Отчет за изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.2024 г

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет към 31.03.2014 г.

Бюджет 2024 г.   Заповед утвърден бюджет

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет  към 31.12.2023 г.

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет с уточнен план към 30.09.2023 г.

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет с уточнен план към 31.03.2023 г.

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет с уточнен план към 30.06.2023 г.

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.2023 г.

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет към 31.03.2023 г.

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2022 г.

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.2022 г. 

Отчет за изпълнение на делегирания бюджет към 30.06.2022 г.

Отчет за изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2022 г.

Бюджет 2022 г.

Отчет за изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2021 г.

Отчет на делегирания бюджет към 30.09.2021 г.
Отчет на делегирания бюджет към 30.06.2021 г.
Отчет на делегирания бюджет към 31.03.2021 г.
Бюджет 2021 г.
Отчет на делегирания бюджет към 31.12.2020 г.
Отчет на делегирания бюджет към 30.09.2020 г.
Отчет на делегирания бюджет към 30.06.2020 г.
Отчет на делегирания бюджет към 31.03.2020 г.
Бюджет 2020 г.
Отчет на делегирания бюджет към 31.12.2019 г.
Отчет на делегирания бюджет към 30.09.2019 г.
Отчет на делегирания бюджет към 30. 06. 2019г.
Отчет на делегирания бюджет към 31.03.2019 г.
Бюджет 2019 г.
Отчет на делегирания бюджет към 31.12.2018 г.
Отчет на делегирания бюджет към 30.09.2018 г.
Отчет на делегирания бюджет към 30.06.2018 г.
Отчет на делегирания бюджет към 30.03.2018 г.
Бюджет 2018 г.
Отчет на бюджета за 2017 г.
 
Изпълнение на делегирания бюджет към 30.09.2017 г.
Изпълнение на делегирания бюджет към 30.06.2017 г.
Изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2017 г.
Бюджет 2017 г.
 Изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2016 г.
                                                 

Изпълнение на делегирания бюджет към 30.09.2016 г., както следва:

РАЗХОДИ-РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ   Уточнен план Отчет държавни дейности
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 599 700 390 098
-ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА НАЕТИ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-01 599 700 390 098
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 33 502 11496
ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ НАЕТ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 02-01 0 0
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 02-02 13 502 4 133
 -ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 02-05 20 000 7 363
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 133 751 80282
 -ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО) 05-51 62 096 39 068
 – ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА  УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ) 05-52 25 755 14 006
 – ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-60 29 026 18 180
 – ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-80 16 874 9 028
ИЗДРЪЖKА 10-00 126532 72 747

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ХРАНА 10-11 13 000 7 562
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО 10-13 2 500 0
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ 10-14 5 852 7 121
-МАТЕРИАЛИ 10-15 20 127 14869
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ 10-16 10 000 4 610
 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 10-20 48653 36 792
-ТЕKУЩ РЕМОНТ 10-30 22 100 0
-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА 10-51 3 000 1 032
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ 10-62 1 000 461
-РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРЕНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ 10-92 300 300
СТИПЕНДИИ 40-00 10 170 4 815
Придобиване на компютри и хардуер 52-01 17 500 17 500
ВСИЧКО :   921 155 576938
Дейност 532 –програми за времена заетост   1 997 1997

Движение на средствата  по изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.2016 г., както следва:

РАЗХОДИ-РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ   Уточнен план Отчет държавни дейности
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 599 700 279 186
-ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА НАЕТИ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-01 599 700 279 186
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 33 500 9 445
ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ НАЕТ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 02-01 0 399
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 02-02 13500 4 133
 -ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 02-05 20 000 4 913
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 133880 55 690
 -ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО) 05-51 62 159 27 297
 – ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА  УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ) 05-52 25 755 9 753
 – ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-60 29 068 12 573
 – ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-80 16 898 6 067
ИЗДРЪЖKА 10-00 138063 41 995
-ХРАНА 10-11 13000 7 562
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО 10-13 2 500 0
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ 10-14 0 408
-МАТЕРИАЛИ 10-15 20000 8 538
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ 10-16 10000 3 641
 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 10-20 48663 20 378
-ТЕKУЩ РЕМОНТ 10-30 39600 0
-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА 10-51 3 000 707
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ 10-62 1 000 461
-РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРЕНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ 10-92 300 300
СТИПЕНДИИ 40-00 10 170 4 815
ВСИЧКО :   915 313 391 131

Всичко разходи по план 915 313 лв.,  от тях изразходваните средства са  391 131 лв.и остават в бюджета на училището 524 182 лв.

Към момента училището няма неразплатени разходи.

Членовете на общото събрание изразиха задоволство от реализирания бюджет за второто тримесечие на  2016г.,  не зададоха въпроси и се пристъпи към гласуване.

Гласуваха: “за” – 28 ;          “против” – няма;        “въздържали се” – няма.

На основание проведеното гласуване Отчетът  за второто тримесечие на 2016 г.  е приет.

След изчерпване на дневния ред събранието беше закрито.

Протоколист:……………………….                           Директор: ………………………..

/Красимира Тонева /                                                                  /Нели Кючукова/

ОТЧЕТ 
на движението на средствата  по изпълнението на делегирания бюджет към 30.03.2016 г., както следва:
РАЗХОДИ-РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ   Уточнен план Отчет държавни дейности
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 599 700 279 186
-ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА НАЕТИ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-01 599 700 279 186
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 33 500 9 445
ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ НАЕТ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 02-01 0 399
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 02-02 13500 4 133
 -ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 02-05 20 000 4 913
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 133880 55 690
 -ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО) 05-51 62 159 27 297
 – ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА  УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ) 05-52 25 755 9 753
 – ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-60 29 068 12 573
 – ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-80 16 898 6 067
ИЗДРЪЖKА 10-00 138063 41 995
-ХРАНА 10-11 13000 7 562
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО 10-13 2 500 0
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ 10-14 0 408
-МАТЕРИАЛИ 10-15 20000 8 538
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ 10-16 10000 3 641
 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 10-20 48663 20 378
-ТЕKУЩ РЕМОНТ 10-30 39600 0
-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА 10-51 3 000 707
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ 10-62 1 000 461
-РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРЕНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ 10-92 300 300
СТИПЕНДИИ 40-00 10 170 4 815
ВСИЧКО :   915 313 391 131

Всичко разходи по план 915 313 лв.,  от тях изразходваните средства са  391 131 лв.и остават в бюджета на училището 524 182 лв.

 
Директорът на училището – г-жа Нели Кючукова,  запозна отново присъстващите с утвърдения бюджет за 2016г. и   подробно представи движението на средствата  по изпълнението на делегирания бюджет към 31.03.2016 г., както следва:
РАЗХОДИ-РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ   Уточнен план Отчет държавни дейности
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 599 700 116 846
-ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА НАЕТИ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-01 599 700 116 846
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 33 500 3 305
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 02-02 13 500 0
 -ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 02-05 20 000 3 305
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 133 880 25 903
 -ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО) 05-51 62 159 12 674
 – ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА  УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ) 05-52 25 755 4 572
 – ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-60 29 068 5 835
 – ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-80 16 898 2 822
ИЗДРЪЖKА 10-00 124 400 20 151
-ХРАНА 10-11 13 000 1 857
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО 10-13 2 500 0
-МАТЕРИАЛИ 10-15 20 000 6 058
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ 10-16 10 000 2 145
 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 10-20 35 000 9 330
-ТЕKУЩ РЕМОНТ 10-30 39 900 0
-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА 10-51 3 000 336
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ 10-62 1 000 425
СТИПЕНДИИ 40-00 10 170 1 335
ВСИЧКО :   901 650 167 540

Всичко разходи по план 901 650 лв.,  от тях изразходваните средства са  167 540 лв. и остават в бюджета на училището 734 110 лв.

 
заповед 1 ОУ (1)прил.1 СОУ
Бюджет за 2016 г., утвърден от Община Гълъбово
РАЗХОДИ-РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ   Уточнен план Отчет държавни дейности
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 548 058 480 990
-ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА НАЕТИ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-01 548 058 480 990
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 66 344 61 413
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 02-02 14 270 9 379
 -ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 02-05 24 904 24 864
 -ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 02-08 27 170 27 170
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 111 962 107 509
 -ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО) 05-51 55 959 53 196
 – ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА  УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ) 05-52 18 990 18 937
 – ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-60 25 513 24 191
 – ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-80 11 500 11 185
ИЗДРЪЖKА 10-00 127 765 108 495
-ХРАНА 10-11 12 200 8 077
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО 10-13 1 500 1 204
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И KНИГИ ЗА БИБЛ. 10-14 9 387 9 375
-МАТЕРИАЛИ 10-15 41 206 34 493
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ 10-16 7 900 7 507
 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 10-20 31 524 31 517
-ТЕKУЩ РЕМОНТ 10-30 19 048 13 590
-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА 10-51 4 000 2 300
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ 10-62 1 000 432
СТИПЕНДИИ 40-00 9 335 6 125
ВСИЧКО :   863 464 764 532
Бюджет за 2015 г., утвърден от Община Гълъбово
$$        НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАН ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ
   1.ПРИХОДИ    
 24-00 Приходи и доходи от собственост 3.965 3.965
 24-05 Приходи от наем на имущество 3.465 3.465
24-09 Приходи от лихви по ср. депозити 500 500
 37-00 Включени ДДС и други данъци върху продажбите -104 -104
 37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност -104 -104
 61-00 Трансфери между бюджетни сметки 658,730 658,730
 61-09 Вътр. трансфер в системата на първост. разпоред. 658,730 658,730
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата на ЕС /нето/ -12,760 -12,760
62-02 Предоставени трансфери -12,760 -12,760
 95-00 Депозити и средства по сметки  72,867 72,837
 95-01 Остатък в левове по сметки от предходен период 72,837 72,837
   ОБЩО 722,668 722,668
   2.РАЗХОДИ    
Д-ст 322 „Общообразователни училища“    
01-00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 502,088 502,088
01-01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения 502,088 502,088
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 32,000 32,000
02-02 За персонала по извънтрудови правоотношения 10,000 10,000
02-05 Изплатени суми по СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 22,000 22,000
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 100,000 100,000
05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО 50,000 50,000
05-52 Осигурителни вноски от работодател за УПФ 17,000 17,000
05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодател 23,000 23,000
05-80 Вноски за ДЗПО от работодател 10,000 10,000
10-00 Издръжка 78,201 78,201
10-13 Постелен инвентар и облекло 1,500 1,500
10-15 Материали 20,000 20,000
10-16 Вода, горива и ел. енергия 7,000 7,000
10-20 Разходи за външни услуги 24,701 24,701
10-30 Текущ ремонт 20,000 20,000
10-51 Командировки в страната 4,000 4,000
10-62 Разходи за застраховки 1,000 1,000
40-00 Стипендии 10,379 10,379
  ОБЩО 722,668 722,668

Качествено образование, сигурност в бъдещето