1. ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕ В СУ „Васил Левски” , гр. Гълъбово
 2. ПРИОБЩАВАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ:  ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ
 3. П Р А В И Л Н И К  З А   В Ъ Т Р Е Ш Н И Я  ТРУДОВ  РЕД    чл. 181 от КТ, за учебната 2016/2017г. 
 4. ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА
 5. ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕТО НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, ГР. ГЪЛЪБОВО
 6.  ДНЕВЕН   РЕЖИМ ЗА  УЧЕБНАТА  201/ 201ГОДИНА
 7. ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА
 8. План за квалификационната дейност за учебната 2016/2017 година
 9. УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
 10. Стратегия за превенция на преждевременно напускане на училище
 11. Училищен учебен план на V“А“ клас за учебната 2016/2017 г.
 12. Училищен учебен план на V“Б“ клас за учебната 2016/2017 г.
 13. Училищен учебен план на I“А“ клас за учебната 2016/2017 г.
 14. Училищен учебен план на I“Б“ клас за учебната 2016/2017 г.
 15. СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово
 16. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИТЕ В СУ „Васил Левски”, гр. Гълъбово

Качествено образование, сигурност в бъдещето