Седмично разписание на VIII-XII клас за I-ви срок, 2021/2022 уч. година

8 а, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Информационни технологии Философия Математика Компютърна графика ИУЧ Математика
2 Математика География и икономика История и цивилизации Български език и литература Биология и ЗО
3 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Програмиране ИУЧ Български език и литература История и цивилизации
4 Физика и астрономия Физическо възпитание и спорт Предприемачество Английски език Английски език
5 Английски език Английски език Бизнес комуникации ИУЧ Химия и ООС Компютърна графика ИУЧ
6 Музика Български език и литература Физика и астрономия Електронна търговия ИУЧ Програмиране ИУЧ
7 Електронна търговия ИУЧ  Час на класа Интернет и уеб технологии ИУЧ  Учебен час за спортни дейности  
9 а, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Биология и ЗО Химия и ООС Английски език Български език и литература Български език и литература
2 Електронна търговия ИУЧ Математика Физическо възпитание и спорт География и икономика Български език и литература
3 Интернет и уеб технологии ИУЧ-учебна практика Компютърна графика  ИУЧ Философия Физическо възпитание и спорт Обща теория на СО  ИУЧ
4 Интернет и уеб технологии ИУЧ Английски език Математика Математика Приложни програми с общо предназначение ИУЧ
5 Френски език История и цивилизации Интернет и уеб технологии ИУЧ-учебна практика Интернет и уеб технологии ИУЧ-учебна практика Химия и ООС
6 Информационни технологии Интернет и уеб технологии ИУЧ Френски език История и цивилизации Компютърна графика ИУЧ
7    Час на класа Учебен час за спортни дейности Електронна търговия ИУЧ  Физика и астрономия
10 а, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Философия Български език и литература История и цивилизации География и икономика География и икономика
2 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Биология и ЗО Физика и астрономия Английски език
3 Обща икономическа теория  ИУЧ Математика Икономика Компютърен машинопис и текстообработка ИУЧ Компютърен машинопис и текстообработка ИУЧ
4 Английски език История и цивилизации Философия История и цивилизации История и цивилизации
5 Информационни технологии Физическо възпитание и спорт Френски език Френски език Математика
6 Български език и литература Физика и астрономия Компютърен машинопис и текстообработка ИУЧ Обща икономическа теория  ИУЧ Химия и ООС
7 Химия и ООС  Час на класа   Биология и ЗО  
8        Учебен час за спортни дейности  
11 а, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Математика Счетоводство на предприятието ИУЧ Гражданско образование Счетоводство на предприятието ИУЧ
2 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Счетоводство на предприятието ИУЧ Математика Счетоводство на предприятието ИУЧ
3 Физическо възпитание и спорт Чужд език по професията Финансов и данъчен контрол ИУЧ Чужд език по професията Български език и литература
4 Право ИУЧ Френски език Счетоводство на предприятието ИУЧ Финансов и данъчен контрол ИУЧ Обща икономическа теория ИУЧ
5 Счетоводство на предприятието ИУЧ Счетоводство на предприятието ИУЧ Право ИУЧ Счетоводство на предприятието ИУЧ КОФСИ- практика ИУЧ
6 КОФСИ- практика ИУЧ Счетоводство на предприятието ИУЧ Документи и документооборот ИУЧ Френски език Документи и документооборот ИУЧ
7  Учебен час за спортни дейности  Час на класа Икономическа информатика ИУЧ Финансов и данъчен контрол ИУЧ  
12 а, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Документи и документооборот ИУЧ Бюджетно счетоводство  ИУЧ Математика Бюджетно счетоводство  ИУЧ Математика
2 Чужд език по професията Банково счетоводство ИУЧ Български език и литература Чужд език по професията Финансов и данъчен контрол ИУЧ
3 Бюджетно счетоводство  ИУЧ Счетоводство на предприятието ИУЧ Български език и литература Банково счетоводство ИУЧ Банково счетоводство ИУЧ
4 Комплексна учебна практика ИУЧ Счетоводство на предприятието ИУЧ Френски език Бюджетно счетоводство  ИУЧ Български език и литература
5 Финансов и данъчен контрол ИУЧ Френски език Физическо възпитание и спорт Бизнес комуникации ИУЧ Физическо възпитание и спорт
6 Банково счетоводство ИУЧ КОФСИ- ИУЧ Бизнес комуникации ИУЧ Биология и ЗО ИУЧ КОФСИ- ИУЧ
7 Комплексна учебна практика ИУЧ  Час на класа   Гражданско образование  Учебен час за спортни дейности

ЛЕГЕНДА:

ИУЧ – Избираеми учебни часове

Химия и ООС – Химия и опазване на околната среда

Биология и ЗО – Биология и здравно образование

Обща теория на СО ИУЧ  – Обща теория на счетоводната отчетност ИУЧ

КОФСИ-практика – Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация – практика

Комп. машинопис и текстообр. ИУЧ – Компютърен машинопис и текстообработка  ИУЧ

Подг .за мениджърски проект  ИУЧ – Подготовка за мениджърски проект  ИУЧ

image_pdfimage_print