Рамкова програма за целодневната организация на учебният процес

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  • Основание

Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие с Рамковата програма за целодневна организация на учебния процес, публикувана в Приложение 1 на Инструкцията за изпълнение и отчитане на дейностите по Проект BG051PO001-3.1.06 по ОП РЧР „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ и на основание заповед на министъра на образованието, младежта и науката във връзка с проекта.

Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на полуинтернатните групи в СОУ „Васил Левски”, гр.Гълъбово се осъществява съгласно ППЗНП, Наредба № 3/2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета и Наредба № 7/2000 г. за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

 • Цел

Целта на програмата е да се конкретизират условията и редът за провеждане на целодневната организация на учебния процес за учениците от 1, 2, 3 и 4 клас в СОУ „Васил Левски”, гр.Гълъбово с  оглед подобряване на качеството на образованието.

 

 1. Организация на часовете в ПИГ

Часовете в ПИГ са разпределени в блокове за  деня както следва:

Блок А – обяд, организиран отдих и спорт – 2 часа

Блок Б – самоподготовка – 2 часа

Блок В – дейности по интереси – 2 часа

 

Варианти на седмичното разписание

Стандартен вариант на часовете от блок А,блок Б и блок В и продължителност на часа 35мин. с включени две междучасия по 10мин.

                               

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO0013.1.06

                „Подобряване на качеството на образованието в

средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на

 учебния процес“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Г Р А Ф И К

за организация на часовете в ПИГ за учебната 2014/2015 г.

за понеделник,вторник,сряда и четвъртък

Група ПИГ І – ІІ клас
Блок А 12.10 ч. – 12.40 ч. –  обяд12.40 ч. – 13.30 ч. –  организиран отдих и спорт
Блок Б 13.30 ч .- 14.05 ч . – 1ч.самоподготовка
Междучасие 14.05 ч. – 14.15 ч.
Блок Б 14.15 ч. – 14.50 ч. – 1ч.самоподготовка
Междучасие 14.50 ч. – 15.00 ч.
Блок В 15.00 ч. – 15.35 ч. – 1ч. занимания по по интереси
Междучасие 15.35 ч. – 15.45 ч.
Блок В 15.45 ч. – 16.20  ч. – 1ч. занимания по по интереси

За петък

Група ПИГ І – ІІ клас
Блок А 11.20ч. – 11.50 ч. –  обяд11.50 ч. – 13.20 ч. –  организиран отдих и спорт
Междучасие 13.20 ч. – 13.30 ч.
Блок Б 13.30 ч .- 14.05 ч . – 1ч.самоподготовка
Междучасие 14.05 ч. – 14.15 ч.
Блок Б 14.15 ч. – 14.50 ч. – 1ч.самоподготовка
Междучасие 14.50 ч. – 15.00 ч.
Блок В 15.00 ч. – 15.35 ч. – 1ч. занимания по по интереси
Междучасие 15.35 ч. – 15.45 ч.
Блок В 15.45 ч. – 16.20  ч. – 1ч. занимания по по интереси

 

За понеделник,сряда и петък

Група ПИГ ІІІ а,б клас
Блок А 12.10 ч. – 12.40 ч. –   обяд12.40 ч. – 13.30 ч. –   организиран отдих и спорт
Блок Б 13.30 ч. – 14.10  ч .-  1ч.самоподготовка
Междучасие 14.10 ч. – 14.20 ч.
Блок Б 14.20 ч. – 15.00 ч.-   1 ч.самоподготовка
Блок В 15.00 ч. – 1540 ч. – 1 ч. занимания по по интереси
Блок В 15.40 ч. – 16.20  ч. – 1 ч. занимания по по интереси

 

За вторник и четвъртък

Група ПИГ ІІІ а,б клас
Блок А 13.00 ч. – 13.30 ч. –  обяд13.30 ч. – 14.20 ч. – организиран отдих и спорт
Блок Б 14.20 ч. – 15.00  ч .-  1ч.самоподготовка
Блок Б 15.00 ч. – 15.40 ч.-   1 ч.самоподготовка
Блок В 15.40 ч. – 16.20 ч. – 1 ч. занимания по по интереси
Блок В 16.20 ч. – 17.00  ч. – 1 ч. занимания по по интереси

 

За понеделник,сряда и четвъртък

Група ПИГ ІVа,б клас
Блок А 12.10 ч. – 12.40 ч. –   обяд12.40 ч. – 13.30 ч. –   организиран отдих и спорт
Блок Б 13.30 ч. – 14.10  ч .-  1ч.самоподготовка
Междучасие 14.10 ч. – 14.20 ч.
Блок Б 14.20 ч. – 15.00 ч.-   1 ч.самоподготовка
Блок В 15.00 ч. – 1540 ч. – 1 ч. занимания по по интереси
Блок В 15.40 ч. – 16.20  ч. – 1 ч. занимания по по интереси

 

За вторник и петък

Група ПИГ  ІVа,б клас
Блок А 13.00 ч. – 13.30 ч. –  обяд13.30 ч. – 14.20 ч. – организиран отдих и спорт
Блок Б 14.20 ч. – 15.00  ч .-  1ч.самоподготовка
Блок Б 15.00 ч. – 15.40 ч.-   1 ч.самоподготовка
Блок В 15.40 ч. – 16.20 ч. – 1 ч. занимания по по интереси
Блок В 16.20 ч. – 17.00  ч. – 1 ч. занимания по по интереси
Блок А 13.00 ч. – 13.30 ч. –  обяд13.30 ч. – 14.20 ч. – организиран отдих и спорт

 

 

За понеделник,сряда,четвъртък и петък

Група ПИГ V – VІІІ клас
Блок А 13.00 ч. – 13.30 ч. –  обяд13.30 ч. – 14.20 ч. – 1ч.  организиран отдих и спорт
Блок Б 14.20 ч. – 15.00 ч. – 1 ч.самоподготовка15.00 ч. – 15.40 ч. –  1 ч. самоподготовка

 

Блок В 15.40 ч. – 16.20 ч. –  1 ч. занимания по  интереси16.20 ч. – 17.00 ч. – 1 ч. занимания по  интереси

 

За вторник

Група ПИГ V – VІІІ клас
Блок А 13.50 ч. – 14.20 ч. – обяд14.20 ч. – 15.00 ч. – организиран отдих и спорт
Блок Б 15.00 ч. – 15.40 ч. – 1 ч.самоподготовка15.40 ч. – 16.20 ч. –  1 ч. самоподготовка

 

Блок В 16.20 ч. – 17.00 ч. –  1 ч. занимания по  интереси17.00 ч. – 17.40 ч. – 1 ч. занимания по  интереси

 

 1. Часовете в ПИГ се водят с учениците с продължителността на учебни часове в съответствие с чл. 91 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета.
 2. Нормата за преподавателска работа на лицата, заемащи възпитателски длъжности, включва дейности в полуинтернатните групи /самоподготовка, организиран отдих и спорт и дейности по интереси/, консултации с ученици, диагностициране и насърчаване на постиженията на учениците, работа по индивидуални образователни програми.
 3. Съгласно чл. 2, ал. 3 на Наредба 3/2008 г. нормата преподавателска заетост на възпитателите се отчита в астрономически часове, които включват освен 6-те часа на ден зa самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт и други дейности с учениците, свързани с опазване на тяхното здраве, осигуряване на безопасни условия  на работа и др.

Допълнителните часове извън нормата за възпитателска работа се отчитат в информационна система. Те включват следните дейности в рамките на 8 часовия работен ден на възпитателя  в средищното училище:

 • Подготвителна работа за часовете по самоподготовка – осигуряване на тестове, задачи, пособия, материали, информационни справки, снабдяване с необходимата дидактическа и учебна литература, вкл. и консултации с учители;
 • Подготовка на литература, материали, пособия и инструментариум за провеждане на часовете за дейности по интереси;
 • Попълване на училищна документация и документация по проекта – на хартиен и на електронен носител;
 • Участие в провеждането на педагогически съвети, работни групи, оперативки и др.;
 • Работа с родители, вкл. участие в родителски срещи и заседания на Училищното настоятелство;
 • Организиране и участие на консултации с ученици;
 • Планиране, организиране и участие в квалификационно-методическа дейност, свързана с възпитателно-образователния процес;
 • Оказване на методическа помощ и консултации на младши възпитатели;
 • Участие в регламентирани седмични/месечни общоучилищни мероприятия;
 • Участие в разработването на индивидуални образователни програми;
 • Работа по диагностицирането и насърчаването на постиженията на учениците;
 • Координиране обмяната на добри практики между възпитателите;

 

Могат да се изпълняват и посочват няколко дейности в един и същи ден и да се отбелязват месечно в електронната система.

Часовете от блок А

Часовете от блок А не се провеждат в същите учебни помещения, в които се водят часовете от ЗП, ЗИП и СИП. Организираният отдих и спорт се провежда във физкултурния салон на училището, а при подходящи метеорологични условия – на открито.

Часовете от блок Б

Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния  материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване.

За часовете по самоподготовка, когато учениците имат потребност от консултации в определена област след заявена необходимост от възпитателя, директорът осигурява учител – специалист, на който се издава заповед. Изготвен е график за консултации .

Занятията по самоподготовка се водят в стаи на ПИГ както следва:

ПИГ-Іа клас-класна стая на І а клас на ІІІ етаж

ПИГ-Іб клас-класна стая на Іб клас на ІІІ етаж

ПИГ-ІІа клас-класна стая на ІІа клас на ІІІ етаж

ПИГ-ІІб клас-класна стая на ІІб клас на ІІІ етаж

ПИГ-ІІІа, клас-класна стая на ІІІа клас на ІІІ етаж

ПИГ-ІІІб клас-класна стая на ІІІб клас на ІІІ етаж

ПИГ-ІVа, клас-класна стая на ІVа клас на ІІІ етаж

ПИГ-ІVб клас-класна стая на ІVб клас наІІІ етаж

ПИГ-Vа,б клас- класна стая  на групата на ІІІ етаж

ПИГ-VІа,б  клас-кабинет по химия  на ІІІ етаж

ПИГ-VІІ-VІІІ клас/сборна група/-класна стаяна групата на ІІІ етаж

2.4. Дейностите по интереси се водят в класни стаи на ІІІ етаж  в «Клсна стая на бъдещето»на ІІІ етаж,на физкултурната площадка и физкултурния салон,на открито в двора на училището или други подходящи места по плана на ПИГ.

Дидактически изисквания:

– преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия;

– учене по едно и също време при строго спазване на моменти за почивка /отдих/;

– степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката;

– усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране;

– стремеж към самостоятелно преодоляване на трудности и предизвикателства;

– старателно и коректно написване на домашните работи и трайно усвояване на учебното съдържание.

Часовете от блок В

Дейностите по интереси се организират с оглед мотивиране на учениците и родителите за включване в целодневната организация и могат да включват занимания, които не са пряко свързани с часовете по ЗП, ЗИП и СИП. След проучване и съгласуване с родители и ученици в училището се организират дейности и мероприятия като изложби, спортни прояви, конкурси и дискусии с образователна и възпитателна цел.

Част от часовете по занимания по интереси в ПИГот начален етап се провеждат в кабинети на третия етаж за занимания по интереси, оборудвани специално за целта по Проект BG051PO001-3.1.06 по ОП РЧР „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

Извозването на пътуващите ученици от съседни населени места на средищното учище се осъществява със специлен ученически автобус след последния учебен час попрограмата на ПИГ за деня,по организация на Общинска администрация-Гълъбово.

Изпращането на пътуващите ученици се организира от възпитателя на групата лично.

Възпитателите осъществяват непрекъснат контрол над учениците от групата отначалото до края на учебните занятия по разписанието за деня и разотиването на

учениците.

 

Училището осигурява безопасни и здравословни условия за изпълнение на дейностите по целодневна организация.

Възпитателите, които провеждат часовете от блоковете А,Б, В, с оглед повишаване на  качеството на обучението, създават организация, която включва прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи, упражнения, свързани с развиване на логическото мислене на учениците, на паметта и въображението.

2.2. Годишни тематични разпределения

2.2.1. Годишните тематични разпределения включват график на учебното време, както следва:

2.2.1.1. I клас -31 учебни седмици, от 15.09.2014г. до 21.05.2015г.;

 • II – IV клас 32 учебни седмици, от 15.09.2014г. до 29.05.2015г.;
 • V-VІІІ клас 34 учебни седмици, от 15.09.2014г. до 15.06.2015г.

2.2.2. Годишните тематични разпределения се изготвят от учителя/възпитателя на ПИГ и се утвърждават от директора на училището и съдържат:

 

Дата Учебна седмица Тема Брой часове Необходими материали Забележка
1 2 3 4 5 6
           

 

2.2.3. В случай на необходимост учителят/възпитателят преструктурира темите, като корекциите се нанасят в колона 6 и се одобряват от директора на средищното училище.

2.2.4. За снабдяване с необходимите материали, описани в колона 5, се изготвят заявки от учителя/възпитателя до директора на училището и от директора на училището до РИО.

 

2.3. Документация

Дейностите по целодневната организация на образователно-възпитателния процес в СОУ”Васил Левски” се вписват в следната училищна документация:

2.3.1.  Списък-образец 1;

– Седмично разписание на часовете в училището;

– Годишния план за дейността на училището;

– Книгата с протоколи от заседания на Педагогическия съвет;

– Книгата за преподадения учебен материал /часове в ПИГ/;

– Дневник на ПИГ;

– Декларации за лекторски часове.

Дейностите се отразяват ежеседмично в информационна база-данни от директора на училището.

 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

3.1. Утвърждаване на целодневното обучение в СОУ „Васил Левски” като успешен модел за модернизиране и оптимизиране на обучението и възпитанието в духа на съвременните европейски тенденции.

3.2. Чрез подобряване качеството на образователно-възпитателния процес да се постигне повишаване на резултатите от работата.

3.3. Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците от  закритите и преобразуваните училища чрез повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес“.

3.4.Овладяване на някои негативни тенденции сред учениците:допускане на голям брой

неизвинени отсъствия,безцелно пилеене на времето,увличане по групи с противообществени прояви, нетолерантност, насилие, употреба на алкохол, наркотици и тютюнопушене.

3.5.Повишаване физическата активност на учениците,подобряване здравето и физическата дееспособност, намаляване затлъстяването и нездравословния начин на живот.

3.6.Осмисляне учебното и извънучебното време и подчиняването му на целенасочена

подготовка,отдих и спорт.

3.7.Подпомагане семействата,където има затруднение в битов и финансов план чрез

обхват на децата в работното време на родителите и осигуряване на условия за подготовка и хранене.

Програмата е приета на заседание на Педагогическият съвет с Протокол №13/02.09.2014г.

Инвестира във вашето бъдеще!

 ПРОЕКТ BG051PO0013.1.06

 „Подобряване на качеството на образованието     в

средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на

 учебния процес“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print