КОНСПЕКТ ПО МАТЕМАТИКА – ООП X КЛАС

КОНСПЕКТ ПО МАТЕМАТИКА – ООП X КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 1. Ирационални уравнения
 2. Аритметична прогресия
 3. Геометрична прогресия
 4. Проста и сложна лихва
 5. Статистика. Централни тенденции – мода, медиана и средноаритметично
 6. Тригонометрични функции на ъгли от 0° до 180°
 7. Синусова теорема
 8. Косинусова теорема
 9. Формули за медиани и ъглополовящи на триъгълник
 10. Формули за лице на триъгълник
 11. Прави и равнини в пространството
 12. Ортогонално проектиране. Ъгъл между права и равнина
 13. Взаимно положение на две равнини. Ъгъл между две равнини
 14. Права призма
 15. Пирамида
 16. Прав кръгов цилиндър
 17. Прав кръгов конус
 18. Сфера и кълбо

КОНСПЕКТ ПО МАТЕМАТИКА – ООП XI КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 1. Корен n-ти
 2. Преобразуване на ирационални изрази
 3. Степен с рационален степенен показател
 4. Показателна функция
 5. Логаритъм
 6. Логаритмична функция
 7. Решаване на успоредник
 8. Решаване на трапец
 9. Решаване на правилен многоъгълник
 10. Тригонометрични функции на обобщен ъгъл
 11. Графики на тригонометричните функции
 12. Формули за тригонометрични функции от сбор и разлика на два ъгъла
 13. Формули за тригонометрични функции от удвоен ъгъл и от половинка ъгли
 14. Формули за сбор,  разлика и произведение на тригонометрични функции
 15. Условна вероятност. Теорема за умножение на вероятностите

КОНСПЕКТ ПО МАТЕМАТИКА –ЗП XII КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 1. Перпендикулярност на права и равнина
 2. Ортогонално проектиране. Ъгъл между права и равнина
 3. Успоредност на права и равнина
 4. Успоредни равнини
 5. Двустенен ъгъл. Перпендикулярни равнини
 6. Повърхнина и обем на призма
 7. Повърхнина и обем на пирамида
 8. Повърхнина и обем на пресечена пирамида
 9. Прав кръгов цилиндър
 10. Прав кръгов конус
 11. Пресечен конус
 12. Сфера и кълбо
 13. Пресмятане със степени
 14. Логаритъм. Свойства
 15. Формули на Виет
 16. Линейни параметрични неравенства
 17. Дробни уравнения и неравенста
 18. Линейна функция
 19. Квадратна функция
 20. Най-голяма и най-малка стойност на квадратна функция в зададен интервал

КОНСПЕКТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – ООП X КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 1. Оценяване на валидността и надеждността на информацията
 2. Подбор и използване на съвременни технологични средства за дигитално сътрудничество
 3. Алгоритми. Свойства на алгоритмите
 4. Видове алгоритми
 5. Разчитане на алгоритми
 6. Създаване на дигитално съдържание в различни формати и с използване на множество технологични средства
 7. Решаване на проблеми, възникнали при използване на дигитални технологии
 8. Решаване на проблеми с практически или теоретичен характер чрез дигитални технологии
 9. Техническа и организационна сигурност при работа в дигитална среда
 10. Въздействието на използването на дигиталните технологии върху здравето и върху околната среда

КОНСПЕКТ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА –

УЧЕБНА ПРАКТИКА (ИУЧ – СПП) XI КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 1. Същност на компютърната текстообработка
 2. Създаване и редактиране на текст
 3. Въвеждане на нетекстови обекти
 4. Форматиране на документ
 5. Вмъкване на таблици в текстов документ
 6. Приложение на компютърната текстообработка в стопанската кореспонденция
 7. Предназначение и възможности на електронните таблици
 8. Работа с формули
 9. Използване на вградени функции
 10. Търсене и заместване, сортиране, филтриране
 11. Създаване на диаграми
 12. Компютърна графика – видове, цветови модели, графични файлови формати
image_pdfimage_print