за целодневната организация на учебният процес

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  • Основание

Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие с Рамковата програма за целодневна организация на учебния процес, публикувана в Приложение 1 на Инструкцията за изпълнение и отчитане на дейностите по Проект BG051PO001-3.1.06 по ОП РЧР „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ и на основание заповед на министъра на образованието, младежта и науката във връзка с проекта.

Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на полуинтернатните групи в СОУ „Васил Левски”, гр.Гълъбово се осъществява съгласно ППЗНП, Наредба № 3/2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета и Наредба № 7/2000 г. за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

 • Цел

Целта на програмата е да се конкретизират условията и редът за провеждане на целодневната организация на учебния процес за учениците от 1, 2, 3 и 4 клас в СОУ „Васил Левски”, гр.Гълъбово с  оглед подобряване на качеството на образованието.

 

 1. Организация на часовете в ПИГ

Часовете в ПИГ са разпределени в блокове за  деня както следва:

Блок А – обяд, организиран отдих и спорт – 2 часа

Блок Б – самоподготовка – 2 часа

Блок В – дейности по интереси – 2 часа

 

Варианти на седмичното разписание

Стандартен вариант на часовете от блок А,блок Б и блок В и продължителност на часа 35мин. с включени две междучасия по 10мин.

                               

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO0013.1.06

                „Подобряване на качеството на образованието в

средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на

 учебния процес“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Г Р А Ф И К

за организация на часовете в ПИГ за учебната 2014/2015 г.

за понеделник,вторник,сряда и четвъртък

Група ПИГ І – ІІ клас
Блок А 12.10 ч. – 12.40 ч. –  обяд12.40 ч. – 13.30 ч. –  организиран отдих и спорт
Блок Б 13.30 ч .- 14.05 ч . – 1ч.самоподготовка
Междучасие 14.05 ч. – 14.15 ч.
Блок Б 14.15 ч. – 14.50 ч. – 1ч.самоподготовка
Междучасие 14.50 ч. – 15.00 ч.
Блок В 15.00 ч. – 15.35 ч. – 1ч. занимания по по интереси
Междучасие 15.35 ч. – 15.45 ч.
Блок В 15.45 ч. – 16.20  ч. – 1ч. занимания по по интереси

За петък

Група ПИГ І – ІІ клас
Блок А 11.20ч. – 11.50 ч. –  обяд11.50 ч. – 13.20 ч. –  организиран отдих и спорт
Междучасие 13.20 ч. – 13.30 ч.
Блок Б 13.30 ч .- 14.05 ч . – 1ч.самоподготовка
Междучасие 14.05 ч. – 14.15 ч.
Блок Б 14.15 ч. – 14.50 ч. – 1ч.самоподготовка
Междучасие 14.50 ч. – 15.00 ч.
Блок В 15.00 ч. – 15.35 ч. – 1ч. занимания по по интереси
Междучасие 15.35 ч. – 15.45 ч.
Блок В 15.45 ч. – 16.20  ч. – 1ч. занимания по по интереси

 

За понеделник,сряда и петък

Група ПИГ ІІІ а,б клас
Блок А 12.10 ч. – 12.40 ч. –   обяд12.40 ч. – 13.30 ч. –   организиран отдих и спорт
Блок Б 13.30 ч. – 14.10  ч .-  1ч.самоподготовка
Междучасие 14.10 ч. – 14.20 ч.
Блок Б 14.20 ч. – 15.00 ч.-   1 ч.самоподготовка
Блок В 15.00 ч. – 1540 ч. – 1 ч. занимания по по интереси
Блок В 15.40 ч. – 16.20  ч. – 1 ч. занимания по по интереси

 

За вторник и четвъртък

Група ПИГ ІІІ а,б клас
Блок А 13.00 ч. – 13.30 ч. –  обяд13.30 ч. – 14.20 ч. – организиран отдих и спорт
Блок Б 14.20 ч. – 15.00  ч .-  1ч.самоподготовка
Блок Б 15.00 ч. – 15.40 ч.-   1 ч.самоподготовка
Блок В 15.40 ч. – 16.20 ч. – 1 ч. занимания по по интереси
Блок В 16.20 ч. – 17.00  ч. – 1 ч. занимания по по интереси

 

За понеделник,сряда и четвъртък

Група ПИГ ІVа,б клас
Блок А 12.10 ч. – 12.40 ч. –   обяд12.40 ч. – 13.30 ч. –   организиран отдих и спорт
Блок Б 13.30 ч. – 14.10  ч .-  1ч.самоподготовка
Междучасие 14.10 ч. – 14.20 ч.
Блок Б 14.20 ч. – 15.00 ч.-   1 ч.самоподготовка
Блок В 15.00 ч. – 1540 ч. – 1 ч. занимания по по интереси
Блок В 15.40 ч. – 16.20  ч. – 1 ч. занимания по по интереси

 

За вторник и петък

Група ПИГ  ІVа,б клас
Блок А 13.00 ч. – 13.30 ч. –  обяд13.30 ч. – 14.20 ч. – организиран отдих и спорт
Блок Б 14.20 ч. – 15.00  ч .-  1ч.самоподготовка
Блок Б 15.00 ч. – 15.40 ч.-   1 ч.самоподготовка
Блок В 15.40 ч. – 16.20 ч. – 1 ч. занимания по по интереси
Блок В 16.20 ч. – 17.00  ч. – 1 ч. занимания по по интереси
Блок А 13.00 ч. – 13.30 ч. –  обяд13.30 ч. – 14.20 ч. – организиран отдих и спорт

 

 

За понеделник,сряда,четвъртък и петък

Група ПИГ V – VІІІ клас
Блок А 13.00 ч. – 13.30 ч. –  обяд13.30 ч. – 14.20 ч. – 1ч.  организиран отдих и спорт
Блок Б 14.20 ч. – 15.00 ч. – 1 ч.самоподготовка15.00 ч. – 15.40 ч. –  1 ч. самоподготовка

 

Блок В 15.40 ч. – 16.20 ч. –  1 ч. занимания по  интереси16.20 ч. – 17.00 ч. – 1 ч. занимания по  интереси

 

За вторник

Група ПИГ V – VІІІ клас
Блок А 13.50 ч. – 14.20 ч. – обяд14.20 ч. – 15.00 ч. – организиран отдих и спорт
Блок Б 15.00 ч. – 15.40 ч. – 1 ч.самоподготовка15.40 ч. – 16.20 ч. –  1 ч. самоподготовка

 

Блок В 16.20 ч. – 17.00 ч. –  1 ч. занимания по  интереси17.00 ч. – 17.40 ч. – 1 ч. занимания по  интереси

 

 1. Часовете в ПИГ се водят с учениците с продължителността на учебни часове в съответствие с чл. 91 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета.
 2. Нормата за преподавателска работа на лицата, заемащи възпитателски длъжности, включва дейности в полуинтернатните групи /самоподготовка, организиран отдих и спорт и дейности по интереси/, консултации с ученици, диагностициране и насърчаване на постиженията на учениците, работа по индивидуални образователни програми.
 3. Съгласно чл. 2, ал. 3 на Наредба 3/2008 г. нормата преподавателска заетост на възпитателите се отчита в астрономически часове, които включват освен 6-те часа на ден зa самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт и други дейности с учениците, свързани с опазване на тяхното здраве, осигуряване на безопасни условия  на работа и др.

Допълнителните часове извън нормата за възпитателска работа се отчитат в информационна система. Те включват следните дейности в рамките на 8 часовия работен ден на възпитателя  в средищното училище:

 • Подготвителна работа за часовете по самоподготовка – осигуряване на тестове, задачи, пособия, материали, информационни справки, снабдяване с необходимата дидактическа и учебна литература, вкл. и консултации с учители;
 • Подготовка на литература, материали, пособия и инструментариум за провеждане на часовете за дейности по интереси;
 • Попълване на училищна документация и документация по проекта – на хартиен и на електронен носител;
 • Участие в провеждането на педагогически съвети, работни групи, оперативки и др.;
 • Работа с родители, вкл. участие в родителски срещи и заседания на Училищното настоятелство;
 • Организиране и участие на консултации с ученици;
 • Планиране, организиране и участие в квалификационно-методическа дейност, свързана с възпитателно-образователния процес;
 • Оказване на методическа помощ и консултации на младши възпитатели;
 • Участие в регламентирани седмични/месечни общоучилищни мероприятия;
 • Участие в разработването на индивидуални образователни програми;
 • Работа по диагностицирането и насърчаването на постиженията на учениците;
 • Координиране обмяната на добри практики между възпитателите;

 

Могат да се изпълняват и посочват няколко дейности в един и същи ден и да се отбелязват месечно в електронната система.

Часовете от блок А

Часовете от блок А не се провеждат в същите учебни помещения, в които се водят часовете от ЗП, ЗИП и СИП. Организираният отдих и спорт се провежда във физкултурния салон на училището, а при подходящи метеорологични условия – на открито.

Часовете от блок Б

Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния  материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване.

За часовете по самоподготовка, когато учениците имат потребност от консултации в определена област след заявена необходимост от възпитателя, директорът осигурява учител – специалист, на който се издава заповед. Изготвен е график за консултации .

Занятията по самоподготовка се водят в стаи на ПИГ както следва:

ПИГ-Іа клас-класна стая на І а клас на ІІІ етаж

ПИГ-Іб клас-класна стая на Іб клас на ІІІ етаж

ПИГ-ІІа клас-класна стая на ІІа клас на ІІІ етаж

ПИГ-ІІб клас-класна стая на ІІб клас на ІІІ етаж

ПИГ-ІІІа, клас-класна стая на ІІІа клас на ІІІ етаж

ПИГ-ІІІб клас-класна стая на ІІІб клас на ІІІ етаж

ПИГ-ІVа, клас-класна стая на ІVа клас на ІІІ етаж

ПИГ-ІVб клас-класна стая на ІVб клас наІІІ етаж

ПИГ-Vа,б клас- класна стая  на групата на ІІІ етаж

ПИГ-VІа,б  клас-кабинет по химия  на ІІІ етаж

ПИГ-VІІ-VІІІ клас/сборна група/-класна стаяна групата на ІІІ етаж

2.4. Дейностите по интереси се водят в класни стаи на ІІІ етаж  в «Клсна стая на бъдещето»на ІІІ етаж,на физкултурната площадка и физкултурния салон,на открито в двора на училището или други подходящи места по плана на ПИГ.

Дидактически изисквания:

– преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия;

– учене по едно и също време при строго спазване на моменти за почивка /отдих/;

– степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката;

– усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране;

– стремеж към самостоятелно преодоляване на трудности и предизвикателства;

– старателно и коректно написване на домашните работи и трайно усвояване на учебното съдържание.

Часовете от блок В

Дейностите по интереси се организират с оглед мотивиране на учениците и родителите за включване в целодневната организация и могат да включват занимания, които не са пряко свързани с часовете по ЗП, ЗИП и СИП. След проучване и съгласуване с родители и ученици в училището се организират дейности и мероприятия като изложби, спортни прояви, конкурси и дискусии с образователна и възпитателна цел.

Част от часовете по занимания по интереси в ПИГот начален етап се провеждат в кабинети на третия етаж за занимания по интереси, оборудвани специално за целта по Проект BG051PO001-3.1.06 по ОП РЧР „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

Извозването на пътуващите ученици от съседни населени места на средищното учище се осъществява със специлен ученически автобус след последния учебен час попрограмата на ПИГ за деня,по организация на Общинска администрация-Гълъбово.

Изпращането на пътуващите ученици се организира от възпитателя на групата лично.

Възпитателите осъществяват непрекъснат контрол над учениците от групата отначалото до края на учебните занятия по разписанието за деня и разотиването на

учениците.

 

Училището осигурява безопасни и здравословни условия за изпълнение на дейностите по целодневна организация.

Възпитателите, които провеждат часовете от блоковете А,Б, В, с оглед повишаване на  качеството на обучението, създават организация, която включва прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи, упражнения, свързани с развиване на логическото мислене на учениците, на паметта и въображението.

2.2. Годишни тематични разпределения

2.2.1. Годишните тематични разпределения включват график на учебното време, както следва:

2.2.1.1. I клас -31 учебни седмици, от 15.09.2014г. до 21.05.2015г.;

 • II – IV клас 32 учебни седмици, от 15.09.2014г. до 29.05.2015г.;
 • V-VІІІ клас 34 учебни седмици, от 15.09.2014г. до 15.06.2015г.

2.2.2. Годишните тематични разпределения се изготвят от учителя/възпитателя на ПИГ и се утвърждават от директора на училището и съдържат:

 

Дата Учебна седмица Тема Брой часове Необходими материали Забележка
1 2 3 4 5 6
           

 

2.2.3. В случай на необходимост учителят/възпитателят преструктурира темите, като корекциите се нанасят в колона 6 и се одобряват от директора на средищното училище.

2.2.4. За снабдяване с необходимите материали, описани в колона 5, се изготвят заявки от учителя/възпитателя до директора на училището и от директора на училището до РИО.

 

2.3. Документация

Дейностите по целодневната организация на образователно-възпитателния процес в СОУ”Васил Левски” се вписват в следната училищна документация:

2.3.1.  Списък-образец 1;

– Седмично разписание на часовете в училището;

– Годишния план за дейността на училището;

– Книгата с протоколи от заседания на Педагогическия съвет;

– Книгата за преподадения учебен материал /часове в ПИГ/;

– Дневник на ПИГ;

– Декларации за лекторски часове.

Дейностите се отразяват ежеседмично в информационна база-данни от директора на училището.

 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

3.1. Утвърждаване на целодневното обучение в СОУ „Васил Левски” като успешен модел за модернизиране и оптимизиране на обучението и възпитанието в духа на съвременните европейски тенденции.

3.2. Чрез подобряване качеството на образователно-възпитателния процес да се постигне повишаване на резултатите от работата.

3.3. Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците от  закритите и преобразуваните училища чрез повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес“.

3.4.Овладяване на някои негативни тенденции сред учениците:допускане на голям брой

неизвинени отсъствия,безцелно пилеене на времето,увличане по групи с противообществени прояви, нетолерантност, насилие, употреба на алкохол, наркотици и тютюнопушене.

3.5.Повишаване физическата активност на учениците,подобряване здравето и физическата дееспособност, намаляване затлъстяването и нездравословния начин на живот.

3.6.Осмисляне учебното и извънучебното време и подчиняването му на целенасочена

подготовка,отдих и спорт.

3.7.Подпомагане семействата,където има затруднение в битов и финансов план чрез

обхват на децата в работното време на родителите и осигуряване на условия за подготовка и хранене.

Програмата е приета на заседание на Педагогическият съвет с Протокол №13/02.09.2014г.

Инвестира във вашето бъдеще!

 ПРОЕКТ BG051PO0013.1.06

 „Подобряване на качеството на образованието     в

средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на

 учебния процес“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз