Конспект по география -12 клас

 1. Географски региони в България. Югозападен район, Южен Централен район, Югоизточен район, Североизточен район, Северен Централен район, Северозападен район,
 2. Географско положение, граници и територия
 3. Природна среда на България – Релеф, Полезни изкопаеми, Климат, Води, Почви, Растителност и животински свят
 4. Природногеографски области – Дунавска равнина, Старопланинска област, Задбалкански котловини, Средногорие, Витоша, Краище, Тракийско – Странджанска област, Осоговско – Беласишка планинска редица и долината на Средна Струма, Рила, Пирин и долината на Места, Родопи, Черно море и Българско черноморско крайбрежие 
 5. Първичен сектор Растениевъдство и животновъдство
 6. Население
 7. Вторичен сектор – Енергетика, Металургия и машиностроене, Химическа и биотехнологична промишленост, Промишленост за строителни материали, дървопреработваща и целулозно – хартиена, Лека промишленост и Хранително – вкусова промишленост  
 8. Третичен сектор – Транспорт, Търговия, Туризъм
 9. Атмосфера
 10. Видове природни ресурси
 11. Литосфера
 12. Съвременна политическа карта на света. Международни организации и международно сътрудничество
 13. Възникване, формиране и развитие на селищата
 14. Географски региони в света – Източноевропейски регион, Западноевропейски регион, Географски региони в Азия, Географски региони в Америка, Географски региони в Австрало – Тихоокеански регион

                                                      Учебник: География и икономика изд.   ˮ Педагог 6 ˮ

image_pdfimage_print