КОНСПЕКТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10 КЛАС

  1. Географско положение, граници и територия
  2. Природна среда на България – Релеф, Полезни изкопаеми, Климат, Води, Почви, Растителност и животински свят
  3. Природногеографски области– Дунавска равнина, Старопланинска област, Задбалкански котловини, Средногорие, Витоша, Краище, Тракийско – Странджанска област, Осоговско – Беласишка планинска редица и долината на Средна Струма, Рила, Пирин и долината на Места, Родопи, Черно море и Българско черноморско крайбрежие 
  4. Население
  5. Първичен сектор – Растениевъдство и животновъдство
  6. Вторичен сектор – Енергетика, Металургия и машиностроене, Химическа и биотехнологична промишленост, Промишленост за строителни материали, дървопреработваща и целулозно – хартиена, Лека промишленост и Хранително – вкусова промишленост   
  7. Третичен сектор Транспорт, Търговия, Туризъм

                                                Учебник:  География и икономика изд.  ˮ Педагог 6 ˮ

Преподавател : Деляна Тонева

                                                                   

                                                                                                                     

image_pdfimage_print