Профилираната подготовка се придобива във втория гимназиален етап насредното образование,като профилиращите предмети в даден профил са едни и същи за XI и за XII клас. Профилите са: „Чужди езици“, „Хуманитарни науки“, „Обществени науки“, „Икономическо развитие“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Предприемачески“, „Математически“, „Природни науки“, „Изобразително изкуство“, „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“.

Наредба №7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка е държавният образователен стандарт, който определя очакваните резултати от обучението по профилирана подготовка. Въз основа на Наредбата са разработени и утвърдени учебни програми за обучението по задължителните модули на всеки профилиращ предмет. Всяко училище има задължението да разработи и утвърди учебни програми за обучението в избираемите модули към съответните профилиращи предмети.

Още с кандидатстването си на места по държавния план-прием след завършен VII клас учениците са избрали профила, съответно двата задължителни профилиращи предмета, чрез обучението по които ще придобият профилираната подготовка. Със записването си в съответната паралелка те са потвърдили избора си. Промяната в профила е възможна само по реда и условията на Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование.

В изпълнение на нормативната уредба всяко училище в края на настоящата учебна година, преди завършване на учебните занятия в X клас, следва да предложи списък с профилиращи учебни предмети, от които учениците и техните родители/настойници чрез попълване на заявления да изберат третия и/или четвъртия профилиращ предмет, който биха желали да изучават във втория гимназиален етап.В резултат, в съответствие с интересите и с възможностите на училището, ще се сформират групите за изучаване на третия и/или четвъртия профилиращ предмет. Съгласно Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците резултатите от НВО в VII клас и в X клас не могат да служат за класиране при определяне на профилиращи учебни предмети.

В съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование учениците, обучавани в придобиване на профилирана подготовка, следва да положат два задължителни зрелостни изпита (ДЗИ) – по български език и литература (върху учебното съдържание, изучавано в задължителните учебни часове във втория гимназиален етап) и по учебен предмет по избор на ученика, изучаван в избираемите учебни часове като профилиращ. В този смисъл изборът на профил след VII клас със съответните два профилиращи предмета, както и добавянето на трети и/или четвърти профилиращ предмет след X клас имат сериозно значение с оглед възможностите за полагане на ДЗИ, а оттам – и за получаването на диплома за завършено средно образование.

Целта на информационната кампания е учениците в X клас и техните родители/настойници да бъдат своевременно информирани кои учебни предмети задължително ще се изучават като профилиращи, за възможностите учениците да изберат трети и/или четвърти профилиращ предмет, които ще изучават през втория гимназиален етап.

Качествено образование, сигурност в бъдещето