Архив на категория: БДП

image_pdfimage_print

Световен ден за възпоминание на жертвите от ПТП

С редица мероприятия бе отбелязан Световния ден за възпоминание на жертвите от ПТП в СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово. Учениците от прогимназиален етап изработиха умалени модели на основните пътни знаци, които бяха представени на децата от начален етап. Това помогна на четвъртокласниците в овладяване на предвиденото учебно съдържание по БДП в час на класа. Учениците от гимназиален етап имаха възможност да разгледат и се запознаят с основните сигнали на регулировчика и поставиха постери във всички класни стаи.

Нека да си спомним и отдадем почит на жертвите на пътя и покажем солидарност към техните семейства!

Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

С рисунки под наслов „Животът не е резервна част“ учениците от прогимназиален и гимназиален етап на СУ „Васил Левски“ отбелязаха Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия.

Този ден има за цел да напомни за всички загинали при ПТП, да им отдаде почест, но и да достигне до съзнанието на всички участници в движението, за да помислят за собствената си отговорност, както и за последствията от пътнотранспортните произшествия.

„Безопасност за децата – безопасна пътна инфраструктура около детските и учебните заведения“

В подкрепа на Националната кампания „Безопасност за децата – безопасна пътна инфраструктура около детските и учебните заведения“ учениците от начален етап при СУ „Васил Левски“ се включиха с редица дейности с цел запознаването им с пътно-транспортната обстановка в района.

С цел формиране на начални умения у децата за безопасно предвижване като пешеходци, съвместно със своите учители, учениците от І  клас  изготвиха маршрутни листове за най-прекия и безопасен път до училище и обратно.

Учениците от ІV клас  използваха приложението Google maps, което работи еднакво добре както на компютри, така и на мобилни устройства. Използването на „уличен изглед“ разходи учениците по техния маршрут и даде възможност на децата да коментират опасните и безопасни зони, както и правилното поведение на пътя.

С цел децата да се научат да разпознават и изброяват участниците в движението, опасните и безопасни места на улицата бяха направени практически демонстрации. Учениците от II и III се упражниха като  преминаваха  по пешеходна пътека без светофар, движеха се по тротоар като спазваха правилата за безопасно движение по улицата.

Национален ден на БДП

На 29 юни в СУ „Васил Левски“ се отбеляза Националния ден на безопасността на движението по пътищата. На учениците от прогимназиален и гимназиален етап се представи презентация и видео под мотото „Животът не е резервна част!“. С това се цели привличане на допълнително внимание към проблемите на пътната безопасност, не само на този ден, но и през цялата година. Ще се засегнат четири ключови теми свързани с безопасността на движението по пътищата:

1. Опасностите от използване на мобилни телефони при шофиране; 

2. Скоростта; 

3. Важността от поставяне на обезопасителен колан; 

4. Безопасността в градски условия и в частност – тази на пешеходците.

Беседа по БДП

Опазването на живота и здравето на децата е от първостепенно значение за цялото общество. В училище децата учат не само математика, литература, науки, но и как да имат правилно поведение на пътя. В тази връзка в началото на учебната година в СУ „Васил Левски“ гостува господин Иван Кирилов – Инспектор ДПС към РУ „Полиция“, град Гълъбово. Той припомни на учениците от I до IV клас най-важните правила за движение по пътищата, за правилно пресичане, поведение на пътуващите с автобуси и други.

План-програма за действие за БДП за 2021/2022 учебна година

Обща информация за Плана за действия 2021 година за безопасност на движение по пътищата

Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г., Плана за действие 2021 – 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на образованието и науката.

Планът обхваща първата година от действието на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г. и Плана за действие 2021-2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и представя в обобщен вид мерките за безопасност на движението по пътищата, обособени по стратегически цели и тематични направления.

В плана целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от националната политика по БДП, а мерките са съотнесени спрямо ефекта на въздействието им, индикатора и срока по мярката и източника на информация за докладване на изпълнението на мярката, дефинирани от определените в Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г. и Плана за действие 2021 – 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.

Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година за съответните години от Плана за действие 2021 – 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, както и при необходимост. Актуализацията е възможна с оглед конкретизиране на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за които има обективна необходимост да бъдат включени в Плана за действие съгласно годишните приоритети и оперативните цели на държавната политика по БДП.

Планът за действие се отчита по разработени от ДАБДП образци, приложени към Плана за действие 2021 – 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ
1 No 2 Наименование на мярката 3 Ефект на мярката 4 Отговорник по мярката 5 Индикатор и срок по мярката, докладвани на заседания на ДОККПБДП и в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП  6 Източник на информация за докладване на изпълнението на мярката
1.1 Цел: Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политиката по БДП в единна стратегическа рамка
1.1.1   Отчитане изпълнението на Плана за действие за БДП за учебната 2020-2021 г. пред ПС Годишна отчетност на цялостната политика по   личностното развитие   директор   Годишен доклад  Срок: 15 септември 2021 г. МОН.     Класни ръководители         държавната администрация.
1.1.2 Разработване на годишен план-програма за БДП Годишна плановост на мерки по БДП  Директор, ЩАБ за координация при природни бедствия, аварии, катастрофи и безопасност на движението на учениците Актуализиран План за действие за БДП.   Срок: ежегодно 15 септември 2020-2029 г. Годишна план-програма за БДП, представена от директора на училището.
1.1.3 Докладване на годишното изпълнение на държавната политика по БДП ПС и РУО       Годишна отчетност на училищната политика по БДП – състояние на БДП, изпълнение на поставените стратегически цели, и приоритети от програмата на училището, свързани с БДП.   Директор   Края на учебната година Доклад за годишното изпълнение на училищната политика по БДП.    
1.2 Цел: Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от БДП
1.5.1 Прилагане на единна комуникационна стратегия по БДП. Провеждане на целенасочена комуникационна и медийна политика. Излъчване на ясни и в общественото пространство. Марек Макнев, заместник-директор Активна медийна политика. Срок: постоянен. Официална интернет страница на училището
ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ  
2.1 Цел: Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата
2.1.1 Оптимизирано обучение на деца и ученици по БДП в системата на образованието в единна концептуална рамка: осъвременяване на учебната документация по    заделяне на финансови, технически и човешки ресурси за обезпечаване на обучението по БДП;   определяне на конкретни образователни цели като минимални изисквания за обучение по БДП в детските градини и училищата;   интегриране на темите по БДП в темите от учебното съдържание по общообразователните учебни предмети.   използване на учебни материали и подходи, адаптирани към възрастта и зрелостта на обучаваните;   обучение с натрупване, при което всяко ниво на обучение надгражда предишното с цел приемственост и ефективен напредък;   подпомагане на учителите в прилагането на националната политика по обучение в областта на БДП;     насоченост на БДП не само към придобиване на знания и разбиране на правилата за движение, но и към промяна на нагласите и мотивацията;   практическа насоченост на уроците – да се провеждат не само в класната стая, но също така да включват обучение и опит на практика – както в защитена среда, така и в реални условия, адаптирани към ролята, която имат в системата за движение.осигуряване на механизъм за обратна връзка и оценка на ефективността от обучението по БДП. Поставяне на темата във фокуса на обществен дебат Подобрено управление на дейностите за възпитание и обучение на децата и учениците по БДП Подготвени деца и ученици в областта на БДП.   Директор, класни ръководители  Изпълнени мерки за подобряване обучението на деца и ученици по БДП. Срок: постоянен. Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.  
2.1.2 Организиране и провеждане на  извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието. Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП.   Учители, класни ръководители Изпълнени извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието. Срок: постоянен. Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.
2.1.3 Участие в национални състезания по БДП, национални, регионални и общински извънкласни инициативи за деца и ученици в системата на образованието, свързани с културата на движение по пътищата. Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП.   Директор, учители, класни ръководители Изпълнени инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието. Срок: постоянен. Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.
2.1.3.1 Участие в Национално състезание по БДП I състезателна група: учениците от V до VII клас   Подпомага възпитаването и обучението на учениците в култура на поведение на пътя, свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност. Подкрепя учениците да могат да взимат самостоятелни и адекватни решения в различни ситуации на пътя, като осъзнават действията си и носят пряка отговорност за това. Подпомага възпитаването на качества от значение за общото личностно развитие като информираност, култура в отношенията, съобразителност, уважение към общността и правилата. Чрез състезанието могат да се проследят и някои резултати на учениците, придобити в следствие на обучението по БДП. Директор, учители, класни ръководители Организирана и проведена олимпиада по БДП Срок: Училищен кръг до 28.02.2022 г.; Общински кръг до 28.03.2022 г.; Областен кръг до 16.05.2022 г.; Национален кръг: 04.06. до 06.06.2022 г. г. Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.
2.1.4 Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца, свързан с учебна и/или извънучебна дейност в системата на предучилищното и училищно образование. Осигуряване на безопасен транспорт за учениците в средищните училища.  Усъвършенстване на контрола за безопасен превоз на деца и ученици в пътните превозни средства. Директор, ЩАБ за координация при природни бедствия, аварии, катастрофи и безопасност на движението на учениците Изпълнени мерки за ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца. Срок: постоянен. Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора
2.1.5 Провеждане на кампании, насочени към деца и ученици.   Подготвени деца и ученици в областта на БДП. Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с  безопасността на движението по пътищата. Директор, учители, класни ръководители Изпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП, насочени към деца и ученици.  Срок: постоянен. Докладвана от  Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.
2.1.5.1 Провеждане на кампания „Пътят на първокласника“. Определяне на най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно и идентифициране на препятствия и проблемни точки – за родителите на всички ученици на първата родителска среща са коментирани проблемите и изискванията по пътната безопасност, включително и с участие на представители от Пътна полиция. Директор, учители, класни ръководители Изпълнени кампанийни областта на БДП, насочени към ученици от начален етап на основното образование Срок: 15.09 – 30.09.2021 г. Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.
2.2 Цел: Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП
2.2.1 Отбелязване на 29 юни – Деня на безопасността на движението по пътищата. Популяризиране на политиката за БДП. Директор, учители, класни ръководители  Организирано и проведено мероприятие. Срок: ежегодно, 29 юни. Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.
2.2.2 Отбелязване на Европейската седмица на мобилността,  Международния ден за безопасност на движението по пътищата,   Европейския ден без загинали на пътя/EDWARD, Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия и др. Популяризиране на политиката за БДП. Директор, учители, класни ръководители  Организирани и проведени мероприятия. Срок: ежегодно. Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

МЕРКИ ЗА БДП за 2021/2022 учебна година

1.Комисията по безопасност на движение по пътищата:

Членове:   

 1. Светлина Матанска
 2. Анастасия Милкова
 3. Иванина Нончева
 4. Кремена Колева
 5. Таня Каравасилева
 6. Стефка Малакова
 7. Краси Петкова
 8. Стоян Стоянов

2. Набелязани мерки за ограничаване на ПТП:

– Ограничаване достъпа на МПС в двора на училището.

– Контрол за посрещане, изпращане и безопасно пътуване на учениците.

– Съвместно с родителите определяне на безопасни маршрути от дома до училище на учениците в начален етап.

– В час на класа  се запознават  учениците с пътно -транспортната обстановка в района на училището.

 – Извършване на обходи на пътната мрежа за установяване причини и условия, за възникване на ПТП.

3. Мероприятия, които предстои да бъдат проведени.

– Демонстрации за учениците от I-IV клас на тема: „Как да пресичам безопасно улицата пред училище“, „Най-краткият и безопасен път до училище“;

– Демонстрация за майсторско управление на велосипед на тема: „Аз мога да карам велосипеда си безопасно“.

– Провеждане на вътрешноучилищно състезание между класовете.

– Провеждане на велопоход съвместно с родителите.

– Отбелязване на 29 юни – денят на безопасността на движение по пътищата.

Мерки за БДП

       Комисията по БДП в СУ „Васил Левски“, гр.Гълъбово в състав:

 1. Светлина Матанска
 2. Анастасия Милкова
 3. Краси Петкова
 4. Стоян Стоянов
 5. Таня Каравасилева
 6. Стефка Малакова
 7. Катерина Илиева
 8. Иванина Нончева

планира и организира обучението и възпитанието на учениците с няколко цели:

1.Опазване живота и здравето на учениците в училище и извън него.

2. Формиране на съзнателно и отговорно отношение към личната безопасност, придобиване на знания  и умения за справяне с опасни ситуации на пътя и оказване на първа помощ в случаите на нужда.

Планирани дейности в СУ“Васил Левски“, свързани свъзпитанието и обучението на учениците по безопасност на движението по пътищата  за учебната 2020/2021година: 

  1. Демонстрации за учениците от I-IV клас на тема: „Как да пресичам безопасно улицата пред училище“, „Най-краткият и безопасен път до училище“.

  2. Изготвяне на  табла и презентации, съобразени с възрастовите особености на учениците, на тема „Моят безопасен път до училище“ и „Пътни знаци“.

  3.Демонстрация за майсторско управление на велосипед на тема: „Аз мога да карам велосипеда си безопасно“.

  4. Провеждане на вътрешноучилищно състезание между класовете.

  5. Провеждане на велопоход съвместно с родителите.

Набелязани мерки за ограничаване на ПТП:

– Ограничаване достъпа на МПС в двора на училището;

– Съвместно с родителите определяне на безопасни маршрути от дома до училище на учениците в начален етап;

– В час на класа  се запознават  учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището;

– Извършване на обходи на пътната мрежа за установяване причини и условия за възникване на ПТП.

„ Да пазим децата на пътя“

През месец януари в СУ „Васил Левски“ се проведе училищен етап на националната викторина по БДП „ Да пазим децата на пътя“ в класовете на прогимназиален етап. По регламент състезанието се проведе в три кръга: решаване на тест-листовка, викторина, а в трети етап учениците подреждаха пъзели с пътни знаци. Взискателното жури /комисията по БДП/ оценяваше безпристрастно и строго всеки тест, като се отчиташе бързина и прецизност на отговорите. След оспорваната надпревара бяха избрани учениците, които ще предстaвят училището на общинското състезание по БДП.

В СУ „Васил Левски“ е осъществена необходимата подготовка за осигуряване на нормален учебен процес при зимни условия. Предприети са мерки за обезопасяване на училището и опазване живота и здравето на децата и учениците за предстоящия зимен сезон 2019/2020 г.

Комисията по БДП актуализира плановете за защита при бедствия, аварии, катастрофи и други извънредни ситуации.Неразделна част от тях е планът за действия при утежнена зимна обстановка, обилен снеговалеж, заледявания и обледявания. Проведени са и беседи в часа на класа, както и инструктажи.