Архив на категория: Новини

image_pdfimage_print

План-програма за действие за БДП за 2021/2022 учебна година

Обща информация за Плана за действия 2021 година за безопасност на движение по пътищата

Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г., Плана за действие 2021 – 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на образованието и науката.

Планът обхваща първата година от действието на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г. и Плана за действие 2021-2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и представя в обобщен вид мерките за безопасност на движението по пътищата, обособени по стратегически цели и тематични направления.

В плана целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от националната политика по БДП, а мерките са съотнесени спрямо ефекта на въздействието им, индикатора и срока по мярката и източника на информация за докладване на изпълнението на мярката, дефинирани от определените в Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г. и Плана за действие 2021 – 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.

Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година за съответните години от Плана за действие 2021 – 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, както и при необходимост. Актуализацията е възможна с оглед конкретизиране на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за които има обективна необходимост да бъдат включени в Плана за действие съгласно годишните приоритети и оперативните цели на държавната политика по БДП.

Планът за действие се отчита по разработени от ДАБДП образци, приложени към Плана за действие 2021 – 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ
1 No 2 Наименование на мярката 3 Ефект на мярката 4 Отговорник по мярката 5 Индикатор и срок по мярката, докладвани на заседания на ДОККПБДП и в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП  6 Източник на информация за докладване на изпълнението на мярката
1.1 Цел: Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политиката по БДП в единна стратегическа рамка
1.1.1   Отчитане изпълнението на Плана за действие за БДП за учебната 2020-2021 г. пред ПС Годишна отчетност на цялостната политика по   личностното развитие   директор   Годишен доклад  Срок: 15 септември 2021 г. МОН.     Класни ръководители         държавната администрация.
1.1.2 Разработване на годишен план-програма за БДП Годишна плановост на мерки по БДП  Директор, ЩАБ за координация при природни бедствия, аварии, катастрофи и безопасност на движението на учениците Актуализиран План за действие за БДП.   Срок: ежегодно 15 септември 2020-2029 г. Годишна план-програма за БДП, представена от директора на училището.
1.1.3 Докладване на годишното изпълнение на държавната политика по БДП ПС и РУО       Годишна отчетност на училищната политика по БДП – състояние на БДП, изпълнение на поставените стратегически цели, и приоритети от програмата на училището, свързани с БДП.   Директор   Края на учебната година Доклад за годишното изпълнение на училищната политика по БДП.    
1.2 Цел: Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от БДП
1.5.1 Прилагане на единна комуникационна стратегия по БДП. Провеждане на целенасочена комуникационна и медийна политика. Излъчване на ясни и в общественото пространство. Марек Макнев, заместник-директор Активна медийна политика. Срок: постоянен. Официална интернет страница на училището
ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ  
2.1 Цел: Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата
2.1.1 Оптимизирано обучение на деца и ученици по БДП в системата на образованието в единна концептуална рамка: осъвременяване на учебната документация по    заделяне на финансови, технически и човешки ресурси за обезпечаване на обучението по БДП;   определяне на конкретни образователни цели като минимални изисквания за обучение по БДП в детските градини и училищата;   интегриране на темите по БДП в темите от учебното съдържание по общообразователните учебни предмети.   използване на учебни материали и подходи, адаптирани към възрастта и зрелостта на обучаваните;   обучение с натрупване, при което всяко ниво на обучение надгражда предишното с цел приемственост и ефективен напредък;   подпомагане на учителите в прилагането на националната политика по обучение в областта на БДП;     насоченост на БДП не само към придобиване на знания и разбиране на правилата за движение, но и към промяна на нагласите и мотивацията;   практическа насоченост на уроците – да се провеждат не само в класната стая, но също така да включват обучение и опит на практика – както в защитена среда, така и в реални условия, адаптирани към ролята, която имат в системата за движение.осигуряване на механизъм за обратна връзка и оценка на ефективността от обучението по БДП. Поставяне на темата във фокуса на обществен дебат Подобрено управление на дейностите за възпитание и обучение на децата и учениците по БДП Подготвени деца и ученици в областта на БДП.   Директор, класни ръководители  Изпълнени мерки за подобряване обучението на деца и ученици по БДП. Срок: постоянен. Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.  
2.1.2 Организиране и провеждане на  извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието. Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП.   Учители, класни ръководители Изпълнени извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието. Срок: постоянен. Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.
2.1.3 Участие в национални състезания по БДП, национални, регионални и общински извънкласни инициативи за деца и ученици в системата на образованието, свързани с културата на движение по пътищата. Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП.   Директор, учители, класни ръководители Изпълнени инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието. Срок: постоянен. Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.
2.1.3.1 Участие в Национално състезание по БДП I състезателна група: учениците от V до VII клас   Подпомага възпитаването и обучението на учениците в култура на поведение на пътя, свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност. Подкрепя учениците да могат да взимат самостоятелни и адекватни решения в различни ситуации на пътя, като осъзнават действията си и носят пряка отговорност за това. Подпомага възпитаването на качества от значение за общото личностно развитие като информираност, култура в отношенията, съобразителност, уважение към общността и правилата. Чрез състезанието могат да се проследят и някои резултати на учениците, придобити в следствие на обучението по БДП. Директор, учители, класни ръководители Организирана и проведена олимпиада по БДП Срок: Училищен кръг до 28.02.2022 г.; Общински кръг до 28.03.2022 г.; Областен кръг до 16.05.2022 г.; Национален кръг: 04.06. до 06.06.2022 г. г. Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.
2.1.4 Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца, свързан с учебна и/или извънучебна дейност в системата на предучилищното и училищно образование. Осигуряване на безопасен транспорт за учениците в средищните училища.  Усъвършенстване на контрола за безопасен превоз на деца и ученици в пътните превозни средства. Директор, ЩАБ за координация при природни бедствия, аварии, катастрофи и безопасност на движението на учениците Изпълнени мерки за ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца. Срок: постоянен. Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора
2.1.5 Провеждане на кампании, насочени към деца и ученици.   Подготвени деца и ученици в областта на БДП. Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с  безопасността на движението по пътищата. Директор, учители, класни ръководители Изпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП, насочени към деца и ученици.  Срок: постоянен. Докладвана от  Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.
2.1.5.1 Провеждане на кампания „Пътят на първокласника“. Определяне на най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно и идентифициране на препятствия и проблемни точки – за родителите на всички ученици на първата родителска среща са коментирани проблемите и изискванията по пътната безопасност, включително и с участие на представители от Пътна полиция. Директор, учители, класни ръководители Изпълнени кампанийни областта на БДП, насочени към ученици от начален етап на основното образование Срок: 15.09 – 30.09.2021 г. Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.
2.2 Цел: Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП
2.2.1 Отбелязване на 29 юни – Деня на безопасността на движението по пътищата. Популяризиране на политиката за БДП. Директор, учители, класни ръководители  Организирано и проведено мероприятие. Срок: ежегодно, 29 юни. Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.
2.2.2 Отбелязване на Европейската седмица на мобилността,  Международния ден за безопасност на движението по пътищата,   Европейския ден без загинали на пътя/EDWARD, Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия и др. Популяризиране на политиката за БДП. Директор, учители, класни ръководители  Организирани и проведени мероприятия. Срок: ежегодно. Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

Откриване на учебната година в СУ “Васил Левски”

Честит първи учебен ден, учители и ученици!Щастливи сме да започнем учебната година с осъществен на 100% държавен план- прием. Тази година в СУ „Васил Левски“ постъпиха 44 първокласници, а осмокласниците са 26. Тържеството по случай празника беше изпъстрено от шеговит сценарий, народни и модерни танци, подправени с много добро настроение. Специален гост беше Оливие Маркет- Президент на AES България. Лично той подари на най- малките ученици раници с ученически пособия, осигурени от AES. По традиция първия звънец удари директорът на училището- г-жа Нели Кючукова, като пожела на учениците и учителите успешна, ползотворна и присъствена учебна година.

Пореден повод за гордост за СУ „Васил Левски“

И тази учебна година предвещава да е доста успешна за СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово. Училището кандидатства по седем Национални програми и всички бяха спечелени:

1. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Културните институции като образователна среда“;

2. НП „Заедно в грижата за всеки ученик“,  Модул 3 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“;

3. НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“;

4. НП „Заедно за всяко дете“, Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“;

5. НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“;

6. НП „Иновации в действие“;

7. НП „Изучаване и съхраняване на традицииите и историята на Българската армия“.

Училището е включено за първи път в НП „Изучаване и съхраняване на традицииите и историята на Българската армия“ . Нейното осъществяване ще допринесе за придобиване на нови компетентности в областта на гражданското образование и патриотичното възпитание на учениците, както и за провеждане на дейности, свързани със съхраняването на историческата памет за българската армия и за националните традиции и култура.

Училището ще стане още по-желана среда за преживявания и учене на учениците, за развиване на положителното им отношение към ученето и редовното им посещение в училище.

Програмите предоставят възможност за привличане на родителите като активни участници в училищния живот на децата им, за да се изгради по-стабилна връзка между родител-учител-училище в посока на доверие, уважение и толерантност между трите страни.

Помощ от 300 лева за всички първокласници и осмокласници през новата учебна 2021/2022 година

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище, имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

  • удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
  • копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено в ДСП по настоящия им адрес по следните начини:

  • лично, като към заявлението се прилага лична карта (за справка);
  • чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението следва да е в оригинал;
  • чрез Системата за сигурно електронно връчване с Персонален идентификационен код на НОИ или квалифициран електронен подпис;

Образци на заявления за отпускане на тези помощи могат да бъдат получени на място в ДСП или изтеглени от официалната интернет страница на Агенцията за социално подпомагане на следния линк: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/semeyni-pomoshti, както и от сайта на Системата за сигурно електронно връчване.

Помощта се изплаща на два транша. Първата половина (150 лв.) се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а втората (150 лв.) – в началото на втория учебен срок, но само ако детето продължава да посещава училище.

Отпуснатата еднократна помощ подлежи на връщане, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Средствата се възстановяват в случай, че ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи/осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, или ако в рамките на един месец е отсъствал повече от 5 учебни часа без уважителни причини.

Тържествено изпращане на седмокласниците в СУ “Васил Левски”

Да поседнем, приятели, миг преди тръгване,

да погледнем живота в очите.

Коридорите – пусти, звънците – замлъкнали,

да си спомним за “лесните битки”.

Да поседнем на стълбите, по парапетите

и китара да плаче в душите ни.

Нека смигат край нас смешно-важни хлапетата

и да клатят глави дяволито.

Да запазим усмивките винаги искрени

и, останали дълго деца,

пак да бръкнем със пръстче в червения изгрев,

дето с писък се раждат слънца!

С тези трогателни стихове започна тържественото изпращане на учениците от седми клас в СУ “Васил Левски”. Програмата започна под ударите на барабани и предаване на училищното знаме. Продължи с музикално развлекателна програма под формата на предаването “120 минути”. Темите, които бяха засегнати в него бяха: пандемията и образованието, онлайн часовете и подготовката на седмокланиците за НВО. Гост в рубриката “Сбъдването на една мечта…” беше г-жа Нели Кючукова -директор на СУ “Васил Левски”.
В края на програмата бяха връчени на учениците от седми клас свидетелствата за основно образование, грамоти и плакети на завършващите с отличен успех и показали високи резултати в образователно-възпитателния процес.


На посещение в Национален Музей на Образованието, гр. Габрово

На 02.06.2021 г. учениците от втори и трети клас на СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово посетиха Национален Музей на Образованието, гр. Габрово. Посещението беше организирано благодарение на НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” – модул „Културните институции като образователна среда“.
Чрез посещението учениците почувстваха духа на нашето образователно минало, запознаха се отблизо с дейността на първите благодетели на българското образование – Васил Априлов, д-р Петър Берон, Неофит Рилски и др.

Габровската икономия и пестеливост са пословични и в това се убедиха нашите ученици, когато разгледаха Дом на хумора и сатирата, гр. Габрово.
Те изслушаха разказа за котката с отрязана опашка, на която си пожелаха нещо и я потъркаха по нослето, забавляваха се в Огледалната зала, в Град Градина, посмяха се на филмирани габровски анекдоти и шеги.
Върнаха се заредени с положителни емоции и много усмивки.

В Габрово по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” – модул „Културните институции като образователна среда“

На 17.06.2021 г. учениците от IV а и IV б клас на СУ „Васил Левски“ – гр. Гълъбово посетиха Национален Музей на Образованието – Габрово. Това посещение бе организирано по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” – модул „Културните институции като образователна среда“. В НМО учениците се докоснаха до реални исторически артефакти, усетиха автентичната атмосфера на времето, изслушаха с интерес увлекателната беседа на музейните специалисти и се запознаха с историята на българското образование от IX до XX век. Най-впечатляваща за учениците бе възстановката на взаимно училище.

След НМО учениците посетиха и Дом на хумора и сатирата – Габрово. Там се позабавляваха в Огледалната зала, в Град Градина, гледаха и слушаха филмирани габровски шеги.

Последната спирка на групата беше Етнографски музей на открито „Етър“, който представлява възстановка на българския бит, култура и занаятчийство. Учениците разгледаха с голям интерес къщите със занаятчийски работилници, водните съоръжения и други сгради, закупиха си сувенири и лакомства и се прибраха в Гълъбово с чудесно настроение.

Достойно представяне на конкурс за детска рисунка

През изминалия месец май ученици от пети до единадесети клас на СУ „Васил Левски“ взеха участие във Втори Национален ученически конкурс за детска рисунка „Светът е цветен за всички детски очи“- Русе, 2021г. Конкурсът е посветен на Международния ден на детето- 1 юни. Участниците бяха разпределени в четири възрастови групи. Задачата им беше да илюстрират любима част от произведение на детстки автор, като за вдъхновение можеха да им служат книги на авторите Ран Босилек, Борис Априлов, Карло Колоди, Джек Лондон и Станислав Лем, тъй като през 2021г. се навършват кръгли годишнини от рожденията им. Рисунките бяха изпълнени с различни материали и техники във формат, който да не надвишава 50/70 см.
Ученичките от 11. клас- Ана Лафчиева и Виктория Тилева с ръководител г-жа Деляна Тонева, спечелиха втора и трета награда в раздел „Илюстрация“, IV възрастова група /от 15 до 18 години/. Младите таланти получиха грамоти и медали.

Посещение в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

На 17.06.2021 г., по проект на Национална програма „Създаване на съвременна образователна среда“2020, модул „Библиотеките като образователна среда“ на МОН, ученици и учители от СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово посетиха най-голямото книгохранилище в България – Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.
В залата-музей г-жа Румяна Комсийска (от PR отдела на библиотеката) запозна учениците с историята на библиотеката.

Благодарение на експонатите и познавателните табла, подрастващите разбраха какво представлява пергамент, как се е появила хартията, от какво се е правило мастилото преди столетия. Разгледаха копия на старинни славянски ръкописни книги с цветни изображения.
В централната зала на библиотеката учениците разгледаха изложбата  „Един живот, отдаден на знанието. 120 години от рождението на проф. Тодор Боров“.  В изложбата са представени разнообразни документи свързани с неговото дело – писма, фотографии, статии от вестници и книги.

Празник на буквите

На 01.06.2021 г. нашите първокласници празнуваха! След месеци усилен труд, упоритост, много прочетени и изписани страници, най-после дойде време за забавление -Празникът на буквите! Заедно с това първокласниците казаха и: „Здравей, ваканция!“

Децата рецитираха стихчета, пяха песни и танцуваха. Получи се пъстър букет от чудесни изпълнения, посветени на азбуката, приятелството, знанието и най-вече на радостта от това, че вече са грамотни!

„Написаното остава. Пиши правилно!“

По случай 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките традиционно кани българските учители и ученици да се присъединят към кампанията на Института „Написаното остава. Пиши правилно!“.


За пета поредна година малките и по-големите ученици на СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово, отново направиха кратка диктовка – не само за да проверят знанията си за българския правопис и пунктуация, а и за да засвидетелстват почитта си към българската просвета и култура, към българските учители, учени, просветители и дейци на културата.

Световна седмица на парите

Учениците от СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово за пореден път показаха умения, креативност, иновативност с участието си в националните конкурси по време на Световната седмица на парите. Всички участници получиха сертификати от изпълнителния директор на JA Bulgaria г-жа Милена Стойчева. Екипът от осмокласници е класиран на IV място от участието си в предизвикателството „Финансов #LIFEHACK за моето бъдеще“. Учениците от  I – IV клас също се справиха отлично в конкурса за най – креативен колаж на тема „Моята валута“.

Кулинарна изложба 2021 година

Тази година отново възобновихме традициите, които се наложи да прекъснем през 2020 година заради обстоятелствата около Ковид-19.

На 17 май (понеделник) във фоайето на 3 етаж в СУ „Васил Левски“ се проведе любимата на всички Кулинарна изложба. Учениците от групите за целодневна организация на учебния ден от първи до четвърти клас бяха приготвили у дома и донесоха различни вкусотии – баници, торти, кексове, сладки, мекици, катми, бухтички и какво ли още не. След като разгледахме красивите кулинарни изделия, всички си хапнахме сладко и си направихме импровизирано парти.