Бюджет  училище  Проект «Твоят час»
параграф наименование на параграфа план отчет план отчет
 0101 заплати 705 512 128 487 6 413 4 380
0201 Заплати нещатен персонал 2 769      2 112
0202 Извънтрудовиправоотн. 7 500 0
0205 СБКО 23 500 2 252
0551 ДОО 75 470   14 763 692 501
0552 Уч.ПФ 28 690    4 899 309 188
0560 ЗОВ 31 509    6 658 307 227
0580 ДЗПО 18 713   3 416 180 115
1011 Храна 15 000 3 549
1013 Постелен инв. и облекло  4 000 0
1014 Учебни разходи 0 65
1015 Материали    14 645     9 472 2 800
1016 Вода ,горива и енергия     40 000 2 713 608
1020 Външни услуги     35 000 11 138
1051 Командировки в страната 2 000       606
1062 Разходи за застраховки       1 000         425
4000 Стипендии     10 000 1 385
  Общо: 1 015 308   191 940 11 309 5 867

Качествено образование, сигурност в бъдещето