Обща информация за проекта


На
15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между
Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР –
управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни
фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката
(МОН). Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската комисия.
Прилагането на облачни технологии в образованието ще осигури достъпност,
актуалност и управление на образователните ресурси – основа за качествено
образование. Проектът ще допринесе за решаване на основен проблем в
образованието – липсата в национален мащаб на универсални електронни профили на
ученици, учители и експерти в сферата. Проектът е на обща стойност 104 959
178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

Основна цел

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“