1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

 

1.1. Характеристика на целодневната организация на учебния ден в училището:

В  СУ „Васил Левски”,  гр. Гълъбово се обучават  деца от  І-ви до ХІІ-ти клас в дневна форма на обучение, разпределени в  18 паралелки. Училището е обявено за средищно с постановление на Министерския съвет.

Организацията на учебния ден е целодневна: вариант I- задължителните учебни часове се провеждат до обяд, а часовете  за организиран отдих  и  физическа активност, самоподготовка и  дейности  по интереси – след обяд.

Целодневна организация на учебния ден се осъществява в  следните групи:

ГРУПА І а, I б  клас; ГРУПА ІІ а, ІІ б  клас; ГРУПА ІІІ а, IIIб клас; ГРУПА ІІ б, IVа клас; ГРУПА ІІI б, IV б; ГРУПА V а,V б, VІІ клас; ГРУПА VІ а, VІ б клас.

Училищната програма на СУ„Васил Левски”, гр. Гълъбово

е разработена в съответствие със Закон за предучилищното и училищното образование обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г. ; Наредба за организация на дейностите в училищното образование – раздел III: Полудневна и целодневна организация на учебния ден; Рамковата програма за целодневна организация на учебния процес на основание заповед № РД 09-1809/09.12.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката за определяне на средищните училища в Република България

Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на полуинтернатните групи в училището се осъществява съгласно ППЗНП; Наредба № 3/2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета и Наредба № 7/2000 г. за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

 

1.3.Предназначение на програмата:

Чрез нея се оп­ре­де­лят: це­ли­те, ус­ло­ви­я­та и ре­да за про­веж­да­не на це­лод­нев­на­та ор­га­ни­за­ция в учи­ли­ще­то; дей­нос­ти­те в по­лу­ин­тер­нат­ни­те гру­пи ка­то об­х­ва­ща об­щи­те и спе­ци­фич­ни­те ха­рак­те­рис­ти­ки и раз­ли­чия в струк­ту­ра­та, със­та­ва, об­х­ва­та на гру­пи­те  в из­пъл­не­ние на дър­жав­на­та по­ли­ти­ка за пос­ти­га­не на ка­чес­т­вен об­ра­зо­ва­тел­но- въз­пи­та­те­лен про­цес.

 

1.3.1. Цел:

Целта на програмата е да се конкретизират условията и редът за провеждане на целодневната организация на учебния процес за учениците от І до VІІ клас в СУ„Васил Левски”, гр.Гълъбово, с  оглед подобряване на качеството на образованието.

 

 

1.3.2.Специфични цели:

Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес чрез насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество при зачитане интересите, съобразно възможностите и възрастовите им особености; Създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание; Повишаване мотивацията на учениците, учителите и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес”; Създаване стимулираща детското развитие предметно-пространствена интерактивна среда, съответстваща на неговата индивидуалност и стил на учене, модел и темп на растеж и специфичната му семейна среда; Създаване на предпоставки за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес; Уважение към индивидуалните различия на децата – стил на възприемане и учене, темп на работа, темперамент, потребности и интереси.

 

 

 1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ГРУПИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В УЧИЛИЩЕТО

 

2.1. Режимни моменти и брой часове, задължителни за всяка група, включена в целодневна организация на учебния ден, според Наредбата  за организация на дейностите в училищното образование

2.1.1. Режимни моменти и брой часове, задължителни за всяка група, включена в целодневна организация на учебния ден в начален етап на обучение, според Наредбата  за организация на дейностите в училищното образование:

Организиран отдих и физическа активност – 2 часа

Самоподготовка – 2 часа

Занимания по интереси – 2 часа

2.1.1. Режимни моменти и брой часове, задължителни за всяка група, включена в целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап на обучение, според Наредбата  за организация на дейностите в училищното образование:

Организиран отдих и физическа активност – 2 часа

Самоподготовка – 2 часа

Занимания по интереси – 2 часа

2.2. Продължителност на часовете за всяка една от групите:

 • Група І а, I б клас; Група ІІ а, ІІ б  клас; – 35 минути;
 • Група ІІ б, IVа клас; Група  ІІІ а, б клас ; Група ІІI б, IV б клас – 40 минути;
 • Група V а, V б, VІІ клас; Група VІ а, VІ б клас– 40 минути.

2.3 Седмично разписание на часовете за всяка група, включена в целодневна организация на учебния ден:

 

 • за дните, в които учениците имат 5 учебни часа до обяд
Група Група І а, I б  клас; Група ІІ а, ІІ б  клас;
Организиран отдих и физическа активност – 2ч. 12.10 ч. – 13.20 ч
Междучасие 13.20 ч.-13.30 ч.
Самоподготовка– 1ч. 13.30 ч .- 14.05 ч .
Междучасие 14.05 ч. – 14.15 ч.
Самоподготовка– 1ч. 14.15 ч. – 14.50 ч.
Междучасие 14.50 ч. – 15.00 ч.
Занимания по интереси– 1ч. 15.00 ч. – 15.35 ч.
Междучасие 15.35 ч. – 15.45 ч.
Занимания по  интереси– 1ч. 15.45 ч. – 16.20  ч

 

 • за дните, в които учениците имат 4 учебни часа до обяд
Група Група І а, I б  клас; Група ІІ а, ІІ б  клас;
Организиран отдих и физическа активност – 2ч. 11.20ч. – 13.30 ч
Самоподготовка– 1ч. 13.30 ч .- 14.05 ч .
Междучасие 14.05 ч. – 14.15 ч.
Самоподготовка– 1ч. 14.15 ч. – 14.50 ч.
Междучасие 14.50 ч. – 15.00 ч.
Занимания по интереси– 1ч. 15.00 ч. – 15.35 ч.
Междучасие 15.35 ч. – 15.45 ч.
Занимания по  интереси– 1ч. 15.45 ч. – 16.20  ч.

 

 • за дните, в които учениците имат 5 учебни часа до обяд
Група Група ІІ б, IVа клас , Група ІІІ а, б клас ; Група ІІI б, IV б клас
Организиран отдих и физическа активност – 2ч. 12.10 ч. –13.30 ч.
Самоподготовка– 1ч. 13.30 ч. – 14.10  ч.
Междучасие 14.10 ч. – 14.20 ч.
Самоподготовка– 1ч. 14.20 ч. – 15.00 ч.
Занимания по  интереси– 1ч. 15.00 ч. – 1540 ч.
Занимания по интереси– 1ч. 15.40 ч. – 16.20  ч.

 

 

 

 

 

 

 • за дните, в които учениците имат 6 учебни часа до обяд
Група Група ІІ б, IVа клас, Група ІІІ а, б клас ; Група ІІI б, IV б клас
Организиран отдих и физическа активност – 2ч. 13.00 ч. – 14.20 ч.
Самоподготовка– 2ч. 14.20 ч. – 15.40  ч .
Занимания по  интереси– 2ч. 15.40 ч. – 17.00 ч.

 

 • за дните, в които учениците имат 6 учебни часа до обяд
Група Група V а, V б, VІІ клас; Група VІ а, VІ б клас
Организиран отдих и физическа активност – 2ч. 13.00 ч. – 14.20 ч.
Самоподготовка– 2ч. 14.20 ч. – 15.40 ч.
Занимания по  интереси– 2ч. 15.40 ч. – 17.00 ч.

 

 • за дните, в които учениците имат 7 учебни часа до обяд
Група Група V а, V б, VІІ клас; Група VІ а, VІ б клас
Организиран отдих и физическа активност – 2ч. 13.50 ч. – 15.00 ч.
Самоподготовка– 2ч. 15.00 ч. – 16.20 ч.
Занимания по  интереси– 2ч. 16.20 ч. – 17.40 ч.

 

 

2.4. Педагогически изисквания при провеждане на дейностите в групите, включени в целодневна организация на учебния ден:

2.4. 1. Педагогически изисквания при провеждане на организиран отдих и физическа активност:

В часовете  за организиран отдих и физическа активност  се  ак­цен­тира на  въз­пи­та­тел­но вза­и­мо­дейст­вие, по­ве­ден­чес­кия по­тен­ци­ал, раз­то­вар­ва­не от ум­с­т­ве­но нап­ре­же­ние и  неп­ре­къс­на­ти наб­л­ю­де­ния и про­я­ва ­на дис­к­рет­ност. Учебните часове  за организиран отдих и физическа активност се провеждат след  12  часа, в зависимост от организацията на учебния ден в съответните класове.

Ключови акценти:

 • организиране на обедното хранене на учениците;
 • организиране на отдиха и физическа активност на учениците;
 • наблюдение и оценка на различните поведенчески ситуации по време на отдиха на учениците;
 • провеждане на релаксиращи беседи и разговори с учениците по въпроси и тревоги, възникнали затруднения, споделяне на проблем, възникнал конфликт, и др. за успокояване на емоциите и преход към самоподготовката им;
 • спазване на здравно-хигиенните норми и изисквания от учениците
 • грижа за опазване здравето и живота на децата и учениците

Условия:

 • за хранене: провеждат се в училищния стол
 • място за провеждане на отдих и спорт: дейностите по организиран отдих и физическа активност на учениците не се провеждат в учебните помещения, в които се водят часовете от задължителната подготовка. Могат да се провеждат във физкултурните салони, библиотеката, мултимедийните кабинети и спортните площадки.

2.4.2. Педагогически изисквания при провеждане на самоподготовката.

 • Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния  материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване. В  един час може да  се ор­га­ни­зи­ра са­мо­под­го­тов­ка­та по по­ве­че от един уче­бен пред­мет;
 • За часовете по самоподготовка, в зависимост от потребностите на   учениците, се осигуряват консултации с учители–специалисти. Изработва се график за консултации от съответните учители –специалисти по различните учебни предмети.

Ключови акценти:

 • преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия;
 • степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката;
 • усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране;
 • самостоятелно преодоляване на когнитивни трудности и предизвикателства;
 • подготовката на домашните работи и трайното усвояване на учебното съдържание.
 • съдействие за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране;
 • стимулиране любознателността и стремежа към знание;
 • усъвършенстване на уменията за общуване и толерантност

Условия:

 • за часовете по самоподготовка, в зависимост от потребностите на учениците, се осигуряват консултации с учители по отделните учебни предмети (начални учители).
 • Часовете по  самоподготовка  се провеждат в клас­ната  стая, компютърните ка­би­нети, учи­лищ­на биб­ли­о­те­ка и др.;

2.4.3. Педагогически изисквания при провеждане на занимания по интереси.

 • Заниманията по интереси могат да бъдат съчетани с извънкласните дейности, тъй като и двете са части от стратегията на училището и компонент от неговата система на обучение и възпитание
 • Заниманията по интереси се провеждат в зависимост от потребностите на учениците.Те се организират с оглед мотивиране на учениците и родителите за включване в целодневната организация.
 • Часовете са с на­со­че­ност към ов­ла­дя­ва­не на ключо­ви­те ком­пе­тен­т­нос­ти по Ев­ро­пейс­ка ре­фе­рен­т­на рам­ка, под­по­ма­га­не и до­пъл­ва­не обу­че­ни­е­то чрез раз­лич­ни за­ни­ма­ния,съз­да­ва­не на емо­ци­о­нал­на сре­да за от­мо­ра.

Ключови акценти:

 • да предотвратят преумората ;
 • да развиват и обогатяват детското мислене;
 • да допринесат за придобиване на полезни и нови знания или за интерпретиране и прилагане в практиката на вече получени и затвърдени знания;
 • да мотивират ученици и родители за включване в целодневната организация.

Условия:

 • За провеждане на заниманията по интереси директорът на училището, в началото на всяка учебна година, организира проучване на интересите на учениците и осигурява подходяща материална база, включително и извън наличната в училището.
 • Заниманията по интереси се организират и провеждат съобразно възможностите на училището.
 • Заниманията по интереси могат да не са пряко свързани с усвояването на учебното съдържание от часовете по задължителна подготовка.
 • Провеждат се  в компютърните зали ,физкултурните салони , стая за отдих и дейности по интереси, музикален кабинет, училищната библиотека.

 

 • Аспекти на работа на учителите в групите, включени в целодневна организация на учебния ден:

За да осъществят ефективно дейностите при целодневна организация на учебния ден,  учителят в ГРУПА трябва да притежава необходимите компетентности, познания и умения да:

 • организира, направлява и контролира ефективно възпитателно-образователния процес;
 • създава позитивна възпитателна и учебна среда;
 • насърчава, подпомага и мотивира учениците за самостоятелна работа;
 • съветва, напътства и подпомага учениците за справяне с трудностите и засилване стремежа им към постижение, самоизява и конструктивно съревнование;
 • диагностицира и оценява обективно развитието и напредъка на учениците, като използва различни техники, форми и средства за установяване достигнатото от тях ниво на подготовка и постиженията им ;
 • зачита и защитава личното достойнство, правата и индивидуалността на учениците при оценяването;
 • изгражда умения за самооценка у учениците;
 • споделя с колегите затрудненията или постиженията на учениците с оглед подобряване на резултатите;
 • наблюдава и преценява физическото и психично състояние на учениците и да съдейства за опазване живота и здравето им;
 • следи и изисква за спазване на здравно-хигиенните норми и изисквания;
 • информира и следи за спазване от учениците на изискванията за добро поведение в училище и обществото;
 • повишава професионалната си квалификация подпомагаща професионалното му развитие и кариера;
 • използва съвременни педагогически технологии, методи и подходи, съобразени със спецификата на групата и индивидуалните качества на ученика.

 

2.5. Норми на преподавателска работа.

Нормата за преподавателска работа на учители в групите, включени в целодневна организация на учебния ден е 30 астрономически часа и е определена в приложение №1 на наредба №3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета обн. ДВ , бр. 27 от 11.03. 2008 г. При продължителност на работното време по чл. 136, ал. 3 от Кодекса на труда, извън минималната задължителна норма за преподавателска работа на лицата, заемащи учителски длъжности, същите изпълняват установените им задължения съответно в чл. 129е, 129ж и 129з от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

В рам­ки­те на 8-ча­со­вия ра­бо­тен ден на учителите в групите, включени в целодневна организация на учебния ден  се из­вър­ш­ват след­ни­те дей­нос­ти:

 • Под­гот­ви­тел­на ра­бо­та за ча­со­ве­те по са­мо­под­го­тов­ка – оси­гу­ря­ва­не на тес­то­ве, за­да­чи, по­со­бия, ма­те­ри­а­ли, ин­фор­ма­ци­он­ни справ­ки, снаб­дя­ва­не с не­об­хо­ди­ма­та ди­дак­ти­чес­ка и учеб­на ли­те­ра­ту­ра,  вкл. и кон­сул­та­ции с учи­те­ли;
 • Под­го­тов­ка на ли­те­ра­ту­ра, ма­те­ри­а­ли, по­со­бия и ин­с­т­ру­мен­та­ри­ум за про­веж­да­не на ча­со­ве­те за дей­нос­ти по ин­те­ре­си;
 • По­пъл­ва­не  на учи­лищ­на до­ку­мен­та­ция и до­ку­мен­та­ция по про­ек­та – на хар­ти­ен и на елек­т­ро­нен но­си­тел;
 • Учас­тие в про­веж­да­не­то на пе­да­го­ги­чес­ки съ­ве­ти, ра­бот­ни гру­пи, опе­ра­тив­ки и др.;
 • Ра­бо­та с ро­ди­те­ли, вкл. учас­тие в ро­ди­тел­с­ки сре­щи и за­се­да­ния на Учи­лищ­но­то нас­то­я­тел­с­т­во;
 • Ор­га­ни­зи­ра­не  и учас­тие на кон­сул­та­ции с уче­ни­ци;
 • Пла­ни­ра­не, ор­га­ни­зи­ра­не и учас­тие в ква­ли­фи­ка­ци­он­но-ме­то­ди­чес­ка дей­ност, свър­за­на с въз­пи­та­тел­но-об­ра­зо­ва­тел­ния про­цес;
 • Учас­тие в рег­ла­мен­ти­ра­ни сед­мич­ни/ме­сеч­ни  об­що­у­чи­лищ­ни ме­роп­ри­я­тия;
 • Ра­бо­та по ди­аг­нос­ти­ци­ра­не­то и на­сър­ча­ва­не­то на пос­ти­же­ни­я­та на уче­ни­ци­те;
 • Ко­ор­ди­ни­ра­не об­мя­на­та на доб­ри прак­ти­ки меж­ду учителите в групите, включени в целодневна организация на учебния ден ­.

2.6. Отразяване на целодневната организация в документация.

Дейностите по целодневната организация на образователно-възпитателния процес се вписват в следната училищна документация:

 • Списък-образец 1;
 • Седмично разписание на часовете в училището;
 • Годишния план за дейността на училището;
 • Книгата с протоколи от заседания на Педагогическия съвет;
 • Дневник на група, включена в целодневна организация на учебния ден;

3.Условия за постигане на ефективност и резултатност при целодневната организация на учебния ден:

 • О­бо­га­тя­ва­не и об­но­вя­ва­не на учеб­на­та сре­да с под­хо­дя­що об­за­веж­да­не и съв­ре­мен­но тех­ни­чес­ко обо­руд­ва­не и съз­да­ва­не и под­дър­жа­не на бе­зо­пас­но и спо­кой­но мяс­то, къ­де­то уче­ни­ци­те, обу­ча­ва­щи се при це­лод­не­вен ре­жим да се раз­то­вар­ват с люби­ми­те си за­ни­ма­ния, да от­по­чи­ват, да ко­му­ни­ки­рат пъл­но­цен­но по­меж­ду си и да се включват  ак­тив­но и пъл­но­цен­но в пла­ну­ва­ни­те дей­нос­ти.
 • Под­по­ма­га­не ро­ди­те­ли­те, нас­той­ни­ци­те и близ­ки­те на уче­ни­ци­те  в

обуче­ни­е­то на де­ца­та им.

 • Учас­тие на учителите в групи, включени в целодневна организация на учебния ден ­ в под­хо­дя­щи ква­ли­фи­ка­ци­он­ни фор­ми.
 • Из­пол­з­ва­не от пе­да­го­зи­те при ре­а­ли­зи­ра­не на дей­нос­ти­те в групите, включени в целодневна организация на учебния ден на съв­ре­мен­ни пе­да­го­ги­чес­ки тех­но­ло­гии, ме­то­ди и под­хо­ди, из­не­се­ни учеб­ни ча­со­ве в близ­ки ин­с­ти­ту­ции, при­род­ни обек­ти и ис­то­ри­чес­ки за­бе­ле­жи­тел­нос­ти, съ­об­раз­но спе­ци­фи­ка­та на учи­ли­ще­то и гру­па­та .
 1. Наблюдение и контрол на дейностите при целодневното обучение.

4.1. Контрол от страна на Директора.

– утвърждава годишните тематични разпределения на учителите групите, включени в целодневна организация на учебния ден

– осъществява мониторинг и контрол по отношение на ежедневното водене на училищната документация, организацията на работа в часовете и резултатите на учениците в групите, включени в целодневна организация на учебния ден

–   проучва и анализира потребностите и интересите на всички ученици от I до VII клас чрез: родителски срещи, консултаци  и анкети.

4.2. Оценяване напредъка на учениците от страна на учителите в групите, включени в целодневна организация на учебния ден:

 • Извършват вътрешно оценяване на самоподготовката на учениците в началото и края на учебната година и техният напредък по БЕЛ и по математика и др. учебни предмети, изготят писмен анализ на резултатите и набелязват мерки за преодоляване на слабостите.
 • Из­пол­з­ва­не на пе­да­го­ги­чес­ки ме­то­ди и под­хо­ди, съ­об­ра­зе­ни със спе­ци­фи­ка­та на гру­па­та и раз­ви­ти­е­то на уче­ни­ци­те, ко­и­то да под­по­мог­нат ус­пе­ва­е­мост­та на уче­ни­ци­те в групите, включени в целодневна организация на учебния ден – фор­ми­ра­що оце­ня­ва­не.
 1. Очаквани резултати от изпълнението на училищната програма:

5.1. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и повишаване степента на знания и компетентности у учениците.

5.2. Развитие на творческите способности на учениците  и участие на учениците в различни училищни, регионални и национални състезания, конкурси, изложби и др. изяви.

5.3. Формиране у учениците, обхванати в групите, включени в целодневна организация на учебния ден, на умения за осмисляне на свободното време и повишаване нивото на тяхната социализация, както и възпитание в толерантност, сътрудничество и стремеж към успех.

5.4. Засилване интереса  от страна на ученици и родители към целодневната организация на учебния процес.

Годишната училищна програма е приета на заседание на ПС, Протокол №11/01.09.2016г.


Качествено образование, сигурност в бъдещето