Приравнителни изпити -януарска сесия 2021 г.

Изпит по учебен  предмет Формат на изпита/ продъжителност Дата, начален час, място на провеждане Училищна комисия по организиране на изпита (квестори) Училищна комисия по оценяването
Информационни технологии – ООП VIII клас       писмена и практическа част: до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част 04.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   практически изпит от 17.00 ч. , компютърен кабинет,  ет. 2         1. Р.Андронова 2. Н. Колева                   1.К.Николова-пр 2. Ив. Нончева                
Обща икономическа теория – ИУЧ – отраслова професионална подготовка VIII клас     писмен – три астрономически часа   04.01.2021 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Св. Матанска 2. Ст. Малакова 1.Д. Христова-пр. 2. Г. Русева
Информационни технологии – ООП IX клас         писмена и практическа част: до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част 05.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   практически изпит от 17.00 ч. , компютърен кабинет,  ет. 2   1. Цв.Станчева 2. Кр.Стефанова   1.К.Николова-пр 2. Ив. Нончева  
Предприемачество  – ЗУЧ – обща професионална подготовка VIII клас писмен – три астрономически часа       05.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2     1. Цв.Станчева 2. Кр.Стефанова     1.Д. Христова-пр. 2. Г. Русева
Обща теория на счетоводната отчетност –учебна практика – ИУЧ – разширена професионална подготовка VIII клас     Обща теория на счетоводната отчетност – ИУЧ – Разширена професионална подготовка VIII клас   практически – до пет  астрономически часа писмен – три астрономически часа 05.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2             05.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Ив. Нончева 2. Кр. Петкова 1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова
Информационни технологии – ООП X клас                   писмена и практическа част: до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част 06.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   практически изпит от 17.00 ч. , компютърен кабинет,  ет. 2           1. Р.Андронова 2. Н. Колева                     1.К.Николова-пр 2. Ив. Нончева                  
Счетоводство на предприятието – ИУЧ – разширена професионална подготовка VIII клас   писмен – три астрономически часа 06.01.2021 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Ст. Стойкова 2. Ан. Милкова   1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова
Философия –ООП VIII клас         писмен – три астрономически часа 07.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2         1. Цв.Станчева 2. Кр.Стефанова       1. К. Илиева-пр. 2. Д. Костова      
Компютърна обработка на финансово – счетоводната информация – ИУЧ – разширена професионална подготовка VIII клас   Финансов и данъчен контрол – ИУЧ – разширена професионална подготовка VIII клас   писмен – три астрономически часа 07.01.2021 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. К. Илиева 2.Цв. Мандолска   1.Д. Христова-пр. 2. Г. Русева
Философия –ООП IX клас           Английски език – ООП – IX клас     писмен – три астрономически часа комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част 08.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2       08.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   устен изпит: от 17.30 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Р.Андронова 2. Н. Колева                   1. К. Илиева-пр. 2. Д. Костова       1. К. Илиева–пр. 2. Б. Димитрова  
Обща теория на счетоводната отчетност– ИУЧ – отраслова професионална подготовка IX клас         Английски език – ООП – VIII клас комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част 08.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2               08.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2   устен изпит:от17.00ч. кабинет 1,  ет. 2 1. Д. Тонева 2. Кр. Грозева   1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова               1. К. Илиева–пр. 2. Б. Димитрова  
Френски език –ООП –  IX                   комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част 11.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   устен изпит: от 17.30 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Цв.Станчева 2. Кр.Стефанова           1.Кр. Грозева–пр. 2. Пенка Димитрова Русева – Вълева          
Френски език –ООП –  IX – Исус, Силвия Френски език –ООП –  X клас       комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част 11.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2   устен изпит: от 17.00 ч., кабинет 1,  ет. 2 1.В. Карадимова 2. Н. Куманова   1.Кр. Грозева–пр. 2. Пенка Димитрова Русева – Вълева    
Здравословни и безопасни условия на труд – ЗУЧ – обща професионална подготовка IX клас писмен – три астрономически часа 12.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Р.Андронова 2. Н. Колева 1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова
Компютърна обработка на финансово – счетоводната информация –учебна практика –  ИУЧ – разширена професионална подготовка IX клас   Компютърна обработка на финансово – счетоводната информация – ИУЧ – разширена професионална подготовка IX клас   практически – до пет  астрономически часа       писмен – три астрономически часа 12.01.2021 г., 14.00ч., кабинет 1,  ет. 2     1. Ир. Иванова 2. Б. Петрова 1.Д.Христова-пр. 2. Г. Русева
Обща теория на счетоводната отчетност– ИУЧ – отраслова професионална подготовка IX клас   Обща теория на счетоводната отчетност– ЗПП – специфична професионална подготовка-IX клас   писмен – три астрономически часа                   13.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2                     1. Цв.Станчева 2. Кр.Стефанова                     1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова                
Икономика на предприятието ИУЧ – отраслова професионална подготовка IX клас   Обща теория на счетоводната отчетност – учебна практика – ИУЧ – специфична професионална подготовка X клас   Обща теория на счетоводната отчетност –учебна практика – ЗПП – специфична професионална подготовка-IX клас практически – до пет  астрономически часа 13.01.2021 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   1. Г. Георгиева 2. Ир. Иванова     1. Д.Христова-пр. 2. Г. Русева           1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова
Икономика на предприятието – ИУЧ – отраслова професионална подготовка IX клас   Икономика на предприятието – ЗПП – отраслова професионална подготовка-X клас писмен – три астрономически часа       14.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Цв. Станчева 2. Кр. Стефанова 1.Д.Христова-пр. 2. Г. Русева
Производствена практика – ИУЧ – разширена професионална подготовка IX клас   Производствена практика – ИУЧ – специфична професионална подготовка X клас   Производствена практика – ЗПП– специфична професионална подготовка XI клас практически – до пет  астрономически часа 14.01.2021 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2     1.Д.Христова-пр. 2. Г. Русева
Счетоводство на предприятието – ИУЧ – разширена професионална подготовка IX клас   Счетоводство на предприятието – ЗПП– специфична професионална подготовка X клас   писмен – три астрономически часа           15.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2             1. Р.Андронова 2. Н. Колева             1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова
Счетоводство на предприятието – ИУЧ – разширена професионална подготовка-X клас   Счетоводство на предприятието – учебна практика – ЗПП– специфична професионална подготовка-X клас практически – до пет  астрономически часа 15.01.2021 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Ив. Нончева 2. Кр. Петкова   1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова
Предприемачество  – ЗУЧ – обща професионална подготовка   Счетоводство на предприятието – ЗПП– специфична професионална подготовка XI клас   писмен – три астрономически часа             18.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2             1. Цв.Станчева 2. Кр.Стефанова           1.Д. Христова-пр. 2. Г. Русева       1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова  
Финансов и данъчен контрол – ИУЧ – разширена професионална подготовка IX клас   Счетоводство на предприятието – учебна практика -ЗПП– специфична професионална подготовка-XI клас практически – до пет  астрономически часа 18.01.2021 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. К. Илиева 2.Цв. Мандолска 1.Д.Христова-пр. 2. Г. Русева           1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова
Изобразително изкуство – ООП IX клас               писмена и практическа част: до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част   19.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   практически изпит от 16.30 ч. , кабинет 1,  ет. 2         1. Р.Андронова 2. Н. Колева                 1. Д. Тонева -пр. 2. Маргарита Атанасова Вълчева            
Търговско счетоводство – ЗПП– специфична професионална подготовка XI клас   Икономика на предприятието – ИУЧ – отраслова професионална подготовка IX клас писмен – три астрономически часа 19.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Ст. Стойкова 2. Ан. Милкова   1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова       1. Д.Христова-пр. 2. Г. Русева  
Изобразително изкуство – ООП IX клас                 Търговско счетоводство – учебна практика – ЗПП– специфична професионална подготовка XI клас писмена и практическа част: до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част       практически – до пет  астрономически часа 19.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2   практически изпит от 17.00 ч. , кабинет 1,  ет. 2             19.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Ст. Стойкова 2. Ан. Милкова   1. Д. Тонева -пр. 2. Маргарита Атанасова Вълчева               1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова
Музика – ООП – IX клас               Бюджетно счетоводство – ЗПП– специфична професионална подготовка XI клас Счетоводство на предприятието – ИУЧ – разширена професионална подготовка-IX клас писмена и практическа част: до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част   писмен – три астрономически часа писмен – три астрономически часа       20.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   практически изпит: от 16.30 ч. , кабинет 1,  ет. 2       20.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   20.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2         1. Цв.Станчева 2. Кр.Стефанова                       1.В. Карадимова 2. Н. Куманова   1.Ст.Георгиева-пр. 2.Илиана Илчева Костова           1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова   1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова      
Музика – ООП – X клас                 Бюджетно счетоводство – учебна практика -ЗПП– специфична професионална подготовка -XI клас писмена и практическа част: до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част     практически – до пет  астрономически часа   20.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2   практически изпит: от 17.00 ч. , кабинет 1,  ет. 2         20.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2 1.В. Карадимова 2. Н. Куманова   1.Ст.Георгиева-пр. 2. Илиана Илчева Костова               1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова  
Философия –ООП X клас   Право –  ЗПП– обща  професионална подготовка XI клас писмен – три астрономически часа     21.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2         1. Р.Андронова 2. Н. Колева           1. К. Илиева-пр. 2. Д. Костова   1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова
Обща теория на счетоводната отчетност – ИУЧ – отраслова професионална подготовка X клас   Бизнес комуникации – учебна практика -ЗПП – обща професионална подготовка X клас практически – до пет  астрономически часа 21.01.2021 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   1. Т. Анастасова 2.Олга Стоянова      1. Д.Христова-пр. 2. Г. Русева
Икономика – ЗУЧ – обща професионална подготовка X клас   Икономика на предприятието – ЗПП– отраслова професионална подготовка XI клас писмен – три астрономически часа       22.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2     1. Цв.Станчева 2. Кр.Стефанова 1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова        
Документи и документооборот – учебна практика – ИУЧ – специфична професионална подготовка X клас   Работа в учебно предприятие – учебна практика – ЗПП– специфична професионална подготовка XI клас практически – до пет  астрономически часа 22.01.2021 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   1. Цв.Станчева 2. Кр.Стефанова 1.Д.Христова-пр. 2. Г. Русева
Финанси –  ЗПП– отраслова професионална подготовка XI клас   писмен – три астрономически часа   25.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2       1. Р.Андронова 2. Н. Колева       1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова        
Математика – задължителноизбираема подготовка XI клас писмен – три астрономически часа   25.01.2021 г.14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2     1. Т. Анастасова 2.Олга Стоянова      1.К.Николова–пр. 2. Св. Матанска  
image_pdfimage_print