Примерен вариант тест по технологии 8 клас

 

ВАРИАНТ 1

ТЕСТ

ПО ТЕХНОЛОГИИ 8 КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

  1. Целенасочена обществена дейност, съвкупност от дейности, насочени към задоволяване на потребностите на хората от стоки и услуги, се нарича:

а/ производство

б/ стопанство

в/ капитал

2.Стопанството, което е съвкупност от дейности на цялата държава, е:

а/ основно

б/лично

в/ национално

3.  В зависимост от вида на крайната продукция и приликите в използваните технологии, стопанските субекти се групират в отделни:

а/ производства

б/ сектори

в/ стопанства

4.Добивният сектор е свързан с:

а/ извършване на услуги

б/ добив и използване на природни ресурси

в/ преработване на материали в готови продукти

5.Индустриалният /преработващият/ сектор е свързан с:

а/ извършване на услуги

б/ добив и използване на природни ресурси

в/ преработване на материали в готови продукти

6.Обслужващият сектор е свързан с:

а/ извършване на услуги

б/ добив и използване на природни ресурси

в/ преработване на материали в готови продукти

7.Прочетете наименованията на отраслите и ги групирайте в трите сектора:

I сектор – добивен         II сектор – преработващ      III сектор – обслужващ

а/машиностроене           е/енергетика                         л/земеделие

б/туризъм                        ж/нефтодобив                       м/текстилна промишленост

в/горско стопанство      з/образование                       н/риболов

г/строителство                и/рудодобив                          о/химическа промишленост

д/търговия                       к/съобщения                         п/управление

8.Определете двойките технически съоръжения – символи на стари и нови технологии, насочени към получаване на подобни стоки и услуги:

а/ хоризонтален стан                 г/ е-поща

б/ писмовна поща                      д/ трактор

в/ мотика                                     е/ автоматичен стан

9.Проучването на пазара носи наименованието:

а/ инвестиция                 б/ администрация                 в/ маркетинг

10.За осигуряване на стопанската дейност са необходими:

а/ ресурси                                    б/ стоки                                 в/услуги

image_pdfimage_print