КОНСПЕКТ ПО СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – ИУЧ – РПП


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА
НА ОБУЧЕНИЕ

10 КЛАС

 1. Основен капитал.
  Резерви. Финансов резултат.
 2. Привлечен капитал.
 3. Дълготрайни
  материални активи – придобиване.
 4. Дълготрайни
  материални активи – амортизация и ремонт.
 5. Дълготрайни
  материални активи – намаление.
 6. Дълготрайни
  нематериални активи – придобиване, амортизация и намаление.
 7. Дългосрочни
  финансови активи – придобиване, преоценка и намаление.
 8. Отчитане на
  търговската репутация.
 9. Дълготрайни
  биологични активи – отчитане.
 10. Придобиване на стоково – материални запаси.
 11. Намаление на стоково – материални запаси.
 12. Млади животни и животни за угояване – отчитане.
 13. Разчети с доставчици, клиенти, разни дебитори и кредитори.
 14. Разчети с подотчетни лица и съдружници, разчети по рекламации,липси и
  начети, и съдебни спорове.
 15. Разчети с персонала, данъчно облагане на доходите, ДОО и здравно
  осигуряване.
 16. Данъчно облагане – ЗДДС, ЗКПО,ЗМДТ, Закон за акцизите  – отчитане.
 17. Краткотрайни финансови активи – парични средства и финансови активи –
  отчитане.
 18. Разходи по икономически елементи.
 19. Разходи за дейността, финансови и извънредни разходи.
 20. Приходи от дейността, финансирания, финансови и извънредни приходи.

Преподавател : Галина Русева

             Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – ИУЧ – СПП

САМОСТОЯТЕЛНА
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

11  КЛАС

1.         Основен
капитал. Резерви. Финансов резултат.

2.         Привлечен
капитал.

3.         Дълготрайни
материални активи – придобиване.

4.         Дълготрайни
материални активи – амортизация и ремонт.

5.         Дълготрайни
материални активи – намаление.

6.         Дълготрайни
нематериални активи – придобиване, амортизация и намаление.

7.         Дългосрочни
финансови активи – придобиване, преоценка и намаление.

8.         Отчитане
на търговската репутация.

9.         Дълготрайни
биологични активи – отчитане.

10.       Придобиване
на стоково – материални запаси.

11.       Намаление
на стоково – материални запаси.

12.       Млади
животни и животни за угояване – отчитане.

13.       Разчети
с доставчици, клиенти, разни дебитори и кредитори.

14.       Разчети
с подотчетни лица и съдружници, разчети по рекламации,липси и начети, и съдебни
спорове.

15.       Разчети
с персонала, данъчно облагане на доходите, ДОО и здравно осигуряване.

16.       Данъчно
облагане – ЗДДС, ЗКПО,ЗМДТ, Закон за акцизите 
– отчитане.

17.       Краткотрайни
финансови активи – парични средства и финансови активи – отчитане.

18.       Разходи
по икономически елементи.

19.       Разходи
за дейността, финансови и извънредни разходи.

20.       Приходи
от дейността, финансирания, финансови и извънредни приходи.

Преподавател : Галина
Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – ЗПП– СПП

САМОСТОЯТЕЛНА
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

12  КЛАС

1.         Основен капитал. Резерви. Финансов
резултат.

2.         Привлечен капитал.

3.         Дълготрайни материални активи –
придобиване.

4.         Дълготрайни материални активи –
амортизация и ремонт.

5.         Дълготрайни материални активи –
намаление.

6.         Дълготрайни нематериални активи –
придобиване, амортизация и намаление.

7.         Дългосрочни финансови активи –
придобиване, преоценка и намаление.

8.         Отчитане на търговската репутация.

9.         Дълготрайни биологични активи –
отчитане.

10.       Придобиване на стоково – материални
запаси.

11.       Намаление на стоково – материални запаси.

12.       Млади животни и животни за угояване –
отчитане.

13.       Разчети с доставчици, клиенти, разни
дебитори и кредитори.

14.       Разчети с подотчетни лица и съдружници,
разчети по рекламации,липси и начети, и съдебни спорове.

15.       Разчети с персонала, данъчно облагане на
доходите, ДОО и здравно осигуряване.

16.       Данъчно облагане – ЗДДС, ЗКПО,ЗМДТ, Закон
за акцизите  – отчитане.

17.       Краткотрайни финансови активи – парични
средства и финансови активи – отчитане.

18.       Разходи по икономически елементи.

19.       Разходи за дейността, финансови и
извънредни разходи.

20.       Приходи от дейността, финансирания,
финансови и извънредни приходи.

Преподавател : Галина
Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ПРАВО – ИУЧ – ОтПП

САМОСТОЯТЕЛНА
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

11  КЛАС

 1. Същност, система и източници на
  правото.
 2. Субекти на правото.
 3. Правни норми.
 4. Юридически факти.
 5. Правни отношения.
 6. Юридически акт.
 7. Юридическа отговорност.
 8. Конституционно право.
 9. Гражданско право.
 10. Административно право.
 11. Наказателно право.

Преподавател : Галина
Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО
СЧЕТОВОДСТВО – ЗПП– СПП

САМОСТОЯТЕЛНА
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

12  КЛАС

 1. Застраховането като обект на
  счетоводно отчитане.
 2. Отчитане на приходите в
  застрахователното дружество.
 3. Отчитане на разходите по
  застраховане.
 4. Отчитане на разходите по
  икономически елементи, финансови разходи и извънредни разходи.
 5. Разчети по застраховане.
 6. Разчети по съзастраховане.
 7. Разчети с презастрахователи.
 8. Общи разчети.
 9. Застрахователно – технически
  резерви.
 10. Осигурителната система като обект
  на отчитане.
 11. Отчитане на приходите в системата
  на НОИ.
 12. Отчитане на разходите на
  осигурителни организации.
 13. Отчитане на извънбюджетните
  средства.
 14. Отчитане на пенсиите.
 15. Отчитене на дълготрайните активи и
  материалните запаси в осигурителното дружество.
 16. Отчитане на материалните запаси в
  държавно осигурително дружество.
 17. Отчитане на специфичните стопански
  процеси в пенсионните осигурителни фондове.
 18. Отчитане на специфичните стопански
  операции в НЗОК.
 19. Годишно приключване в държавната
  осигурителна организация.

Преподавател : Галина
Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТООБОРОТ – УЧЕБНА
ПРАКТИКА – ИУЧ – СПП

САМОСТОЯТЕЛНА
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10,
11  КЛАС

 1. Протокол за оценка от вещи лица.
  Вносна бележка, Платежно нареждане.
 2. Акт за приемане и предаване на ДА.
 3. Инвентаризационен опис на ДА и
  сравнителна ведомост за резултатите от инвентаризация на ДА.
 4. Фактура.
 5. Договор за отдаване под наем.
 6. Протокол за бракуване на ДА.
 7. Протокол за резултатите от
  ликвидация на ДА.
 8. Амортизационен план на
  амортизируеми активи. Договор за покупко – продажба на активи.
 9. Документи за отчитане на материали.
 10. Документи за отчитане на продукция.
 11. Документи за отчитане на стоки.
 12. Документи за отчитане на разчети с
  доставчици.
 13. Документи за отчитане на разчети с
  клиенти.
 14. Документи за отчитане на разчети с
  персонал.
 15. Документи за отчитане на разчети
  със съдружници.
 16.  Документи за отчитане на разчети по липи,
  начети и съдебни спорове.
 17. Документи за отчитане на разчети с
  бюджета.
 18. Документи за отчитане на парични
  средства.
 19. Документи за отчитане на разходите.
 20. Документи за отчитане на приходите.

Преподавател : Галина
Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО – ЗПП– СПП

САМОСТОЯТЕЛНА
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

12  КЛАС

 1. Характеристика на банковата
  дейност.
 2. Отчитане на собствения капитал на
  търговските банки.
 3. Отчитане на привлечения капитал на
  търговските банки.
 4. Отчитане на емисионните операции
  на Българска народна банка.
 5. Отчитане на кацовите операции в
  банките.
 6. Отчитане на активните операции на
  банките.
 7. Отчитане на банковите заеми.
 8. Отчитане на безналичните
  разплащания в страната.
 9. Отчитане на разплащанията с
  чужбина.
 10. Отчитане на разходите в банките.
 11. Отчитане на приходите в бахките.
 12. Отчитане на материалните и
  нематериалните активи в банките.

Преподавател : Галина
Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ИКОНОМИКА 
– ЗУЧ– ОбПП

САМОСТОЯТЕЛНА
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10  КЛАС

 1. Въведение в икономиката.
 2. Основни икономически проблеми –
  оскъдност, ресурси, алтернативен избор.
 3. Пазар и пазарни механизми. Парите
  регулират търсенето и предлагането.
 4. Измерители в икономиката.
 5. Държавата и пазарната икономика.
 6. Кръгова икономика.
 7. Предприятието – основен субект на
  бизнеса.
 8. Избор на местоположение, предмет
  на дейност, правна форма и големина на предприятие.
 9. Инвестиране и финансиране в
  предприятието.
 10. Управление на предприятие.
 11. Маркетингова политика на
  предприятие.
 12. Жизнен цикъл на предприятието.

Преподавател : Галина
Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ  – ИУЧ– ОтПП

САМОСТОЯТЕЛНА
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

11  КЛАС

 1. Основни икономически проблеми.
 2. Икономическата система.
 3. Пазар и пазарни механизми.
 4. Пазарно равновесие.
 5. Предприятието като форма на
  организация на бизнеса.
 6. Пазарни структури.
 7. Фирмено предлагане.  Финансов резултат на фирмата.
 8. Пазар на ресурси.
 9. Пазар на труда.
 10. Основи на макроикономическата
  наука.
 11. Измерители на макроикономиката.
 12. Икономически цикъл.
 13. Безработица.
 14. Инфлация.
 15. Фискална политика.
 16. Пари и банки.
 17. Икономическата роля на държавата.

Преподавател : Галина
Русева

 Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ОБЩА ТЕОРИЯ  НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ– ИУЧ– ОтПП

САМОСТОЯТЕЛНА
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10  КЛАС

 1. Счетоводството като информационна
  и контролна система.
 2. Обекти на счетоводството.
 3. Метод на балансовото обобщаване.
 4. Система на счетоводните сметки.
 5. Кореспонденция на счетоводните
  сметки и счетоводни статии.
 6. Документиране на стопанските
  операции.
 7. Инвентаризация.
 8. Оценка, калкулация и сводка –
  методи на счетоводната отчетност.
 9. Текущо счетоводно отчитане.
 10. Класификация на счетоводните
  сметки.
 11. Организация на счетоводния процес
  в предприятието.
 12. Счетоводни стандарти.

Преподавател : Галина
Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ОБЩА ТЕОРИЯ  НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ УЧЕБНА ПРАКТИКА –
ИУЧ– СПП

САМОСТОЯТЕЛНА
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10  КЛАС

1.         Счетоводството
като информационна и контролна система.

2.         Обекти
на счетоводството.

3.         Метод
на балансовото обобщаване.

4.         Система
на счетоводните сметки.

5.         Кореспонденция
на счетоводните сметки и счетоводни статии.

6.         Документиране
на стопанските операции.

7.         Инвентаризация.

8.         Оценка,
калкулация и сводка – методи на счетоводната отчетност.

9.         Текущо
счетоводно отчитане.

10.       Класификация
на счетоводните сметки.

11.       Организация
на счетоводния процес в предприятието.

12.       Счетоводни
стандарти.

Преподавател : Галина
Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – ЗПП– ОбПП

САМОСТОЯТЕЛНА
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

12  КЛАС

 1. Предприемачи и предприемачество.
  Защо предприемачеството е ценно?
 2. Нововъведенията – истинското сърце
  на предприемача.
 3. Предприемаческият процес.
  Предприемаческо мислене и поведение.
 4. Бизнес идеята – същност и
  източници на възникване.
 5. Творчески методи и техники за
  идентифициране на възможности и създаване на бизнес идеи.
 6. Разпознаване на шансове –
  предварителна оценка на бизнес идеите.
 7. От бизнес идеята до устойчивия
  бизнес модел.
 8. Клиентите.
 9. Решение за покупка. Конкуренти.
  Бизнес среда.
 10. Характеристики на предприемача.
  Основни типове предприемачи.
 11. Мотивация на предприемача.
  Предприемачески риск.
 12. Етични изисквания към бизнеса.
 13. Корпоративна социална отговорност
  на бизнеса. Екологично мислене.
 14. Управление на времето.
 15. Формулиране на привлекателни цли.
 16. Умението да се вземат добри
  решения.
 17. Кой съм аз? Моите силни страни и
  моите ограничения.
 18. Моят предприемачески профил.

Преподавател : Галина
Русева